Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Petite Fille

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/10/2005 00:00

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Nameless13

Petite Fille

Assise sur le bord de la route
Elle attend qu’on s’occupe d’elle…
Seul plongée dans le doute
Elle attend que quelqu’un l’appelle. .

Il fais nuit noir
Elle n’est pas en sécurité
On ne laisse pas comme ça un soir
Une petite fille traumatisée

Avec un peu d’éspoir
Elle se dit qu’ils vont la chercher
Seule fasse à un miroir
Qui lui dit la véritée

Tout à coup quelqu’un s’arrête
Une femme qui n’a pas l’air net
Elle passe ses mains dans ses cheveux
Lui dit « viens avec moi si tu le veux »

La petite fille ouvrent ses grands yeux
Et lui dit : « non demain ça ira mieux »
La femme la force
La fille refuse
D’un air feroce
Elle tente la ruse
« Chez moi il y a pleins de sucreries »
« Je ne veux pas » répéte la fille
La femme s’énérve tente de la prendre
La fille s’enfui et crie de manière à ce qu’elle entende
« Laissez moi je ne veux pas et vous ne me forcerez pas »

Le lendemain matin, les policiers on trouvés un corp
C’est le cadavre de cette femme avec tous son sang qui en sors
La petite fille n’est pas trés loin
Elle l’a tuée elle le sais bien
Mais jamais personne ne se doutera
Que c’était elle qui à fais ça…
 • Pieds Hyphénique: Petite Fille

  as=si=se=sur=le=bord=de=la=rou=te 10
  el=le=at=tend=quon=soc=cu=pe=del=le 10
  seul=plon=gée=dans=le=dou=te 7
  el=le=at=tend=que=quel=quun=lap=pelle 9

  il=fais=nuit=noir 4
  el=le=nest=pas=en=sé=cu=ri=té 9
  on=ne=lais=se=pas=com=me=ça=un=soir 10
  u=ne=pe=ti=te=fille=trau=ma=ti=sée 10

  a=vec=un=peu=dés=poir 6
  el=le=se=dit=quils=vont=la=cher=cher 9
  seu=le=fas=se=à=un=mi=roir 8
  qui=lui=dit=la=vé=ri=tée 7

  tout=à=coup=quel=quun=sar=rê=te 8
  u=ne=fem=me=qui=na=pas=lair=net 9
  el=le=pas=se=ses=mains=dans=ses=che=veux 10
  lui=dit=viens=a=vec=moi=si=tu=le=veux 10

  la=pe=tite=fille=ou=vrent=ses=grands=y=eux 10
  et=lui=dit=non=de=main=ça=i=ra=mieux 10
  la=fem=me=la=for=ce 6
  la=fi=lle=re=fu=se 6
  dun=air=fe=ro=ce 5
  el=le=ten=te=la=ru=se 7
  chez=moi=il=y=a=pleins=de=sucre=ries 10
  je=ne=veux=pas=ré=pé=te=la=fille 10
  la=fem=me=sé=nér=ve=tente=de=la=prendre 10
  la=fille=sen=fui=et=crie=de=ma=nièreà=ce=quel=le=en=tende 14
  lais=sez=moi=je=ne=veux=pas=et=vous=ne=me=force=rez=pas 15

  le=lende=main=ma=tin=les=po=li=ciers=on=trou=vés=un=corp 14
  cest=le=ca=davre=de=cet=te=fem=mea=vec=tous=son=sang=qui=en=sors 16
  la=pe=ti=te=fi=lle=nest=pas=trés=loin 10
  el=le=la=tuée=el=le=le=sais=bien 9
  mais=ja=mais=per=sonne=ne=se=dou=te=ra 10
  que=cé=tait=el=le=qui=à=fais=ça 9
 • Phonétique : Petite Fille

  asizə syʁ lə bɔʁ də la ʁutə
  εllə atɑ̃ kɔ̃ sɔkypə dεllə…
  səl plɔ̃ʒe dɑ̃ lə dutə
  εllə atɑ̃ kə kεlkœ̃ lapεllə.

  il fε nɥi nwaʁ
  εllə nε pa ɑ̃ sekyʁite
  ɔ̃ nə lεsə pa kɔmə sa œ̃ swaʁ
  ynə pətitə fijə tʁomatize

  avεk œ̃ pø despwaʁ
  εllə sə di kil vɔ̃ la ʃεʁʃe
  sələ fasə a œ̃ miʁwaʁ
  ki lɥi di la veʁite

  tut- a ku kεlkœ̃ saʁεtə
  ynə famə ki na pa lεʁ nεt
  εllə pasə sε mɛ̃ dɑ̃ sε ʃəvø
  lɥi dit « vjɛ̃z- avεk mwa si ty lə vøks »

  la pətitə fijə uvʁe sε ɡʁɑ̃z- iø
  e lɥi di : « nɔ̃ dəmɛ̃ sa iʁa mjøks »
  la famə la fɔʁsə
  la fijə ʁəfyzə
  dœ̃n- εʁ fəʁɔsə
  εllə tɑ̃tə la ʁyzə
  « ʃe mwa il i a plɛ̃ də sykʁəʁjəs »
  « ʒə nə vø pas » ʁepetə la fijə
  la famə seneʁvə tɑ̃tə də la pʁɑ̃dʁə
  la fijə sɑ̃fɥi e kʁi də manjεʁə a sə kεllə ɑ̃tɑ̃də
  « lεse mwa ʒə nə vø pa e vu nə mə fɔʁsəʁe pas »

  lə lɑ̃dəmɛ̃ matɛ̃, lε pɔlisjez- ɔ̃ tʁuvez- œ̃ kɔʁp
  sε lə kadavʁə də sεtə famə avεk tus sɔ̃ sɑ̃ ki ɑ̃ sɔʁ
  la pətitə fijə nε pa tʁe lwɛ̃
  εllə la tye εllə lə sε bjɛ̃
  mε ʒamε pεʁsɔnə nə sə dutəʁa
  kə setε εllə ki a fε sa…
 • Pieds Phonétique : Petite Fille

  a=si=zə=syʁ=lə=bɔʁ=də=la=ʁu=tə 10
  εl=lə=a=tɑ̃=kɔ̃=sɔ=ky=pə=dεl=lə 10
  səl=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=lə=du=tə 7
  εl=lə=a=tɑ̃=kə=kεl=kœ̃=la=pεl=lə 10

  il=fε=nɥi=nwaʁ 4
  εl=lə=nε=pa=ɑ̃=se=ky=ʁi=te 9
  ɔ̃=nə=lε=sə=pa=kɔ=mə=sa=œ̃=swaʁ 10
  y=nə=pə=titə=fi=jə=tʁo=ma=ti=ze 10

  a=vεk=œ̃=pø=des=pwaʁ 6
  εl=lə=sə=di=kil=vɔ̃=la=ʃεʁ=ʃe 9
  sə=lə=fa=sə=a=œ̃=mi=ʁwaʁ 8
  ki=lɥi=di=la=ve=ʁi=te 7

  tu=ta=ku=kεl=kœ̃=sa=ʁε=tə 8
  y=nə=fa=mə=ki=na=pa=lεʁ=nεt 9
  εl=lə=pa=sə=sε=mɛ̃=dɑ̃=sε=ʃə=vø 10
  lɥi=dit=vjɛ̃=za=vεk=mwa=si=ty=lə=vøks 10

  lapə=ti=tə=fi=jə=u=vʁe=sε=ɡʁɑ̃=ziø 10
  e=lɥi=di=nɔ̃=də=mɛ̃=sa=i=ʁa=mjøks 10
  la=fa=mə=la=fɔʁ=sə 6
  la=fi=jə=ʁə=fy=zə 6
  dœ̃=nεʁ=fə=ʁɔ=sə 5
  εl=lə=tɑ̃=tə=la=ʁy=zə 7
  ʃe=mwa=il=i=a=plɛ̃də=sy=kʁə=ʁjəs 10
  ʒə=nə=vø=pas=ʁe=pe=tə=la=fijə 10
  la=famə=se=neʁ=və=tɑ̃=tə=də=la=pʁɑ̃dʁə 10
  la=fi=jə=sɑ̃f=ɥi=e=kʁidə=ma=njε=ʁəa=sə=kεllə=ɑ̃=tɑ̃də 14
  lεse=mwa=ʒə=nə=vø=pa=e=vu=nə=mə=fɔʁ=sə=ʁe=pas 15

  lə=lɑ̃də=mɛ̃=ma=tɛ̃=lε=pɔ=li=sje=zɔ̃=tʁu=ve=zœ̃=kɔʁp 14
  sεlə=ka=da=vʁə=də=sε=tə=fa=məa=vεk=tus=sɔ̃=sɑ̃=ki=ɑ̃=sɔʁ 16
  la=pə=ti=tə=fi=jə=nε=pa=tʁe=lwɛ̃ 10
  εl=lə=la=ty=e=εl=lə=lə=sε=bjɛ̃ 10
  mε=ʒa=mε=pεʁ=sɔnə=nə=sə=du=tə=ʁa 10
  kə=se=tε=εl=lə=ki=a=fε=sa 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
16/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.