Poeme : Lettre A Claude

Lettre A Claude

LETTRE A CLAUDE

Oh, mon Claude,
Comme un boxeur,
Avant d’être compter,
Dix,
Tu relèveras le nez,
De la page,
Après avoir trouvé l’idée,
Qui fixe,
La bonne couleur de l’image,
Celle qui ne laisse aucun doute,
Et qui avant que la cloche ait sonné,
Te met Knock-Out.

Oh mon Claude,
Combien de calembours as tu tissés,
A fréquenter les tissus des jupes plissées,
Devantures textiles entremélèes Brésil,
Aux lits douillets des amazones,
Aux abords des rives de la Garonne.

Oh mon Claude,
C’est la vie qui te cogne,
T’as juré souvent sans y croire,
Que l’on ne t’y reprendrais plus,
Tu as été le déçu ou le malappris,
C’est comme cela que tes vers,
Se sont écrits.
Et tout reste à boire.

Oh mon claude,
T’as tiré tous les fruits des vers,
Des raisons de tes colères,
Luxe bon marché ou favelas de misère,
Sur lesquels tes yeux se givrent,
Et voilà ton jazz qui enivre,
A force de voir de tout son Soul.

Oh mon claude,
A la vue des mots,
Aux yeux des maux,
C’est ton regard qui sauve,
L’espoir,
Bercés par le piano du pauvre,
Caressés par les doigts paradoxes d’un Richard (Galliano) .

Oh mon Claude,
Toi l’enfant de la ville rose,
A l’accent qui roule les airs,
Combattant de la vile prose,
A coups de plumes d’oie du Capitole,

Ton encre roucoule et bariole,
Mais tes rimes elles coulent sur,
Les marioles, la gaudriole,
Et les femmes légères et frivoles.

Oh mon claude,
A notre triste époque,
Les boites à rythmes,
Sont envoutées, frénétiques,
Mais restent quelques hérétiques,
Qui surnagent,
Au milieu de la technique,
Et ils chantent tes phrases,
A ton paradis, ils toquent,
Entends les jusqu’à tes nuages.

PAEPEGAEY Michel

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lettre A Claude

  let=tre=a=claude 4

  oh=mon=clau=de 4
  com=me=un=boxeur 4
  avant=dêtre=comp=ter 4
  dix 1
  tu=re=lève=ras=le=nez 6
  de=la=pa=ge 4
  après=a=voir=trou=vé=li=dée 7
  qui=fi=xe 3
  la=bonne=cou=leur=de=li=mage 7
  cel=le=qui=ne=laisseau=cun=doute 7
  et=qui=a=vant=que=la=clocheait=son=né 9
  te=met=k=no=ck=out 6

  oh=mon=clau=de 4
  com=bien=de=ca=lem=bours=as=tu=tis=sés 10
  a=fré=quen=ter=les=tis=sus=des=jupes=plis=sées 11
  de=van=tures=tex=tiles=en=tre=mé=lèes=bré=sil 11
  aux=lits=douillets=des=a=ma=zones 7
  aux=a=bords=des=rives=de=la=ga=ronne 9

  oh=mon=clau=de 4
  cest=la=vie=qui=te=cogne 6
  tas=ju=ré=souvent=sans=y=croire 7
  que=lon=ne=ty=re=pren=drais=plus 8
  tu=as=é=té=le=dé=çu=ou=le=ma=lap=pris 12
  cest=comme=ce=la=que=tes=vers 7
  se=sont=é=crits 4
  et=tout=res=teà=boire 5

  oh=mon=clau=de 4
  tas=ti=ré=tous=les=fruits=des=vers 8
  des=rai=sons=de=tes=co=lères 7
  luxe=bon=mar=ché=ou=fa=ve=las=de=mi=sère 11
  sur=les=quels=tes=yeux=se=givrent 7
  et=voi=là=ton=jazz=qui=en=ivre 8
  a=force=de=voir=de=tout=son=soul 8

  oh=mon=clau=de 4
  a=la=vue=des=mots 5
  aux=yeux=des=maux 4
  cest=ton=re=gard=qui=sauve 6
  les=poir 2
  ber=cés=par=le=pia=no=du=pauvre 8
  cares=sés=par=les=doigts=pa=ra=doxes=dun=ri=chard=gal=lia=no 14

  oh=mon=clau=de 4
  toi=len=fant=de=la=vil=le=rose 8
  a=lac=cent=qui=rou=le=les=airs 8
  com=bat=tant=de=la=vi=le=prose 8
  a=coups=de=plumes=doie=du=ca=pi=tole 9

  ton=en=cre=rou=coule=et=ba=riole 8
  mais=tes=rimes=el=les=cou=lent=sur 8
  les=ma=rio=les=la=gau=drio=le 8
  et=les=fem=mes=lé=gères=et=fri=voles 9

  oh=mon=clau=de 4
  a=no=tre=tris=te=é=po=que 8
  les=boi=tes=à=ryth=mes 6
  sont=en=vou=tées=fré=né=ti=ques 8
  mais=res=tent=quel=ques=hé=ré=ti=ques 9
  qui=sur=na=gent 4
  au=mi=lieu=de=la=tech=ni=que 8
  et=ils=chan=tent=tes=phra=ses 7
  a=ton=pa=ra=dis=ils=to=quent 8
  en=tends=les=jus=quà=tes=nua=ges 8

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Lettre A Claude

  lεtʁə a klodə

  ɔ, mɔ̃ klodə,
  kɔmə œ̃ bɔksœʁ,
  avɑ̃ dεtʁə kɔ̃te,
  dis,
  ty ʁəlεvəʁa lə ne,
  də la paʒə,
  apʁεz- avwaʁ tʁuve lide,
  ki fiksə,
  la bɔnə kulœʁ də limaʒə,
  sεllə ki nə lεsə okœ̃ dutə,
  e ki avɑ̃ kə la kloʃə ε sɔne,
  tə mεt knɔk u.

  ɔ mɔ̃ klodə,
  kɔ̃bjɛ̃ də kalɑ̃buʁz- a ty tise,
  a fʁekɑ̃te lε tisys dε ʒypə plise,
  dəvɑ̃tyʁə tεkstiləz- ɑ̃tʁəmelε bʁezil,
  o li dujε dεz- amazonə,
  oz- abɔʁd dε ʁivə də la ɡaʁɔnə.

  ɔ mɔ̃ klodə,
  sε la vi ki tə kɔɲə,
  ta ʒyʁe suvɑ̃ sɑ̃z- i kʁwaʁə,
  kə lɔ̃ nə ti ʁəpʁɑ̃dʁε plys,
  ty a ete lə desy u lə malapʁi,
  sε kɔmə səla kə tε vεʁ,
  sə sɔ̃t- ekʁi.
  e tu ʁεstə a bwaʁə.

  ɔ mɔ̃ klodə,
  ta tiʁe tus lε fʁɥi dε vεʁ,
  dε ʁεzɔ̃ də tε kɔlεʁə,
  lyksə bɔ̃ maʁʃe u favəla də mizεʁə,
  syʁ lekεl tεz- iø sə ʒivʁe,
  e vwala tɔ̃ ʒaz ki ɑ̃nivʁə,
  a fɔʁsə də vwaʁ də tu sɔ̃ sul.

  ɔ mɔ̃ klodə,
  a la vɥ dε mo,
  oz- iø dε mo,
  sε tɔ̃ ʁəɡaʁ ki sovə,
  lεspwaʁ,
  bεʁse paʁ lə pjano dy povʁə,
  kaʁese paʁ lε dwa paʁadɔksə dœ̃ ʁiʃaʁd (ɡaljanɔ) .

  ɔ mɔ̃ klodə,
  twa lɑ̃fɑ̃ də la vilə ʁozə,
  a laksɑ̃ ki ʁulə lεz- εʁ,
  kɔ̃batɑ̃ də la vilə pʁozə,
  a ku də plymə dwa dy kapitɔlə,

  tɔ̃n- ɑ̃kʁə ʁukulə e baʁjɔlə,
  mε tε ʁiməz- εllə kule syʁ,
  lε maʁjɔlə, la ɡodʁjɔlə,
  e lε famə leʒεʁəz- e fʁivɔlə.

  ɔ mɔ̃ klodə,
  a nɔtʁə tʁistə epɔkə,
  lε bwatəz- a ʁitmə,
  sɔ̃t- ɑ̃vute, fʁenetik,
  mε ʁεste kεlkz- eʁetik,
  ki syʁnaʒe,
  o miljø də la tεknikə,
  e il ʃɑ̃te tε fʁazə,
  a tɔ̃ paʁadi, il tɔke,
  ɑ̃tɑ̃ lε ʒyska tε nɥaʒə.

  paepəɡaei miʃεl
 • Syllabes Phonétique : Lettre A Claude

  lε=tʁə=a=klodə 4

  ɔ=mɔ̃=klo=də 4
  kɔmə=œ̃=bɔk=sœʁ 4
  a=vɑ̃=dεtʁə=kɔ̃=te 5
  dis 1
  tyʁə=lε=və=ʁa=lə=ne 6
  də=la=pa=ʒə 4
  a=pʁε=za=vwaʁ=tʁu=ve=li=de 8
  ki=fik=sə 3
  la=bɔnə=ku=lœʁ=də=limaʒə 6
  sεllə=kinə=lε=səo=kœ̃=dutə 6
  e=ki=avɑ̃kə=la=klo=ʃəε=sɔ=ne 8
  tə=mεt=knɔk=u 4

  ɔ=mɔ̃=klo=də 4
  kɔ̃=bjɛ̃də=ka=lɑ̃=buʁ=za=ty=tisə 8
  a=fʁe=kɑ̃=te=lε=ti=sys=dε=ʒypə=plise 10
  də=vɑ̃=tyʁə=tεk=stilə=zɑ̃=tʁə=me=lε=bʁe=zil 11
  o=li=du=jε=dε=za=ma=zonə 8
  o=za=bɔʁd=dε=ʁivə=də=la=ɡaʁɔnə 8

  ɔ=mɔ̃=klo=də 4
  sε=la=vi=ki=tə=kɔ=ɲə 7
  ta=ʒy=ʁe=su=vɑ̃=sɑ̃=zi=kʁwaʁə 8
  kə=lɔ̃=nə=ti=ʁə=pʁɑ̃=dʁε=plys 8
  ty=a=e=te=lə=de=sy=ulə=ma=la=pʁi 11
  sε=kɔ=mə=sə=la=kə=tε=vεʁ 8
  sə=sɔ̃=te=kʁi 4
  e=tu=ʁεs=tə=a=bwa=ʁə 7

  ɔ=mɔ̃=klo=də 4
  ta=ti=ʁe=tus=lε=fʁɥi=dε=vεʁ 8
  dε=ʁε=zɔ̃=də=tε=kɔ=lε=ʁə 8
  lyk=sə=bɔ̃=maʁ=ʃe=u=favə=la=də=mizεʁə 10
  syʁ=le=kεl=tε=zi=øsə=ʒi=vʁe 8
  e=vwa=la=tɔ̃=ʒaz=ki=ɑ̃=nivʁə 8
  a=fɔʁsə=də=vwaʁ=də=tu=sɔ̃=sul 8

  ɔ=mɔ̃=klo=də 4
  a=la=vɥ=dε=mo 5
  o=zi=ø=dε=mo 5
  sε=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ki=so=və 7
  lεs=pwaʁ 2
  bεʁ=se=paʁ=lə=pja=no=dy=povʁə 8
  ka=ʁe=se=paʁ=lε=dwa=pa=ʁa=dɔk=sə=dœ̃=ʁi=ʃaʁd=ɡa=lja=nɔ 16

  ɔ=mɔ̃=klo=də 4
  twa=lɑ̃=fɑ̃=də=la=vi=lə=ʁozə 8
  a=lak=sɑ̃=ki=ʁu=lə=lε=zεʁ 8
  kɔ̃=ba=tɑ̃=də=la=vi=lə=pʁozə 8
  a=kudə=ply=mə=dwa=dy=ka=pitɔlə 8

  tɔ̃=nɑ̃kʁə=ʁu=ku=lə=e=ba=ʁjɔlə 8
  mε=tε=ʁimə=zεl=lə=ku=le=syʁ 8
  lε=ma=ʁjɔ=lə=la=ɡo=dʁjɔ=lə 8
  e=lε=famə=le=ʒε=ʁə=ze=fʁivɔlə 8

  ɔ=mɔ̃=klo=də 4
  a=nɔ=tʁə=tʁis=tə=e=pɔ=kə 8
  lε=bwa=tə=za=ʁit=mə 6
  sɔ̃=tɑ̃=vu=te=fʁe=ne=tik 7
  mε=ʁεs=te=kεl=kze=ʁe=tik 7
  ki=syʁ=na=ʒe 4
  o=mi=ljø=də=la=tεk=ni=kə 8
  e=il=ʃɑ̃=te=tε=fʁa=zə 7
  a=tɔ̃=pa=ʁa=di=il=tɔ=ke 8
  ɑ̃=tɑ̃=lε=ʒys=ka=tε=nɥ=aʒə 8

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.