Poeme-France : Lecture Écrit Posséder

Poeme : Tu Resteras Toujours En Moi

Poème Posséder
Publié le 17/04/2006 13:23

L'écrit contient 220 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Moon

Tu Resteras Toujours En Moi

Je croyais qu’après ton accident
Tout serait invivable et plein de sang
Que j’allais me jeter de cette terasse
Car ici je n’avais plus ma place
Je croyais qu’après ton départ
J’allais te rejoindre quelque part
Mais tu pour moi tu n’es pas parti
Même si tu n’es plus en vie

Tu resteras toujours en moi
Car je ne cesserai de penser à toi
Notre amitié n’est pas perdue
Car tu resteras toujours en moi
Et malgré ce que nous avons vécu
Sans toi je n’existerais pas

Plus rien n’est impossible
Désormais nous sommes miscibles
Nous ne formons plus qu’un
Et je me sens quelqu’un :
Une personne qui a muri
Mais qui reste dans ses reveries
Où je nous vois tous les deux
Dans une époque remplie de jeux

Tu resteras toujours en moi
Car je ne cesserai de penser à toi
Notre amitié n’est pas perdue
Car tu resteras toujours en moi
Et malgré ce que nous avons vécu
Sans toi je n’existerais pas

Avec d’indescriptibles souvenirs
Ceux où je t’entends encore dire
Par une belle nuit d’été
Que tu m’aimais mais que tu me l’avais caché
Tu resteras toujours en moi
Pour que tes mots ne s’effacent pas
 • Pieds Hyphénique: Tu Resteras Toujours En Moi

  je=cro=yais=qua=près=ton=ac=cident 8
  tout=se=rait=in=vi=vable=et=plein=de=sang 10
  que=jal=lais=me=je=ter=de=cette=te=rasse 10
  car=i=ci=je=na=vais=plus=ma=pla=ce 10
  je=cro=yais=qua=près=ton=dé=part 8
  jal=lais=te=re=join=dre=quel=que=part 9
  mais=tu=pour=moi=tu=nes=pas=par=ti 9
  mê=me=si=tu=nes=plus=en=vie 8

  tu=res=te=ras=tou=jours=en=moi 8
  car=je=ne=ces=se=rai=de=pen=ser=à=toi 11
  no=tre=a=mi=ti=é=nest=pas=per=due 10
  car=tu=res=te=ras=tou=jours=en=moi 9
  et=mal=gré=ce=que=nous=a=vons=vé=cu 10
  sans=toi=je=nexis=te=rais=pas 7

  plus=rien=nest=im=pos=si=ble 7
  dé=sor=mais=nous=som=mes=mis=ci=bles 9
  nous=ne=for=mons=plus=quun 6
  et=je=me=sens=quel=quun 6
  u=ne=per=son=ne=qui=a=mu=ri 9
  mais=qui=res=te=dans=ses=re=ve=ries 9
  où=je=nous=vois=tous=les=deux 7
  dans=u=ne=é=po=que=rem=plie=de=jeux 10

  tu=res=te=ras=tou=jours=en=moi 8
  car=je=ne=ces=se=rai=de=pen=ser=à=toi 11
  no=tre=a=mi=ti=é=nest=pas=per=due 10
  car=tu=res=te=ras=tou=jours=en=moi 9
  et=mal=gré=ce=que=nous=a=vons=vé=cu 10
  sans=toi=je=nexis=te=rais=pas 7

  a=vec=din=des=crip=ti=bles=sou=ve=nirs 10
  ceux=où=je=ten=tends=en=co=re=di=re 10
  par=u=ne=bel=le=nuit=dé=té 8
  que=tu=mai=mais=mais=que=tu=me=la=vais=ca=ché 12
  tu=res=te=ras=tou=jours=en=moi 8
  pour=que=tes=mots=ne=sef=fa=cent=pas 9
 • Phonétique : Tu Resteras Toujours En Moi

  ʒə kʁwajε kapʁε tɔ̃n- aksidɑ̃
  tu səʁε ɛ̃vivablə e plɛ̃ də sɑ̃
  kə ʒalε mə ʒəte də sεtə təʁasə
  kaʁ isi ʒə navε plys ma plasə
  ʒə kʁwajε kapʁε tɔ̃ depaʁ
  ʒalε tə ʁəʒwɛ̃dʁə kεlkə paʁ
  mε ty puʁ mwa ty nε pa paʁti
  mεmə si ty nε plysz- ɑ̃ vi

  ty ʁεstəʁa tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
  kaʁ ʒə nə sesəʁε də pɑ̃se a twa
  nɔtʁə amitje nε pa pεʁdɥ
  kaʁ ty ʁεstəʁa tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
  e malɡʁe sə kə nuz- avɔ̃ veky
  sɑ̃ twa ʒə nεɡzistəʁε pa

  plys ʁjɛ̃ nεt- ɛ̃pɔsiblə
  dezɔʁmε nu sɔmə misiblə
  nu nə fɔʁmɔ̃ plys kœ̃
  e ʒə mə sɑ̃s kεlkœ̃ :
  ynə pεʁsɔnə ki a myʁi
  mε ki ʁεstə dɑ̃ sε ʁəvəʁi
  u ʒə nu vwa tus lε dø
  dɑ̃z- ynə epɔkə ʁɑ̃pli də ʒø

  ty ʁεstəʁa tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
  kaʁ ʒə nə sesəʁε də pɑ̃se a twa
  nɔtʁə amitje nε pa pεʁdɥ
  kaʁ ty ʁεstəʁa tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
  e malɡʁe sə kə nuz- avɔ̃ veky
  sɑ̃ twa ʒə nεɡzistəʁε pa

  avεk dɛ̃dεskʁiptiblə suvəniʁ
  søz- u ʒə tɑ̃tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə diʁə
  paʁ ynə bεllə nɥi dete
  kə ty mεmε mε kə ty mə lavε kaʃe
  ty ʁεstəʁa tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
  puʁ kə tε mo nə sefase pa
 • Pieds Phonétique : Tu Resteras Toujours En Moi

  ʒə=kʁwa=jε=ka=pʁε=tɔ̃=nak=si=dɑ̃ 9
  tusə=ʁε=ɛ̃=vi=vabləe=plɛ̃=də=sɑ̃ 8
  kə=ʒa=lεmə=ʒə=te=də=sε=tə=tə=ʁasə 10
  kaʁ=i=siʒə=na=vε=plys=ma=plasə 8
  ʒə=kʁwa=jε=ka=pʁε=tɔ̃=de=paʁ 8
  ʒa=lεtə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=kεl=kə=paʁ 8
  mε=ty=puʁ=mwa=ty=nε=pa=paʁ=ti 9
  mε=mə=si=ty=nε=plys=zɑ̃=vi 8

  ty=ʁεs=tə=ʁa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mwa 8
  kaʁʒə=nə=se=sə=ʁεdə=pɑ̃=se=a=twa 9
  nɔ=tʁə=a=mi=tje=nε=pa=pεʁdɥ 8
  kaʁ=ty=ʁεstə=ʁa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mwa 8
  e=mal=ɡʁe=sə=kə=nu=za=vɔ̃=ve=ky 10
  sɑ̃=twa=ʒə=nεɡ=zis=tə=ʁε=pa 8

  plys=ʁj=ɛ̃=nε=tɛ̃=pɔ=si=blə 8
  de=zɔʁ=mε=nu=sɔ=mə=mi=siblə 8
  nu=nə=fɔʁ=mɔ̃=plys=kœ̃ 6
  e=ʒə=mə=sɑ̃s=kεl=kœ̃ 6
  y=nə=pεʁ=sɔnə=ki=a=my=ʁi 8
  mε=ki=ʁεstə=dɑ̃=sε=ʁə=və=ʁi 8
  u=ʒə=nu=vwa=tus=lε=dø 7
  dɑ̃=zynəe=pɔ=kə=ʁɑ̃=pli=də=ʒø 8

  ty=ʁεs=tə=ʁa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mwa 8
  kaʁʒə=nə=se=sə=ʁεdə=pɑ̃=se=a=twa 9
  nɔ=tʁə=a=mi=tje=nε=pa=pεʁdɥ 8
  kaʁ=ty=ʁεstə=ʁa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mwa 8
  e=mal=ɡʁe=sə=kə=nu=za=vɔ̃=ve=ky 10
  sɑ̃=twa=ʒə=nεɡ=zis=tə=ʁε=pa 8

  a=vεk=dɛ̃=dεs=kʁip=tiblə=su=və=niʁ 9
  sø=zuʒə=tɑ̃=tɑ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=diʁə 8
  paʁ=y=nə=bεl=lə=nɥi=de=te 8
  kə=ty=mε=mε=mεkə=ty=mə=la=vε=ka=ʃe 11
  ty=ʁεs=tə=ʁa=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mwa 8
  puʁ=kə=tε=monə=se=fa=se=pa 8

PostScriptum

On ne choisis pas toujours le chemin que l’on va emprunter

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/04/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.