Poeme-France : Lecture Écrit Guerre

Poeme : Les Enfants De Balilla

Poème Guerre
Publié le 21/03/2020 16:34

L'écrit contient 222 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 7 vers.

Poete : Mister P

Les Enfants De Balilla

Un tout petit monarque a cru vaincre Trajant,
L’asservir à sa botte, lui faire baiser son sceau.
Vidant les rues de Rome, de Gênes, de Milan,
De la Sérénissime asséchant les canaux,
Allant jusqu’à chasser les amants de Vérone.
Empereur incendiaire, se prenant pour Neron,
D’une éphémère victoire, il a ceint la couronne.

La louve n’y peut rien, inutile giron.
Les cyprès de Toscane pleurent ses enfants qui meurent.
Des pentes du Vésuve aux falaises de Capri
La baie retient son souffle et pense à Pompéi.
Des âmes qui s’échappent on entend la rumeur,
Sinistre mélopée de la vie qui s’étiole.
Les armées du tyran paradent au Capitole.

Les enfants des Césars les combattent sans fin,
De l’aube au crépuscule, ils avancent masqués.
Épars, insaisissables, laissant les terres brûlées,
Se rendant invisibles, millions de fantassins
Se battant sans relâche, comme autant de Scipion,
Du terrible despote ils affament les légions.
Et puis, tout doucement, on le sent frissonner

Murmure insaisissable qui commence à enfler
Un souffle de victoire fait renaître l’espoir,
L’ennemi se fait rare, on atteint le grand soir.
Les orgues de Saint Pierre se remettent à chanter
Tous sont Caruso autant qu’ils furent guerriers.
L’invisible assassin, l’ignoble bête est morte,
Les fils de Ballila ont vaincu ses cohortes.
 • Pieds Hyphénique: Les Enfants De Balilla

  un=tout=pe=tit=mo=nar=que=a=cru=vain=cre=tra=jant 13
  las=ser=vir=à=sa=bot=te=lui=fai=re=bai=ser=son=sceau 14
  vi=dant=les=rues=de=ro=me=de=gê=nes=de=mi=lan 13
  de=la=sé=ré=nis=si=me=as=sé=chant=les=ca=naux 13
  al=lant=jus=quà=chas=ser=les=a=mants=de=vé=ro=ne 13
  em=pe=reur=in=cen=dia=i=re=se=pre=nant=pour=ne=ron 14
  du=ne=é=phé=mè=re=vic=toire=il=a=ceint=la=cou=ronne 14

  la=lou=ve=ny=peut=rien=i=nu=ti=le=gi=ron 12
  les=cy=près=de=tos=ca=ne=pleu=rent=ses=en=fants=qui=meurent 14
  des=pen=tes=du=vé=su=ve=aux=fa=lai=ses=de=ca=pri 14
  la=baie=re=ti=ent=son=souf=fle=et=pen=se=à=pom=péi 14
  des=â=mes=qui=sé=chap=pent=on=en=tend=la=ru=meur 13
  si=nis=tre=mé=lo=pée=de=la=vie=qui=sé=ti=o=le 14
  les=ar=mées=du=ty=ran=pa=ra=dent=au=ca=pi=to=le 14

  les=en=fants=des=cé=sars=les=com=bat=tent=sans=fin 12
  de=lau=be=au=cré=pus=cu=le=ils=a=van=cent=mas=qués 14
  épars=in=sai=sis=sa=bles=lais=sant=les=ter=res=brû=lées 13
  se=ren=dant=in=vi=si=bles=mil=li=ons=de=fan=tas=sins 14
  se=bat=tant=sans=re=lâ=che=comme=au=tant=de=s=ci=pion 14
  du=ter=ri=ble=des=po=te=ils=af=fa=ment=les=lé=gions 14
  et=puis=tout=dou=ce=ment=on=le=sent=fris=son=ner 12

  mur=mu=re=in=sai=sis=sable=qui=com=men=ce=à=en=fler 14
  un=souf=fle=de=vic=toi=re=fait=re=naî=tre=les=poir 13
  len=ne=mi=se=fait=ra=re=on=at=teint=le=grand=soir 13
  les=or=gues=de=saint=pier=re=se=re=met=tent=à=chan=ter 14
  tous=sont=ca=ru=so=au=tant=quils=fu=rent=guer=ri=ers 13
  lin=vi=si=ble=as=sas=sin=li=gno=ble=bê=te=est=morte 14
  les=fils=de=bal=li=la=ont=vain=cu=ses=co=hor=tes 13
 • Phonétique : Les Enfants De Balilla

  œ̃ tu pəti mɔnaʁkə a kʁy vɛ̃kʁə tʁaʒɑ̃,
  lasεʁviʁ a sa bɔtə, lɥi fεʁə bεze sɔ̃ so.
  vidɑ̃ lε ʁy də ʁɔmə, də ʒεnə, də milɑ̃,
  də la seʁenisimə aseʃɑ̃ lε kano,
  alɑ̃ ʒyska ʃase lεz- amɑ̃ də veʁɔnə.
  ɑ̃pəʁœʁ ɛ̃sɑ̃djεʁə, sə pʁənɑ̃ puʁ nəʁɔ̃,
  dynə efemεʁə viktwaʁə, il a sɛ̃ la kuʁɔnə.

  la luvə ni pø ʁjɛ̃, inytilə ʒiʁɔ̃.
  lε sipʁε də tɔskanə pləʁe sεz- ɑ̃fɑ̃ ki məʁe.
  dε pɑ̃tə dy vezyvə o falεzə də kapʁi
  la bε ʁətjɛ̃ sɔ̃ suflə e pɑ̃sə a pɔ̃pei.
  dεz- amə ki seʃape ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃ la ʁymœʁ,
  sinistʁə melɔpe də la vi ki sesjɔlə.
  lεz- aʁme dy tiʁɑ̃ paʁade o kapitɔlə.

  lεz- ɑ̃fɑ̃ dε sezaʁ lε kɔ̃bate sɑ̃ fɛ̃,
  də lobə o kʁepyskylə, ilz- avɑ̃se maske.
  epaʁ, ɛ̃sεzisablə, lεsɑ̃ lε teʁə- bʁyle,
  sə ʁɑ̃dɑ̃ ɛ̃viziblə, miljɔ̃ də fɑ̃tasɛ̃
  sə batɑ̃ sɑ̃ ʁəlaʃə, kɔmə otɑ̃ də sipjɔ̃,
  dy teʁiblə dεspɔtə ilz- afame lε leʒjɔ̃.
  e pɥi, tu dusəmɑ̃, ɔ̃ lə sɑ̃ fʁisɔne

  myʁmyʁə ɛ̃sεzisablə ki kɔmɑ̃sə a ɑ̃fle
  œ̃ suflə də viktwaʁə fε ʁənεtʁə lεspwaʁ,
  lεnəmi sə fε ʁaʁə, ɔ̃n- atɛ̃ lə ɡʁɑ̃ swaʁ.
  lεz- ɔʁɡ də sɛ̃ pjeʁə sə ʁəmεte a ʃɑ̃te
  tus sɔ̃ kaʁyzo otɑ̃ kil fyʁe ɡeʁje.
  lɛ̃viziblə asasɛ̃, liɲɔblə bεtə ε mɔʁtə,
  lε fis də balila ɔ̃ vɛ̃ky sε kɔɔʁtə.
 • Pieds Phonétique : Les Enfants De Balilla

  œ̃=tu=pə=ti=mɔ=na=ʁkə=a=kʁy=vɛ̃=kʁə=tʁa=ʒɑ̃ 13
  la=sεʁ=viʁ=a=sa=bɔ=tə=lɥi=fε=ʁə=bε=ze=sɔ̃=so 14
  vi=dɑ̃=lε=ʁy=də=ʁɔ=mə=də=ʒε=nə=də=mi=lɑ̃ 13
  də=la=se=ʁe=ni=si=mə=a=se=ʃɑ̃=lε=ka=no 13
  a=lɑ̃=ʒys=ka=ʃa=se=lε=za=mɑ̃=də=ve=ʁɔ=nə 13
  ɑ̃=pə=ʁœ=ʁə=ɛ̃=sɑ̃=djεʁ=ə=sə=pʁə=nɑ̃=puʁ=nə=ʁɔ̃ 14
  dynə=e=fe=mε=ʁə=vik=twa=ʁə=il=a=sɛ̃=la=ku=ʁɔnə 14

  la=lu=və=ni=pø=ʁj=ɛ̃=i=ny=ti=lə=ʒi=ʁɔ̃ 13
  lε=si=pʁεdə=tɔs=ka=nə=plə=ʁe=sε=zɑ̃=fɑ̃=ki=mə=ʁe 14
  dε=pɑ̃=tə=dy=ve=zy=və=o=fa=lε=zə=də=ka=pʁi 14
  la=bε=ʁə=tj=ɛ̃=sɔ̃=suflə=e=pɑ̃=sə=a=pɔ̃=pe=i 14
  dε=za=mə=ki=se=ʃa=pe=ɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=la=ʁy=mœ=ʁə 14
  si=nis=tʁə=me=lɔ=pe=də=la=vi=ki=se=sj=ɔ=lə 14
  lε=zaʁ=me=dy=ti=ʁɑ̃=pa=ʁa=de=o=ka=pi=tɔ=lə 14

  lε=zɑ̃=fɑ̃=dε=se=zaʁ=lε=kɔ̃=ba=te=sɑ̃=fɛ̃ 12
  də=lo=bə=o=kʁe=pys=ky=lə=il=za=vɑ̃=se=mas=ke 14
  e=paʁ=ɛ̃=sε=zi=sa=blə=lε=sɑ̃=lε=te=ʁə=bʁy=le 14
  sə=ʁɑ̃=dɑ̃=ɛ̃=vi=zi=blə=mi=lj=ɔ̃=də=fɑ̃=ta=sɛ̃ 14
  sə=ba=tɑ̃=sɑ̃=ʁə=la=ʃə=kɔ=mə=o=tɑ̃=də=si=pjɔ̃ 14
  dy=te=ʁi=blə=dεs=pɔ=tə=il=za=fa=me=lε=le=ʒjɔ̃ 14
  e=pɥi=tu=du=sə=mɑ̃=ɔ̃=lə=sɑ̃=fʁi=sɔ=ne 12

  myʁ=my=ʁə=ɛ̃=sε=zi=sablə=ki=kɔ=mɑ̃=sə=a=ɑ̃=fle 14
  œ̃=su=flə=də=vik=twa=ʁə=fε=ʁə=nε=tʁə=lεs=pwaʁ 13
  lε=nə=mi=sə=fε=ʁa=ʁə=ɔ̃=na=tɛ̃=lə=ɡʁɑ̃=swaʁ 13
  lε=zɔʁɡ=də=sɛ̃=pj=e=ʁə=sə=ʁə=mε=te=a=ʃɑ̃=te 14
  tus=sɔ̃=ka=ʁy=zo=o=tɑ̃=kil=fy=ʁe=ɡe=ʁj=e 13
  lɛ̃=vi=zi=blə=a=sa=sɛ̃=li=ɲɔ=blə=bε=tə=ε=mɔʁtə 14
  lε=fis=də=ba=li=la=ɔ̃=vɛ̃=ky=sε=kɔ=ɔʁ=tə 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.