Prose : Les Ailes De La Bêtise

Les Ailes De La Bêtise

La bêtise ne vient pas de la gentillesse mais de celui qui abuse de l’obligeance
La buse de l’ineptie s’emploie à la vitesse de la ruse intrigante
Étant plus sémillante que le sprint du colibri d’Anna
Là où son bec a fait son nid sur une statue marginale

Dans son nid,

Elle y nourrit ses effets d’insectes rampant,
Elle a plus de mal à se retenir qu’un pigeon,
Exploitant bien souvent la blanche colombe,
Elle déploie son envergure telle le faucon,

Sa cruauté est charognarde comme un gang de vautours
Assombri par les corbeaux qui planent sous son ciel lourd
Elle peut voir dans le noir comme l’œil rond du hibou
Les langues de perroquet rabâche tous ses discours

Dans ses airs,

Elle est moins élégante que l’aigle royal,
Voulant s’envoler comme un émeu noir,
Elle chante à l’oreille d’une personne groggy,
Ses chasseurs la recherche comme la perdrix,

Elle aime pêcher pour se repaître comme les pygargues
Déployant ses ailes pour la pérennité de sa mascarade
D’une taille plus imposante que celle de l’autruche
Elle essaye quand même les plumes colorées d’une perruche

Dans sa cage,

Elle ne possède le loyalisme d’une tourterelle,
Elle est le phénix renaissant de sa chandelle,
Où le signe qui veut te dire la chose,
Qui ne sera pas déposé par une cigogne.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Ailes De La Bêtise

  la=bê=tise=ne=vient=pas=de=la=gen=tilles=se=mais=de=ce=lui=qui=a=buse=de=lo=bli=geance 22
  la=buse=de=li=nep=tie=sem=ploieà=la=vites=se=de=la=ru=sein=tri=gante 17
  étant=plus=sé=millante=que=le=s=print=du=co=li=bri=dan=na 14
  là=où=son=bec=a=fait=son=nid=sur=une=sta=tue=mar=gi=nale 15

  dans=son=nid 3

  el=le=y=nour=rit=ses=ef=fets=din=sec=tes=ram=pant 13
  el=le=a=plus=de=mal=à=se=re=te=nir=quun=pi=geon 14
  ex=ploi=tant=bien=sou=vent=la=blan=che=co=lom=be 12
  el=le=dé=ploie=son=en=ver=gu=re=tel=le=le=fau=con 14

  sa=cruau=té=est=cha=ro=gnar=de=comme=un=gang=de=vau=tours 14
  as=som=bri=par=les=cor=beaux=qui=pla=nent=sous=son=ciel=lourd 14
  el=le=peut=voir=dans=le=noir=com=me=lœil=rond=du=hi=bou 14
  les=lan=gues=de=per=ro=quet=ra=bâ=che=tous=ses=dis=cours 14

  dans=ses=airs 3

  el=le=est=moins=é=lé=gan=te=que=lai=gle=royal 12
  vou=lant=sen=vo=ler=com=me=un=é=meu=noir 11
  el=le=chante=à=lo=rei=lle=du=ne=per=son=ne=grog=gy 14
  ses=chas=seurs=la=re=cher=che=com=me=la=per=drix 12

  elle=aime=pê=cher=pour=se=re=paî=tre=com=me=les=py=gargues 14
  dé=ployant=ses=ailes=pour=la=péren=ni=té=de=sa=mas=ca=rade 14
  du=ne=taille=plus=im=po=san=te=que=cel=le=de=lau=truche 14
  ellees=saye=quand=même=les=plu=mes=co=lo=rées=du=ne=per=ruche 14

  dans=sa=ca=ge 4

  elle=ne=pos=sède=le=loya=lis=me=du=ne=tour=te=rel=le 14
  el=le=est=le=phé=nix=re=nais=sant=de=sa=chan=del=le 14
  où=le=si=gne=qui=veut=te=di=re=la=cho=se 12
  qui=ne=se=ra=pas=dé=po=sé=par=u=ne=ci=go=gne 14
 • Phonétique : Les Ailes De La Bêtise

  la bεtizə nə vjɛ̃ pa də la ʒɑ̃tijεsə mε də səlɥi ki abyzə də lɔbliʒɑ̃sə
  la byzə də linεpti sɑ̃plwa a la vitεsə də la ʁyzə ɛ̃tʁiɡɑ̃tə
  etɑ̃ plys semijɑ̃tə kə lə spʁɛ̃ dy kɔlibʁi dana
  la u sɔ̃ bεk a fε sɔ̃ nid syʁ ynə statɥ maʁʒinalə

  dɑ̃ sɔ̃ nid,

  εllə i nuʁʁi sεz- efε dɛ̃sεktə ʁɑ̃pɑ̃,
  εllə a plys də mal a sə ʁətəniʁ kœ̃ piʒɔ̃,
  εksplwatɑ̃ bjɛ̃ suvɑ̃ la blɑ̃ʃə kɔlɔ̃bə,
  εllə deplwa sɔ̃n- ɑ̃vεʁɡyʁə tεllə lə fokɔ̃,

  sa kʁɥote ε ʃaʁɔɲaʁdə kɔmə œ̃ ɡɑ̃ɡ də votuʁ
  asɔ̃bʁi paʁ lε kɔʁbo ki plane su sɔ̃ sjεl luʁ
  εllə pø vwaʁ dɑ̃ lə nwaʁ kɔmə lœj ʁɔ̃ dy ibu
  lε lɑ̃ɡ də peʁɔkε ʁabaʃə tus sε diskuʁ

  dɑ̃ sεz- εʁ,

  εllə ε mwɛ̃z- eleɡɑ̃tə kə lεɡlə ʁwajal,
  vulɑ̃ sɑ̃vɔle kɔmə œ̃n- emø nwaʁ,
  εllə ʃɑ̃tə a lɔʁεjə dynə pεʁsɔnə ɡʁɔɡi,
  sε ʃasœʁ la ʁəʃεʁʃə kɔmə la pεʁdʁi,

  εllə εmə pεʃe puʁ sə ʁəpεtʁə kɔmə lε piɡaʁɡ
  deplwajɑ̃ sεz- εlə puʁ la peʁεnite də sa maskaʁadə
  dynə tajə plysz- ɛ̃pozɑ̃tə kə sεllə də lotʁyʃə
  εllə esεj kɑ̃ mεmə lε plymə kɔlɔʁe dynə peʁyʃə

  dɑ̃ sa kaʒə,

  εllə nə pɔsεdə lə lwajalismə dynə tuʁtəʁεllə,
  εllə ε lə feniks ʁənεsɑ̃ də sa ʃɑ̃dεllə,
  u lə siɲə ki vø tə diʁə la ʃozə,
  ki nə səʁa pa depoze paʁ ynə siɡɔɲə.
 • Syllabes Phonétique : Les Ailes De La Bêtise

  labεtizə=nə=vjɛ̃=pa=də=la=ʒɑ̃=ti=jε=sə=mε=də=səl=ɥi=ki=a=by=zə=də=lɔbliʒɑ̃sə 20
  labyzə=də=li=nεp=ti=sɑ̃=plwa=a=la=vi=tεsə=də=la=ʁy=zəɛ̃tʁiɡɑ̃tə 15
  e=tɑ̃=plys=se=mi=jɑ̃tə=kə=lə=spʁɛ̃=dy=kɔ=li=bʁi=da=na 15
  la=u=sɔ̃=bεk=a=fε=sɔ̃=nid=syʁ=ynə=statɥ=maʁ=ʒi=nalə 14

  dɑ̃=sɔ̃=nid 3

  εl=lə=i=nuʁ=ʁi=sε=ze=fε=dɛ̃=sεk=tə=ʁɑ̃=pɑ̃ 13
  εl=lə=a=plys=də=mal=a=sə=ʁə=tə=niʁ=kœ̃=pi=ʒɔ̃ 14
  εks=plw=tɑ̃=bj=ɛ̃=su=vɑ̃=la=blɑ̃=ʃə=kɔ=lɔ̃=bə 13
  εl=lə=de=plwa=sɔ̃=nɑ̃=vεʁ=ɡy=ʁə=tεl=lə=lə=fo=kɔ̃ 14

  sa=kʁɥo=te=ε=ʃa=ʁɔ=ɲaʁdə=kɔ=mə=œ̃=ɡɑ̃ɡ=də=vo=tuʁ 14
  a=sɔ̃=bʁi=paʁ=lε=kɔʁ=bo=ki=pla=ne=su=sɔ̃=sjεl=luʁ 14
  εl=lə=pø=vwaʁ=dɑ̃=lə=nwaʁ=kɔ=mə=lœj=ʁɔ̃=dy=i=bu 14
  lε=lɑ̃ɡ=də=pe=ʁɔ=kε=ʁa=ba=ʃə=tus=sε=dis=kuʁ 13

  dɑ̃=sε=zεʁ 3

  εl=lə=ε=mwɛ̃=ze=le=ɡɑ̃=tə=kə=lε=ɡlə=ʁwa=jal 13
  vu=lɑ̃=sɑ̃=vɔ=le=kɔ=mə=œ̃=ne=mø=nwaʁ 11
  εl=lə=ʃɑ̃=tə=a=lɔ=ʁεjə=dy=nə=pεʁ=sɔ=nə=ɡʁɔ=ɡi 14
  sε=ʃa=sœ=ʁə=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=kɔ=mə=la=pεʁ=dʁi 13

  εl=lə=εmə=pε=ʃe=puʁ=səʁə=pε=tʁə=kɔ=mə=lε=pi=ɡaʁɡ 14
  de=plwa=jɑ̃=sεzεlə=puʁ=la=pe=ʁε=ni=te=də=sa=mas=kaʁadə 14
  dynə=ta=jə=plys=zɛ̃=po=zɑ̃=tə=kə=sεl=lə=də=lo=tʁyʃə 14
  εlləe=sεj=kɑ̃=mεmə=lε=ply=mə=kɔ=lɔ=ʁe=dy=nə=pe=ʁyʃə 14

  dɑ̃=sa=ka=ʒə 4

  εllə=nə=pɔ=sεdə=lə=lwa=ja=lis=mə=dy=nə=tuʁ=tə=ʁεllə 14
  εl=lə=ε=lə=fe=niks=ʁə=nε=sɑ̃=də=sa=ʃɑ̃=dεl=lə 14
  u=lə=si=ɲə=ki=vø=tə=di=ʁə=la=ʃo=zə 12
  ki=nə=sə=ʁa=pa=de=po=ze=paʁ=y=nə=si=ɡɔ=ɲə 14

Historique des Modifications

15/01/2020 16:09
15/01/2020 16:07
02/08/2019 10:24
17/08/2017 15:02
17/08/2017 14:55
17/08/2017 14:53
17/08/2017 14:53
17/08/2017 14:52
17/08/2017 14:50

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.