Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Flottement

Poème - Sans Thème -
Publié le 16/11/2004 15:15

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 3 strophes. Toutes les strophes sont composés de 10 vers.

Poete : Nuts

Flottement

Ainsi la vie s’étire doucement pour s’en aller
Emportant dans son doux cortège mes peurs
Estompant mes regrets d’une vie qui se meurt
Mon corps se détache, je flotte près de vous.
Je vous regarde vous agiter autour de votre passé
Et je m’aperçois de la futilité des choses, de tout
Je m’éloigne plus loin dans la conscience
Et je découvre le sens secret qui nous habite tous
L’endroit ou la nuit se marie avec la mort
Et ou tous les êtres sombrent dans leurs peurs.

La vision de notre monde s’agrandit
Petits points loin de moi je souris quand vous pleurez
Maintenant que la vie m’a quittée, plus rien de me retiens
Je me gausse de votre stupidité qui se glisse en vous
Rougis de vos envies qui transpirent par tous vos pores
Et pleure quand je vous observe en proie à vos sentiments.
Infime instant qui suspend son vol au dessus de vous
Je suis comme un étranger découvrant votre monde
De ce regard neuf et transparent qui accompagne les âmes
Curieux de toutes vos mœurs que je ne comprends plus.

Ne me reste plus qu’à partir définitivement, ailleurs
Arrachant à cette vie d’avant encore quelques miettes
Comme plongé dans la nostalgie d’un corps qui n’est plus.
Loin devant moi s’étend un nouveau monde, lisse et pur
A la croisée du chemin, là ou mes nouveaux frères se découvrent
Je pars à leur rencontre, les frôlent et les écoutent
Et alors je comprends ma libération de cette enveloppe charnelle
Qui m’étriquant l’esprit et m’empêchait de voir les vraies vérités
Celles de la vie quand on n’est plus.
Le temps s’arrête enfin et je fonds dans un abîme de douceur.
 • Pieds Hyphénique: Flottement

  ain=si=la=vie=sé=ti=re=dou=ce=ment=pour=sen=al=ler 14
  em=por=tant=dans=son=doux=cor=tè=ge=mes=peurs 11
  es=tom=pant=mes=re=grets=du=ne=vie=qui=se=meurt 12
  mon=corps=se=dé=ta=che=je=flot=te=près=de=vous 12
  je=vous=re=gar=de=vous=a=gi=ter=au=tour=de=votre=pas=sé 15
  et=je=ma=per=çois=de=la=fu=ti=li=té=des=choses=de=tout 15
  je=mé=loi=gne=plus=loin=dans=la=cons=cien=ce 11
  et=je=dé=couvre=le=sens=se=cret=qui=nous=ha=bi=te=tous 14
  len=droit=ou=la=nuit=se=ma=rie=a=vec=la=mort 12
  et=ou=tous=les=ê=tres=som=brent=dans=leurs=peurs 11

  la=vi=si=on=de=no=tre=mon=de=sa=gran=dit 12
  pe=tits=points=loin=de=moi=je=sou=ris=quand=vous=pleu=rez 13
  mainte=nant=que=la=vie=ma=quit=tée=plus=rien=de=me=re=tiens 14
  je=me=gaus=se=de=votre=stu=pi=di=té=qui=se=glis=seen=vous 15
  rou=gis=de=vos=en=vies=qui=trans=pi=rent=par=tous=vos=pores 14
  et=pleure=quand=je=vous=ob=ser=ve=en=proie=à=vos=sen=timents 14
  in=fime=ins=tant=qui=sus=pend=son=vol=au=des=sus=de=vous 14
  je=suis=com=me=un=é=tran=ger=dé=cou=vrant=vo=tre=monde 14
  de=ce=re=gard=neuf=et=trans=parent=qui=ac=com=pa=gne=les=âmes 15
  cu=rieux=de=tou=tes=vos=mœurs=que=je=ne=com=prends=plus 13

  ne=me=res=te=plus=quà=par=tir=dé=fi=ni=tive=ment=ailleurs 14
  ar=ra=chant=à=cette=vie=da=vant=en=co=re=quel=ques=miettes 14
  com=me=plon=gé=dans=la=nos=tal=gie=dun=corps=qui=nest=plus 14
  loin=de=vant=moi=sé=tend=un=nou=veau=monde=lis=se=et=pur 14
  a=la=croi=sée=du=che=min=là=ou=mes=nou=veaux=frères=se=dé=couvrent 16
  je=pars=à=leur=ren=con=tre=les=frô=lent=et=les=é=coutent 14
  et=a=lors=je=com=prends=ma=li=bé=ra=tion=de=cetteen=ve=lop=pe=char=nelle 18
  qui=mé=tri=quant=les=prit=et=mem=pê=chait=de=voir=les=vraies=vé=ri=tés 17
  cel=les=de=la=vie=quand=on=nest=plus 9
  le=temps=sar=rêteen=fin=et=je=fonds=dans=un=a=bî=me=de=dou=ceur 16
 • Phonétique : Flottement

  ɛ̃si la vi setiʁə dusəmɑ̃ puʁ sɑ̃n- ale
  ɑ̃pɔʁtɑ̃ dɑ̃ sɔ̃ du kɔʁtεʒə mε pœʁ
  εstɔ̃pɑ̃ mε ʁəɡʁε dynə vi ki sə məʁ
  mɔ̃ kɔʁ sə detaʃə, ʒə flɔtə pʁε də vu.
  ʒə vu ʁəɡaʁdə vuz- aʒite otuʁ də vɔtʁə pase
  e ʒə mapεʁswa də la fytilite dε ʃozə, də tu
  ʒə melwaɲə plys lwɛ̃ dɑ̃ la kɔ̃sjɑ̃sə
  e ʒə dekuvʁə lə sɑ̃s sεkʁε ki nu-abitə tus
  lɑ̃dʁwa u la nɥi sə maʁi avεk la mɔʁ
  e u tus lεz- εtʁə- sɔ̃bʁe dɑ̃ lœʁ pœʁ.

  la vizjɔ̃ də nɔtʁə mɔ̃də saɡʁɑ̃di
  pəti pwɛ̃ lwɛ̃ də mwa ʒə suʁi kɑ̃ vu pləʁe
  mɛ̃tənɑ̃ kə la vi ma kite, plys ʁjɛ̃ də mə ʁətjɛ̃
  ʒə mə ɡosə də vɔtʁə stypidite ki sə ɡlisə ɑ̃ vu
  ʁuʒi də voz- ɑ̃vi ki tʁɑ̃spiʁe paʁ tus vo pɔʁə
  e plœʁə kɑ̃ ʒə vuz- ɔpsεʁvə ɑ̃ pʁwa a vo sɑ̃timɑ̃.
  ɛ̃fimə ɛ̃stɑ̃ ki syspɑ̃ sɔ̃ vɔl o dəsy də vu
  ʒə sɥi kɔmə œ̃n- etʁɑ̃ʒe dekuvʁɑ̃ vɔtʁə mɔ̃də
  də sə ʁəɡaʁ nəf e tʁɑ̃spaʁɑ̃ ki akɔ̃paɲə lεz- amə
  kyʁjø də tutə vo mœʁ kə ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ plys.

  nə mə ʁεstə plys ka paʁtiʁ definitivəmɑ̃, ajœʁ
  aʁaʃɑ̃ a sεtə vi davɑ̃ ɑ̃kɔʁə kεlk mjεtə
  kɔmə plɔ̃ʒe dɑ̃ la nɔstalʒi dœ̃ kɔʁ ki nε plys.
  lwɛ̃ dəvɑ̃ mwa setɑ̃t- œ̃ nuvo mɔ̃də, lisə e pyʁ
  a la kʁwaze dy ʃəmɛ̃, la u mε nuvo fʁεʁə sə dekuvʁe
  ʒə paʁz- a lœʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁə, lε fʁole e lεz- ekute
  e alɔʁ ʒə kɔ̃pʁɑ̃ ma libeʁasjɔ̃ də sεtə ɑ̃vəlɔpə ʃaʁnεllə
  ki metʁikɑ̃ lεspʁi e mɑ̃pεʃε də vwaʁ lε vʁε veʁite
  sεllə də la vi kɑ̃t- ɔ̃ nε plys.
  lə tɑ̃ saʁεtə ɑ̃fɛ̃ e ʒə fɔ̃ dɑ̃z- œ̃n- abimə də dusœʁ.
 • Pieds Phonétique : Flottement

  ɛ̃=si=la=vi=se=ti=ʁə=du=sə=mɑ̃=puʁ=sɑ̃=na=le 14
  ɑ̃=pɔʁ=tɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=du=kɔʁ=tε=ʒə=mε=pœ=ʁə 12
  εs=tɔ̃=pɑ̃=mε=ʁə=ɡʁε=dy=nə=vi=ki=sə=məʁ 12
  mɔ̃=kɔʁ=sə=de=ta=ʃə=ʒə=flɔ=tə=pʁε=də=vu 12
  ʒə=vu=ʁə=ɡaʁ=də=vu=za=ʒi=te=o=tuʁ=də=vɔ=tʁə=pa=se 16
  e=ʒə=ma=pεʁ=swa=də=la=fy=ti=li=te=dε=ʃo=zə=də=tu 16
  ʒə=me=lwa=ɲə=plys=lwɛ̃=dɑ̃=la=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 12
  e=ʒə=de=ku=vʁə=lə=sɑ̃s=sε=kʁε=ki=nu-a=bi=tə=tus 15
  lɑ̃=dʁwa=u=la=nɥi=sə=ma=ʁi=a=vεk=la=mɔʁ 12
  e=u=tus=lε=zε=tʁə=sɔ̃=bʁe=dɑ̃=lœ=ʁə=pœʁ 12

  la=vi=zj=ɔ̃=də=nɔ=tʁə=mɔ̃=də=sa=ɡʁɑ̃=di 12
  pə=ti=pwɛ̃=lwɛ̃=də=mwaʒə=su=ʁi=kɑ̃=vu=plə=ʁe 12
  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=la=vi=ma=ki=te=plys=ʁjɛ̃=də=mə=ʁə=tjɛ̃ 14
  ʒə=mə=ɡosə=də=vɔ=tʁə=sty=pi=di=te=ki=sə=ɡli=səɑ̃=vu 15
  ʁu=ʒidə=vo=zɑ̃=vi=ki=tʁɑ̃s=pi=ʁe=paʁ=tus=vopɔʁə 12
  e=plœ=ʁə=kɑ̃ʒə=vu=zɔp=sεʁ=vəɑ̃=pʁwa=a=vo=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14
  ɛ̃=fiməɛ̃s=tɑ̃=ki=sys=pɑ̃=sɔ̃=vɔl=o=də=sy=də=vu 13
  ʒə=sɥi=kɔməœ̃=ne=tʁɑ̃=ʒe=de=ku=vʁɑ̃=vɔ=tʁə=mɔ̃də 12
  də=sə=ʁə=ɡaʁ=nəf=e=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=ki=a=kɔ̃=paɲə=lε=zamə 15
  ky=ʁjødə=tu=tə=vo=mœʁ=kə=ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=plys 12

  nə=mə=ʁεstə=plys=ka=paʁ=tiʁ=de=fi=ni=ti=və=mɑ̃=a=jœʁ 15
  a=ʁa=ʃɑ̃=a=sεtə=vi=da=vɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=kεl=kə=mjεtə 14
  kɔmə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=la=nɔs=tal=ʒi=dœ̃=kɔʁ=ki=nε=plys 13
  lwɛ̃də=vɑ̃=mwa=se=tɑ̃=tœ̃=nu=vo=mɔ̃=də=li=səe=pyʁ 13
  a=la=kʁwa=ze=dyʃə=mɛ̃=la=u=mε=nu=vo=fʁε=ʁə=sə=de=ku=vʁe 17
  ʒə=paʁ=za=lœʁ=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=lε=fʁo=le=e=lε=ze=ku=te 14
  e=a=lɔʁʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=ma=li=be=ʁa=sjɔ̃=də=sε=təɑ̃=və=lɔ=pə=ʃaʁ=nεllə 18
  ki=me=tʁi=kɑ̃=lεs=pʁi=e=mɑ̃=pε=ʃεdə=vwaʁ=lε=vʁε=ve=ʁi=te 16
  sεl=lə=də=la=vi=kɑ̃=tɔ̃=nε=plys 9
  lə=tɑ̃=sa=ʁεtəɑ̃=fɛ̃=e=ʒə=fɔ̃=dɑ̃=zœ̃=na=bi=mə=də=du=sœʁ 16

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/11/2004 00:00Penthesilia

Je trouve ce poeme vraiment magnifique. . . il colle merveilleusement à ma vison du monde et de la mort. . vraiment un beau retour en force, ne t’arrete plus!!
Biz,

Auteur de Poésie
16/11/2004 00:00Cindy Limpens

Penthesilia a raison, magnifique, vraiment sublime. . . 🙂
Tu exprimes si bien ta facon de voir la vie et la mort. . .
Merci pour tes coms, pour le duo c’est quand tu veux. . .
Je te laisse mon adr au cas ou t’as msn : Aki_Ross999@hotmail. com
Encore merci et bravo (f) :)(oui)