Poème-France.com

Poeme : A HenriA Henri

Venu de son île lointaine,
Monsieur Henri et son chapeau blanc,
Grain de poivre de Cayenne,
Au swing aussi léger que le vent.
Et vous, qu’on prétendait fainéant,
En fait, vous travailliez sans cesse,
A vos rimes pour les princesses,
Mince charmeur mais séducteur impénitent.
Votre chanson douce à bercer combien de sommeils ?
Et combien en bercera t’elle encore ?
En puisant dans vos ritournelles, pêle-mêle,
On y trouvera toujours à leurs soleils, un trésor.
Une vie de blues et de jazz,
Avec la folie d’un garnement,
Car il n’y a jamais d’âge,
Pour prendre tout comme un amusement.
De Syracuse, l’italienne,
Votre voix suave chaloupe,
Jusqu’à Rio la brésilienne,
Joli voyage rien qu’à votre écoute.
Et votre rire reconaissable parmi cent,
Comme une véritable empreinte sonore,
Accompagnait joliment vos accords,
Et vous rendait encore plus attachant.
Mes quelques paroles malhabiles,
Feu d’artifice en salves d’or,
Car je suis un parmi mille,
A vous dire merci, monsieur SALVADOR.

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vəny də sɔ̃n- ilə lwɛ̃tεnə,
məsjø ɑ̃ʁi e sɔ̃ ʃapo blɑ̃,
ɡʁɛ̃ də pwavʁə də kεjεnə,
o swiŋ osi leʒe kə lə vɑ̃.
e vu, kɔ̃ pʁetɑ̃dε fεneɑ̃,
ɑ̃ fε, vu tʁavajje sɑ̃ sεsə,
a vo ʁimə puʁ lε pʁɛ̃sesə,
mɛ̃sə ʃaʁmœʁ mε sedyktœʁ ɛ̃penite.
vɔtʁə ʃɑ̃sɔ̃ dusə a bεʁse kɔ̃bjɛ̃ də sɔmεj ?
e kɔ̃bjɛ̃ ɑ̃ bεʁsəʁa tεllə ɑ̃kɔʁə ?
ɑ̃ pɥizɑ̃ dɑ̃ vo ʁituʁnεllə, pεlə mεlə,
ɔ̃n- i tʁuvəʁa tuʒuʁz- a lœʁ sɔlεj, œ̃ tʁezɔʁ.
ynə vi də blɥz- e də ʒaz,
avεk la fɔli dœ̃ ɡaʁnəmɑ̃,
kaʁ il ni a ʒamε daʒə,
puʁ pʁɑ̃dʁə tu kɔmə œ̃n- amyzəmɑ̃.
də siʁakyzə, litaljεnə,
vɔtʁə vwa sɥavə ʃalupə,
ʒyska ʁjo la bʁeziljεnə,
ʒɔli vwajaʒə ʁjɛ̃ ka vɔtʁə ekutə.
e vɔtʁə ʁiʁə ʁəkɔnεsablə paʁmi sɑ̃,
kɔmə ynə veʁitablə ɑ̃pʁɛ̃tə sonoʁə,
akɔ̃paɲε ʒɔlime voz- akɔʁd,
e vu ʁɑ̃dε ɑ̃kɔʁə plysz- ataʃɑ̃.
mε kεlk paʁɔlə malabilə,
fø daʁtifisə ɑ̃ salvə dɔʁ,
kaʁ ʒə sɥiz- œ̃ paʁmi milə,
a vu diʁə mεʁsi, məsjø salvadɔʁ.

paepəɡaei miʃεl