Univers de poésie d'un auteur

Poème:Titre

Le Poème

Le vallon s’endort,
Nulle trace de l’aurore,
Je ne puis croire encore
Au silence de la mort…
Ô volupté de l’immortalité !
Triste frisson qui me dévore :
Un souvenir qui veut éclore
Aux portes de l’éternité…
Le vallon s’est endormi,
Dans le sein de l’infini,
Nulle trace d’un passé flétri :
Seul un rêve errant dans l’oubli !
L’aube lointaine
Guette incertaine :
Je ne puis croire encore
A l’étoile qui m’implore…
Ces lambeaux de mémoire
Embrasent ta victoire :
Voguez Ô mes pensées !
Sur les dalles effacées
Des tombes refermées…
Le vallon s’est endormi,
Pleurez Ô mes pensées
Cette vie qui s’achève ! …
Un souvenir étourdi
Aspire la sève d’un rêve…
Puissiez-vous Ô mes pensées
Ranimer ces vies brisées !
Que jaillisse hors de la nuit
La douceur qui éblouit !
Le premier rayon de l’aurore…
Inonde, sublime
Le sanctuaire oublié
D’une mort troublée !
Ô ce n’était point mon heure !
Pourquoi me ravir
L’ivresse d’un soupir ?
Ma vie déchirée pleure…
Une âme éplorée
Surgit de l’éternité :
Bercez ma douleur,
Fuyons cette horreur !
Souffrez que l’instant dérobé
Pérennise l’asile du passé !
Je ne puis croire encore
A cette empreinte ultime :
Le glaive élancé de la mort,
Le premier rayon de l’aurore,
Ami, regagnons le port !
Quittons la rive du trépas,
Ami, comme tu es las !
Si près de toi, la vie :
Que l’éternité m’oublie !
Je ne puis croire encore…

Océane Delamart
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Océane

Poète Océane

Océane a publié sur le site 7 écrits. Océane est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Titrele=val=lon=sen=dort 5
nul=le=tra=ce=de=lau=ro=re 8
je=ne=puis=croi=re=en=co=re 8
au=si=len=ce=de=la=mort 7
ô=vo=lup=té=de=lim=mor=ta=li=té 10
tris=te=fris=son=qui=me=dé=vore 8
un=sou=ve=nir=qui=veut=é=clore 8
aux=por=tes=de=lé=ter=ni=té 8
le=val=lon=sest=en=dor=mi 7
dans=le=sein=de=lin=fi=ni 7
nul=le=trace=dun=pas=sé=flé=tri 8
seul=un=rêve=er=rant=dans=lou=bli 8
lau=be=loin=tai=ne 5
guet=te=in=cer=tai=ne 6
je=ne=puis=croi=re=en=co=re 8
a=lé=toi=le=qui=mim=plo=re 8
ces=lam=beaux=de=mé=moi=re 7
em=bra=sent=ta=vic=toi=re 7
vo=guez=ô=mes=pen=sées 6
sur=les=dal=les=ef=fa=cées 7
des=tom=bes=re=fer=mées 6
le=val=lon=sest=en=dor=mi 7
pleu=rez=ô=mes=pen=sées 6
cet=te=vie=qui=sa=chè=ve 7
un=sou=ve=nir=é=tour=di 7
as=pi=re=la=sè=ve=dun=rêve 8
puis=siez=vous=ô=mes=pen=sées 7
ra=ni=mer=ces=vies=bri=sées 7
que=jail=lis=se=hors=de=la=nuit 8
la=dou=ceur=qui=é=blou=it 7
le=pre=mier=rayon=de=lau=ro=re 8
inon=de=su=bli=me 5
le=sanc=tuai=re=ou=bli=é 7
du=ne=mort=trou=blée 5
ô=ce=né=tait=point=mon=heu=re 8
pour=quoi=me=ra=vir 5
li=vres=se=dun=sou=pir 6
ma=vie=dé=chi=rée=pleu=re 7
u=ne=â=me=é=plo=rée 7
sur=git=de=lé=ter=ni=té 7
ber=cez=ma=dou=leur 5
fuy=ons=cet=te=hor=reur 6
souf=frez=que=lins=tant=dé=ro=bé 8
péren=ni=se=la=si=le=du=pas=sé 9
je=ne=puis=croi=re=en=co=re 8
a=cet=te=em=prein=te=ul=time 8
le=glaive=é=lan=cé=de=la=mort 8
le=pre=mier=rayon=de=lau=ro=re 8
a=mi=re=ga=gnons=le=port 7
quit=tons=la=ri=ve=du=tré=pas 8
a=mi=com=me=tu=es=las 7
si=près=de=toi=la=vie 6
que=lé=ter=ni=té=mou=blie 7
je=ne=puis=croi=re=en=co=re 8

océ=a=ne=de=la=mart 6
Phonétique : Titrelə valɔ̃ sɑ̃dɔʁ,
nylə tʁasə də loʁɔʁə,
ʒə nə pɥi kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə
o silɑ̃sə də la mɔʁ…
o vɔlypte də limɔʁtalite !
tʁistə fʁisɔ̃ ki mə devɔʁə :
œ̃ suvəniʁ ki vø eklɔʁə
o pɔʁtə- də letεʁnite…
lə valɔ̃ sεt- ɑ̃dɔʁmi,
dɑ̃ lə sɛ̃ də lɛ̃fini,
nylə tʁasə dœ̃ pase fletʁi :
səl œ̃ ʁεvə eʁɑ̃ dɑ̃ lubli !
lobə lwɛ̃tεnə
ɡεtə ɛ̃sεʁtεnə :
ʒə nə pɥi kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə
a letwalə ki mɛ̃plɔʁə…
sε lɑ̃bo də memwaʁə
ɑ̃bʁaze ta viktwaʁə :
vɔɡez- o mε pɑ̃se !
syʁ lε daləz- efase
dε tɔ̃bə ʁəfεʁme…
lə valɔ̃ sεt- ɑ̃dɔʁmi,
pləʁez- o mε pɑ̃se
sεtə vi ki saʃεvə ! …
œ̃ suvəniʁ etuʁdi
aspiʁə la sεvə dœ̃ ʁεvə…
pɥisje vuz- o mε pɑ̃se
ʁanime sε vi bʁize !
kə ʒajisə ɔʁ də la nɥi
la dusœʁ ki eblui !
lə pʁəmje ʁεjɔ̃ də loʁɔʁə…
inɔ̃də, syblimə
lə sɑ̃ktɥεʁə ublje
dynə mɔʁ tʁuble !
o sə netε pwɛ̃ mɔ̃n- œʁ !
puʁkwa mə ʁaviʁ
livʁεsə dœ̃ supiʁ ?
ma vi deʃiʁe plœʁə…
ynə amə eplɔʁe
syʁʒi də letεʁnite :
bεʁse ma dulœʁ,
fyiɔ̃ sεtə ɔʁœʁ !
sufʁe kə lɛ̃stɑ̃ deʁɔbe
peʁεnizə lazilə dy pase !
ʒə nə pɥi kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə
a sεtə ɑ̃pʁɛ̃tə yltimə :
lə ɡlεvə elɑ̃se də la mɔʁ,
lə pʁəmje ʁεjɔ̃ də loʁɔʁə,
ami, ʁəɡaɲɔ̃ lə pɔʁ !
kitɔ̃ la ʁivə dy tʁepa,
ami, kɔmə ty ε las !
si pʁε də twa, la vi :
kə letεʁnite mubli !
ʒə nə pɥi kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə…

ɔseanə dəlamaʁ
Syllabes Phonétique : Titrelə=va=lɔ̃=sɑ̃=dɔʁ 5
ny=lə=tʁa=sə=də=lo=ʁɔ=ʁə 8
ʒə=nə=pɥi=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
o=si=lɑ̃=sə=də=la=mɔʁ 7
o=vɔ=lyp=te=də=li=mɔʁ=ta=li=te 10
tʁis=tə=fʁi=sɔ̃=ki=mə=de=vɔʁə 8
œ̃=su=və=niʁ=ki=vø=e=klɔʁə 8
o=pɔʁ=tə=də=le=tεʁ=ni=te 8
lə=va=lɔ̃=sε=tɑ̃=dɔʁ=mi 7
dɑ̃=lə=sɛ̃=də=lɛ̃=fi=ni 7
nylə=tʁa=sə=dœ̃=pa=se=fle=tʁi 8
səl=œ̃=ʁεvə=e=ʁɑ̃=dɑ̃=lu=bli 8
lo=bə=lwɛ̃=tε=nə 5
ɡε=tə=ɛ̃=sεʁ=tε=nə 6
ʒə=nə=pɥi=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
a=le=twa=lə=ki=mɛ̃=plɔ=ʁə 8
sε=lɑ̃=bo=də=me=mwa=ʁə 7
ɑ̃=bʁa=ze=ta=vik=twa=ʁə 7
vɔ=ɡe=zo=mε=pɑ̃=se 6
syʁ=lε=da=lə=ze=fa=se 7
dε=tɔ̃=bə=ʁə=fεʁ=me 6
lə=va=lɔ̃=sε=tɑ̃=dɔʁ=mi 7
plə=ʁe=zo=mε=pɑ̃=se 6
sε=tə=vi=ki=sa=ʃε=və 7
œ̃=su=və=niʁ=e=tuʁ=di 7
as=pi=ʁə=la=sε=və=dœ̃=ʁεvə 8
pɥi=sj=e=vu=zo=mε=pɑ̃=se 8
ʁa=ni=me=sε=vi=bʁi=ze 7
kə=ʒa=ji=sə=ɔʁ=də=la=nɥi 8
la=du=sœ=ʁə=ki=e=blu=i 8
lə=pʁə=mje=ʁε=jɔ̃=də=lo=ʁɔʁə 8
i=nɔ̃=də=sy=bli=mə 6
lə=sɑ̃k=tɥε=ʁə=u=blj=e 7
dy=nə=mɔʁ=tʁu=ble 5
o=sə=ne=tε=pwɛ̃=mɔ̃=nœ=ʁə 8
puʁ=kwa=mə=ʁa=viʁ 5
li=vʁε=sə=dœ̃=su=piʁ 6
ma=vi=de=ʃi=ʁe=plœ=ʁə 7
y=nə=a=mə=e=plɔ=ʁe 7
syʁ=ʒi=də=le=tεʁ=ni=te 7
bεʁ=se=ma=du=lœ=ʁə 6
fy=i=ɔ̃=sε=tə=ɔ=ʁœ=ʁə 8
su=fʁe=kə=lɛ̃s=tɑ̃=de=ʁɔ=be 8
pe=ʁε=nizə=la=zi=lə=dy=pase 8
ʒə=nə=pɥi=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
a=sε=tə=ɑ̃=pʁɛ̃=tə=yl=timə 8
lə=ɡlεvə=e=lɑ̃=se=də=la=mɔʁ 8
lə=pʁə=mje=ʁε=jɔ̃=də=lo=ʁɔʁə 8
a=mi=ʁə=ɡa=ɲɔ̃=lə=pɔʁ 7
ki=tɔ̃=la=ʁi=və=dy=tʁe=pa 8
a=mi=kɔ=mə=ty=ε=las 7
si=pʁε=də=twa=la=vi 6
kə=le=tεʁ=ni=te=mu=bli 7
ʒə=nə=pɥi=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8

ɔ=se=a=nə=də=la=maʁ 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
15/01/2005 00:00Choupette&ketty

bravo!!

Auteur de Poésie
15/01/2005 00:00Océane

🙂 Merci pour vos commentaires

Auteur de Poésie
15/01/2005 00:00... Blossom(F)

très beau poeme ta bcp de talent continue!!
salut 😚
. . . blossom(F)

Auteur de Poésie
15/01/2005 00:00Fab, Kristell

Je ne revois ce que je ne peux encore croire. . . je te laisse un "bravo du coeur", merci de ce plaisir

Poème - Sans Thème -
Du 15/01/2005 14:20

L'écrit contient 249 mots qui sont répartis dans 2 strophes.