Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Différence

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/03/2005 18:48

L'écrit contient 284 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : °O0O0O° Clem °O0O0O°

Différence

A vivre longtemps ensemble
Il paraît qu’on se ressemble
Mais toi t’es resté différent
Même après tout ce temps

Ca devient de plus en plus dur
Mes paroles sont de moins en moins pures
Je commence à ne plus le supporter
Toutes ces différences vont nous séparer

J’ai beau te parler, t’écouter
Ce que tu as vécu est toujours pire
Tu as perdu un être que t’as aimé
Mais ça ne doit pas m’enlever mon sourire !

Tu n’essaies même pas de me parler
Puis tu dis que c’est moi qui ne sais pas écouter
Tu dis que tu m’aimeras toujours
Mais tu t’accroches à moi de jours en jours

Je ne sais plus quoi faire
Je suis le fil qui t’accroches à cette terre
Si je te quitte je détruis ta vie
C’est tout ce que tu dis…

Pourtant ce n’est pas de ma faute
Mais de mon âme la peur est l’hôte
Je ne sais plus t’aimer
Je n’aime pas faire semblant de continuer

Aujourd’hui je n’ai plus l’impression
Que tes sentiments sont si nobles
Je me trouve vraiment ingnoble
Mais je ne suis que ta guérison

Guérison du manque d’un père
Que je ne peux pas combler
Tu as beau dire que grâce à moi tu espères
Tu ne peux pas m’y obliger

Maintenant comment t’en parler ? ?
Je serai de toute façon fautive
La première fois j’ai cédé
Mais ce n’était qu’une fausse tentative

Il faut que je reste forte
Pour ne pas céder encore
Il faut que je claque la porte
Sans faire saigner ton corps
 • Pieds Hyphénique: Différence

  a=vi=vre=long=temps=en=semble 7
  il=pa=raît=quon=se=res=semble 7
  mais=toi=tes=res=té=dif=fé=rent 8
  mê=me=a=près=tout=ce=temps 7

  ca=de=vient=de=plus=en=plus=dur 8
  mes=pa=roles=sont=de=moins=en=moins=pures 9
  je=commen=ceà=ne=plus=le=sup=por=ter 9
  toutes=ces=dif=fé=ren=ces=vont=nous=sé=pa=rer 11

  jai=beau=te=par=ler=té=cou=ter 8
  ce=que=tu=as=vé=cu=est=tou=jours=pire 10
  tu=as=per=du=un=être=que=tas=ai=mé 10
  mais=ça=ne=doit=pas=menle=ver=mon=sou=rire 10

  tu=nes=saies=même=pas=de=me=par=ler 9
  puis=tu=dis=que=cest=moi=qui=ne=sais=pas=é=cou=ter 13
  tu=dis=que=tu=maime=ras=tou=jours 8
  mais=tu=tac=croches=à=moi=de=jours=en=jours 10

  je=ne=sais=plus=quoi=fai=re 7
  je=suis=le=fil=qui=tac=croches=à=cet=te=terre 11
  si=je=te=quit=te=je=dé=truis=ta=vie 10
  cest=tout=ce=que=tu=dis 6

  pour=tant=ce=nest=pas=de=ma=faute 8
  mais=de=mon=â=me=la=peur=est=lhôte 9
  je=ne=sais=plus=tai=mer 6
  je=naime=pas=fai=re=sem=blant=de=con=ti=nuer 11

  au=jourd=hui=je=nai=plus=limpres=sion 8
  que=tes=sen=ti=ments=sont=si=nobles 8
  je=me=trou=ve=vrai=ment=in=gnoble 8
  mais=je=ne=suis=que=ta=gué=ri=son 9

  gué=ri=son=du=man=que=dun=père 8
  que=je=ne=peux=pas=com=bler 7
  tu=as=beau=dire=que=grâ=ceà=moi=tu=es=pères 11
  tu=ne=peux=pas=my=o=bli=ger 8

  main=te=nant=com=ment=ten=par=ler 8
  je=se=rai=de=toute=fa=çon=fau=tive 9
  la=pre=miè=re=fois=jai=cé=dé 8
  mais=ce=né=tait=quune=faus=se=ten=ta=tive 10

  il=faut=que=je=res=te=for=te 8
  pour=ne=pas=cé=der=en=co=re 8
  il=faut=que=je=cla=que=la=porte 8
  sans=fai=re=sai=gner=ton=corps 7
 • Phonétique : Différence

  a vivʁə lɔ̃tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə
  il paʁε kɔ̃ sə ʁəsɑ̃blə
  mε twa tε ʁεste difeʁɑ̃
  mεmə apʁε tu sə tɑ̃

  ka dəvjɛ̃ də plysz- ɑ̃ plys dyʁ
  mε paʁɔlə sɔ̃ də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ pyʁə
  ʒə kɔmɑ̃sə a nə plys lə sypɔʁte
  tutə sε difeʁɑ̃sə vɔ̃ nu sepaʁe

  ʒε bo tə paʁle, tekute
  sə kə ty a veky ε tuʒuʁ piʁə
  ty a pεʁdy œ̃n- εtʁə kə ta εme
  mε sa nə dwa pa mɑ̃ləve mɔ̃ suʁiʁə !

  ty nesε mεmə pa də mə paʁle
  pɥi ty di kə sε mwa ki nə sε pa ekute
  ty di kə ty mεməʁa tuʒuʁ
  mε ty takʁoʃəz- a mwa də ʒuʁz- ɑ̃ ʒuʁ

  ʒə nə sε plys kwa fεʁə
  ʒə sɥi lə fil ki takʁoʃəz- a sεtə teʁə
  si ʒə tə kitə ʒə detʁɥi ta vi
  sε tu sə kə ty di…

  puʁtɑ̃ sə nε pa də ma fotə
  mε də mɔ̃n- amə la pœʁ ε lotə
  ʒə nə sε plys tεme
  ʒə nεmə pa fεʁə sɑ̃blɑ̃ də kɔ̃tinɥe

  oʒuʁdɥi ʒə nε plys lɛ̃pʁesjɔ̃
  kə tε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ si nɔblə
  ʒə mə tʁuvə vʁεmɑ̃ ɛ̃ɲɔblə
  mε ʒə nə sɥi kə ta ɡeʁizɔ̃

  ɡeʁizɔ̃ dy mɑ̃kə dœ̃ pεʁə
  kə ʒə nə pø pa kɔ̃ble
  ty a bo diʁə kə ɡʁasə a mwa ty εspεʁə
  ty nə pø pa mi ɔbliʒe

  mɛ̃tənɑ̃ kɔmɑ̃ tɑ̃ paʁle ? ?
  ʒə səʁε də tutə fasɔ̃ fotivə
  la pʁəmjεʁə fwa ʒε sede
  mε sə netε kynə fosə tɑ̃tativə

  il fo kə ʒə ʁεstə fɔʁtə
  puʁ nə pa sede ɑ̃kɔʁə
  il fo kə ʒə klakə la pɔʁtə
  sɑ̃ fεʁə sεɲe tɔ̃ kɔʁ
 • Pieds Phonétique : Différence

  a=vi=vʁə=lɔ̃=tɑ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə 8
  il=pa=ʁε=kɔ̃=sə=ʁə=sɑ̃=blə 8
  mε=twa=tε=ʁεs=te=di=fe=ʁɑ̃ 8
  mε=mə=a=pʁε=tu=sə=tɑ̃ 7

  ka=də=vjɛ̃=də=plys=zɑ̃=plys=dyʁ 8
  mε=pa=ʁɔlə=sɔ̃=də=mwɛ̃=zɑ̃=mwɛ̃pyʁə 8
  ʒə=kɔ=mɑ̃səanə=plys=lə=sy=pɔʁ=te 8
  tutə=sε=di=fe=ʁɑ̃=sə=vɔ̃=nu=se=pa=ʁe 11

  ʒε=bo=tə=paʁ=le=te=ku=te 8
  sə=kə=ty=a=ve=ky=ε=tu=ʒuʁpiʁə 9
  ty=a=pεʁ=dy=œ̃=nεtʁə=kə=ta=ε=me 10
  mε=sanə=dwa=pa=mɑ̃=lə=ve=mɔ̃=su=ʁiʁə 10

  ty=ne=sε=mεmə=pa=də=mə=paʁ=le 9
  pɥi=ty=dikə=sε=mwa=ki=nə=sε=pa=e=ku=te 12
  ty=dikə=ty=mε=mə=ʁa=tu=ʒuʁ 8
  mε=ty=takʁoʃə=za=mwa=də=ʒuʁ=zɑ̃=ʒuʁ 9

  ʒə=nə=sε=plys=kwa=fε=ʁə 7
  ʒə=sɥilə=fil=ki=ta=kʁo=ʃə=za=sε=tə=te=ʁə 12
  siʒə=tə=ki=tə=ʒə=det=ʁɥi=ta=vi 9
  sε=tu=sə=kə=ty=di 6

  puʁ=tɑ̃=sə=nε=pa=də=ma=fotə 8
  mε=də=mɔ̃=namə=la=pœʁ=ε=lotə 8
  ʒə=nə=sε=plys=tε=me 6
  ʒə=nεmə=pa=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=də=kɔ̃=tin=ɥe 11

  o=ʒuʁ=dɥiʒə=nε=plys=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃ 8
  kə=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃=si=nɔblə 8
  ʒə=mə=tʁu=və=vʁε=mɑ̃=ɛ̃=ɲɔblə 8
  mε=ʒə=nə=sɥikə=ta=ɡe=ʁi=zɔ̃ 8

  ɡe=ʁi=zɔ̃=dy=mɑ̃=kə=dœ̃=pεʁə 8
  kə=ʒə=nə=pø=pa=kɔ̃=ble 7
  ty=a=bo=diʁə=kə=ɡʁa=səa=mwa=ty=εs=pεʁə 11
  ty=nə=pø=pa=mi=ɔ=bli=ʒe 8

  mɛ̃=tə=nɑ̃=kɔ=mɑ̃=tɑ̃=paʁ=le 8
  ʒə=sə=ʁεdə=tu=tə=fa=sɔ̃=fotivə 8
  la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=ʒε=se=de 8
  mεsə=ne=tε=kynə=fo=sə=tɑ̃=tativə 8

  il=fo=kə=ʒə=ʁεs=tə=fɔʁ=tə 8
  puʁ=nə=pa=se=de=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  il=fo=kə=ʒə=kla=kə=la=pɔʁtə 8
  sɑ̃=fε=ʁə=sε=ɲe=tɔ̃=kɔʁ 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/03/2005 19:25Sharingan

franchement magnifique et très triste.
j’espere que tout se passera au mieux
amitiées

Auteur de Poésie
28/03/2005 01:46°-Anoth3r-°

ToujOurs aussi beau! je te le dis pOur ne pas que tu Oublie...;)
Il faut trOuver les bOn mOts pOur lui dire..
je ne sais pas quOi te dire d’autre désoler..:s
En tOut cas, cOurage clem..
Bzooox!