Poeme : Pourquoi Moi ? ?

Pourquoi Moi ? ?

Pourquoi me dis tu que je suis qu’une incapable ?
Pour l’instent je suis la seul de la famille a continuer mais etudes sans redoubler une seul foi !
Pourquoi m’humilier devant tout le monde ?
Je ne t’ai rien fait, est ce ça que tu me reproche ?
Je t’ai aimer, tu etais une mere formidable mais tu as vite changer, POURQUOI ? ?
Est-ce que c’est du a mon cher frere qui nous a fait tous souffrir pendant des annees ? ?
Je pense que OUI car tu me repete souvent de ne jamais ressubire ça !
Tu crois que je suis comme lui, je comprend ta peur mais tu enfait de trop avec ça,
Moi j’en ai marre !
Marre de tout, de toi, de la vie…
Tu m’a fais trop souffrir, je pleure toute les nuits, et je regrette d’etre ici parmis vous !
J’aimerais en finir, de m’allonger dans la baignoire noyer dans mon sang !
Ceux a qui je tien enormément sont : mes freres, mes belles sœurs, mon papa, tout les autres et surtout ceux qui m’empeche de partir sont ma niece MoRgAnE et ma futur niece EvA qui arrivera au mois de novembre, je ressentais beaucoup de bonheur quand j’etais avec eux mais là j’en ai plus que marre de subir d’enorme difference, des engueulades…
Me voila dans la zone ROUGE, a tout moment je peux partir ! ! …

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pourquoi Moi ? ?

  pour=quoi=me=dis=tu=que=je=suis=quu=ne=in=ca=pa=ble 14
  pour=lins=tent=je=suis=la=seul=de=la=fa=millea=con=ti=nuer=mais=e=tudes=sans=re=dou=bler=u=ne=seul=foi 25
  pour=quoi=m=hu=mi=li=er=de=vant=tout=le=mon=de 13
  je=ne=tai=rien=fait=est=ce=ça=que=tu=me=re=pro=che 14
  je=tai=ai=mer=tu=e=tais=une=me=re=for=mi=da=ble=mais=tu=as=vi=te=chan=ger=pour=quoi 23
  est=ce=que=cest=du=a=mon=cher=fre=re=qui=nous=a=fait=tous=souf=frir=pen=dant=des=an=nees 22
  je=pen=se=que=oui=car=tu=me=re=pe=te=sou=vent=de=ne=ja=mais=res=su=bi=re=ça 22
  tu=crois=que=je=suis=com=me=lui=je=com=prend=ta=peur=mais=tu=en=fait=de=trop=a=vec=ça 22
  moi=jen=ai=mar=re 5
  mar=re=de=tout=de=toi=de=la=vie 9
  tu=ma=fais=trop=souf=frir=je=pleure=tou=te=les=nuits=et=je=re=gret=te=de=tre=i=ci=par=mis=vous 24
  jai=me=rais=en=fi=nir=de=mal=lon=ger=dans=la=bai=gnoi=re=noy=er=dans=mon=sang 20
  ceux=a=qui=je=tien=e=nor=mément=sont=mes=fre=res=mes=bel=les=sœurs=mon=pa=pa=tout=les=au=tres=et=sur=tout=ceux=qui=mem=pe=che=de=par=tir=sont=ma=nie=ce=mor=ga=neet=ma=fu=tur=nie=ce=e=va=qui=ar=ri=ve=ra=au=mois=de=no=vem=bre=je=res=sen=tais=beau=coup=de=bon=heur=quand=je=tais=a=vec=eux=mais=là=jen=ai=plus=que=mar=re=de=su=bir=de=nor=me=dif=fe=ren=ce=des=en=gueu=lades 96
  me=voi=la=dans=la=zo=ne=rou=ge=a=tout=mo=ment=je=peux=par=tir 17
 • Phonétique : Pourquoi Moi ? ?

  puʁkwa mə di ty kə ʒə sɥi kynə ɛ̃kapablə ?
  puʁ lɛ̃ste ʒə sɥi la səl də la famijə a kɔ̃tinɥe mεz- ətydə sɑ̃ ʁəduble ynə səl fwa !
  puʁkwa mymilje dəvɑ̃ tu lə mɔ̃də ?
  ʒə nə tε ʁjɛ̃ fε, ε sə sa kə ty mə ʁəpʁoʃə ?
  ʒə tε εme, ty ətεz- ynə məʁə fɔʁmidablə mε ty a vitə ʃɑ̃ʒe, puʁkwa ? ?
  ε sə kə sε dy a mɔ̃ ʃεʁ fʁəʁə ki nuz- a fε tus sufʁiʁ pɑ̃dɑ̃ dεz- ani ? ?
  ʒə pɑ̃sə kə ui kaʁ ty mə ʁəpətə suvɑ̃ də nə ʒamε ʁesybiʁə sa !
  ty kʁwa kə ʒə sɥi kɔmə lɥi, ʒə kɔ̃pʁɑ̃ ta pœʁ mε ty ɑ̃fε də tʁo avεk sa,
  mwa ʒɑ̃n- ε maʁə !
  maʁə də tu, də twa, də la vi…
  ty ma fε tʁo sufʁiʁ, ʒə plœʁə tutə lε nɥi, e ʒə ʁəɡʁεtə dεtʁə isi paʁmi vu !
  ʒεməʁεz- ɑ̃ finiʁ, də malɔ̃ʒe dɑ̃ la bεɲwaʁə nwaje dɑ̃ mɔ̃ sɑ̃ !
  søz- a ki ʒə tjɛ̃ ɑ̃nɔʁmemɑ̃ sɔ̃ : mε fʁəʁə, mε bεllə sœʁ, mɔ̃ papa, tu lεz- otʁəz- e syʁtu sø ki mɑ̃pεʃə də paʁtiʁ sɔ̃ ma njəsə mɔʁɡanə e ma fytyʁ njəsə əva ki aʁivəʁa o mwa də nɔvɑ̃bʁə, ʒə ʁəsɑ̃tε boku də bɔnœʁ kɑ̃ ʒətεz- avεk ø mε la ʒɑ̃n- ε plys kə maʁə də sybiʁ dɑ̃nɔʁmə difəʁɑ̃sə, dεz- ɑ̃ɡəladə…
  mə vwala dɑ̃ la zonə ʁuʒə, a tu mɔmɑ̃ ʒə pø paʁtiʁ ! ! …
 • Syllabes Phonétique : Pourquoi Moi ? ?

  puʁ=kwa=mə=di=ty=kə=ʒə=sɥi=ky=nə=ɛ̃=ka=pa=blə 14
  puʁ=lɛ̃s=te=ʒə=sɥi=la=səl=də=la=fa=mi=jəa=kɔ̃=tin=ɥe=mεzə=ty=də=sɑ̃=ʁə=du=ble=y=nə=səl=fwa 26
  puʁ=kwa=my=mi=lj=e=də=vɑ̃=tu=lə=mɔ̃=də 12
  ʒə=nə=tε=ʁjɛ̃=fε=εsə=sa=kə=ty=mə=ʁə=pʁoʃə 12
  ʒə=tε=ε=me=tyə=tε=zy=nə=mə=ʁə=fɔʁ=mi=da=blə=mε=ty=a=vi=tə=ʃɑ̃=ʒe=puʁ=kwa 23
  εsə=kə=sε=dy=a=mɔ̃=ʃεʁ=fʁə=ʁə=ki=nu=za=fε=tus=su=fʁiʁ=pɑ̃=dɑ̃=dε=za=ni 21
  ʒə=pɑ̃sə=kəui=kaʁ=ty=mə=ʁə=pə=tə=su=vɑ̃=də=nə=ʒa=mε=ʁe=sy=bi=ʁə=sa 20
  ty=kʁwakə=ʒə=sɥi=kɔ=mə=lɥi=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=ta=pœʁ=mε=ty=ɑ̃=fε=də=tʁo=a=vεk=sa 21
  mwa=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə 5
  ma=ʁə=də=tu=də=twa=də=la=vi 9
  ty=ma=fε=tʁo=su=fʁiʁ=ʒə=plœ=ʁə=tutə=lε=nɥi=e=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=dε=tʁə=i=si=paʁ=mi=vu 24
  ʒεmə=ʁε=zɑ̃=fi=niʁ=də=ma=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=la=bε=ɲwa=ʁə=nwa=je=dɑ̃=mɔ̃=sɑ̃ 19
  sø=za=kiʒə=tjɛ̃=ɑ̃=nɔʁ=me=mɑ̃=sɔ̃=mε=fʁə=ʁə=mε=bεllə=sœʁ=mɔ̃=pa=pa=tu=lε=zo=tʁə=ze=syʁ=tu=sø=ki=mɑ̃=pε=ʃə=də=paʁ=tiʁ=sɔ̃=ma=njə=sə=mɔʁ=ɡa=nəe=ma=fy=tyʁ=njə=sə=ə=va=ki=a=ʁi=və=ʁa=o=mwa=də=nɔ=vɑ̃=bʁə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε=bo=ku=də=bɔ=nœʁ=kɑ̃=ʒə=tε=za=vεk=ø=mε=la=ʒɑ̃=nε=plys=kə=ma=ʁə=də=sy=biʁ=dɑ̃=nɔʁ=mə=di=fə=ʁɑ̃=sə=dε=zɑ̃=ɡə=ladə 95
  mə=vwa=la=dɑ̃=la=zonə=ʁu=ʒə=a=tu=mɔ=mɑ̃=ʒə=pø=paʁ=tiʁ 16

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Triste
Publié le 26/07/2005 20:29

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Misstouille51

Récompense

0
0
0