Univers de poésie d'un auteur

Poème:Toute Une Menagerie

Le Poème

J’ ai reve d’un prince charmant
Il était laid comme un singe
Doux comme un agneau
Fort comme un boeuf
Monté comme un étalon
Chaud comme un lapin
Heureux comme un poisson dans l’eau
Je me suis reveillée en sursaut
-’’Tu as fait un mauvais reve ma douce’’
-’’Oui un reve bizarre
Il y avait toute une ménagerie’’
-’’Ah ’’dit-il en me regardant
Les oreilles bien droite
Une carotte entre les dents
Je me frotte les yeux ahurie
Pas possible ca
Faut que je sorte de ce cauchemar
Je me cache sous les draps
Et je me rendors jusqu’a l’aurore
Quand j’ouvre les yeux et je l’entends ronfler
Ouf je suis bien sortie de ce reve
Je m’accorde une treve
En me dirigeant sur le balcon
Ah comme il est bon
De prendre une bouffée d ’air pur
Je m’installe sur une chaise
Et respire un bon coup
Et je souris d’aise
Quand je vois tout a coup
Dans le reflet de la fenetre
Une grosse chatte en pyjama
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Nicckki

Poète Nicckki

Nicckki a publié sur le site 222 écrits. Nicckki est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Toute Une Menageriejai=re=ve=dun=prin=ce=char=mant 8
il=é=tait=laid=com=me=un=singe 8
doux=com=me=un=a=gneau 6
fort=com=me=un=boeuf 5
mon=té=com=me=un=é=ta=lon 8
chaud=com=me=un=la=pin 6
heu=reux=comme=un=pois=son=dans=leau 8
je=me=suis=re=veillée=en=sur=saut 8
tu=as=fait=un=mau=vais=re=ve=ma=douce 10
oui=un=re=ve=bi=za=rre 7
il=y=a=vait=touteu=ne=mé=na=ge=rie 10
ah=dit=til=en=me=re=gar=dant 8
les=o=rei=lles=bien=droi=te 7
une=ca=rot=te=en=tre=les=dents 8
je=me=frot=te=les=yeux=a=hu=rie 9
pas=pos=si=ble=ca 5
faut=que=je=sorte=de=ce=cau=che=mar 9
je=me=ca=che=sous=les=draps 7
et=je=me=ren=dors=jus=qua=lau=rore 9
quand=jouvre=les=yeux=et=je=len=tends=ron=fler 10
ouf=je=suis=bien=sor=tie=de=ce=reve 9
je=mac=cor=de=u=ne=treve 7
en=me=di=ri=geant=sur=le=bal=con 9
ah=com=me=il=est=bon 6
de=pren=dre=une=bouf=fée=dair=pur 8
je=mins=tal=le=sur=u=ne=chaise 8
et=res=pi=re=un=bon=coup 7
et=je=sou=ris=dai=se 6
quand=je=vois=tout=a=coup 6
dans=le=re=flet=de=la=fe=netre 8
une=gros=se=chat=teen=py=ja=ma 8
Phonétique : Toute Une Menagerieʒε ʁəvə dœ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
il etε lε kɔmə œ̃ sɛ̃ʒə
du kɔmə œ̃n- aɲo
fɔʁ kɔmə œ̃ bœf
mɔ̃te kɔmə œ̃n- etalɔ̃
ʃo kɔmə œ̃ lapɛ̃
œʁø kɔmə œ̃ pwasɔ̃ dɑ̃ lo
ʒə mə sɥi ʁəvεje ɑ̃ syʁso
ty a fε œ̃ movε ʁəvə ma dusə
ui œ̃ ʁəvə bizaʁə
il i avε tutə ynə menaʒəʁjə
adi til ɑ̃ mə ʁəɡaʁdɑ̃
lεz- ɔʁεjə bjɛ̃ dʁwatə
ynə kaʁɔtə ɑ̃tʁə lε dɑ̃
ʒə mə fʁɔtə lεz- iøz- ayʁi
pa pɔsiblə ka
fo kə ʒə sɔʁtə də sə koʃəmaʁ
ʒə mə kaʃə su lε dʁa
e ʒə mə ʁɑ̃dɔʁ ʒyska loʁɔʁə
kɑ̃ ʒuvʁə lεz- iøz- e ʒə lɑ̃tɑ̃ ʁɔ̃fle
uf ʒə sɥi bjɛ̃ sɔʁti də sə ʁəvə
ʒə makɔʁdə ynə tʁəvə
ɑ̃ mə diʁiʒɑ̃ syʁ lə balkɔ̃
a kɔmə il ε bɔ̃
də pʁɑ̃dʁə ynə bufe dεʁ pyʁ
ʒə mɛ̃stalə syʁ ynə ʃεzə
e ʁεspiʁə œ̃ bɔ̃ ku
e ʒə suʁi dεzə
kɑ̃ ʒə vwa tut- a ku
dɑ̃ lə ʁəflε də la fənεtʁə
ynə ɡʁɔsə ʃatə ɑ̃ piʒama
Syllabes Phonétique : Toute Une Menagerieʒε=ʁə=və=dœ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 8
il=e=tε=lε=kɔ=mə=œ̃=sɛ̃ʒə 8
du=kɔ=mə=œ̃=na=ɲo 6
fɔʁ=kɔ=mə=œ̃=bœf 5
mɔ̃=te=kɔ=mə=œ̃=ne=ta=lɔ̃ 8
ʃo=kɔ=mə=œ̃=la=pɛ̃ 6
œ=ʁø=kɔmə=œ̃=pwa=sɔ̃=dɑ̃=lo 8
ʒə=mə=sɥiʁə=vε=je=ɑ̃=syʁ=so 8
ty=a=fε=œ̃=mo=vεʁə=və=madusə 8
u=i=œ̃=ʁə=və=bi=za=ʁə 8
il=i=a=vε=tutəy=nə=me=na=ʒə=ʁjə 10
a=di=til=ɑ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃ 8
lε=zɔ=ʁε=jə=bj=ɛ̃=dʁwa=tə 8
y=nə=ka=ʁɔtə=ɑ̃=tʁə=lε=dɑ̃ 8
ʒə=mə=fʁɔtə=lε=ziø=za=y=ʁi 8
pa=pɔ=si=blə=ka 5
fokə=ʒə=sɔʁ=tə=də=sə=ko=ʃə=maʁ 9
ʒə=mə=ka=ʃə=su=lε=dʁa 7
e=ʒə=mə=ʁɑ̃=dɔʁ=ʒys=ka=lo=ʁɔʁə 9
kɑ̃=ʒuvʁə=lε=ziø=ze=ʒə=lɑ̃=tɑ̃=ʁɔ̃=fle 10
uf=ʒə=sɥi=bjɛ̃=sɔʁ=tidə=səʁə=və 8
ʒə=ma=kɔʁ=də=y=nə=tʁə=və 8
ɑ̃mə=di=ʁi=ʒɑ̃=syʁ=lə=bal=kɔ̃ 8
a=kɔ=mə=il=ε=bɔ̃ 6
də=pʁɑ̃=dʁə=ynə=bu=fe=dεʁ=pyʁ 8
ʒə=mɛ̃s=ta=lə=syʁ=y=nə=ʃεzə 8
e=ʁεs=pi=ʁə=œ̃=bɔ̃=ku 7
e=ʒə=su=ʁi=dε=zə 6
kɑ̃=ʒə=vwa=tu=ta=ku 6
dɑ̃=lə=ʁə=flε=də=la=fə=nεtʁə 8
ynə=ɡʁɔ=sə=ʃa=təɑ̃=pi=ʒa=ma 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
01/07/2011 21:13(Bf) Thea (Bf)

MDR, la chute du poème est extraordinnaire, j’ai beaucoup rit, merci pour ce moment de détente...

Auteur de Poésie
20/07/2011 17:27Gramo

Ouf, ce n’était pas un chat à neuf queues mais une chatte bien de chez toi...
Excellent poème qui aurait mérité une meilleure audience.
GRAMO

Auteur de Poésie
22/07/2011 19:28Nicckki

ahhhhhh oui merci hihi
nicckki

Poème - Sans Thème -
Du 30/06/2011 23:58

L'écrit contient 179 mots qui sont répartis dans 1 strophes.