Poeme : ; ) Tu Me Suplira ; )

; ) Tu Me Suplira ; )

Je tenais a ske tu sache
Que je t’aime
Et que quoi que tu fasse
Tu ne reduira pas mes peinnes

Tu sais j’ai tant de haine
Tout autour de moi qui se dechaine
Je ne sais pourquoi
Tu t’es servi de moi

Pourquoi ma tu fait sa ?
J’en ai temp soufair
Et maintenent tu n’est plus la
J’essaye de te fair taire !

Mais je prefere te voir souffrir
Que de me voir perir
Sa te ferai trop plesir
De me voir mourir

Et dire que je te croyai
Quand tu me disais que tu m’aimais
Comme une conne pour toi j’aurai tout fait
Mais maintenent c’est fini et tu le sais

Tu sais tres bien
Que sans toi je n’suis + rien
Toi et moi on n’faisai plus qu’un
Mais ta deja tracer ton chemin

Je voi ton avnir
Il est mon desir
Te voir souffrir et perir
Te voir VIvre ensuit mourir

Tu va crever
Pour tout ske tu ma fait endurer
Tu va meme me regretter
Imagine jusqu’ou je vais aller ; )

Vangance !
Jte jure que t’souviendra d’moi jusqua la fin d’ta vie

Graver en toi je resterai
Juska la fin d’ta vie je te arcelerai

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ; ) Tu Me Suplira ; )

  je=te=nais=a=s=ke=tu=sache 8
  que=je=tai=me 4
  et=que=quoi=que=tu=fas=se 7
  tu=ne=re=dui=ra=pas=mes=peinnes 8

  tu=sais=jai=tant=de=hai=ne 7
  tout=au=tour=de=moi=qui=se=de=chaine 9
  je=ne=sais=pour=quoi 5
  tu=tes=ser=vi=de=moi 6

  pour=quoi=ma=tu=fait=sa 6
  jen=ai=temp=sou=fair 5
  et=main=te=nent=tu=nest=plus=la 8
  jes=saye=de=te=fair=tai=re 7

  mais=je=pre=fe=re=te=voir=souf=frir 9
  que=de=me=voir=pe=rir 6
  sa=te=fe=rai=trop=ple=sir 7
  de=me=voir=mou=rir 5

  et=di=re=que=je=te=cro=yai 8
  quand=tu=me=di=sais=que=tu=mai=mais 9
  commeu=ne=con=ne=pour=toi=jau=rai=tout=fait 10
  mais=mainte=nent=cest=fi=ni=et=tu=le=sais 10

  tu=sais=tres=bien 4
  que=sans=toi=je=n=suis=pluss=rien 8
  toi=et=moi=on=n=fai=sai=plus=quun 9
  mais=ta=de=ja=tra=cer=ton=che=min 9

  je=voi=ton=av=nir 5
  il=est=mon=de=sir 5
  te=voir=souf=frir=et=pe=rir 7
  te=voir=vi=vre=en=suit=mou=rir 8

  tu=va=cre=ver 4
  pour=tout=s=ke=tu=ma=fait=en=du=rer 10
  tu=va=me=me=me=re=gret=ter 8
  ima=gine=jus=quou=je=vais=al=ler 8

  van=gan=ce 3
  jte=jure=que=t=sou=vien=dra=d=moi=jus=qua=la=fin=d=ta=vie 16

  gra=ver=en=toi=je=res=te=rai 8
  jus=ka=la=fin=d=ta=vie=je=tear=ce=le=rai 12
 • Phonétique : ; ) Tu Me Suplira ; )

  ʒə tənεz- a skə ty saʃə
  kə ʒə tεmə
  e kə kwa kə ty fasə
  ty nə ʁədɥiʁa pa mε pɛ̃nə

  ty sε ʒε tɑ̃ də-εnə
  tut- otuʁ də mwa ki sə dəʃεnə
  ʒə nə sε puʁkwa
  ty tε sεʁvi də mwa

  puʁkwa ma ty fε sa ?
  ʒɑ̃n- ε tɑ̃p sufεʁ
  e mɛ̃təne ty nε plys la
  ʒesεj də tə fεʁ tεʁə !

  mε ʒə pʁəfəʁə tə vwaʁ sufʁiʁ
  kə də mə vwaʁ pəʁiʁ
  sa tə fəʁε tʁo pləziʁ
  də mə vwaʁ muʁiʁ

  e diʁə kə ʒə tə kʁwajε
  kɑ̃ ty mə dizε kə ty mεmε
  kɔmə ynə kɔnə puʁ twa ʒoʁε tu fε
  mε mɛ̃təne sε fini e ty lə sε

  ty sε tʁə- bjɛ̃
  kə sɑ̃ twa ʒə nsɥi plys ʁjɛ̃
  twa e mwa ɔ̃ nfəzε plys kœ̃
  mε ta dəʒa tʁase tɔ̃ ʃəmɛ̃

  ʒə vwa tɔ̃n- avniʁ
  il ε mɔ̃ dəziʁ
  tə vwaʁ sufʁiʁ e pəʁiʁ
  tə vwaʁ vivʁə ɑ̃sɥi muʁiʁ

  ty va kʁəve
  puʁ tu skə ty ma fε ɑ̃dyʁe
  ty va məmə mə ʁəɡʁεte
  imaʒinə ʒysku ʒə vεz- ale, )

  vɑ̃ɡɑ̃sə !
  ʒtə ʒyʁə kə tsuvjɛ̃dʁa dmwa ʒyska la fɛ̃ dta vi

  ɡʁave ɑ̃ twa ʒə ʁεstəʁε
  ʒyska la fɛ̃ dta vi ʒə tə aʁsələʁε
 • Syllabes Phonétique : ; ) Tu Me Suplira ; )

  ʒə=tə=nε=za=skə=ty=sa=ʃə 8
  kə=ʒə=tε=mə 4
  e=kə=kwa=kə=ty=fa=sə 7
  ty=nə=ʁəd=ɥi=ʁa=pa=mε=pɛ̃nə 8

  ty=sε=ʒε=tɑ̃=də-ε=nə 7
  tu=to=tuʁdə=mwa=ki=sə=də=ʃεnə 8
  ʒə=nə=sε=puʁ=kwa 5
  ty=tε=sεʁ=vi=də=mwa 6

  puʁ=kwa=ma=ty=fε=sa 6
  ʒɑ̃=nε=tɑ̃p=su=fεʁ 5
  e=mɛ̃=tə=ne=ty=nε=plys=la 8
  ʒe=sεj=də=tə=fεʁ=tε=ʁə 7

  mεʒə=pʁə=fə=ʁə=tə=vwaʁ=su=fʁiʁ 8
  kə=də=mə=vwaʁ=pə=ʁiʁ 6
  sa=tə=fə=ʁε=tʁo=plə=ziʁ 7
  də=mə=vwaʁ=mu=ʁiʁ 5

  e=di=ʁə=kə=ʒə=tə=kʁwa=jε 8
  kɑ̃=tymə=di=zε=kə=ty=mε=mε 8
  kɔməy=nə=kɔ=nə=puʁ=twa=ʒo=ʁε=tu=fε 10
  mε=mɛ̃tə=ne=sε=fi=ni=e=ty=lə=sε 10

  ty=sε=tʁə=bj=ɛ̃ 5
  kə=sɑ̃=twa=ʒə=nsɥi=plys=ʁj=ɛ̃ 8
  twa=e=mwa=ɔ̃=nfə=zε=plys=kœ̃ 8
  mε=tadə=ʒa=tʁa=se=tɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8

  ʒə=vwa=tɔ̃=nav=niʁ 5
  il=ε=mɔ̃=də=ziʁ 5
  tə=vwaʁ=su=fʁiʁ=e=pə=ʁiʁ 7
  tə=vwaʁ=vi=vʁə=ɑ̃s=ɥi=mu=ʁiʁ 8

  ty=va=kʁə=ve 4
  puʁ=tuskə=ty=ma=fε=ɑ̃=dy=ʁe 8
  ty=va=mə=mə=mə=ʁə=ɡʁε=te 8
  i=ma=ʒinə=ʒys=ku=ʒə=vε=za=le 9

  vɑ̃=ɡɑ̃=sə 3
  ʒtə=ʒyʁə=kə=tsu=vjɛ̃=dʁa=dmwa=ʒys=ka=la=fɛ̃=dta=vi 13

  ɡʁa=ve=ɑ̃=twa=ʒə=ʁεs=tə=ʁε 8
  ʒys=ka=la=fɛ̃=dta=viʒə=təaʁ=sə=lə=ʁε 10

PostScriptum

ben vla aless c’est pour toi ; )

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/11/2004 00:00Tiffange

ton poème est dur! on voit à quel point t’as été blessée! c’est sur que ça fait toujours mal quand on se fait trahir en amour! mais garde courage!
en tout cas bravo, ton texte est très bien écrit!
amitiés