Poeme : Avant De Te Perdre, Avant De Te Quitter (Suite De Main Dans

Avant De Te Perdre, Avant De Te Quitter (Suite De Main Dans

Avant de te perdre,

Je garde en mémoire, notre belle rencontre.
Nous étions enfants alors et n’avions pas honte,
Toi d’être la plus belle et la plus enviée,
Moi d’ignorer le plus beau de mes souhaits : t’aimer.

Je garde au fond d’une boite, un petit caillou,
Pas le moindre précieux, à mes yeux presque tout.
Il m’a aidé un jour, à te prendre la main,
Car, dans ton soulier, te donnait bien du chagrin.

Avec mes six sous, gagnés pour mon bon trimestre,
T’ai mené te consoler où tournent les têtes,
Aux manèges où tu m’enchantais de doux sourires,
Je décidais ce jour, mon cœur, de te l’offrir.

Puis en guise d’amour j’ai osé te passer,
Tombée d’une machine à surprise, brillait,
Une petite bague ajustable, à ton doigt,
Chassant tes peines quand tu t’es promise à moi.

Je garde pour la fin de ma lettre d’adieux,
Mes vœux les plus sincères et plus chers pour nous deux ;
Te rejoindre bientôt pour ne plus te quitter
Où plus aucun caillou ne te fera pleurer.

Avant de te quitter,

Je n’ai jamais aimé, ni discours ni adieux,
Mais l’un des deux, hélas, me semble inévitable.
Tu m’as tant donné, tu as été formidable,
Mais veux-tu bien réaliser mon dernier vœux ?

Je garde au fond d’une boite, un petit bijou.
Pas le moindre précieux, à mes yeux presque tout.
En guise de mon amour pour toi, l’ai gardé.
Accepte ce jour, à mon doigt, de le passer.

Je voudrais l’emporter avec moi pour toujours.
Il m’a aidé à t’accorder ma main, ma vie,
En échange d’un bonheur brodé de velours.
Viens m’embrasser, avant de te quitter, chéri…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Avant De Te Perdre, Avant De Te Quitter (Suite De Main Dans

  avant=de=te=per=dre 5

  je=gar=de=en=mé=moire=no=tre=bel=le=ren=contre 12
  nous=é=tions=en=fants=a=lors=et=na=vions=pas=honte 12
  toi=dêtre=la=plus=bel=le=et=la=plus=en=vi=ée 12
  moi=di=gno=rer=le=plus=beau=de=mes=sou=haits=tai=mer 13

  je=gar=de=au=fond=dune=boi=te=un=pe=tit=caillou 12
  pas=le=moindre=pré=cieux=à=mes=y=eux=pres=que=tout 12
  il=ma=ai=dé=un=jour=à=te=pren=dre=la=main 12
  car=dans=ton=sou=lier=te=don=nait=bien=du=cha=grin 12

  a=vec=mes=six=sous=ga=gnés=pour=mon=bon=trimes=tre 12
  tai=me=né=te=con=so=ler=où=tour=nent=les=têtes 12
  aux=ma=nèges=où=tu=men=chan=tais=de=doux=sou=rires 12
  je=dé=ci=dais=ce=jour=mon=cœur=de=te=lof=frir 12

  puis=en=gui=se=da=mour=jai=o=sé=te=pas=ser 12
  tom=bée=du=ne=ma=chi=ne=à=sur=pri=se=brillait 12
  une=pe=ti=te=ba=guea=jus=ta=ble=à=ton=doigt 12
  chas=sant=tes=peines=quand=tu=tes=pro=mi=se=à=moi 12

  je=gar=de=pour=la=fin=de=ma=let=tre=da=dieux 12
  mes=vœux=les=plus=sin=cères=et=plus=chers=pour=nous=deux 12
  te=re=join=dre=bien=tôt=pour=ne=plus=te=quit=ter 12
  où=plus=au=cun=cail=lou=ne=te=fe=ra=pleu=rer 12

  avant=de=te=quit=ter 5

  je=nai=ja=mais=ai=mé=ni=dis=cours=ni=a=dieux 12
  mais=lun=des=deux=hé=las=me=sem=ble=i=né=vi=table 13
  tu=mas=tant=don=né=tu=as=é=té=for=mi=dable 12
  mais=veux=tu=bien=ré=a=li=ser=mon=der=nier=vœux 12

  je=gar=deau=fond=dune=boi=te=un=pe=tit=bi=jou 12
  pas=le=moindre=pré=cieux=à=mes=y=eux=pres=que=tout 12
  en=gui=se=de=mon=a=mour=pour=toi=lai=gar=dé 12
  ac=cep=te=ce=jour=à=mon=doigt=de=le=pas=ser 12

  je=vou=drais=lem=por=ter=a=vec=moi=pour=tou=jours 12
  il=ma=ai=dé=à=tac=cor=der=ma=main=ma=vie 12
  en=é=chan=ge=dun=bon=heur=bro=dé=de=ve=lours 12
  viens=mem=bras=ser=a=vant=de=te=quit=ter=ché=ri 12
 • Phonétique : Avant De Te Perdre, Avant De Te Quitter (Suite De Main Dans

  avɑ̃ də tə pεʁdʁə,

  ʒə ɡaʁdə ɑ̃ memwaʁə, nɔtʁə bεllə ʁɑ̃kɔ̃tʁə.
  nuz- esjɔ̃z- ɑ̃fɑ̃z- alɔʁz- e navjɔ̃ pa ɔ̃tə,
  twa dεtʁə la plys bεllə e la plysz- ɑ̃vje,
  mwa diɲɔʁe lə plys bo də mε suε : tεme.

  ʒə ɡaʁdə o fɔ̃ dynə bwatə, œ̃ pəti kaju,
  pa lə mwɛ̃dʁə pʁesjø, a mεz- iø pʁεskə tu.
  il ma εde œ̃ ʒuʁ, a tə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃,
  kaʁ, dɑ̃ tɔ̃ sulje, tə dɔnε bjɛ̃ dy ʃaɡʁɛ̃.

  avεk mε si- su, ɡaɲe puʁ mɔ̃ bɔ̃ tʁimεstʁə,
  tε məne tə kɔ̃sɔle u tuʁne lε tεtə,
  o manεʒəz- u ty mɑ̃ʃɑ̃tε də du suʁiʁə,
  ʒə desidε sə ʒuʁ, mɔ̃ kœʁ, də tə lɔfʁiʁ.

  pɥiz- ɑ̃ ɡizə damuʁ ʒε oze tə pase,
  tɔ̃be dynə maʃinə a syʁpʁizə, bʁijε,
  ynə pətitə baɡ aʒystablə, a tɔ̃ dwa,
  ʃasɑ̃ tε pεnə kɑ̃ ty tε pʁɔmizə a mwa.

  ʒə ɡaʁdə puʁ la fɛ̃ də ma lεtʁə dadjø,
  mε veyks lε plys sɛ̃sεʁəz- e plys ʃεʁ puʁ nu dø,
  tə ʁəʒwɛ̃dʁə bjɛ̃to puʁ nə plys tə kite
  u plysz- okœ̃ kaju nə tə fəʁa pləʁe.

  avɑ̃ də tə kite,

  ʒə nε ʒamεz- εme, ni diskuʁ ni adjø,
  mε lœ̃ dε dø, ela, mə sɑ̃blə inevitablə.
  ty ma tɑ̃ dɔne, ty a ete fɔʁmidablə,
  mε vø ty bjɛ̃ ʁealize mɔ̃ dεʁnje veyks ?

  ʒə ɡaʁdə o fɔ̃ dynə bwatə, œ̃ pəti biʒu.
  pa lə mwɛ̃dʁə pʁesjø, a mεz- iø pʁεskə tu.
  ɑ̃ ɡizə də mɔ̃n- amuʁ puʁ twa, lε ɡaʁde.
  aksεptə sə ʒuʁ, a mɔ̃ dwa, də lə pase.

  ʒə vudʁε lɑ̃pɔʁte avεk mwa puʁ tuʒuʁ.
  il ma εde a takɔʁde ma mɛ̃, ma vi,
  ɑ̃n- eʃɑ̃ʒə dœ̃ bɔnœʁ bʁɔde də vəluʁ.
  vjɛ̃ mɑ̃bʁase, avɑ̃ də tə kite, ʃeʁi…
 • Syllabes Phonétique : Avant De Te Perdre, Avant De Te Quitter (Suite De Main Dans

  a=vɑ̃=də=tə=pεʁ=dʁə 6

  ʒə=ɡaʁ=də=ɑ̃=me=mwaʁə=nɔ=tʁə=bεl=lə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə 12
  nu=ze=sjɔ̃=zɑ̃=fɑ̃=za=lɔʁ=ze=na=vjɔ̃=pa=ɔ̃tə 12
  twa=dε=tʁə=la=plys=bεl=lə=e=la=plys=zɑ̃=vje 12
  mwa=di=ɲɔ=ʁe=lə=plys=bodə=mε=su=ε=tε=me 12

  ʒə=ɡaʁdəo=fɔ̃=dy=nə=bwa=tə=œ̃=pə=ti=ka=ju 12
  palə=mwɛ̃=dʁə=pʁe=sjø=a=mε=zi=ø=pʁεs=kə=tu 12
  il=ma=ε=de=œ̃=ʒuʁ=a=tə=pʁɑ̃=dʁə=la=mɛ̃ 12
  kaʁ=dɑ̃=tɔ̃=su=lje=tə=dɔ=nε=bjɛ̃=dy=ʃa=ɡʁɛ̃ 12

  a=vεk=mε=si=su=ɡa=ɲe=puʁ=mɔ̃=bɔ̃=tʁi=mεstʁə 12
  tε=mə=ne=tə=kɔ̃=sɔ=le=u=tuʁ=ne=lε=tεtə 12
  o=ma=nεʒə=zu=ty=mɑ̃=ʃɑ̃=tε=də=du=su=ʁiʁə 12
  ʒə=de=si=dε=sə=ʒuʁ=mɔ̃=kœʁ=də=tə=lɔ=fʁiʁ 12

  pɥi=zɑ̃=ɡi=zə=da=muʁ=ʒε=o=ze=tə=pa=se 12
  tɔ̃=be=dy=nə=ma=ʃinə=a=syʁ=pʁi=zə=bʁi=jε 12
  ynə=pə=ti=tə=baɡ=a=ʒys=ta=blə=a=tɔ̃=dwa 12
  ʃa=sɑ̃=tε=pεnə=kɑ̃=ty=tε=pʁɔ=mi=zə=a=mwa 12

  ʒə=ɡaʁ=də=puʁ=la=fɛ̃=də=ma=lε=tʁə=da=djø 12
  mε=ve=yks=lε=plys=sɛ̃=sεʁə=ze=plys=ʃεʁ=puʁ=nu=dø 13
  tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=bjɛ̃=to=puʁ=nə=plys=tə=ki=te 12
  u=plys=zo=kœ̃=ka=ju=nə=tə=fə=ʁa=plə=ʁe 12

  a=vɑ̃=də=tə=ki=te 6

  ʒə=nε=ʒa=mε=zε=me=ni=dis=kuʁ=ni=a=djø 12
  mε=lœ̃=dε=dø=e=lamə=sɑ̃=blə=i=ne=vi=tablə 12
  ty=ma=tɑ̃=dɔ=ne=ty=a=e=te=fɔʁ=mi=dablə 12
  mε=vø=ty=bjɛ̃=ʁe=a=li=ze=mɔ̃=dεʁ=nje=ve=yks 13

  ʒə=ɡaʁdəo=fɔ̃=dy=nə=bwa=tə=œ̃=pə=ti=bi=ʒu 12
  palə=mwɛ̃=dʁə=pʁe=sjø=a=mε=zi=ø=pʁεs=kə=tu 12
  ɑ̃=ɡi=zə=də=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=lε=ɡaʁ=de 12
  ak=sεp=tə=sə=ʒuʁ=a=mɔ̃=dwa=də=lə=pa=se 12

  ʒə=vu=dʁε=lɑ̃=pɔʁ=te=a=vεk=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 12
  il=ma=ε=de=a=ta=kɔʁ=de=ma=mɛ̃=ma=vi 12
  ɑ̃=ne=ʃɑ̃=ʒə=dœ̃=bɔ=nœʁ=bʁɔ=de=də=və=luʁ 12
  vjɛ̃=mɑ̃=bʁa=se=a=vɑ̃=də=tə=ki=te=ʃe=ʁi 12

Récompense

3
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/06/2016 18:01Ninette

Trop joli ton texte
tu sais j’aime la solitude c’est surtout la dépression que je veux fuir..
mais çà c’est un autre texte pour demain surement lol
Bientôt 3ans que ma fille est décédée j’appréhende le 6juillet qui approche
bisous doux de ninette

Auteur de Poésie
21/06/2016 19:33Cristou

La suite est aussi belle que la premiere partie, bravo et merci Miss..
Cristou

Auteur de Poésie
22/06/2016 09:01Mja

Toutes ces choses sont passées comme l’ombre et comme le vent
Dans le cœur le souvenir est présent
Un bel écrit . Amitiés

Auteur de Poésie
23/06/2016 08:12Popa1234

2 très beaux poèmes dotés d’une très belle écriture un Joli partage......bisou....POPA

Auteur de Poésie
23/06/2016 08:26Bernard Deletang

Très très bien écrit. Amitiés

Auteur de Poésie
30/06/2016 11:43Bossone

super cool. j’aime ce poème ça ma touché le coeur !