Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Je Suis Vivante

Poème Vie
Publié le 23/12/2004 20:32

L'écrit contient 298 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Noir_Désir

Je Suis Vivante

Je suis en vie
Même si je dois me le répéter
Chaque jour, chaque nuit.

La vie n’est qu’un rêve.
Oui, tout ça n’est qu’un rêve.

Je me suis relevée
Parce que j’étais vivante,
J’ai ramassé mes vêtements
Parce que c’était fini.

Je suis partie
Dans la nuit, seule.
Les gens passaient
L’air de rien
Comme si c’était une nuit normale.

Alors j’ai courru.
Oui, il faut que je cours
Sans jamais m’arrêter
Je cours.
Ne vous retournez pas
Ce qui me suit est invisible
C’est la Peur…
Qui me rappelle que je suis en vie.

J’ai pourtant supplié
Non ! Non ! Et j’ai hurlé !

Mais personne n’a rien fait,
Personne n’a bougé
Parce que personne ne voyait.

Ce n’est pas que je veuille mourrir
C’est juste que je ne sais pas
Comment continuer à vivre
Avec ce que tu as fait.

Je ne sais plus si je dois être heureuse
D’être vivante.
Peut-être que j’aurais préféré être morte.
Mais ce n’est pas le cas.

Alors je dois courir, toujours plus loin.
Si je m’arrête, tu me rattrapes.
Même si je n’ai plus de souffle
Je ne dois pas m’arrêter
Je n’ai pas le droit
Je dois courrir.

Si je m’arrête, je vais comprendre
Que je suis morte cette nuit.
Je devrais faire le bilan
De ce que vous appelez ma vie.

Encore une fois je te protège
En enfermant la vérité.
Les gens ne comprennent pas,
Ils ne peuvent pas comprendre.
Tant mieux pour eux d’ailleurs.
C’est la Peur, camarade. La Peur.

Et il faudra que j’aille loin
Et tellement haut
Pour être un peu mieux
Que rien.
 • Pieds Hyphénique: Je Suis Vivante

  je=suis=en=vie 4
  même=si=je=dois=me=le=ré=pé=ter 9
  cha=que=jour=cha=que=nuit 6

  la=vie=nest=quun=rê=ve 6
  oui=tout=ça=nest=quun=rêve 6

  je=me=suis=re=le=vée 6
  par=ce=que=jé=tais=vi=vante 7
  jai=ra=mas=sé=mes=vête=ments 7
  par=ce=que=cé=tait=fi=ni 7

  je=suis=par=tie 4
  dans=la=nuit=seu=le 5
  les=gens=pas=saient 4
  lair=de=rien 3
  comme=si=cé=tait=u=ne=nuit=nor=male 9

  a=lors=jai=cour=ru 5
  oui=il=faut=que=je=cours 6
  sans=ja=mais=mar=rê=ter 6
  je=cours 2
  ne=vous=re=tour=nez=pas 6
  ce=qui=me=suit=est=in=vi=sible 8
  cest=la=peur 3
  qui=me=rap=pel=le=que=je=suis=en=vie 10

  jai=pour=tant=sup=pli=é 6
  non=non=et=jai=hur=lé 6

  mais=per=sonne=na=rien=fait 6
  per=son=ne=na=bou=gé 6
  par=ce=que=per=sonne=ne=vo=yait 8

  ce=nest=pas=que=je=veuille=mour=rir 8
  cest=jus=te=que=je=ne=sais=pas 8
  comment=con=ti=nuer=à=vivre 6
  a=vec=ce=que=tu=as=fait 7

  je=ne=sais=plus=si=je=dois=être=heu=reuse 10
  dê=tre=vi=van=te 5
  peut=têtre=que=jau=rais=pré=fé=ré=ê=tre=morte 11
  mais=ce=nest=pas=le=cas 6

  a=lors=je=dois=cou=rir=tou=jours=plus=loin 10
  si=je=mar=rête=tu=me=rat=trapes 8
  même=si=je=nai=plus=de=souffle 7
  je=ne=dois=pas=mar=rê=ter 7
  je=nai=pas=le=droit 5
  je=dois=cour=rir 4

  si=je=mar=rête=je=vais=com=prendre 8
  que=je=suis=morte=cet=te=nuit 7
  je=de=vrais=faire=le=bi=lan 7
  de=ce=que=vous=ap=pe=lez=ma=vie 9

  en=coreu=ne=fois=je=te=pro=tège 8
  en=en=fer=mant=la=vé=ri=té 8
  les=gens=ne=compren=nent=pas 6
  ils=ne=peuvent=pas=com=prendre 6
  tant=mieux=pour=eux=dail=leurs 6
  cest=la=peur=ca=ma=rade=la=peur 8

  et=il=fau=dra=que=jaille=loin 7
  et=tel=le=ment=haut 5
  pour=ê=tre=un=peu=mieux 6
  que=rien 2
 • Phonétique : Je Suis Vivante

  ʒə sɥiz- ɑ̃ vi
  mεmə si ʒə dwa mə lə ʁepete
  ʃakə ʒuʁ, ʃakə nɥi.

  la vi nε kœ̃ ʁεvə.
  ui, tu sa nε kœ̃ ʁεvə.

  ʒə mə sɥi ʁələve
  paʁsə kə ʒetε vivɑ̃tə,
  ʒε ʁamase mε vεtəmɑ̃
  paʁsə kə setε fini.

  ʒə sɥi paʁti
  dɑ̃ la nɥi, sələ.
  lε ʒɑ̃ pasε
  lεʁ də ʁjɛ̃
  kɔmə si setε ynə nɥi nɔʁmalə.

  alɔʁ ʒε kuʁʁy.
  ui, il fo kə ʒə kuʁ
  sɑ̃ ʒamε maʁεte
  ʒə kuʁ.
  nə vu ʁətuʁne pa
  sə ki mə sɥi εt- ɛ̃viziblə
  sε la pœʁ…
  ki mə ʁapεllə kə ʒə sɥiz- ɑ̃ vi.

  ʒε puʁtɑ̃ syplje
  nɔ̃ ! nɔ̃ ! e ʒε yʁle !

  mε pεʁsɔnə na ʁjɛ̃ fε,
  pεʁsɔnə na buʒe
  paʁsə kə pεʁsɔnə nə vwajε.

  sə nε pa kə ʒə vœjə muʁʁiʁ
  sε ʒystə kə ʒə nə sε pa
  kɔmɑ̃ kɔ̃tinɥe a vivʁə
  avεk sə kə ty a fε.

  ʒə nə sε plys si ʒə dwaz- εtʁə œʁøzə
  dεtʁə vivɑ̃tə.
  pø tεtʁə kə ʒoʁε pʁefeʁe εtʁə mɔʁtə.
  mε sə nε pa lə ka.

  alɔʁ ʒə dwa kuʁiʁ, tuʒuʁ plys lwɛ̃.
  si ʒə maʁεtə, ty mə ʁatʁapə.
  mεmə si ʒə nε plys də suflə
  ʒə nə dwa pa maʁεte
  ʒə nε pa lə dʁwa
  ʒə dwa kuʁʁiʁ.

  si ʒə maʁεtə, ʒə vε kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  kə ʒə sɥi mɔʁtə sεtə nɥi.
  ʒə dəvʁε fεʁə lə bilɑ̃
  də sə kə vuz- apəle ma vi.

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒə tə pʁɔtεʒə
  ɑ̃n- ɑ̃fεʁmɑ̃ la veʁite.
  lε ʒɑ̃ nə kɔ̃pʁεne pa,
  il nə pəve pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə.
  tɑ̃ mjø puʁ ø dajœʁ.
  sε la pœʁ, kamaʁadə. la pœʁ.

  e il fodʁa kə ʒajə lwɛ̃
  e tεllmɑ̃-o
  puʁ εtʁə œ̃ pø mjø
  kə ʁjɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Je Suis Vivante

  ʒə=sɥi=zɑ̃=vi 4
  mεmə=si=ʒə=dwa=mə=lə=ʁe=pe=te 9
  ʃa=kə=ʒuʁ=ʃa=kə=nɥi 6

  la=vi=nε=kœ̃=ʁε=və 6
  u=i=tu=sa=nε=kœ̃=ʁε=və 8

  ʒə=mə=sɥi=ʁə=lə=ve 6
  paʁ=sə=kə=ʒe=tε=vi=vɑ̃=tə 8
  ʒε=ʁa=ma=se=mε=vε=tə=mɑ̃ 8
  paʁ=sə=kə=se=tε=fi=ni 7

  ʒə=sɥi=paʁ=ti 4
  dɑ̃=la=nɥi=sə=lə 5
  lε=ʒɑ̃=pa=sε 4
  lεʁ=də=ʁj=ɛ̃ 4
  kɔmə=si=se=tε=y=nə=nɥi=nɔʁmalə 8

  a=lɔʁ=ʒε=kuʁ=ʁy 5
  u=i=il=fo=kə=ʒə=kuʁ 7
  sɑ̃=ʒa=mε=ma=ʁε=te 6
  ʒə=kuʁ 2
  nə=vu=ʁə=tuʁ=ne=pa 6
  sə=ki=mə=sɥi=ε=tɛ̃=vi=ziblə 8
  sε=la=pœ=ʁə 4
  kimə=ʁa=pεllə=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=vi 8

  ʒε=puʁ=tɑ̃=sy=plj=e 6
  nɔ̃=nɔ̃=e=ʒε=yʁ=le 6

  mε=pεʁ=sɔ=nə=na=ʁj=ɛ̃=fε 8
  pεʁ=sɔ=nə=na=bu=ʒe 6
  paʁsə=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=vwa=jε 8

  sə=nε=pa=kə=ʒə=vœjə=muʁ=ʁiʁ 8
  sε=ʒys=tə=kə=ʒə=nə=sε=pa 8
  kɔ=mɑ̃=kɔ̃=tin=ɥe=a=vi=vʁə 8
  a=vεk=sə=kə=ty=a=fε 7

  ʒə=nə=sε=plys=siʒə=dwa=zεtʁə=œ=ʁøzə 9
  dε=tʁə=vi=vɑ̃=tə 5
  pø=tεtʁə=kə=ʒo=ʁε=pʁe=fe=ʁe=ε=tʁə=mɔʁtə 11
  mε=sə=nε=pa=lə=ka 6

  a=lɔʁʒə=dwa=ku=ʁiʁ=tu=ʒuʁ=plys=lwɛ̃ 9
  si=ʒə=ma=ʁεtə=ty=mə=ʁa=tʁapə 8
  mε=mə=si=ʒə=nε=plys=də=suflə 8
  ʒə=nə=dwa=pa=ma=ʁε=te 7
  ʒə=nε=pa=lə=dʁwa 5
  ʒə=dwa=kuʁ=ʁiʁ 4

  si=ʒə=ma=ʁεtə=ʒə=vε=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 8
  kə=ʒə=sɥi=mɔʁ=tə=sε=tə=nɥi 8
  ʒə=də=vʁε=fε=ʁə=lə=bi=lɑ̃ 8
  də=sə=kə=vu=zapə=le=ma=vi 8

  ɑ̃=kɔʁə=y=nə=fwa=ʒə=tə=pʁɔtεʒə 8
  ɑ̃=nɑ̃=fεʁ=mɑ̃=la=ve=ʁi=te 8
  lε=ʒɑ̃=nə=kɔ̃=pʁε=ne=pa 7
  il=nə=pə=ve=pa=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 8
  tɑ̃=mj=ø=puʁ=ø=da=jœ=ʁə 8
  sε=la=pœʁ=ka=ma=ʁadə=la=pœʁ 8

  e=il=fo=dʁa=kə=ʒa=jə=lwɛ̃ 8
  e=tεl=lmɑ̃-o 4
  puʁ=ε=tʁə=œ̃=pø=mj=ø 7
  kə=ʁj=ɛ̃ 3

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/12/2004 00:00(K)Gothique(K)

JADORE TON POEME
IL ES TRES BEAU
ET IL ES TRES BIEN DECRIS
VIEN VOIR LES MIEN A TON TOUR
BIZZZ

Auteur de Poésie
24/12/2004 00:00°O0o0o° Clem °O0o0o°

C’est trop beau. . très bien écrit, très vrai. . y’a rien à dire, j’adore!

Auteur de Poésie
13/03/2005 00:00Kats

Courir, toujours courir...
A quand prendre le temps, de s’arrêter et de regarder le monde en face et dire...
Félicitation...