Poeme-France : Lecture Écrit Individu

Poeme : Pour Jonathan

Poème Individu
Publié le 03/11/2010 16:28

L'écrit contient 128 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Mikie95

Pour Jonathan

Impetueux comme le sang corse,
Mais un cœur tendre,
Malgré l’apparence de l’écorce.

Fier comme un fils, bombe le torse,
Qu’une mer à pourfendre,
Pour rejoindre le giron accueuillant,
De son île de beauté.

Bien que sur le continent,
À des amis, à sa cause, acquis,
Se fait toujours plus empressé,
L’appel du maquis.

Compte les jours séparés,
Du refuge au sein de Mamma Corsica,
En attente du retour, de son enfant roi,
Pace Salute.

En sa chair et son sang,
Coule son pays,
Par tous les pores de sa peau,
Respire celui-ci.

A tous instants, à tous moments,
Il se fait ambassadeur et apôtre,
En attendant de revenir bientôt,
Il n’y à rien d’autre,
Que Jo n’attends.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Pour Jonathan

  im=pe=tueux=com=me=le=sang=corse 8
  mais=un=cœur=ten=dre 5
  mal=gré=lap=pa=rence=de=lé=corce 8

  fier=comme=un=fils=bom=be=le=torse 8
  quu=ne=mer=à=pour=fen=dre 7
  pour=re=joindre=le=gi=ron=ac=cueuillant 8
  de=son=î=le=de=beau=té 7

  bien=que=sur=le=con=ti=nent 7
  à=des=a=mis=à=sa=cause=ac=quis 9
  se=fait=tou=jours=plus=em=pres=sé 8
  lap=pel=du=ma=quis 5

  comp=te=les=jours=sé=pa=rés 7
  du=re=fugeau=sein=de=mam=ma=cor=si=ca 10
  en=at=tente=du=re=tour=de=son=en=fant=roi 11
  pa=ce=sa=lu=te 5

  en=sa=chair=et=son=sang 6
  cou=le=son=pa=ys 5
  par=tous=les=po=res=de=sa=peau 8
  res=pi=re=ce=lui=ci 6

  a=tous=ins=tants=à=tous=mo=ments 8
  il=se=fait=am=bas=sa=deur=et=a=pôtre 10
  en=at=ten=dant=de=re=ve=nir=bien=tôt 10
  il=ny=à=rien=dau=tre 6
  que=jo=nat=tends 4

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Pour Jonathan

  ɛ̃pətɥø kɔmə lə sɑ̃ kɔʁsə,
  mεz- œ̃ kœʁ tɑ̃dʁə,
  malɡʁe lapaʁɑ̃sə də lekɔʁsə.

  fje kɔmə œ̃ fis, bɔ̃bə lə tɔʁsə,
  kynə mεʁ a puʁfɑ̃dʁə,
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lə ʒiʁɔ̃ akɥœjɑ̃,
  də sɔ̃n- ilə də bote.

  bjɛ̃ kə syʁ lə kɔ̃tine,
  a dεz- ami, a sa kozə, aki,
  sə fε tuʒuʁ plysz- ɑ̃pʁese,
  lapεl dy maki.

  kɔ̃tə lε ʒuʁ sepaʁe,
  dy ʁəfyʒə o sɛ̃ də mama kɔʁsika,
  ɑ̃n- atɑ̃tə dy ʁətuʁ, də sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ ʁwa,
  pasə salytə.

  ɑ̃ sa ʃεʁ e sɔ̃ sɑ̃,
  kulə sɔ̃ pεi,
  paʁ tus lε pɔʁə də sa po,
  ʁεspiʁə səlɥi si.

  a tusz- ɛ̃stɑ̃, a tus mɔmɑ̃,
  il sə fε ɑ̃basadœʁ e apotʁə,
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də ʁəvəniʁ bjɛ̃to,
  il ni a ʁjɛ̃ dotʁə,
  kə ʒo natɑ̃.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Pour Jonathan

  ɛ̃=pət=ɥø=kɔ=mə=lə=sɑ̃=kɔʁsə 8
  mε=zœ̃=kœ=ʁə=tɑ̃=dʁə 6
  mal=ɡʁe=la=pa=ʁɑ̃sə=də=le=kɔʁsə 8

  fje=kɔmə=œ̃=fis=bɔ̃=bə=lə=tɔʁsə 8
  ky=nə=mεʁ=a=puʁ=fɑ̃=dʁə 7
  puʁʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=ʒi=ʁɔ̃=ak=ɥœjɑ̃ 8
  də=sɔ̃=ni=lə=də=bo=te 7

  bj=ɛ̃=kə=syʁ=lə=kɔ̃=ti=ne 8
  a=dε=za=mi=a=sa=kozə=a=ki 9
  sə=fε=tu=ʒuʁ=plys=zɑ̃=pʁe=se 8
  la=pεl=dy=ma=ki 5

  kɔ̃=tə=lε=ʒuʁ=se=pa=ʁe 7
  dyʁə=fy=ʒəo=sɛ̃=də=ma=ma=kɔʁ=si=ka 10
  ɑ̃=na=tɑ̃tə=dy=ʁə=tuʁ=də=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=ʁwa 11
  pa=sə=sa=ly=tə 5

  ɑ̃=sa=ʃεʁ=e=sɔ̃=sɑ̃ 6
  ku=lə=sɔ̃=pε=i 5
  paʁ=tus=lε=pɔ=ʁə=də=sa=po 8
  ʁεs=pi=ʁə=səl=ɥi=si 6

  a=tus=zɛ̃s=tɑ̃=a=tus=mɔ=mɑ̃ 8
  il=sə=fε=ɑ̃=ba=sa=dœʁ=e=apotʁə 9
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃dəʁə=və=niʁ=bjɛ̃=to 8
  il=ni=a=ʁj=ɛ̃=do=tʁə 7
  kə=ʒo=na=tɑ̃ 4

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

PostScriptum

POUR UN AMI CORSE

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/11/2010 13:14Valli

L’appel du pays, l’appel du coeur. Un bien bel hommage à tous nos amis corses !