Poeme : Et Alors. (Février 2011)

Et Alors. (Février 2011)

Aimer, je ne sais pas faire ça. J’ai aimé jusqu’au point mort, comment pourrais-je y arriver encore ?
Je n’en ai plus l’envie, et pourtant, je bloque, il y a un blocage. Je pense qu’une partie de mon âme s’est envolée, et ça me frustre. Comme si j’avais eu la gangrène et qu’on devait me couper la jambe : C’est pour mon bien, mais c’est vide sans ma jambe. Toi, tu étais la moitié de mon âme, j’ai du me battre pour retirer la partie moisie qui faisait souffrir, et maintenant que tu n’es plus là, c’est vide.
C’est le mot que je cherchais depuis si longtemps, tellement simple que je n’avais pas pensé qu’il serait aussi démonstratif de comment je me sens.
Avant j’avais mal tout le temps, avant je pleurais chaque jour, avant je me plaignais du poids de l’amour et la vie que j’avais sur les épaules.
A présent, je vais bien, je suis légère, mais je suis vide. Les sentiments, je ne sais plus ce que c’est, je n’en ai aucun souvenir, c’est à rendre fou. Je m’en souviens si peu que maintenant, j’en suis au point de me dire que je n’ai jamais aimé personne. Alors que j’ai banni ma vie entière pour cette passion qui me brûlait les veines.
C’est terrible la vie. Je fais les plus gros efforts du monde pour m’en sortir, j’y arrive mais au final je suis toujours déçue et lassée.
Pourtant oui, je cherche du positif, je suis à l’affut d’un rire à entendre, d’un doux regard qui nous est destiné, mais je ne vois que le mal, les larmes des autres et celles que j’ai pu couler.
Je ne pleure plus, à quoi ça sert de pleurer si ce n’est pas par souffrance de l’amour… Ce n’est pas grave, mais mes yeux deviennent secs. Et puis, je vous mens à tous, ça ce n’est pas nouveau, mais je me mens aussi à moi-même. Je suis triste et menteuse, mais je ne suis pas faible. Je ne veux plus être faible. Je jalouse le bonheur des autres, je suis jalouse que la vie les ai préféré à moi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Et Alors. (Février 2011)

  ai=mer=je=ne=sais=pas=fai=re=ça=jai=ai=mé=jus=quau=point=mort=com=ment=pour=rais=je=y=ar=ri=ver=en=co=re 28
  je=nen=ai=plus=len=vie=et=pour=tant=je=blo=que=il=y=a=un=blo=cage=je=pense=quu=ne=par=tie=de=mon=â=me=sest=en=vo=lée=et=ça=me=frustre=com=me=si=ja=vais=eu=la=gan=grè=neet=quon=de=vait=me=cou=per=la=jam=be=cest=pour=mon=bien=mais=cest=vi=de=sans=ma=jambe=toi=tu=é=tais=la=moi=tié=de=mon=â=me=jai=du=me=bat=tre=pour=re=ti=rer=la=par=tie=moi=sie=qui=fai=sait=souf=frir=et=main=te=nant=que=tu=nes=plus=là=cest=vide 107
  cest=le=mot=que=je=cher=chais=de=puis=si=long=temps=tel=le=ment=simple=que=je=na=vais=pas=pen=sé=quil=se=rait=aus=si=dé=mons=tra=tif=de=com=ment=je=me=sens 38
  avant=ja=vais=mal=tout=le=temps=a=vant=je=pleu=rais=cha=que=jour=a=vant=je=me=plai=gnais=du=poids=de=la=mour=et=la=vie=que=ja=vais=sur=les=é=paules 36
  a=présent=je=vais=bien=je=suis=lé=gè=re=mais=je=suis=vide=les=sen=ti=ments=je=ne=sais=plus=ce=que=cest=je=nen=ai=au=cun=sou=ve=nir=cest=à=ren=dre=fou=je=men=sou=viens=si=peu=que=main=te=nant=jen=suis=au=point=de=me=di=re=que=je=nai=ja=mais=ai=mé=per=sonne=alors=que=jai=ban=ni=ma=vieen=tiè=re=pour=cet=te=pas=sion=qui=me=brû=lait=les=veines 85
  cest=ter=rible=la=vie=je=fais=les=plus=gros=ef=forts=du=mon=de=pour=men=sor=tir=jy=ar=ri=ve=mais=au=fi=nal=je=suis=tou=jours=dé=çue=et=las=sée 36
  pour=tant=oui=je=cherche=du=po=si=tif=je=suis=à=laf=fut=dun=ri=reà=en=ten=dre=dun=doux=re=gard=qui=nous=est=des=ti=né=mais=je=ne=vois=que=le=mal=les=lar=mes=des=au=tres=et=cel=les=que=jai=pu=cou=ler 51
  je=ne=pleure=plus=à=quoi=ça=sert=de=pleu=rer=si=ce=nest=pas=par=souf=fran=ce=de=la=mour=ce=nest=pas=gra=ve=mais=mes=yeux=de=vien=nent=secs=et=puis=je=vous=mens=à=tous=ça=ce=nest=pas=nou=veau=mais=je=me=mens=aus=si=à=moi=mê=me=je=suis=tris=teet=men=teu=se=mais=je=ne=suis=pas=faible=je=ne=veux=plus=ê=tre=faible=je=ja=lou=se=le=bon=heur=des=au=tres=je=suis=ja=lou=se=que=la=vie=les=ai=pré=fé=ré=à=moi 102
 • Phonétique : Et Alors. (Février 2011)

  εme, ʒə nə sε pa fεʁə sa. ʒε εme ʒysko pwɛ̃ mɔʁ, kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə i aʁive ɑ̃kɔʁə ?
  ʒə nɑ̃n- ε plys lɑ̃vi, e puʁtɑ̃, ʒə blɔkə, il i a œ̃ blɔkaʒə. ʒə pɑ̃sə kynə paʁti də mɔ̃n- amə sεt- ɑ̃vɔle, e sa mə fʁystʁə. kɔmə si ʒavεz- y la ɡɑ̃ɡʁεnə e kɔ̃ dəvε mə kupe la ʒɑ̃bə : sε puʁ mɔ̃ bjɛ̃, mε sε vidə sɑ̃ ma ʒɑ̃bə. twa, ty etε la mwatje də mɔ̃n- amə, ʒε dy mə batʁə puʁ ʁətiʁe la paʁti mwazi ki fəzε sufʁiʁ, e mɛ̃tənɑ̃ kə ty nε plys la, sε vidə.
  sε lə mo kə ʒə ʃεʁʃε dəpɥi si lɔ̃tɑ̃, tεllmɑ̃ sɛ̃plə kə ʒə navε pa pɑ̃se kil səʁε osi demɔ̃stʁatif də kɔmɑ̃ ʒə mə sɑ̃s.
  avɑ̃ ʒavε mal tu lə tɑ̃, avɑ̃ ʒə pləʁε ʃakə ʒuʁ, avɑ̃ ʒə mə plεɲε dy pwa də lamuʁ e la vi kə ʒavε syʁ lεz- epolə.
  a pʁezɑ̃, ʒə vε bjɛ̃, ʒə sɥi leʒεʁə, mε ʒə sɥi vidə. lε sɑ̃timɑ̃, ʒə nə sε plys sə kə sε, ʒə nɑ̃n- ε okœ̃ suvəniʁ, sεt- a ʁɑ̃dʁə fu. ʒə mɑ̃ suvjɛ̃ si pø kə mɛ̃tənɑ̃, ʒɑ̃ sɥiz- o pwɛ̃ də mə diʁə kə ʒə nε ʒamεz- εme pεʁsɔnə. alɔʁ kə ʒε bani ma vi ɑ̃tjεʁə puʁ sεtə pasjɔ̃ ki mə bʁylε lε vεnə.
  sε teʁiblə la vi. ʒə fε lε plys ɡʁoz- efɔʁ dy mɔ̃də puʁ mɑ̃ sɔʁtiʁ, ʒi aʁivə mεz- o final ʒə sɥi tuʒuʁ desɥ e lase.
  puʁtɑ̃ ui, ʒə ʃεʁʃə dy pozitif, ʒə sɥiz- a lafy dœ̃ ʁiʁə a ɑ̃tɑ̃dʁə, dœ̃ du ʁəɡaʁ ki nuz- ε dεstine, mε ʒə nə vwa kə lə mal, lε laʁmə- dεz- otʁəz- e sεllə kə ʒε py kule.
  ʒə nə plœʁə plys, a kwa sa sεʁ də pləʁe si sə nε pa paʁ sufʁɑ̃sə də lamuʁ… sə nε pa ɡʁavə, mε mεz- iø dəvjεne sεk. e pɥi, ʒə vu mɑ̃z- a tus, sa sə nε pa nuvo, mε ʒə mə mɑ̃z- osi a mwa mεmə. ʒə sɥi tʁistə e mɑ̃tøzə, mε ʒə nə sɥi pa fεblə. ʒə nə vø plysz- εtʁə fεblə. ʒə ʒaluzə lə bɔnœʁ dεz- otʁə, ʒə sɥi ʒaluzə kə la vi lεz- ε pʁefeʁe a mwa.
 • Syllabes Phonétique : Et Alors. (Février 2011)

  ε=me=ʒə=nə=sε=pa=fε=ʁə=sa=ʒε=ε=me=ʒys=ko=pwɛ̃=mɔʁ=kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=i=a=ʁi=ve=ɑ̃=kɔ=ʁə 28
  ʒə=nɑ̃=nε=plys=lɑ̃=vi=e=puʁ=tɑ̃=ʒə=blɔkə=il=i=a=œ̃=blɔ=ka=ʒə=ʒə=pɑ̃=sə=ky=nə=paʁ=ti=də=mɔ̃=na=mə=sε=tɑ̃=vɔ=le=e=sa=mə=fʁys=tʁə=kɔ=mə=si=ʒa=vε=zy=la=ɡɑ̃=ɡʁε=nəe=kɔ̃=də=vε=mə=ku=pe=la=ʒɑ̃=bə=sε=puʁ=mɔ̃=bjɛ̃=mε=sε=vi=də=sɑ̃=ma=ʒɑ̃=bə=twa=ty=e=tε=la=mwa=tje=də=mɔ̃=na=mə=ʒε=dy=mə=ba=tʁə=puʁ=ʁə=ti=ʁe=la=paʁ=ti=mwa=zi=ki=fə=zε=su=fʁiʁ=e=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ty=nε=plys=la=sε=vidə 110
  sε=lə=mo=kə=ʒə=ʃεʁ=ʃε=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃=tεl=lmɑ̃=sɛ̃=plə=kə=ʒə=na=vε=pa=pɑ̃=se=kil=sə=ʁε=o=si=de=mɔ̃s=tʁa=tif=də=kɔ=mɑ̃=ʒə=mə=sɑ̃s 38
  a=vɑ̃=ʒa=vε=mal=tu=lə=tɑ̃=a=vɑ̃=ʒə=plə=ʁε=ʃa=kə=ʒuʁ=a=vɑ̃=ʒə=mə=plε=ɲε=dy=pwa=də=la=muʁ=e=la=vi=kə=ʒa=vε=syʁ=lε=ze=po=lə 38
  a=pʁe=zɑ̃=ʒə=vε=bjɛ̃=ʒə=sɥi=le=ʒεʁə=mε=ʒə=sɥi=vi=də=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ʒə=nə=sε=plys=sə=kə=sε=ʒə=nɑ̃=nε=o=kœ̃=su=və=niʁ=sε=ta=ʁɑ̃=dʁə=fu=ʒə=mɑ̃=su=vjɛ̃=si=pø=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒɑ̃=sɥi=zo=pwɛ̃=də=mə=di=ʁə=kə=ʒə=nε=ʒa=mε=zε=me=pεʁ=sɔ=nə=a=lɔʁ=kə=ʒε=ba=ni=ma=vi=ɑ̃=tjε=ʁə=puʁ=sε=tə=pa=sjɔ̃=ki=mə=bʁy=lε=lε=vεnə 89
  sε=te=ʁi=blə=la=vi=ʒə=fε=lε=plys=ɡʁo=ze=fɔʁ=dy=mɔ̃=də=puʁ=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=ʒi=a=ʁi=və=mε=zo=fi=nal=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=desɥ=e=la=se 36
  puʁ=tɑ̃=ui=ʒə=ʃεʁʃə=dy=po=zi=tif=ʒə=sɥi=za=la=fy=dœ̃=ʁi=ʁəa=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=dœ̃=du=ʁə=ɡaʁ=ki=nu=zε=dεs=ti=ne=mε=ʒə=nə=vwa=kə=lə=mal=lε=laʁ=mə=dε=zo=tʁə=ze=sεllə=kə=ʒε=py=ku=le 50
  ʒə=nə=plœ=ʁə=plys=a=kwa=sa=sεʁdə=plə=ʁe=si=sə=nε=pa=paʁ=su=fʁɑ̃=sə=də=la=muʁ=sə=nε=pa=ɡʁa=və=mε=mε=ziø=də=vjε=ne=sεk=e=pɥi=ʒə=vu=mɑ̃=za=tus=sa=sə=nε=pa=nu=vo=mε=ʒə=mə=mɑ̃=zo=si=a=mwa=mε=mə=ʒə=sɥi=tʁis=təe=mɑ̃=tø=zə=mε=ʒə=nə=sɥi=pa=fε=blə=ʒə=nə=vø=plys=zε=tʁə=fε=blə=ʒə=ʒa=lu=zə=lə=bɔ=nœʁ=dε=zo=tʁə=ʒə=sɥi=ʒa=lu=zə=kə=la=vi=lε=zε=pʁe=fe=ʁe=a=mwa 104

PostScriptum

Vieux texte, mes pensées ont nettement évoluées ! ! !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.