Prose : Le Bestiaire De Nos Sentiments

A Propos de cette Prose

Sur Youtube...

Le Bestiaire De Nos Sentiments

Nos métamorphoses en prose
Grenouilles amoureuses
Loup tu as caressé ta louve
Ta brebis consentante
Sortie du troupeau
Pour aimer un berger
Dompteur d’une tigresse en chaleur
Seigneur d’une brebis candeur
Nous avons baisé dans le noir
Notre côté animal
Mais toujours amour subliminal…

Nous avons fait un herbier de nos corps
Tronc et lierre nous nous sommes entrelacés
Nous avons découvert un autre univers
Mon miel coulant pour ton diamant pénétrant
Excalibur me soumet à son tranchant
Toi mon amour mon roc mon âme
Nous nous éparpillons en senteurs
Les fragrances de nos sentiments

Si un jour je fus une sorcière
Croqueuse de diamants
Je ne suis plus qu’un lierre
S’agrippant à ton tronc
Mon chêne unique et envoutant…

Je t’aime
I love you
Mon amour
My baby

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Bestiaire De Nos Sentiments

  nos=mé=ta=mor=pho=ses=en=prose 8
  gre=noui=lles=a=mou=reu=ses 7
  loup=tu=as=ca=res=sé=ta=louve 8
  ta=bre=bis=con=sen=tan=te 7
  sor=tie=du=trou=peau 5
  pour=ai=mer=un=ber=ger 6
  domp=teur=dune=ti=gres=seen=cha=leur 8
  sei=gneur=du=ne=bre=bis=can=deur 8
  nous=a=vons=bai=sé=dans=le=noir 8
  no=tre=cô=té=a=ni=mal 7
  mais=tou=jours=a=mour=su=bli=mi=nal 9

  nous=a=vons=fait=un=her=bier=de=nos=corps 10
  tronc=et=lierre=nous=nous=sommes=entre=la=cés 9
  nous=a=vons=dé=cou=vert=un=autreu=ni=vers 10
  mon=miel=cou=lant=pour=ton=dia=mant=pé=né=trant 11
  ex=ca=li=bur=me=soumet=à=son=tran=chant 10
  toi=mon=a=mour=mon=roc=mon=âme 8
  nous=nous=é=par=pillons=en=sen=teurs 8
  les=fra=gran=ces=de=nos=sen=timents 8

  si=un=jour=je=fus=une=sor=cière 8
  cro=qu=eu=se=de=di=a=mants 8
  je=ne=suis=plus=quun=li=er=re 8
  sa=grip=pant=à=ton=tronc 6
  mon=chêneu=ni=que=et=en=vou=tant 8

  je=tai=me 3
  i=lo=ve=you 4
  mon=a=mour 3
  my=ba=by 3
 • Phonétique : Le Bestiaire De Nos Sentiments

  no metamɔʁfozəz- ɑ̃ pʁozə
  ɡʁənujəz- amuʁøzə
  lu ty a kaʁese ta luvə
  ta bʁəbi kɔ̃sɑ̃tɑ̃tə
  sɔʁti dy tʁupo
  puʁ εme œ̃ bεʁʒe
  dɔ̃ptœʁ dynə tiɡʁεsə ɑ̃ ʃalœʁ
  sεɲœʁ dynə bʁəbi kɑ̃dœʁ
  nuz- avɔ̃ bεze dɑ̃ lə nwaʁ
  nɔtʁə kote animal
  mε tuʒuʁz- amuʁ sybliminal…

  nuz- avɔ̃ fε œ̃n- εʁbje də no kɔʁ
  tʁɔ̃k e ljeʁə nu nu sɔməz- ɑ̃tʁəlase
  nuz- avɔ̃ dekuvεʁ œ̃n- otʁə ynive
  mɔ̃ mjεl kulɑ̃ puʁ tɔ̃ djamɑ̃ penetʁɑ̃
  εkskalibyʁ mə sumε a sɔ̃ tʁɑ̃ʃɑ̃
  twa mɔ̃n- amuʁ mɔ̃ ʁɔk mɔ̃n- amə
  nu nuz- epaʁpijɔ̃z- ɑ̃ sɑ̃tœʁ
  lε fʁaɡʁɑ̃sə də no sɑ̃timɑ̃

  si œ̃ ʒuʁ ʒə fy ynə sɔʁsjεʁə
  kʁɔkøzə də djamɑ̃
  ʒə nə sɥi plys kœ̃ ljeʁə
  saɡʁipɑ̃ a tɔ̃ tʁɔ̃k
  mɔ̃ ʃεnə ynikə e ɑ̃vutɑ̃…

  ʒə tεmə
  i lɔvə iu
  mɔ̃n- amuʁ
  mi babi
 • Syllabes Phonétique : Le Bestiaire De Nos Sentiments

  no=me=ta=mɔʁ=fo=zə=zɑ̃=pʁozə 8
  ɡʁə=nu=jə=za=mu=ʁø=zə 7
  lu=ty=a=ka=ʁe=se=ta=luvə 8
  ta=bʁə=bi=kɔ̃=sɑ̃=tɑ̃=tə 7
  sɔʁ=ti=dy=tʁu=po 5
  puʁ=ε=me=œ̃=bεʁ=ʒe 6
  dɔ̃p=tœʁ=dynə=ti=ɡʁε=səɑ̃=ʃa=lœʁ 8
  sε=ɲœʁ=dy=nə=bʁə=bi=kɑ̃=dœʁ 8
  nu=za=vɔ̃=bε=ze=dɑ̃=lə=nwaʁ 8
  nɔ=tʁə=ko=te=a=ni=mal 7
  mε=tu=ʒuʁ=za=muʁ=sy=bli=mi=nal 9

  nu=za=vɔ̃=fε=œ̃=nεʁ=bje=də=no=kɔʁ 10
  tʁɔ̃k=e=ljeʁə=nu=nusɔmə=zɑ̃=tʁə=lase 8
  nu=za=vɔ̃=de=ku=vεʁ=œ̃=notʁəy=ni=veʁ 10
  mɔ̃=mjεl=ku=lɑ̃=puʁ=tɔ̃=dja=mɑ̃=pe=ne=tʁɑ̃ 11
  εk=ska=li=byʁ=mə=su=mε=a=sɔ̃=tʁɑ̃=ʃɑ̃ 11
  twa=mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=ʁɔk=mɔ̃=namə 8
  nu=nu=ze=paʁ=pi=jɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=tœʁ 9
  lε=fʁa=ɡʁɑ̃sə=də=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8

  si=œ̃=ʒuʁʒə=fy=y=nə=sɔʁ=sjεʁə 8
  kʁɔ=kø=zə=də=dj=a=mɑ̃ 7
  ʒə=nə=sɥi=plys=kœ̃=lj=e=ʁə 8
  sa=ɡʁi=pɑ̃=a=tɔ̃=tʁɔ̃k 6
  mɔ̃=ʃεnəy=ni=kə=e=ɑ̃=vu=tɑ̃ 8

  ʒə=tε=mə 3
  i=lɔ=və=i=u 5
  mɔ̃=na=muʁ 3
  mi=ba=bi 3

PostScriptum

Un vieil écrit que j’assume…

Référence :

Récompense

1
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/05/2019 02:53Sétarcos L'Hérétique

Je me rappelle de celui-ci, au bord de l’étant... ce fut la genèse...