Poeme : A Toi

A Toi

J’aimerais te parler d’ma vie
Celle que tu m’a détruite
Juste pour que tu sache
Comment tu m’a mise
Avant j’étais heureuse
Je sortais, je déliré
Maintenant ma vie,
C’est un enfer

Je te vois partout
Dans les magasins
Dans les rues
Dans les bus et métros

J’ai toujours peur de te rencontrer
Même si je sais que tu es enfermé
Danc ce centre hospitalier
Mais combien de temps ?
Je sais pas a priori pas longtemps

J’ai peur que tu resorte
Et qu’on me previenne pas
Tu sais pas comment je t’ai haîs
Et comment je te hais encore

Des fois j’ai du mal a croire
Que sa fait un peu plus d’un ans
Souvent j’ai l’impression
Que c’etais ya quelques mois
Mais je me trompe
Y’a un ans et sept mois
Que j’suis comme sa
Avec mes peurs et angoisses
Mes crises, mes pleurs…

Tu dois etre content d’avoir détruit une vie
Tu as eu ce que tu voulais
Mais si seulement je savais pourquoi
Tu m’a fais sa
Je trouverais jamais la reponse
Et sa me fais chier

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Toi

  jaime=rais=te=par=ler=d=ma=vie 8
  cel=le=que=tu=ma=dé=trui=te 8
  jus=te=pour=que=tu=sa=che 7
  com=ment=tu=ma=mi=se 6
  avant=jé=tais=heu=reu=se 6
  je=sor=tais=je=dé=li=ré 7
  main=te=nant=ma=vie 5
  cest=un=en=fer 4

  je=te=vois=par=tout 5
  dans=les=ma=ga=sins 5
  dans=les=rues 3
  dans=les=bus=et=mé=tros 6

  jai=tou=jours=peur=de=te=ren=con=trer 9
  même=si=je=sais=que=tu=es=en=fer=mé 10
  danc=ce=cen=tre=hos=pi=ta=lier 8
  mais=com=bien=de=temps 5
  je=sais=pas=a=prio=ri=pas=long=temps 9

  jai=peur=que=tu=re=sor=te 7
  et=quon=me=pre=vien=ne=pas 7
  tu=sais=pas=com=ment=je=tai=haîs 8
  et=com=ment=je=te=hais=en=core 8

  des=fois=jai=du=mal=a=croi=re 8
  que=sa=fait=un=peu=plus=dun=ans 8
  sou=vent=jai=lim=pres=si=on 7
  que=ce=tais=ya=quel=ques=mois 7
  mais=je=me=trom=pe 5
  ya=un=ans=et=sept=mois 6
  que=j=suis=com=me=sa 6
  a=vec=mes=peurs=et=an=gois=ses 8
  mes=cri=ses=mes=pleurs 5

  tu=dois=e=tre=content=da=voir=dé=truit=u=ne=vie 12
  tu=as=eu=ce=que=tu=vou=lais 8
  mais=si=seule=ment=je=sa=vais=pour=quoi 9
  tu=ma=fais=sa 4
  je=trouve=rais=ja=mais=la=re=ponse 8
  et=sa=me=fais=chi=er 6
  1
 • Phonétique : A Toi

  ʒεməʁε tə paʁle dma vi
  sεllə kə ty ma detʁɥitə
  ʒystə puʁ kə ty saʃə
  kɔmɑ̃ ty ma mizə
  avɑ̃ ʒetεz- œʁøzə
  ʒə sɔʁtε, ʒə deliʁe
  mɛ̃tənɑ̃ ma vi,
  sεt- œ̃n- ɑ̃fe

  ʒə tə vwa paʁtu
  dɑ̃ lε maɡazɛ̃
  dɑ̃ lε ʁy
  dɑ̃ lε bys e metʁo

  ʒε tuʒuʁ pœʁ də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  mεmə si ʒə sε kə ty ε ɑ̃fεʁme
  dɑ̃k sə sɑ̃tʁə ɔspitalje
  mε kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ ?
  ʒə sε pa a pʁjɔʁi pa lɔ̃tɑ̃

  ʒε pœʁ kə ty ʁəsɔʁtə
  e kɔ̃ mə pʁəvjεnə pa
  ty sε pa kɔmɑ̃ ʒə tε-ε
  e kɔmɑ̃ ʒə tə-εz- ɑ̃kɔʁə

  dε fwa ʒε dy mal a kʁwaʁə
  kə sa fε œ̃ pø plys dœ̃n- ɑ̃
  suvɑ̃ ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃
  kə sətεz- ia kεlk mwa
  mε ʒə mə tʁɔ̃pə
  ia œ̃n- ɑ̃ e sεt mwa
  kə ʒsɥi kɔmə sa
  avεk mε pœʁz- e ɑ̃ɡwasə
  mε kʁizə, mε plœʁ…

  ty dwaz- εtʁə kɔ̃tɑ̃ davwaʁ detʁɥi ynə vi
  ty a y sə kə ty vulε
  mε si sələmɑ̃ ʒə savε puʁkwa
  ty ma fε sa
  ʒə tʁuvəʁε ʒamε la ʁəpɔ̃sə
  e sa mə fε ʃje
 • Syllabes Phonétique : A Toi

  ʒε=mə=ʁε=tə=paʁ=le=dma=vi 8
  sεl=lə=kə=ty=ma=det=ʁɥi=tə 8
  ʒys=tə=puʁ=kə=ty=sa=ʃə 7
  kɔ=mɑ̃=ty=ma=mi=zə 6
  a=vɑ̃=ʒe=tε=zœ=ʁø=zə 7
  ʒə=sɔʁ=tε=ʒə=de=li=ʁe 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ma=vi 5
  sε=tœ̃=nɑ̃=fe 4

  ʒə=tə=vwa=paʁ=tu 5
  dɑ̃=lε=ma=ɡa=zɛ̃ 5
  dɑ̃=lε=ʁy 3
  dɑ̃=lε=bys=e=me=tʁo 6

  ʒε=tu=ʒuʁ=pœʁ=də=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 9
  mεmə=si=ʒə=sεkə=ty=ε=ɑ̃=fεʁ=me 9
  dɑ̃k=sə=sɑ̃=tʁə=ɔs=pi=ta=lje 8
  mε=kɔ̃=bj=ɛ̃=də=tɑ̃ 6
  ʒə=sε=pa=a=pʁjɔ=ʁi=pa=lɔ̃=tɑ̃ 9

  ʒε=pœ=ʁə=kə=ty=ʁə=sɔʁ=tə 8
  e=kɔ̃=mə=pʁə=vj=ε=nə=pa 8
  ty=sε=pa=kɔ=mɑ̃=ʒə=tε-ε 8
  e=kɔ=mɑ̃=ʒə=tə-ε=zɑ̃=kɔʁə 8

  dε=fwa=ʒε=dy=mal=a=kʁwa=ʁə 8
  kə=sa=fε=œ̃=pø=plys=dœ̃=nɑ̃ 8
  su=vɑ̃=ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃ 7
  kə=sə=tε=zi=a=kεl=kə=mwa 8
  mε=ʒə=mə=tʁɔ̃=pə 5
  i=a=œ̃=nɑ̃=e=sεt=mwa 7
  kə=ʒsɥi=kɔ=mə=sa 5
  a=vεk=mε=pœʁ=ze=ɑ̃=ɡwa=sə 8
  mε=kʁi=zə=mε=plœ=ʁə 6

  ty=dwa=zεtʁə=kɔ̃=tɑ̃=da=vwaʁ=det=ʁɥi=y=nə=vi 12
  ty=a=y=sə=kə=ty=vu=lε 8
  mε=sisə=lə=mɑ̃=ʒə=sa=vε=puʁ=kwa 9
  ty=ma=fε=sa 4
  ʒə=tʁuvə=ʁε=ʒa=mε=la=ʁə=pɔ̃sə 8
  e=sa=mə=fε=ʃj=e 6
  1

PostScriptum

trop dur de vivre des viol alors j exteriorise a traavers des poeme. . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2004 00:00Chanou13

a ok. . . . ben jché pas quoi dir

Auteur de Poésie
11/09/2004 00:00Nesquik31

bisous
je pense qu il est quelque chose a dire si ce n est que ben qu il faut s en sortir comme on peut. . .
bisous nes

Poème Viol
Publié le 11/09/2004 00:00

L'écrit contient 199 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Nesquik31

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs