Poeme : Toute Une Menagerie

Toute Une Menagerie

J’ ai reve d’un prince charmant
Il était laid comme un singe
Doux comme un agneau
Fort comme un boeuf
Monté comme un étalon
Chaud comme un lapin
Heureux comme un poisson dans l’eau
Je me suis reveillée en sursaut
-’’Tu as fait un mauvais reve ma douce’’
-’’Oui un reve bizarre
Il y avait toute une ménagerie’’
-’’Ah ’’dit-il en me regardant
Les oreilles bien droite
Une carotte entre les dents
Je me frotte les yeux ahurie
Pas possible ca
Faut que je sorte de ce cauchemar
Je me cache sous les draps
Et je me rendors jusqu’a l’aurore
Quand j’ouvre les yeux et je l’entends ronfler
Ouf je suis bien sortie de ce reve
Je m’accorde une treve
En me dirigeant sur le balcon
Ah comme il est bon
De prendre une bouffée d ’air pur
Je m’installe sur une chaise
Et respire un bon coup
Et je souris d’aise
Quand je vois tout a coup
Dans le reflet de la fenetre
Une grosse chatte en pyjama

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toute Une Menagerie

  jai=re=ve=dun=prin=ce=char=mant 8
  il=é=tait=laid=com=me=un=singe 8
  doux=com=me=un=a=gneau 6
  fort=com=me=un=boeuf 5
  mon=té=com=me=un=é=ta=lon 8
  chaud=com=me=un=la=pin 6
  heu=reux=comme=un=pois=son=dans=leau 8
  je=me=suis=re=veillée=en=sur=saut 8
  tu=as=fait=un=mau=vais=re=ve=ma=douce 10
  oui=un=re=ve=bi=za=rre 7
  il=y=a=vait=touteu=ne=mé=na=ge=rie 10
  ah=dit=til=en=me=re=gar=dant 8
  les=o=rei=lles=bien=droi=te 7
  une=ca=rot=te=en=tre=les=dents 8
  je=me=frot=te=les=yeux=a=hu=rie 9
  pas=pos=si=ble=ca 5
  faut=que=je=sorte=de=ce=cau=che=mar 9
  je=me=ca=che=sous=les=draps 7
  et=je=me=ren=dors=jus=qua=lau=rore 9
  quand=jouvre=les=yeux=et=je=len=tends=ron=fler 10
  ouf=je=suis=bien=sor=tie=de=ce=reve 9
  je=mac=cor=de=u=ne=treve 7
  en=me=di=ri=geant=sur=le=bal=con 9
  ah=com=me=il=est=bon 6
  de=pren=dre=une=bouf=fée=dair=pur 8
  je=mins=tal=le=sur=u=ne=chaise 8
  et=res=pi=re=un=bon=coup 7
  et=je=sou=ris=dai=se 6
  quand=je=vois=tout=a=coup 6
  dans=le=re=flet=de=la=fe=netre 8
  une=gros=se=chat=teen=py=ja=ma 8
 • Phonétique : Toute Une Menagerie

  ʒε ʁəvə dœ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
  il etε lε kɔmə œ̃ sɛ̃ʒə
  du kɔmə œ̃n- aɲo
  fɔʁ kɔmə œ̃ bœf
  mɔ̃te kɔmə œ̃n- etalɔ̃
  ʃo kɔmə œ̃ lapɛ̃
  œʁø kɔmə œ̃ pwasɔ̃ dɑ̃ lo
  ʒə mə sɥi ʁəvεje ɑ̃ syʁso
  ty a fε œ̃ movε ʁəvə ma dusə
  ui œ̃ ʁəvə bizaʁə
  il i avε tutə ynə menaʒəʁjə
  adi til ɑ̃ mə ʁəɡaʁdɑ̃
  lεz- ɔʁεjə bjɛ̃ dʁwatə
  ynə kaʁɔtə ɑ̃tʁə lε dɑ̃
  ʒə mə fʁɔtə lεz- iøz- ayʁi
  pa pɔsiblə ka
  fo kə ʒə sɔʁtə də sə koʃəmaʁ
  ʒə mə kaʃə su lε dʁa
  e ʒə mə ʁɑ̃dɔʁ ʒyska loʁɔʁə
  kɑ̃ ʒuvʁə lεz- iøz- e ʒə lɑ̃tɑ̃ ʁɔ̃fle
  uf ʒə sɥi bjɛ̃ sɔʁti də sə ʁəvə
  ʒə makɔʁdə ynə tʁəvə
  ɑ̃ mə diʁiʒɑ̃ syʁ lə balkɔ̃
  a kɔmə il ε bɔ̃
  də pʁɑ̃dʁə ynə bufe dεʁ pyʁ
  ʒə mɛ̃stalə syʁ ynə ʃεzə
  e ʁεspiʁə œ̃ bɔ̃ ku
  e ʒə suʁi dεzə
  kɑ̃ ʒə vwa tut- a ku
  dɑ̃ lə ʁəflε də la fənεtʁə
  ynə ɡʁɔsə ʃatə ɑ̃ piʒama
 • Syllabes Phonétique : Toute Une Menagerie

  ʒε=ʁə=və=dœ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 8
  il=e=tε=lε=kɔ=mə=œ̃=sɛ̃ʒə 8
  du=kɔ=mə=œ̃=na=ɲo 6
  fɔʁ=kɔ=mə=œ̃=bœf 5
  mɔ̃=te=kɔ=mə=œ̃=ne=ta=lɔ̃ 8
  ʃo=kɔ=mə=œ̃=la=pɛ̃ 6
  œ=ʁø=kɔmə=œ̃=pwa=sɔ̃=dɑ̃=lo 8
  ʒə=mə=sɥiʁə=vε=je=ɑ̃=syʁ=so 8
  ty=a=fε=œ̃=mo=vεʁə=və=madusə 8
  u=i=œ̃=ʁə=və=bi=za=ʁə 8
  il=i=a=vε=tutəy=nə=me=na=ʒə=ʁjə 10
  a=di=til=ɑ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃ 8
  lε=zɔ=ʁε=jə=bj=ɛ̃=dʁwa=tə 8
  y=nə=ka=ʁɔtə=ɑ̃=tʁə=lε=dɑ̃ 8
  ʒə=mə=fʁɔtə=lε=ziø=za=y=ʁi 8
  pa=pɔ=si=blə=ka 5
  fokə=ʒə=sɔʁ=tə=də=sə=ko=ʃə=maʁ 9
  ʒə=mə=ka=ʃə=su=lε=dʁa 7
  e=ʒə=mə=ʁɑ̃=dɔʁ=ʒys=ka=lo=ʁɔʁə 9
  kɑ̃=ʒuvʁə=lε=ziø=ze=ʒə=lɑ̃=tɑ̃=ʁɔ̃=fle 10
  uf=ʒə=sɥi=bjɛ̃=sɔʁ=tidə=səʁə=və 8
  ʒə=ma=kɔʁ=də=y=nə=tʁə=və 8
  ɑ̃mə=di=ʁi=ʒɑ̃=syʁ=lə=bal=kɔ̃ 8
  a=kɔ=mə=il=ε=bɔ̃ 6
  də=pʁɑ̃=dʁə=ynə=bu=fe=dεʁ=pyʁ 8
  ʒə=mɛ̃s=ta=lə=syʁ=y=nə=ʃεzə 8
  e=ʁεs=pi=ʁə=œ̃=bɔ̃=ku 7
  e=ʒə=su=ʁi=dε=zə 6
  kɑ̃=ʒə=vwa=tu=ta=ku 6
  dɑ̃=lə=ʁə=flε=də=la=fə=nεtʁə 8
  ynə=ɡʁɔ=sə=ʃa=təɑ̃=pi=ʒa=ma 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/07/2011 21:13(Bf) Thea (Bf)

MDR, la chute du poème est extraordinnaire, j’ai beaucoup rit, merci pour ce moment de détente...

Auteur de Poésie
20/07/2011 17:27Gramo

Ouf, ce n’était pas un chat à neuf queues mais une chatte bien de chez toi...
Excellent poème qui aurait mérité une meilleure audience.
GRAMO

Auteur de Poésie
22/07/2011 19:28Nicckki

ahhhhhh oui merci hihi
nicckki

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/06/2011 23:58

L'écrit contient 179 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Nicckki

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs