Poeme-France : Lecture Écrit Nature

Poeme : La Gracieuse Nature

Poème Nature
Publié le 16/03/2017 00:56

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Mohand

La Gracieuse Nature

Du jardin des senteurs et de la butte plaisante,
Les éclaircies d’hiver ouvrent large l’horizon
Sous l’épaisse couche d’un manteau de neige
À quelques pas du frais lac que l’on devine
Remonte sans bruit jusqu’à mes narines,
Les humeurs d’une fronde sèche et glaciale.

J’aime ce lieu magique, ce coin de lumière
Que les branches nues giflent et froissent
Au gré du temps et par de lentes saisons.
La flagellation est crue, lente et saline,
Elle brise de brutalité les sèves rebelles,
Qui osent une brève éclosion florale.

En son antre de givre et de pierres froides
Le limon de nature vif devient sec et rude
Dans les eaux glacées, les saules pleureurs,
Tendent leurs branches figées de stupeurs.
Et sur la berge qu’un vent frondeur gifle
Des embruns noirs se ruent sur la digue.

L’hiver s’émancipe en de vaines impostures,
Alors, que les frises courtisanes s’immolent
Sous la parade nuptiale des blancs cygnes,
Qui glissent comme une flottille de corsaire.
Au loin, de vifs reflets d’or embrasent le ciel
Et lézardent la surface des eaux tout assiégées.

Une flopée de volatiles et de mouettes rieuses
S’emploient à franchir la digue dans un ballet,
Au bruit assourdissant d’une danse endiablée
Semant la discorde dans ce paradis terrestre,
Ce coin de paix arraché à la frivolité du monde
Que la mémoire du poète embellie de sa verve.
 • Pieds Hyphénique: La Gracieuse Nature

  du=jar=din=des=sen=teurs=et=de=la=but=te=plai=sante 13
  les=é=clair=cies=dhi=ver=ouvrent=lar=ge=l=ho=ri=zon 13
  sous=lé=pais=se=cou=che=dun=man=teau=de=nei=ge 12
  à=quel=ques=pas=du=frais=lac=que=lon=de=vi=ne 12
  re=mon=te=sans=bruit=jus=quà=mes=na=ri=nes 11
  les=hu=meurs=du=ne=fron=de=sè=che=et=gla=ciale 12

  jai=me=ce=lieu=ma=gi=que=ce=coin=de=lu=mière 12
  que=les=bran=ches=nues=gi=flent=et=froissent 9
  au=gré=du=temps=et=par=de=len=tes=sai=sons 11
  la=fla=gel=la=ti=on=est=crue=lente=et=sa=line 12
  elle=brise=de=bru=ta=li=té=les=sè=ves=re=bel=les 13
  qui=o=sent=u=ne=brè=ve=é=clo=sion=flo=rale 12

  en=son=an=tre=de=gi=vre=et=de=pier=res=froides 12
  le=li=mon=de=na=ture=vif=de=vient=sec=et=rude 12
  dans=les=eaux=gla=cées=les=sau=les=pleu=reurs 10
  ten=dent=leurs=bran=ches=fi=gées=de=stu=peurs 10
  et=sur=la=ber=ge=quun=vent=fron=deur=gi=fle 11
  des=em=bruns=noirs=se=ruent=sur=la=digue 9

  lhi=ver=sé=man=cipe=en=de=vai=nes=im=pos=tures 12
  a=lors=que=les=fri=ses=cour=ti=sa=nes=sim=molent 12
  sous=la=pa=ra=de=nup=tia=le=des=blancs=cy=gnes 12
  qui=glis=sent=com=me=u=ne=flot=tille=de=cor=saire 12
  au=loin=de=vifs=re=flets=dor=em=bra=sent=le=ciel 12
  et=lé=zar=dent=la=sur=face=des=eaux=tout=as=sié=gées 13

  une=flo=pée=de=vo=la=tiles=et=de=mouet=tes=rieuses 12
  sem=ploient=à=fran=chir=la=di=gue=dans=un=bal=let 12
  au=bruit=as=sour=dis=sant=dune=dan=se=en=dia=blée 12
  se=mant=la=dis=corde=dans=ce=pa=ra=dis=ter=res=tre 13
  ce=coin=de=paix=ar=ra=ché=à=la=fri=vo=li=té=du=monde 15
  que=la=mé=moire=du=po=èteem=bel=lie=de=sa=verve 12
 • Phonétique : La Gracieuse Nature

  dy ʒaʁdɛ̃ dε sɑ̃tœʁz- e də la bytə plεzɑ̃tə,
  lεz- eklεʁsi divεʁ uvʁe laʁʒə lɔʁizɔ̃
  su lepεsə kuʃə dœ̃ mɑ̃to də nεʒə
  a kεlk pa dy fʁε lak kə lɔ̃ dəvinə
  ʁəmɔ̃tə sɑ̃ bʁɥi ʒyska mε naʁinə,
  lεz- ymœʁ dynə fʁɔ̃də sεʃə e ɡlasjalə.

  ʒεmə sə ljø maʒikə, sə kwɛ̃ də lymjεʁə
  kə lε bʁɑ̃ʃə nɥ ʒifle e fʁwase
  o ɡʁe dy tɑ̃z- e paʁ də lɑ̃tə sεzɔ̃.
  la flaʒεllasjɔ̃ ε kʁy, lɑ̃tə e salinə,
  εllə bʁizə də bʁytalite lε sεvə ʁəbεllə,
  ki oze ynə bʁεvə eklozjɔ̃ flɔʁalə.

  ɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃tʁə də ʒivʁə e də pjeʁə- fʁwadə
  lə limɔ̃ də natyʁə vif dəvjɛ̃ sεk e ʁydə
  dɑ̃ lεz- o ɡlase, lε solə pləʁœʁ,
  tɑ̃de lœʁ bʁɑ̃ʃə fiʒe də stypœʁ.
  e syʁ la bεʁʒə kœ̃ vɑ̃ fʁɔ̃dœʁ ʒiflə
  dεz- ɑ̃bʁœ̃ nwaʁ sə ʁye syʁ la diɡ.

  livεʁ semɑ̃sipə ɑ̃ də vεnəz- ɛ̃pɔstyʁə,
  alɔʁ, kə lε fʁizə kuʁtizanə simɔle
  su la paʁadə nypsjalə dε blɑ̃ siɲə,
  ki ɡlise kɔmə ynə flɔtijə də kɔʁsεʁə.
  o lwɛ̃, də vif ʁəflε dɔʁ ɑ̃bʁaze lə sjεl
  e lezaʁde la syʁfasə dεz- o tut- asjeʒe.

  ynə flɔpe də vɔlatiləz- e də muεtə ʁjøzə
  sɑ̃plwae a fʁɑ̃ʃiʁ la diɡ dɑ̃z- œ̃ balε,
  o bʁɥi asuʁdisɑ̃ dynə dɑ̃sə ɑ̃djable
  səmɑ̃ la diskɔʁdə dɑ̃ sə paʁadi teʁεstʁə,
  sə kwɛ̃ də pε aʁaʃe a la fʁivɔlite dy mɔ̃də
  kə la memwaʁə dy pɔεtə ɑ̃bεlli də sa vεʁvə.
 • Pieds Phonétique : La Gracieuse Nature

  dy=ʒaʁ=dɛ̃=dε=sɑ̃=tœʁ=ze=də=la=by=tə=plε=zɑ̃=tə 14
  lε=ze=klεʁ=si=di=vεʁ=u=vʁe=laʁ=ʒə=lɔ=ʁi=zɔ̃ 13
  su=le=pε=sə=ku=ʃə=dœ̃=mɑ̃=to=də=nε=ʒə 12
  a=kεl=kə=pa=dy=fʁε=lak=kə=lɔ̃=də=vi=nə 12
  ʁə=mɔ̃=tə=sɑ̃=bʁɥi=ʒys=ka=mε=na=ʁi=nə 11
  lε=zy=mœʁ=dy=nə=fʁɔ̃=də=sε=ʃə=e=ɡla=sj=a=lə 14

  ʒε=mə=sə=lj=ø=ma=ʒi=kə=sə=kwɛ̃=də=ly=mjεʁ=ə 14
  kə=lε=bʁɑ̃=ʃə=nɥ=ʒi=fle=e=fʁwa=se 10
  o=ɡʁe=dy=tɑ̃=ze=pa=ʁdə=lɑ̃=tə=sε=zɔ̃ 11
  la=fla=ʒεl=la=sj=ɔ̃=ε=kʁy=lɑ̃=tə=e=sa=li=nə 14
  εl=lə=bʁizə=də=bʁy=ta=li=te=lε=sε=və=ʁə=bεl=lə 14
  ki=o=ze=y=nə=bʁε=və=e=klo=zj=ɔ̃=flɔ=ʁa=lə 14

  ɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=tʁə=də=ʒi=vʁə=e=də=pj=e=ʁə=fʁwa=də 14
  lə=li=mɔ̃=də=na=ty=ʁə=vif=də=vjɛ̃=sεk=e=ʁy=də 14
  dɑ̃=lε=zo=ɡla=se=lε=so=lə=plə=ʁœ=ʁə 11
  tɑ̃=de=lœ=ʁə=bʁɑ̃=ʃə=fi=ʒe=də=sty=pœʁ 11
  e=syʁ=la=bεʁ=ʒə=kœ̃=vɑ̃=fʁɔ̃=dœ=ʁə=ʒi=flə 12
  dε=zɑ̃=bʁœ̃=nwaʁ=sə=ʁy=e=syʁ=la=diɡ 10

  li=vεʁ=se=mɑ̃=si=pə=ɑ̃=də=vε=nə=zɛ̃=pɔs=ty=ʁə 14
  a=lɔʁ=kə=lε=fʁi=zə=kuʁ=ti=za=nə=si=mɔ=le 13
  su=la=pa=ʁa=də=nyp=sj=a=lə=dε=blɑ̃=si=ɲə 13
  ki=ɡli=se=kɔ=mə=y=nə=flɔ=ti=jə=də=kɔʁ=sεʁ=ə 14
  o=lwɛ̃=də=vif=ʁə=flε=dɔʁ=ɑ̃=bʁa=ze=lə=sjεl 12
  e=le=zaʁ=de=la=syʁ=fa=sə=dε=zo=tu=ta=sje=ʒe 14

  ynə=flɔ=pe=də=vɔ=la=ti=lə=ze=də=mu=ε=tə=ʁjøzə 14
  sɑ̃=plwa=a=fʁɑ̃=ʃiʁ=la=diɡ=dɑ̃=zœ̃=ba=lε 11
  o=bʁɥi=a=suʁ=di=sɑ̃=dy=nə=dɑ̃=sə=ɑ̃=dj=a=ble 14
  sə=mɑ̃=la=dis=kɔʁ=də=dɑ̃=sə=pa=ʁa=di=te=ʁεs=tʁə 14
  sə=kwɛ̃də=pε=a=ʁa=ʃe=a=la=fʁi=vɔ=li=te=dy=mɔ̃də 14
  kə=la=me=mwaʁə=dy=pɔ=ε=tə=ɑ̃=bεl=li=də=sa=vεʁvə 14

Historique des Modifications

16/03/2017 01:11

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/09/2019 11:27Louise Hudon

J’aime beaucoup.