Poeme-France : Lecture Écrit Monde

Poeme : Irrémédiable

Poème Monde
Publié le 11/12/2005 16:53

L'écrit contient 132 mots qui sont répartis dans 2 strophes. Toutes les strophes sont composés de 10 vers.

Poete : Missy_Kally

Irrémédiable

Je veux que touvre les yeux
Tu me dise ce que tu vois
Je te demande pas de passer a l’aveu
Mais de me dire ce que tu apercois
Je veux que tu es mal
Comme moi j’ai mal
De voir ces filles de 12 ans
Qu’on retrouvent dans le bois
Le pire c’est que sa s’empire avec le temps
Et qu’on peu rien fair meme avec toute la fois

Les hommes détruisent la terre
Et la terre nous détruit
C’est peut-être sa l’histoire de notre èrre
Qu’on le veille ou pas elle nous détruit
Chaque hommes a son histoire
Essai de la faire valoir
Mais si on la fait disparaître
Qui la lira ?
On sera des ancêtres
Qui ne suurvirons pas
 • Pieds Hyphénique: Irrémédiable

  je=veux=que=tou=vre=les=y=eux 8
  tu=me=di=se=ce=que=tu=vois 8
  je=te=de=mande=pas=de=pas=ser=a=la=veu 11
  mais=de=me=dire=ce=que=tu=a=per=cois 10
  je=veux=que=tu=es=mal 6
  com=me=moi=jai=mal 5
  de=voir=ces=filles=de=dou=ze=ans 8
  quon=re=trou=vent=dans=le=bois 7
  le=pire=cest=que=sa=sem=pi=rea=vec=le=temps 11
  et=quon=peu=rien=fair=me=mea=vec=toute=la=fois 11

  les=hom=mes=dé=trui=sent=la=terre 8
  et=la=ter=re=nous=dé=truit 7
  cest=peut=têtre=sa=lhis=toi=re=de=no=tre=èrre 11
  quon=le=veilleou=pas=elle=nous=dé=truit 8
  cha=que=hom=mes=a=son=his=toire 8
  es=sai=de=la=fai=re=va=loir 8
  mais=si=on=la=fait=dis=pa=raître 8
  qui=la=li=ra 4
  on=se=ra=des=an=cê=tres 7
  qui=ne=suur=vi=rons=pas 6
 • Phonétique : Irrémédiable

  ʒə vø kə tuvʁə lεz- iø
  ty mə dizə sə kə ty vwa
  ʒə tə dəmɑ̃də pa də pase a lavø
  mε də mə diʁə sə kə ty apεʁkwa
  ʒə vø kə ty ε mal
  kɔmə mwa ʒε mal
  də vwaʁ sε fijə də duzə ɑ̃
  kɔ̃ ʁətʁuve dɑ̃ lə bwa
  lə piʁə sε kə sa sɑ̃piʁə avεk lə tɑ̃
  e kɔ̃ pø ʁjɛ̃ fεʁ məmə avεk tutə la fwa

  lεz- ɔmə detʁɥize la teʁə
  e la teʁə nu detʁɥi
  sε pø tεtʁə sa listwaʁə də nɔtʁə εʁə
  kɔ̃ lə vεjə u pa εllə nu detʁɥi
  ʃakə ɔməz- a sɔ̃n- istwaʁə
  esε də la fεʁə valwaʁ
  mε si ɔ̃ la fε dispaʁεtʁə
  ki la liʁa ?
  ɔ̃ səʁa dεz- ɑ̃sεtʁə
  ki nə syyʁviʁɔ̃ pa
 • Pieds Phonétique : Irrémédiable

  ʒə=vø=kə=tu=vʁə=lε=zi=ø 8
  ty=mə=di=zə=sə=kə=ty=vwa 8
  ʒə=tə=də=mɑ̃də=pa=də=pa=se=a=la=vø 11
  mεdə=mə=diʁə=sə=kə=ty=a=pεʁ=kwa 9
  ʒə=vø=kə=ty=ε=mal 6
  kɔ=mə=mwa=ʒε=mal 5
  də=vwaʁ=sε=fijə=də=du=zə=ɑ̃ 8
  kɔ̃=ʁə=tʁu=ve=dɑ̃=lə=bwa 7
  lə=piʁə=sε=kə=sa=sɑ̃=pi=ʁəa=vεk=lə=tɑ̃ 11
  e=kɔ̃=pø=ʁjɛ̃=fεʁmə=məa=vεk=tu=tə=la=fwa 11

  lε=zɔmə=det=ʁɥi=ze=la=te=ʁə 8
  e=la=te=ʁə=nu=det=ʁɥi 7
  sε=pø=tεtʁə=sa=lis=twa=ʁə=də=nɔ=tʁəεʁə 10
  kɔ̃lə=vεjə=u=pa=εllə=nu=det=ʁɥi 8
  ʃa=kə=ɔ=mə=za=sɔ̃=nis=twaʁə 8
  e=sε=də=la=fε=ʁə=va=lwaʁ 8
  mε=si=ɔ̃=la=fε=dis=pa=ʁεtʁə 8
  ki=la=li=ʁa 4
  ɔ̃=sə=ʁa=dε=zɑ̃=sε=tʁə 7
  ki=nə=sy=yʁ=vi=ʁɔ̃=pa 7

PostScriptum

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/12/2005 17:36Cindy Limpens

Très beau poème, et pleins de vérité....
Même si le noir s’installe o ngarde cette Espoir que la lumière revienne....

{}...Au Plaisir...{}