Poeme : Ambre Au Clair De Lune

Ambre Au Clair De Lune

Au loin on l’aperçoit, elle avance en silence
Malgré la nuit, au clair de lune, le reflet d’une présence
Blotti sous son capuchon apparait ses yeux immenses
Regard triste, vide… serait ce alors de l’innocence ?
Engourdi, en un instant, devinrent tout mes sens

Attirés vers elle comme un papillon par le feu
Unis en son sein les promesses d’un vœu

Caresse d’une brise, comme une flûte au lointain
Le tambour dans mon cœur, résonnera jusqu’au matin
Aussitôt, la brume se dérobant dans mes mains
Immatures et jeunes étaient encore nos chemins
Rires et sanglots aujourd’hui prendront fin.

Dix ans ont passés, aussi lourd est mon fardeau
Encore maintenant tu restes sourde à mes mots

La vie jouerait elle avec les cartes qu’on lui donne
Un tour des plus malins au destin elle ordonne
Notre tourment dans le temps se cramponnent
Efface les traces de l’horloge qui sonne.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ambre Au Clair De Lune

  au=loin=on=la=per=çoit=el=le=a=van=ce=en=si=lence 14
  mal=gré=la=nuit=au=clair=de=lune=le=re=flet=du=ne=pré=sence 15
  blot=ti=sous=son=ca=pu=chon=ap=pa=rait=ses=yeux=im=menses 14
  re=gard=triste=vi=de=se=rait=ce=a=lors=de=lin=no=cence 14
  en=gour=di=en=un=ins=tant=de=vin=rent=tout=mes=sens 13

  at=ti=rés=vers=el=le=com=me=un=pa=pillon=par=le=feu 14
  unis=en=son=sein=les=pro=mes=ses=dun=vœu 10

  cares=se=du=ne=bri=se=com=meu=ne=flû=te=au=loin=tain 14
  le=tam=bour=dans=mon=cœur=ré=son=ne=ra=jus=quau=ma=tin 14
  aus=si=tôt=la=bru=me=se=dé=ro=bant=dans=mes=mains 13
  im=ma=tures=et=jeu=nes=é=taient=en=co=re=nos=che=mins 14
  ri=res=et=san=glots=au=jourd=hui=pren=dront=fin 11

  dix=ans=ont=pas=sés=aus=si=lourd=est=mon=far=deau 12
  en=co=re=main=te=nant=tu=res=tes=sour=de=à=mes=mots 14

  la=vie=joue=rait=el=le=a=vec=les=car=tes=quon=lui=donne 14
  un=tour=des=plus=ma=lins=au=des=tin=el=le=or=don=ne 14
  no=tre=tour=ment=dans=le=temps=se=cram=ponnent 10
  ef=fa=ce=les=tra=ces=de=l=hor=lo=ge=qui=son=ne 14
 • Phonétique : Ambre Au Clair De Lune

  o lwɛ̃ ɔ̃ lapεʁswa, εllə avɑ̃sə ɑ̃ silɑ̃sə
  malɡʁe la nɥi, o klεʁ də lynə, lə ʁəflε dynə pʁezɑ̃sə
  blɔti su sɔ̃ kapyʃɔ̃ apaʁε sεz- iøz- imɑ̃sə
  ʁəɡaʁ tʁistə, vidə… səʁε sə alɔʁ də linɔsɑ̃sə ?
  ɑ̃ɡuʁdi, ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃, dəvɛ̃ʁe tu mε sɑ̃s

  atiʁe vεʁz- εllə kɔmə œ̃ papijɔ̃ paʁ lə fø
  yniz- ɑ̃ sɔ̃ sɛ̃ lε pʁɔmesə dœ̃ vey

  kaʁεsə dynə bʁizə, kɔmə ynə flytə o lwɛ̃tɛ̃
  lə tɑ̃buʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʁezɔnəʁa ʒysko matɛ̃
  osito, la bʁymə sə deʁɔbɑ̃ dɑ̃ mε mɛ̃
  imatyʁəz- e ʒənəz- etε ɑ̃kɔʁə no ʃəmɛ̃
  ʁiʁəz- e sɑ̃ɡloz- oʒuʁdɥi pʁɑ̃dʁɔ̃ fɛ̃.

  diz- ɑ̃ ɔ̃ pase, osi luʁ ε mɔ̃ faʁdo
  ɑ̃kɔʁə mɛ̃tənɑ̃ ty ʁεstə suʁdə a mε mo

  la vi ʒuəʁε εllə avεk lε kaʁtə- kɔ̃ lɥi dɔnə
  œ̃ tuʁ dε plys malɛ̃z- o dεstɛ̃ εllə ɔʁdɔnə
  nɔtʁə tuʁme dɑ̃ lə tɑ̃ sə kʁɑ̃pɔne
  efasə lε tʁasə də lɔʁlɔʒə ki sɔnə.
 • Syllabes Phonétique : Ambre Au Clair De Lune

  o=lwɛ̃=ɔ̃=la=pεʁ=swa=εl=lə=a=vɑ̃=sə=ɑ̃=si=lɑ̃sə 14
  mal=ɡʁe=la=nɥi=o=klεʁdə=ly=nə=ləʁə=flε=dy=nə=pʁe=zɑ̃sə 14
  blɔ=ti=su=sɔ̃=ka=py=ʃɔ̃=a=pa=ʁε=sε=ziø=zi=mɑ̃sə 14
  ʁə=ɡaʁ=tʁistə=vi=də=sə=ʁε=sə=a=lɔʁ=də=li=nɔ=sɑ̃sə 14
  ɑ̃=ɡuʁ=di=ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=də=vɛ̃=ʁe=tu=mε=sɑ̃s 13

  a=ti=ʁe=vεʁ=zεl=lə=kɔmə=œ̃=pa=pi=jɔ̃=paʁ=lə=fø 14
  y=ni=zɑ̃=sɔ̃=sɛ̃=lε=pʁɔ=me=sə=dœ̃=ve=y 12

  ka=ʁεsə=dy=nə=bʁi=zə=kɔ=məy=nə=fly=tə=o=lwɛ̃=tɛ̃ 14
  lə=tɑ̃=buʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʁe=zɔ=nə=ʁa=ʒys=ko=ma=tɛ̃ 14
  o=si=to=la=bʁy=mə=sə=de=ʁɔ=bɑ̃=dɑ̃=mε=mɛ̃ 13
  i=ma=tyʁə=ze=ʒə=nə=ze=tε=ɑ̃=kɔ=ʁə=no=ʃə=mɛ̃ 14
  ʁi=ʁə=ze=sɑ̃=ɡlo=zo=ʒuʁ=dɥi=pʁɑ̃=dʁɔ̃=fɛ̃ 11

  di=zɑ̃=ɔ̃=pa=se=o=si=luʁ=ε=mɔ̃=faʁ=do 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=ʁεs=tə=suʁ=də=a=mε=mo 14

  la=vi=ʒuə=ʁε=εl=lə=a=vεk=lε=kaʁ=tə=kɔ̃=lɥi=dɔnə 14
  œ̃=tuʁ=dε=plys=ma=lɛ̃=zo=dεs=tɛ̃=εl=lə=ɔʁ=dɔ=nə 14
  nɔ=tʁə=tuʁ=me=dɑ̃=lə=tɑ̃=sə=kʁɑ̃=pɔ=ne 11
  e=fa=sə=lε=tʁa=sə=də=lɔʁ=lɔ=ʒə=ki=sɔ=nə 13

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2011 16:40Marcel42

de passage à vous lire.
Cordialement,
Marcel.