Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Correspondances - 2

Poème - Sans Thème -
Publié le 22/07/2012 21:10

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Murmure

Correspondances - 2

Epistoles solaires, éparpillées aux quatres vents. Vos lettres d’or et de satin se dilueront à notre peine. Votre enveloppe sera souillée par notre mal-à-l’âme. Votre contenu sera perdu, ainsi le monde connaîtra les émotions qu’il doit vivre, et mourra de ces dernières.
Epistole retrouvée au bord d’un volcan éteint depuis la nuit des temps. Contenu quasiment illisible. Voici ce qui en a pu être sauvé.

Partie d’un journal intime.

La souffrance. En un mot, le monde est détruit. Las de se porter garant de choses dont il ne saurait prétendre la création.
Me voilà, errant, en une énième recherche d’un bonheur parfait et sans encombre.
Puisse quelqu’un là-haut me pardonner ma naîveté.
Car ce pacte malsain dont l’univers lui-même a fait acte, celui de créer la vie, a permis à un tourbillon ignoble de tournoyer en nos cœurs. Emotions mélangés, néant infernal de possibilités.
Aujourd’hui, je comprends ce que d’autres ont compris et ce que certains comprendront un jour.
Tout es ignoble, tout est merveilleux. Le chaos permanent nous plonge dans la décadence de l’âme.
J’erre sans but désormais, ce long couloir où m’attend quelque chose, peut-être rien.
 • Pieds Hyphénique: Correspondances - 2

  epis=to=les=so=lai=res=é=par=pillées=aux=qua=tres=vents=vos=let=tres=dor=et=de=sa=tin=se=di=lue=ront=à=no=tre=peine=vo=tre=en=ve=lop=pe=se=ra=souillée=par=no=tre=mal=à=lâme=vo=tre=con=te=nu=se=ra=per=du=ain=si=le=mon=de=con=naî=tra=les=é=mo=tions=quil=doit=vi=vre=et=mour=ra=de=ces=der=nières 76
  epis=to=le=re=trou=vée=au=bord=dun=vol=can=é=teint=de=puis=la=nuit=des=temps=con=te=nu=qua=si=ment=il=li=sible=voi=ci=ce=qui=en=a=pu=ê=tre=sau=vé 39

  par=tie=dun=jour=nal=in=ti=me 8

  la=souf=fran=ce=en=un=mot=le=mon=de=est=dé=truit=las=de=se=por=ter=ga=rant=de=cho=ses=dont=il=ne=sau=rait=pré=ten=dre=la=cré=a=ti=on 36
  me=voi=là=er=rant=en=u=ne=é=ni=è=me=re=cher=che=dun=bon=heur=par=fait=et=sans=en=com=bre 25
  puis=se=quel=quun=là=haut=me=par=don=ner=ma=naî=ve=té 14
  car=ce=pac=te=mal=sain=dont=lu=ni=vers=lui=mê=me=a=fait=ac=te=ce=lui=de=créer=la=vie=a=per=mis=à=un=tour=bil=lon=i=gno=ble=de=tour=noy=er=en=nos=cœurs=emo=ti=ons=mé=lan=gés=né=ant=in=fer=nal=de=pos=si=bi=li=tés 58
  au=jourd=hui=je=com=prends=ce=que=dau=tres=ont=com=pris=et=ce=que=cer=tains=com=pren=dront=un=jour 23
  tout=es=i=gno=ble=tout=est=mer=veil=leux=le=chaos=per=ma=nent=nous=plon=ge=dans=la=dé=ca=den=ce=de=lâme 26
  jer=re=sans=but=dé=sor=mais=ce=long=cou=loir=où=mat=tend=quel=que=cho=se=peut=tê=tre=rien 22
 • Phonétique : Correspondances - 2

  əpistɔlə sɔlεʁə, epaʁpijez- o katʁə- vɑ̃. vo lεtʁə- dɔʁ e də satɛ̃ sə dilɥəʁɔ̃ a nɔtʁə pεnə. vɔtʁə ɑ̃vəlɔpə səʁa suje paʁ nɔtʁə mal a lamə. vɔtʁə kɔ̃təny səʁa pεʁdy, ɛ̃si lə mɔ̃də kɔnεtʁa lεz- emɔsjɔ̃ kil dwa vivʁə, e muʁʁa də sε dεʁnjεʁə.
  əpistɔlə ʁətʁuve o bɔʁ dœ̃ vɔlkɑ̃ etɛ̃ dəpɥi la nɥi dε tɑ̃. kɔ̃təny kazime iliziblə. vwasi sə ki ɑ̃n- a py εtʁə sove.

  paʁti dœ̃ ʒuʁnal ɛ̃timə.

  la sufʁɑ̃sə. ɑ̃n- œ̃ mo, lə mɔ̃də ε detʁɥi. las də sə pɔʁte ɡaʁɑ̃ də ʃozə dɔ̃ il nə soʁε pʁetɑ̃dʁə la kʁeasjɔ̃.
  mə vwala, eʁɑ̃, ɑ̃n- ynə enjεmə ʁəʃεʁʃə dœ̃ bɔnœʁ paʁfε e sɑ̃z- ɑ̃kɔ̃bʁə.
  pɥisə kεlkœ̃ la-o mə paʁdɔne ma nεvəte.
  kaʁ sə paktə malsɛ̃ dɔ̃ lynive lɥi mεmə a fε aktə, səlɥi də kʁee la vi, a pεʁmiz- a œ̃ tuʁbijɔ̃ iɲɔblə də tuʁnwaje ɑ̃ no kœʁ. əmɔsjɔ̃ melɑ̃ʒe, neɑ̃ ɛ̃fεʁnal də pɔsibilite.
  oʒuʁdɥi, ʒə kɔ̃pʁɑ̃ sə kə dotʁəz- ɔ̃ kɔ̃pʁiz- e sə kə sεʁtɛ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁɔ̃ œ̃ ʒuʁ.
  tut- ε iɲɔblə, tut- ε mεʁvεjø. lə ʃao pεʁmane nu plɔ̃ʒə dɑ̃ la dekadɑ̃sə də lamə.
  ʒeʁə sɑ̃ byt dezɔʁmε, sə lɔ̃ kulwaʁ u matɑ̃ kεlkə ʃozə, pø tεtʁə ʁjɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Correspondances - 2

  ə=pis=tɔ=lə=sɔ=lε=ʁə=e=paʁ=pi=je=zo=ka=tʁə=vɑ̃=vo=lε=tʁə=dɔʁ=e=də=sa=tɛ̃=sə=dil=ɥə=ʁɔ̃=a=nɔ=tʁə=pε=nə=vɔ=tʁə=ɑ̃=və=lɔ=pə=sə=ʁa=su=je=paʁ=nɔ=tʁə=mal=a=la=mə=vɔ=tʁə=kɔ̃=tə=ny=sə=ʁa=pεʁ=dy=ɛ̃=si=lə=mɔ̃=də=kɔ=nε=tʁa=lε=ze=mɔ=sjɔ̃=kil=dwa=vi=vʁə=e=muʁ=ʁa=də=sε=dεʁ=njε=ʁə 82
  ə=pis=tɔ=lə=ʁə=tʁu=ve=o=bɔʁ=dœ̃=vɔl=kɑ̃=e=tɛ̃=dəp=ɥi=la=nɥi=dε=tɑ̃=kɔ̃=tə=ny=ka=zi=me=i=li=zi=blə=vwa=si=sə=ki=ɑ̃=na=py=ε=tʁə=so=ve 41

  paʁ=ti=dœ̃=ʒuʁ=nal=ɛ̃=ti=mə 8

  la=su=fʁɑ̃=sə=ɑ̃=nœ̃=mo=lə=mɔ̃=də=ε=det=ʁɥi=las=də=sə=pɔʁ=te=ɡa=ʁɑ̃=də=ʃo=zə=dɔ̃=il=nə=so=ʁε=pʁe=tɑ̃=dʁə=la=kʁe=a=sj=ɔ̃ 36
  mə=vwa=la=e=ʁɑ̃=ɑ̃=ny=nə=e=nj=ε=mə=ʁə=ʃεʁ=ʃə=dœ̃=bɔ=nœ=ʁə=paʁ=fε=e=sɑ̃=zɑ̃=kɔ̃=bʁə 26
  pɥi=sə=kεl=kœ̃=la-o=mə=paʁ=dɔ=ne=ma=nε=və=te 14
  kaʁ=sə=pak=tə=mal=sɛ̃=dɔ̃=ly=ni=veʁ=lɥi=mε=mə=a=fε=ak=tə=səl=ɥi=də=kʁe=e=la=vi=a=pεʁ=mi=za=œ̃=tuʁ=bi=j=ɔ̃=i=ɲɔ=blə=də=tuʁ=nwa=je=ɑ̃=no=kœ=ʁə=ə=mɔ=sj=ɔ̃=me=lɑ̃=ʒe=ne=ɑ̃=ɛ̃=fεʁ=nal=də=pɔ=si=bi=li=te 62
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=sə=kə=do=tʁə=zɔ̃=kɔ̃=pʁi=ze=sə=kə=sεʁ=tɛ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁɔ̃=œ̃=ʒuʁ 23
  tu=tε=i=ɲɔ=blə=tu=tε=mεʁ=vε=jø=lə=ʃa=o=pεʁ=ma=ne=nu=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=la=de=ka=dɑ̃=sə=də=la=mə 28
  ʒe=ʁə=sɑ̃=byt=de=zɔʁ=mε=sə=lɔ̃=ku=lwaʁ=u=ma=tɑ̃=kεl=kə=ʃo=zə=pø=tε=tʁə=ʁj=ɛ̃ 23

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.