Poeme : Pacte

Pacte

Les ténêbres m’enveloppent, me caressent et me bercent,
Leurs bras de velours noirs s’enroulent autour de moi,
Alors que doucement le sourd désespoir perce
A travers les tentures de mes rires d’apparat.

Patiemment j’attends que toute vie s’étteignent,
Et les morts s’accumulent autour de mon cadavre.
Je savoure les ténêbres, les ombres qui m’étreignent,
Mon crâne, de la Folie, se fait le triste havre.

Je te confie mon être, ô toi sombre démon,
Appose sur ma chair ta marque rougeoyante,
Je m’abandonne à toi, assouvis ma passion,
Fais de mes ennemis une masse sanglante !

Serviteur des enfers, accomplis ma vengeance !
Je scelle notre pacte en te vendant mon âme,
De mon profond tombeau je respire les fragrances,
Quand je trouve le repos dans ton étreinte infâme.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pacte

  les=té=nêbres=men=ve=lop=pent=me=ca=res=sent=et=me=bercent 14
  leurs=bras=de=ve=lours=noirs=sen=rou=lent=au=tour=de=moi 13
  a=lors=que=dou=ce=ment=le=sourd=dé=ses=poir=per=ce 13
  a=tra=vers=les=ten=tu=res=de=mes=ri=res=dap=pa=rat 14

  pa=tiem=ment=jat=tends=que=tou=te=vie=sét=tei=gnent 12
  et=les=morts=sac=cu=mu=lent=au=tour=de=mon=ca=da=vre 14
  je=sa=vou=re=les=té=nê=bres=les=om=bres=qui=mé=treignent 14
  mon=crâ=ne=de=la=fo=lie=se=fait=le=tris=te=ha=vre 14

  je=te=con=fie=mon=ê=tre=ô=toi=som=bre=dé=mon 13
  ap=po=se=sur=ma=chair=ta=mar=que=rou=geoy=an=te 13
  je=ma=ban=don=ne=à=toi=as=sou=vis=ma=pas=si=on 14
  fais=de=mes=en=ne=mis=u=ne=mas=se=san=glan=te 13

  ser=vi=teur=des=en=fers=ac=com=plis=ma=ven=gean=ce 13
  je=s=cel=le=notre=pac=te=en=te=ven=dant=mon=â=me 14
  de=mon=pro=fond=tom=beau=je=res=pi=re=les=fra=gran=ces 14
  quand=je=trou=ve=le=re=pos=dans=ton=é=trein=te=in=fâme 14
 • Phonétique : Pacte

  lε tenεbʁə- mɑ̃vəlɔpe, mə kaʁəse e mə bεʁse,
  lœʁ bʁa də vəluʁ nwaʁ sɑ̃ʁule otuʁ də mwa,
  alɔʁ kə dusəmɑ̃ lə suʁ dezεspwaʁ pεʁsə
  a tʁavεʁ lε tɑ̃tyʁə də mε ʁiʁə dapaʁa.

  pasjamɑ̃ ʒatɑ̃ kə tutə vi setεɲe,
  e lε mɔʁ sakymyle otuʁ də mɔ̃ kadavʁə.
  ʒə savuʁə lε tenεbʁə, lεz- ɔ̃bʁə- ki metʁεɲe,
  mɔ̃ kʁanə, də la fɔli, sə fε lə tʁistə-avʁə.

  ʒə tə kɔ̃fi mɔ̃n- εtʁə, o twa sɔ̃bʁə demɔ̃,
  apozə syʁ ma ʃεʁ ta maʁkə ʁuʒwajɑ̃tə,
  ʒə mabɑ̃dɔnə a twa, asuvi ma pasjɔ̃,
  fε də mεz- εnəmiz- ynə masə sɑ̃ɡlɑ̃tə !

  sεʁvitœʁ dεz- ɑ̃fe, akɔ̃pli ma vɑ̃ʒɑ̃sə !
  ʒə sεllə nɔtʁə paktə ɑ̃ tə vɑ̃dɑ̃ mɔ̃n- amə,
  də mɔ̃ pʁɔfɔ̃ tɔ̃bo ʒə ʁεspiʁə lε fʁaɡʁɑ̃sə,
  kɑ̃ ʒə tʁuvə lə ʁəpo dɑ̃ tɔ̃n- etʁɛ̃tə ɛ̃famə.
 • Syllabes Phonétique : Pacte

  lε=te=nεbʁə=mɑ̃=və=lɔ=pe=mə=ka=ʁə=se=e=mə=bεʁse 14
  lœ=ʁə=bʁa=də=və=luʁ=nwaʁ=sɑ̃=ʁu=le=o=tuʁ=də=mwa 14
  a=lɔʁ=kə=du=sə=mɑ̃=lə=suʁ=de=zεs=pwaʁ=pεʁ=sə 13
  a=tʁa=vεʁ=lε=tɑ̃=ty=ʁə=də=mε=ʁi=ʁə=da=pa=ʁa 14

  pa=sj=a=mɑ̃=ʒa=tɑ̃=kə=tu=tə=vi=se=tε=ɲe 13
  e=lε=mɔʁ=sa=ky=my=le=o=tuʁ=də=mɔ̃=ka=da=vʁə 14
  ʒə=sa=vu=ʁə=lε=te=nεbʁə=lε=zɔ̃=bʁə=ki=me=tʁε=ɲe 14
  mɔ̃=kʁa=nə=də=la=fɔ=li=sə=fε=lə=tʁis=tə-a=vʁə 14

  ʒə=tə=kɔ̃=fi=mɔ̃=nε=tʁə=o=twa=sɔ̃=bʁə=de=mɔ̃ 13
  a=po=zə=syʁ=ma=ʃεʁ=ta=maʁ=kə=ʁu=ʒwa=j=ɑ̃=tə 14
  ʒə=ma=bɑ̃=dɔ=nə=a=twa=a=su=vi=ma=pa=sj=ɔ̃ 14
  fε=də=mε=zε=nə=mi=zy=nə=ma=sə=sɑ̃=ɡlɑ̃=tə 13

  sεʁ=vi=tœ=ʁə=dε=zɑ̃=fe=a=kɔ̃=pli=ma=vɑ̃=ʒɑ̃=sə 14
  ʒə=sεl=lə=nɔ=tʁə=pak=tə=ɑ̃=tə=vɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=na=mə 14
  də=mɔ̃=pʁɔ=fɔ̃=tɔ̃=bo=ʒə=ʁεs=pi=ʁə=lε=fʁa=ɡʁɑ̃=sə 14
  kɑ̃=ʒə=tʁu=və=lə=ʁə=po=dɑ̃=tɔ̃=ne=tʁɛ̃=tə=ɛ̃=famə 14

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Noir
Publié le 09/06/2011 21:35

L'écrit contient 134 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Orpheus162

Récompense

0
0
0