Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ne Pleure Pas

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/10/2004 11:16

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Muchu :)

Ne Pleure Pas

Elle t’a quitté hier ne pleure pas
Tu étais si bien dans ses bras
Pourquoi n’a t-elle pas voulu de toi
Sache que je serais toujours là moi

Non ne pleure pas
Ta vie commence a peine
Ne pleure pas et cache ta heine
Car cette fille ne t’aimais pas

Elle ne te méritais pas
Toi si sensible, fragile à la fois
Oh ne me dit pas que tu t’en va
Malgré que tu n’éprouves aucune joie

Cette fille est un serpent
Tu te sent sali et trahi
Mais ne quitte pas cette vie
Pour une fille sans sentiments

Je te promet que tu retrouvera l’Ode à l’Amour
Ne me quitte pas, je t’en prie reste ici pour toujours
Elle n’en vaut pas la peine, ne souffre pas pour elle
OH Non je t’en prie n’ouvre pas tes ailes

Oui ton cœur est déchirée
Mais tu na pas le droit de nous quitter
Ne désespère pas, un jour
Tu trouveras l’amour

Non ne pleure pas
Tes larmes ne peuvent couler
A cause de cette fille sans pitier
Stp fait ça pour moi

Pense au moins à tes amies
Nous qui t’aimons pour la vie
Garde force, persévère
Ne retourne pas en arrière

Oh non ne pleure pas
Laisse le temps s’écoulait
Ton ame sœur à toi viendra
Sèche tes larmes à jamais
 • Pieds Hyphénique: Ne Pleure Pas

  elle=ta=quit=té=hier=ne=pleure=pas 8
  tu=é=tais=si=bien=dans=ses=bras 8
  pour=quoi=na=t=elle=pas=vou=lu=de=toi 10
  sache=que=je=se=rais=tou=jours=là=moi 9

  non=ne=pleu=re=pas 5
  ta=vie=com=men=ce=a=pei=ne 8
  ne=pleure=pas=et=ca=che=ta=heine 8
  car=cet=te=fille=ne=tai=mais=pas 8

  el=le=ne=te=mé=ri=tais=pas 8
  toi=si=sen=sible=fra=gileà=la=fois 8
  oh=ne=me=dit=pas=que=tu=ten=va 9
  mal=gré=que=tu=né=prouves=au=cune=joie 9

  cet=te=fi=lle=est=un=ser=pent 8
  tu=te=sent=sa=li=et=tra=hi 8
  mais=ne=quit=te=pas=cet=te=vie 8
  pour=u=ne=fille=sans=sen=ti=ments 8

  je=te=promet=que=tu=re=trou=ve=ra=lo=deà=la=mour 13
  ne=me=quit=te=pas=je=ten=prie=res=te=i=ci=pour=tou=jours 15
  elle=nen=vaut=pas=la=peine=ne=souf=fre=pas=pour=elle 12
  oh=non=je=ten=prie=nouvre=pas=tes=ailes 9

  oui=ton=cœur=est=dé=chi=rée 7
  mais=tu=na=pas=le=droit=de=nous=quit=ter 10
  ne=dé=ses=pè=re=pas=un=jour 8
  tu=trou=ve=ras=la=mour 6

  non=ne=pleu=re=pas 5
  tes=lar=mes=ne=peu=vent=cou=ler 8
  a=cause=de=cet=te=fille=sans=pi=tier 9
  s=t=p=fait=ça=pour=moi 7

  pen=se=au=moins=à=tes=a=mies 8
  nous=qui=tai=mons=pour=la=vie 7
  gar=de=for=ce=per=sé=vè=re 8
  ne=re=tour=ne=pas=en=ar=rière 8

  oh=non=ne=pleu=re=pas 6
  lais=se=le=temps=sé=cou=lait 7
  ton=a=me=sœur=à=toi=vien=dra 8
  sè=che=tes=lar=mes=à=ja=mais 8
 • Phonétique : Ne Pleure Pas

  εllə ta kite jεʁ nə plœʁə pa
  ty etε si bjɛ̃ dɑ̃ sε bʁa
  puʁkwa na te εllə pa vuly də twa
  saʃə kə ʒə səʁε tuʒuʁ la mwa

  nɔ̃ nə plœʁə pa
  ta vi kɔmɑ̃sə a pεnə
  nə plœʁə pa e kaʃə ta εnə
  kaʁ sεtə fijə nə tεmε pa

  εllə nə tə meʁitε pa
  twa si sɑ̃siblə, fʁaʒilə a la fwa
  ɔ nə mə di pa kə ty tɑ̃ va
  malɡʁe kə ty nepʁuvəz- okynə ʒwa

  sεtə fijə εt- œ̃ sεʁpe
  ty tə sɑ̃ sali e tʁai
  mε nə kitə pa sεtə vi
  puʁ ynə fijə sɑ̃ sɑ̃timɑ̃

  ʒə tə pʁɔmε kə ty ʁətʁuvəʁa lɔdə a lamuʁ
  nə mə kitə pa, ʒə tɑ̃ pʁi ʁεstə isi puʁ tuʒuʁ
  εllə nɑ̃ vo pa la pεnə, nə sufʁə pa puʁ εllə
  ɔ nɔ̃ ʒə tɑ̃ pʁi nuvʁə pa tεz- εlə

  ui tɔ̃ kœʁ ε deʃiʁe
  mε ty na pa lə dʁwa də nu kite
  nə dezεspεʁə pa, œ̃ ʒuʁ
  ty tʁuvəʁa lamuʁ

  nɔ̃ nə plœʁə pa
  tε laʁmə- nə pəve kule
  a kozə də sεtə fijə sɑ̃ pitje
  εs te pe fε sa puʁ mwa

  pɑ̃sə o mwɛ̃z- a tεz- ami
  nu ki tεmɔ̃ puʁ la vi
  ɡaʁdə fɔʁsə, pεʁsevεʁə
  nə ʁətuʁnə pa ɑ̃n- aʁjεʁə

  ɔ nɔ̃ nə plœʁə pa
  lεsə lə tɑ̃ sekulε
  tɔ̃n- amə sœʁ a twa vjɛ̃dʁa
  sεʃə tε laʁməz- a ʒamε
 • Pieds Phonétique : Ne Pleure Pas

  εl=lə=ta=ki=te=jεʁnə=plœʁə=pa 8
  ty=e=tε=si=bjɛ̃=dɑ̃=sε=bʁa 8
  puʁ=kwa=na=te=εllə=pa=vu=lydə=twa 9
  saʃə=kə=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=mwa 9

  nɔ̃=nə=plœ=ʁə=pa 5
  ta=vi=kɔ=mɑ̃=sə=a=pε=nə 8
  nə=plœ=ʁə=pa=e=kaʃə=ta=εnə 8
  kaʁ=sε=tə=fijə=nə=tε=mε=pa 8

  εl=lə=nə=tə=me=ʁi=tε=pa 8
  twa=si=sɑ̃siblə=fʁa=ʒi=ləa=la=fwa 8
  ɔnə=mə=di=pa=kə=ty=tɑ̃=va 8
  mal=ɡʁe=kə=ty=ne=pʁuvə=zo=kynə=ʒwa 9

  sε=tə=fi=jə=ε=tœ̃=sεʁ=pe 8
  ty=tə=sɑ̃=sa=li=e=tʁa=i 8
  mε=nə=ki=tə=pa=sε=tə=vi 8
  puʁ=y=nə=fijə=sɑ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8

  ʒə=tə=pʁɔ=mεkə=ty=ʁə=tʁu=və=ʁa=lɔ=dəa=la=muʁ 13
  nə=mə=kitə=pa=ʒə=tɑ̃=pʁi=ʁεs=tə=i=si=puʁ=tu=ʒuʁ 14
  εllə=nɑ̃=vo=pa=lapεnə=nə=su=fʁə=pa=puʁ=εllə 11
  ɔ=nɔ̃ʒə=tɑ̃=pʁi=nu=vʁə=pa=tεzεlə 8

  u=i=tɔ̃=kœʁ=ε=de=ʃi=ʁe 8
  mε=ty=na=palə=dʁwa=də=nu=ki=te 9
  nə=de=zεs=pε=ʁə=pa=œ̃=ʒuʁ 8
  ty=tʁu=və=ʁa=la=muʁ 6

  nɔ̃=nə=plœ=ʁə=pa 5
  tε=laʁ=mə=nə=pə=ve=ku=le 8
  a=kozə=də=sεtə=fi=jə=sɑ̃=pi=tje 9
  ε=sə=te=pe=fε=sa=puʁ=mwa 8

  pɑ̃=sə=o=mwɛ̃=za=tε=za=mi 8
  nu=ki=tε=mɔ̃=puʁ=la=vi 7
  ɡaʁ=də=fɔʁ=sə=pεʁ=se=vε=ʁə 8
  nə=ʁə=tuʁ=nə=pa=ɑ̃=na=ʁjεʁə 8

  ɔ=nɔ̃=nə=plœ=ʁə=pa 6
  lε=sə=lə=tɑ̃=se=ku=lε 7
  tɔ̃=na=mə=sœʁ=a=twa=vjɛ̃=dʁa 8
  sε=ʃə=tε=laʁ=mə=za=ʒa=mε 8

PostScriptum

Merci pour ce magnifique duo nightwish ! ! ! !
Jsui suis tres honorer ! ! ! tu es vrèment une fille super ! ! !
Bizouxxxx
Jtadoore !
(en bleu c’est moi et en marront et beh c’est nightwish ! ! ! )

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/10/2004 00:00Love De Toi

c est beau très beau

Auteur de Poésie
17/10/2004 00:00Djedje Khiter

Qui est qui ?
En bleu c’est toi ? et en marron c’est Nightwish ?
J’ai bien aimé, on pourrait le mettre sur musique hip hop en rap. . . 🙂
Bien à vous
(-)(-)

Auteur de Poésie
17/10/2004 00:00Sheris

C’’est vraiment un tres bô duo. . . Tres doux et tres sensible. J’aime bcp
Félicitation Mushu ainsi que Nightwish. .
La tite Marionette (B)

Auteur de Poésie
17/10/2004 00:00Cindy Limpens

Magnifiqe 🙂 Bravo à vous deux 🙂

Auteur de Poésie
17/10/2004 00:00Jjp

Magnifique duo bravo

Auteur de Poésie
17/10/2004 00:00Vige:p

superbe^^ bravo a tt les 2 !

Auteur de Poésie
19/10/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très beau. . . Bravo à vous deux. . .
Amitié (F)