Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Poeme : Libertine

Poème Coeur
Publié le 28/01/2010 00:12

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Nikita

Libertine

Comment définir un sentiment,
Qui n’a jamais plus existé depuis,
Comment entretenir ce ressenti,
Sans jamais lui en donner vie,

De l’amour que les abeilles portent à leur reine,
En lui offrant toute leur moisson,
Le dur labeur apporté à constance,
Le miel, doux nectar de l’amour.

Comment entretenir la flamme,
Qui risque de vous brûler l’âme,
Si le feu n’est pas éteint avant que l’arme,
Ne vous transperce à jamais le cœur,
Nourrir un rêve interdit,
N’embellie que le fantasme inédit,
Nourrir les sentiments pour un homme en secret,
N’apporte pas le breuvage attendu pour l’éternité,
Tomber amoureuse d’un homme en secret,
Ne peut devenir parant s’il n’est respecté,
Que d’honneur apporté à celui qui le reçoit,
Mais tristesse pour celui qui toujours, l’espère.
Eviter le mal en montant trop haut en degrés,
Pour pouvoir redescendre avec moindre mal à la réalité,
Approuver tout cet amour en breuvage,
Ne laissera que perte de son plumage,
Réagir et revenir doucement à la réalité,
Sortir de ses rêves lentement sans se blesser,
Ne pouvoir continuer de contempler,
Cet homme de façon impétué,
Sous prétexte que tu as succombé à son charme.
Reviens vite à la réalité,
Sans en perdre les possibilités,
Préserve bien toute cette amitié,
Que l’on t’a donné avec sincérité,
Sans touché l’amour propre autorisé.
Fantasmer, rêver, monter loin dans l’irréalité,
Sans ne jamais perdre pieds,
Et retrouver la douce créativité…
Nikita
POETICA-LIBERTA
CopyrightDepot. com
 • Pieds Hyphénique: Libertine

  com=ment=dé=fi=nir=un=sen=ti=ment 9
  qui=na=ja=mais=plus=exis=té=de=puis 9
  com=ment=en=tre=te=nir=ce=res=sen=ti 10
  sans=ja=mais=lui=en=don=ner=vie 8

  de=la=mour=que=les=a=beilles=por=tent=à=leur=reine 12
  en=lui=of=frant=tou=te=leur=mois=son 9
  le=dur=la=beur=ap=por=té=à=cons=tan=ce 11
  le=miel=doux=nec=tar=de=la=mour 8

  com=ment=en=tre=te=nir=la=flam=me 9
  qui=ris=que=de=vous=brû=ler=lâ=me 9
  si=le=feu=nest=pas=é=teint=a=vant=que=lar=me 12
  ne=vous=trans=per=ce=à=ja=mais=le=cœur 10
  nour=rir=un=rê=ve=in=ter=dit 8
  nem=bel=lie=que=le=fan=tas=me=i=né=dit 11
  nour=rir=les=sen=timents=pour=un=hom=me=en=se=cret 12
  nap=porte=pas=le=breu=va=geat=ten=du=pour=lé=ter=ni=té 14
  tom=ber=a=mou=reu=se=dun=hom=me=en=se=cret 12
  ne=peut=de=ve=nir=pa=rant=sil=nest=res=pec=té 12
  que=dhon=neur=ap=por=té=à=ce=lui=qui=le=re=çoit 13
  mais=tris=tes=se=pour=ce=lui=qui=tou=jours=les=père 12
  evi=ter=le=mal=en=mon=tant=trop=haut=en=de=grés 12
  pour=pou=voir=re=des=cendrea=vec=moin=dre=mal=à=la=ré=a=li=té 16
  ap=prou=ver=tout=cet=a=mour=en=breu=va=ge 11
  ne=lais=se=ra=que=per=te=de=son=plu=ma=ge 12
  ré=agir=et=re=ve=nir=douce=ment=à=la=ré=a=li=té 14
  sor=tir=de=ses=rêves=len=te=ment=sans=se=bles=ser 12
  ne=pou=voir=con=ti=nuer=de=con=tem=pler 10
  cet=hom=me=de=fa=çon=im=pé=tué 9
  sous=pré=tex=te=que=tu=as=suc=com=bé=à=son=charme 13
  re=viens=vi=te=à=la=ré=a=li=té 10
  sans=en=per=dre=les=pos=si=bi=li=tés 10
  pré=ser=ve=bien=tou=te=cet=te=a=mi=ti=é 12
  que=lon=ta=don=né=a=vec=sin=cé=ri=té 11
  sans=tou=ché=la=mour=pro=pre=au=to=ri=sé 11
  fan=tas=mer=rê=ver=mon=ter=loin=dans=lir=ré=a=li=té 14
  sans=ne=ja=mais=per=dre=pieds 7
  et=re=trou=ver=la=dou=ce=cré=a=ti=vi=té 12
  ni=ki=ta 3
  poe=ti=ca=li=ber=ta 6
  co=py=right=de=pot=com 6
 • Phonétique : Libertine

  kɔmɑ̃ definiʁ œ̃ sɑ̃timɑ̃,
  ki na ʒamε plysz- εɡziste dəpɥi,
  kɔmɑ̃ ɑ̃tʁətəniʁ sə ʁəsɑ̃ti,
  sɑ̃ ʒamε lɥi ɑ̃ dɔne vi,

  də lamuʁ kə lεz- abεjə pɔʁte a lœʁ ʁεnə,
  ɑ̃ lɥi ɔfʁɑ̃ tutə lœʁ mwasɔ̃,
  lə dyʁ labœʁ apɔʁte a kɔ̃stɑ̃sə,
  lə mjεl, du nεktaʁ də lamuʁ.

  kɔmɑ̃ ɑ̃tʁətəniʁ la flamə,
  ki ʁiskə də vu bʁyle lamə,
  si lə fø nε pa etɛ̃ avɑ̃ kə laʁmə,
  nə vu tʁɑ̃spεʁsə a ʒamε lə kœʁ,
  nuʁʁiʁ œ̃ ʁεvə ɛ̃tεʁdi,
  nɑ̃bεlli kə lə fɑ̃tasmə inedi,
  nuʁʁiʁ lε sɑ̃timɑ̃ puʁ œ̃n- ɔmə ɑ̃ sεkʁε,
  napɔʁtə pa lə bʁəvaʒə atɑ̃dy puʁ letεʁnite,
  tɔ̃be amuʁøzə dœ̃n- ɔmə ɑ̃ sεkʁε,
  nə pø dəvəniʁ paʁɑ̃ sil nε ʁεspεkte,
  kə dɔnœʁ apɔʁte a səlɥi ki lə ʁəswa,
  mε tʁistεsə puʁ səlɥi ki tuʒuʁ, lεspεʁə.
  əvite lə mal ɑ̃ mɔ̃tɑ̃ tʁo-o ɑ̃ dəɡʁe,
  puʁ puvwaʁ ʁədesɑ̃dʁə avεk mwɛ̃dʁə mal a la ʁealite,
  apʁuve tu sεt amuʁ ɑ̃ bʁəvaʒə,
  nə lεsəʁa kə pεʁtə də sɔ̃ plymaʒə,
  ʁeaʒiʁ e ʁəvəniʁ dusəmɑ̃ a la ʁealite,
  sɔʁtiʁ də sε ʁεvə lɑ̃təmɑ̃ sɑ̃ sə blese,
  nə puvwaʁ kɔ̃tinɥe də kɔ̃tɑ̃ple,
  sεt ɔmə də fasɔ̃ ɛ̃petye,
  su pʁetεkstə kə ty a sykɔ̃be a sɔ̃ ʃaʁmə.
  ʁəvjɛ̃ vitə a la ʁealite,
  sɑ̃z- ɑ̃ pεʁdʁə lε pɔsibilite,
  pʁezεʁvə bjɛ̃ tutə sεtə amitje,
  kə lɔ̃ ta dɔne avεk sɛ̃seʁite,
  sɑ̃ tuʃe lamuʁ pʁɔpʁə otɔʁize.
  fɑ̃tasme, ʁεve, mɔ̃te lwɛ̃ dɑ̃ liʁealite,
  sɑ̃ nə ʒamε pεʁdʁə pje,
  e ʁətʁuve la dusə kʁeativite…
  nikita
  poətika libεʁta
  kɔpiʁajtdəpo. kɔm
 • Pieds Phonétique : Libertine

  kɔ=mɑ̃=de=fi=niʁ=œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  ki=na=ʒa=mε=plys=zεɡ=zis=te=dəp=ɥi 10
  kɔ=mɑ̃=ɑ̃=tʁə=tə=niʁ=sə=ʁə=sɑ̃=ti 10
  sɑ̃=ʒa=mε=lɥi=ɑ̃=dɔ=ne=vi 8

  də=la=muʁkə=lε=za=bεjə=pɔʁ=te=a=lœʁ=ʁεnə 11
  ɑ̃=lɥi=ɔ=fʁɑ̃=tu=tə=lœ=ʁə=mwa=sɔ̃ 10
  lə=dyʁ=la=bœʁ=a=pɔʁ=te=a=kɔ̃s=tɑ̃sə 10
  lə=mjεl=du=nεk=taʁ=də=la=muʁ 8

  kɔ=mɑ̃=ɑ̃=tʁə=tə=niʁ=la=fla=mə 9
  ki=ʁis=kə=də=vu=bʁy=le=la=mə 9
  silə=fø=nε=pa=e=tɛ̃=a=vɑ̃=kə=laʁmə 10
  nə=vu=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=a=ʒa=mε=lə=kœʁ 10
  nuʁ=ʁiʁ=œ̃=ʁε=və=ɛ̃=tεʁ=di 8
  nɑ̃=bεl=likə=lə=fɑ̃=tas=mə=i=ne=di 10
  nuʁ=ʁiʁ=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=œ̃=nɔməɑ̃=sε=kʁε 11
  na=pɔʁtə=pa=lə=bʁə=va=ʒəa=tɑ̃=dy=puʁ=le=tεʁ=ni=te 14
  tɔ̃=be=a=mu=ʁøzə=dœ̃=nɔ=məɑ̃=sε=kʁε 10
  nə=pødə=və=niʁ=pa=ʁɑ̃=sil=nε=ʁεs=pεk=te 11
  kə=dɔ=nœʁ=a=pɔʁ=te=a=səl=ɥi=kilə=ʁə=swa 12
  mε=tʁis=tεsə=puʁ=səl=ɥi=ki=tu=ʒuʁ=lεspεʁə 10
  ə=vi=te=lə=mal=ɑ̃=mɔ̃=tɑ̃=tʁo-o=ɑ̃də=ɡʁe 12
  puʁ=pu=vwaʁʁə=de=sɑ̃=dʁəa=vεk=mwɛ̃=dʁə=mal=a=la=ʁe=a=li=te 16
  a=pʁu=ve=tu=sεt=a=muʁ=ɑ̃=bʁə=vaʒə 10
  nə=lεsə=ʁa=kə=pεʁ=tə=də=sɔ̃=ply=maʒə 10
  ʁe=a=ʒiʁ=e=ʁə=və=niʁ=dusə=mɑ̃=a=la=ʁe=a=li=te 15
  sɔʁ=tiʁ=də=sε=ʁεvə=lɑ̃=tə=mɑ̃=sɑ̃=sə=ble=se 12
  nə=pu=vwaʁ=kɔ̃=tin=ɥe=də=kɔ̃=tɑ̃=ple 10
  sεt=ɔ=mə=də=fa=sɔ̃=ɛ̃=pe=ty=e 10
  su=pʁe=tεk=stə=kə=ty=a=sy=kɔ̃=be=a=sɔ̃ʃaʁmə 12
  ʁə=vjɛ̃=vi=tə=a=la=ʁe=a=li=te 10
  sɑ̃=zɑ̃=pεʁ=dʁə=lε=pɔ=si=bi=li=te 10
  pʁe=zεʁ=və=bjɛ̃=tutə=sε=tə=a=mi=tje 10
  kə=lɔ̃=ta=dɔ=ne=a=vεk=sɛ̃se=ʁi=te 10
  sɑ̃=tu=ʃe=la=muʁ=pʁɔpʁə=o=tɔ=ʁi=ze 10
  fɑ̃=tas=me=ʁε=ve=mɔ̃=te=lwɛ̃=dɑ̃=li=ʁe=a=li=te 14
  sɑ̃=nə=ʒa=mε=pεʁ=dʁə=pj=e 8
  eʁə=tʁu=ve=la=dusə=kʁe=a=ti=vi=te 10
  ni=ki=ta 3
  po=ə=ti=ka=li=bεʁ=ta 7
  kɔ=pi=ʁaj=tdə=po=kɔm 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/01/2010 00:02Gramophone889

J’ai lu, je l’ai trouvé un peu long et de ce fait on perd l’idée du poème.
Amitiés en poésie

Gramophone

Auteur de Poésie
02/02/2010 22:12Nikita

Sur mon forum, ce n’est pas un poème mais un texte long.....
Ce texte ne dévoile pas une seule idée, mais un ensemble de messages ..... de questions et de remise en question.....
Pour moi il reste indécriptible et personnel
amitié Nikita