Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : [. . Distance. . ]

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/06/2004 00:00

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mini_M0A

[. . Distance. . ]

Cette diStanCe ki nOus sépare n’eSt pas un drame
Mais elle prOvOke nOs larmes. .
NOtre peur de se perdre l’un lOtre
De cOntinuer nOs rOute l’un SanS l’Otre
Pour ma part je t’ai déjà dis tOu ce ke je vx
C’eSt tOi ki pOsSède la reCette de mOn bOnheur
Toi seul à ce pOuvOir de me rendre heureuSe
Même si ce bOnheur n’eSt ke fait de penSées. .
Je n’Oze imaginer le jOur Où ce bOnheur sera cOnkré
Ce jOur Où je sOré t’embraSser
Te serrer cOntre mOn cœur, je ne faiS k’en rever
Je ne faiS ke de parler de meS peurS
CeS peurS ki te vOlent de mOi
Ce malheur ki pOurré m’effaCer de tOi
Tout simplement cette peur ke tu sOrte de ma vie à tOut jamais
Et ke je dOive apprendre à vivre sans l’hOmme de ma vie
C’eSt une chOze impOsSible à mes yeux
Ca ne cOzeré ke ma deStruCtiOn
Et ce ke je vx c’eSt vivre, heureuZz’
Toi à mes cOté tOute la vie
Vieillir dans teS braS
Mourir aveC tOi
Tout ca pOur te dire mOn amOur. .
. . Ke je t’aime d’un amOur indeScriptible
D’une fOrCe ke Seule mOi px cOmprendre
Et ke jSpr tu sOra vOir kan On sera enSemble
N’oublie jms tOu l’amOur ke g en mOi
Car il n’eSt là ke pOur tOi. .
. . Je T’aime Momo…
 • Pieds Hyphénique: [. . Distance. . ]

  cette=dis=tan=ce=ki=nous=sé=pa=re=nest=pas=un=drame 13
  mais=el=le=pro=vo=ke=nos=la=rmes 9
  no=tre=peur=de=se=per=dre=lun=lo=tre 10
  de=con=ti=nuer=nos=rou=te=lun=sans=lo=tre 11
  pour=ma=part=je=tai=dé=jà=dis=tou=ce=ke=je=v=x 14
  cest=toi=ki=pos=sède=la=re=cet=te=de=mon=bon=heur 13
  toi=seul=à=ce=pou=voir=de=me=ren=dre=heu=reuse 12
  mê=me=si=ce=bon=heur=nest=ke=fait=de=pen=sées 12
  je=noze=i=ma=gi=ner=le=jour=où=ce=bon=heur=se=ra=con=kré 16
  ce=jour=où=je=so=ré=tem=bras=ser 9
  te=ser=rer=contre=mon=cœur=je=ne=fais=ken=re=ver 12
  je=ne=fais=ke=de=par=ler=de=mes=peurs 10
  ces=peurs=ki=te=vo=lent=de=moi 8
  ce=mal=heur=ki=pour=ré=mef=fa=cer=de=toi 11
  tout=simple=ment=cet=te=peur=ke=tu=sor=te=de=ma=vieà=tout=ja=mais 16
  et=ke=je=doiveap=pren=dre=à=vi=vre=sans=lhom=me=de=ma=vie 15
  cest=une=cho=ze=im=pos=si=ble=à=mes=y=eux 12
  ca=ne=co=ze=ré=ke=ma=des=truc=ti=on 11
  et=ce=ke=je=v=x=cest=vi=vre=heu=reuzz 11
  toi=à=mes=co=té=tou=te=la=vie 9
  vieil=lir=dans=tes=bras 5
  mou=rir=a=vec=toi 5
  tout=ca=pour=te=di=re=mon=a=mour 9
  ke=je=tai=me=dun=a=mour=in=des=crip=tible 12
  du=ne=for=ce=ke=seu=le=moi=p=x=com=prendre 12
  et=ke=j=s=p=r=tu=so=ra=voir=kan=on=se=ra=en=semble 16
  nou=blie=j=m=s=tou=la=mour=ke=g=en=moi 12
  car=il=nest=là=ke=pour=toi 7
  je=tai=me=mo=mo 6
 • Phonétique : [. . Distance. . ]

  sεtə distɑ̃sə ki nu sepaʁə nε pa œ̃ dʁamə
  mεz- εllə pʁɔvɔkə no laʁmə.
  nɔtʁə pœʁ də sə pεʁdʁə lœ̃ lɔtʁə
  də kɔ̃tinɥe no ʁutə lœ̃ sɑ̃ lɔtʁə
  puʁ ma paʁ ʒə tε deʒa di tu sə kə ʒə ve iks
  sε twa ki pɔsεdə la ʁəsεtə də mɔ̃ bɔnœʁ
  twa səl a sə puvwaʁ də mə ʁɑ̃dʁə œʁøzə
  mεmə si sə bɔnœʁ nε kə fε də pɑ̃se.
  ʒə nɔzə imaʒine lə ʒuʁ u sə bɔnœʁ səʁa kɔ̃kʁe
  sə ʒuʁ u ʒə sɔʁe tɑ̃bʁase
  tə seʁe kɔ̃tʁə mɔ̃ kœʁ, ʒə nə fε kɑ̃ ʁəve
  ʒə nə fε kə də paʁle də mε pœʁ
  sε pœʁ ki tə vɔle də mwa
  sə malœʁ ki puʁʁe mefase də twa
  tu sɛ̃pləmɑ̃ sεtə pœʁ kə ty sɔʁtə də ma vi a tu ʒamε
  e kə ʒə dwavə apʁɑ̃dʁə a vivʁə sɑ̃ lɔmə də ma vi
  sεt- ynə ʃɔzə ɛ̃pɔsiblə a mεz- iø
  ka nə kɔzəʁe kə ma dεstʁyksjɔ̃
  e sə kə ʒə ve iks sε vivʁə, œʁøz
  twa a mε kɔte tutə la vi
  vjεjiʁ dɑ̃ tε bʁa
  muʁiʁ avεk twa
  tu ka puʁ tə diʁə mɔ̃n- amuʁ.
  . kə ʒə tεmə dœ̃n- amuʁ ɛ̃dεskʁiptiblə
  dynə fɔʁsə kə sələ mwa pe iks kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  e kə ʒi εs pe εʁ ty sɔʁa vwaʁ kɑ̃ ɔ̃ səʁa ɑ̃sɑ̃blə
  nubli ʒi εm εs tu lamuʁ kə ʒe ɑ̃ mwa
  kaʁ il nε la kə puʁ twa.
  . ʒə tεmə momo…
 • Pieds Phonétique : [. . Distance. . ]

  sε=tə=dis=tɑ̃=sə=ki=nu=se=pa=ʁə=nε=pa=œ̃=dʁamə 14
  mε=zεl=lə=pʁɔ=vɔ=kə=no=la=ʁmə 9
  nɔ=tʁə=pœ=ʁə=də=sə=pεʁ=dʁə=lœ̃=lɔ=tʁə 11
  də=kɔ̃=tin=ɥe=no=ʁu=tə=lœ̃=sɑ̃=lɔ=tʁə 11
  puʁ=ma=paʁ=ʒə=tε=de=ʒa=di=tu=sə=kə=ʒə=ve=iks 14
  sε=twa=ki=pɔ=sε=də=la=ʁə=sε=tə=də=mɔ̃=bɔ=nœʁ 14
  twa=səl=a=sə=pu=vwaʁ=də=mə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø=zə 13
  mε=mə=si=sə=bɔ=nœ=ʁə=nε=kə=fε=də=pɑ̃=se 13
  ʒə=nɔzə=i=ma=ʒi=ne=lə=ʒuʁ=u=sə=bɔ=nœʁ=sə=ʁa=kɔ̃=kʁe 16
  sə=ʒuʁ=u=ʒə=sɔ=ʁe=tɑ̃=bʁa=se 9
  tə=se=ʁe=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒə=nə=fε=kɑ̃=ʁə=ve 14
  ʒə=nə=fε=kə=də=paʁ=le=də=mε=pœ=ʁə 11
  sε=pœ=ʁə=ki=tə=vɔ=le=də=mwa 9
  sə=ma=lœ=ʁə=ki=puʁ=ʁe=me=fa=se=də=twa 12
  tu=sɛ̃plə=mɑ̃=sε=tə=pœʁ=kə=ty=sɔʁ=tə=də=ma=vi=a=tu=ʒa=mε 17
  e=kə=ʒə=dwavəa=pʁɑ̃=dʁə=a=vi=vʁə=sɑ̃=lɔ=mə=də=ma=vi 15
  sε=ty=nə=ʃɔ=zə=ɛ̃=pɔ=si=blə=a=mε=zi=ø 13
  ka=nə=kɔ=zə=ʁe=kə=ma=dεs=tʁyk=sj=ɔ̃ 11
  e=sə=kə=ʒə=ve=iks=sε=vi=vʁə=œ=ʁøz 11
  twa=a=mε=kɔ=te=tu=tə=la=vi 9
  vj=ε=jiʁ=dɑ̃=tε=bʁa 6
  mu=ʁiʁ=a=vεk=twa 5
  tu=ka=puʁ=tə=di=ʁə=mɔ̃=na=muʁ 9
  kə=ʒə=tε=mə=dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=dεs=kʁip=ti=blə 13
  dy=nə=fɔʁ=sə=kə=sə=lə=mwa=pe=iks=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 13
  e=kə=ʒi=εsə=pe=εʁ=ty=sɔ=ʁa=vwaʁ=kɑ̃=ɔ̃=sə=ʁa=ɑ̃=sɑ̃blə 16
  nu=bli=ʒi=εm=ε=sə=tu=la=muʁ=kə=ʒe=ɑ̃=mwa 13
  kaʁ=il=nε=la=kə=puʁ=twa 7
  ʒə=tε=mə=mo=mo 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00†Mirage Gothik†

magnifique!