Poeme : Il Ne Fo Plu Ce Perdre

Il Ne Fo Plu Ce Perdre

On C T disputé
Mai sa na pa duré
Notre amitié
Elle na pa suporté

Alor on c retrouver
Notre amitié es telemen forte
Car la confiance on saporte
Et plu jms on va se kité

Sa fai maintenan 3an
3an kon se conai
Meilleure ami on eté
Mai sa na duré qu’1 an

Nou nou somme disputé
Mai ami on é rester
Et ya 3moi on c encor separer
Mai sa fai 1moi kon c retrouvé

Je croi kon c jamai detester
On c tjrs aimer
Et kom tu nosé pa
G fai le premier pa

Et je sui revenu ver toi
Et maintenan voila
C redevenu come avan
Come ya 1an

Car ojourdui on est ami
Et sa c pr la vi
On redevien inseparable
Et on traversera ensemble les obstacle ! !

Ma MoMo je t’adore fort ! !

MiMi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Il Ne Fo Plu Ce Perdre

  on=c=t=dis=pu=té 6
  mai=sa=na=pa=du=ré 6
  no=tre=a=mi=ti=é 6
  elle=na=pa=su=por=té 6

  alor=on=c=re=trou=ver 6
  notrea=mi=tié=es=te=le=men=forte 8
  car=la=con=fianceon=sa=porte 6
  et=plu=j=m=s=on=va=se=ki=té 10

  sa=fai=mainte=nan=trois=an 6
  trois=an=kon=se=co=nai 6
  meilleure=a=mi=on=e=té 6
  mai=sa=na=du=ré=quun=an 7

  nou=nou=somme=dis=pu=té 6
  mai=a=mi=on=é=res=ter 7
  et=ya=trois=moi=on=c=en=cor=se=pa=rer 11
  mai=sa=fai=un=moi=kon=c=re=trou=vé 10

  je=croi=kon=c=ja=mai=de=tes=ter 9
  on=c=t=j=r=s=ai=mer 8
  et=kom=tu=no=sé=pa 6
  g=fai=le=pre=mier=pa 6

  et=je=sui=re=ve=nu=ver=toi 8
  et=main=te=nan=voi=la 6
  c=re=de=ve=nu=comea=van 7
  co=me=ya=un=an 5

  car=o=jour=dui=on=est=a=mi 8
  et=sa=c=p=r=la=vi 7
  on=re=de=vien=inse=pa=rable 7
  et=on=tra=verse=ra=en=sem=ble=les=obs=ta=cle 12

  ma=mo=mo=je=ta=dore=fort 7

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=mi=mi=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 24
 • Phonétique : Il Ne Fo Plu Ce Perdre

  ɔ̃ se te dispyte
  mε sa na pa dyʁe
  nɔtʁə amitje
  εllə na pa sypɔʁte

  alɔʁ ɔ̃ se ʁətʁuve
  nɔtʁə amitje ε tələmɛ̃ fɔʁtə
  kaʁ la kɔ̃fjɑ̃sə ɔ̃ sapɔʁtə
  e ply ʒi εm εs ɔ̃ va sə kite

  sa fε mɛ̃tənɑ̃ tʁwaz- ɑ̃
  tʁwaz- ɑ̃ kɔ̃ sə kɔnε
  mεjəʁə ami ɔ̃n- əte
  mε sa na dyʁe kœ̃n- ɑ̃

  nu nu sɔmə dispyte
  mε ami ɔ̃n- e ʁεste
  e ia tʁwa mwa ɔ̃ se ɑ̃kɔʁ səpaʁe
  mε sa fε œ̃ mwa kɔ̃ se ʁətʁuve

  ʒə kʁwa kɔ̃ se ʒamε dətεste
  ɔ̃ se te ʒi εʁ εs εme
  e kɔm ty noze pa
  ʒe fε lə pʁəmje pa

  e ʒə sɥi ʁəvəny vεʁ twa
  e mɛ̃tənɑ̃ vwala
  se ʁədəvəny kɔmə avɑ̃
  kɔmə ia œ̃n- ɑ̃

  kaʁ ɔʒuʁdɥi ɔ̃n- εt- ami
  e sa se pe εʁ la vi
  ɔ̃ ʁədəvjɛ̃ ɛ̃səpaʁablə
  e ɔ̃ tʁavεʁsəʁa ɑ̃sɑ̃blə lεz- ɔpstaklə ! !

  ma momo ʒə tadɔʁə fɔʁ ! !

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə mimi asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Syllabes Phonétique : Il Ne Fo Plu Ce Perdre

  ɔ̃=se=te=dis=py=te 6
  mε=sa=na=pa=dy=ʁe 6
  nɔ=tʁə=a=mi=tj=e 6
  εllə=na=pa=sy=pɔʁ=te 6

  a=lɔʁ=ɔ̃se=ʁə=tʁu=ve 6
  nɔtʁəa=mi=tje=ε=tə=lə=mɛ̃fɔʁtə 7
  kaʁ=la=kɔ̃=fjɑ̃sə=ɔ̃=sapɔʁtə 6
  e=ply=ʒi=εm=εsəɔ̃=vasə=ki=te 8

  sa=fε=mɛ̃tə=nɑ̃=tʁwa=zɑ̃ 6
  tʁwa=zɑ̃=kɔ̃=sə=kɔ=nε 6
  mε=jəʁə=a=mi=ɔ̃nə=te 6
  mε=sa=na=dyʁe=kœ̃=nɑ̃ 6

  nu=nu=sɔmə=dis=py=te 6
  mε=a=mi=ɔ̃=ne=ʁεs=te 7
  e=i=a=tʁwa=mwa=ɔ̃se=ɑ̃=kɔʁ=sə=pa=ʁe 11
  mε=sa=fε=œ̃=mwa=kɔ̃se=ʁə=tʁu=ve 9

  ʒə=kʁwa=kɔ̃se=ʒa=mε=də=tεs=te 8
  ɔ̃se=te=ʒi=εʁ=ε=səε=me 7
  e=kɔm=ty=no=ze=pa 6
  ʒe=fε=lə=pʁə=mje=pa 6

  e=ʒə=sɥiʁə=və=ny=vεʁ=twa 7
  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=vwa=la 6
  se=ʁə=də=və=ny=kɔməa=vɑ̃ 7
  kɔ=mə=i=a=œ̃=nɑ̃ 6

  kaʁ=ɔ=ʒuʁ=dɥi=ɔ̃=nε=ta=mi 8
  e=sase=pe=εʁ=la=vi 6
  ɔ̃ʁə=də=vjɛ̃=ɛ̃=sə=paʁablə 6
  e=ɔ̃=tʁa=vεʁsə=ʁa=ɑ̃=sɑ̃=blə=lε=zɔp=sta=klə 12

  ma=mo=moʒə=ta=dɔ=ʁə=fɔʁ 7

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=mi=mi=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 23

PostScriptum

dedier à momo ! !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.