Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Peur ? Oui. Mais !

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/03/2012 21:57

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Pafpaf

Peur ? Oui. Mais !

Quand seul doute emporte dans grands fonds noir tourment.
Il devient lassant de remonter à perte
Les routines passées, toutes ces belles certitudes.
HO ! Blanc solitude des questions sans réponses ?

Gardez des origines les histoires merveilleuses,
Les blancs inconnus des non dits avoués.
Votre force vient de là, ou le noir ce colore,
Ou vie vos Libertés votre remise en question.

Quand beaux rêves emplissent un vide noir distingué.
Ils sont fatigués de verser dans l’abysse,
Les présents pensés par l’espoir du prélude.
HO ! Blanc solitude des questions sans réponses ?

Face à nous « vieux » présent dans vos vies merveilleuses,
Gardez notre simple peur, les cieux de noir colorent
Les blancs inconnus des non dits avoués.
Sure ! Nous sommes tous Egaux face à terre solution.

Quand mort entrecroise fin noir proches et parents.
Il est harassant de délacer la toise,
Les futures tissés par toutes ces habitudes.
HO ! Blanc solitude des questions sans réponses ?

Vous enfants avenir voyez cette terre merveilleuse.
Voyez comme vos unions vous ôtent du noir. Alors !
Gardez l’envie d’être frère, les « ? ? » sont passion
Les blancs inconnus des non dits avoués.

Je suis, lassé, fatigué, harassé,
Par le passé d’un présent sans futur.
L’histoire me montre à présent son avenir :
« Tous les enfants doivent être, libres, égaux et frères. »

Ma vie à un début et une fin, le reste n’est qu’un voyage dans les méandres de l’humanité.
 • Pieds Hyphénique: Peur ? Oui. Mais !

  quand=seul=dou=te=em=por=te=dans=grands=fonds=noir=tour=ment 13
  il=de=vient=las=sant=de=re=mon=ter=à=per=te 12
  les=rou=ti=nes=pas=sées=tou=tes=ces=bel=les=cer=ti=tudes 14
  ho=blanc=so=li=tu=de=des=ques=tions=sans=ré=ponses 12

  gar=dez=des=o=ri=gines=les=his=toi=res=mer=veilleuses 12
  les=blancs=in=con=nus=des=non=dits=a=vou=és 11
  votre=for=ce=vient=de=là=ou=le=noir=ce=co=lore 12
  ou=vie=vos=li=ber=tés=votre=re=mi=seen=ques=tion 12

  quand=beaux=rêves=em=plis=sent=un=vi=de=noir=dis=tin=gué 13
  ils=sont=fa=ti=gués=de=ver=ser=dans=la=bys=se 12
  les=pré=sents=pen=sés=par=les=poir=du=pré=lu=de 12
  ho=blanc=so=li=tu=de=des=ques=tions=sans=ré=ponses 12

  fa=ce=à=nous=vieux=pré=sent=dans=vos=vies=mer=veilleuses 12
  gar=dez=notre=sim=ple=peur=les=cieux=de=noir=co=lorent 12
  les=blancs=in=con=nus=des=non=dits=a=vou=és 11
  sur=e=nous=sommes=tous=e=gaux=fa=ceà=ter=re=so=lu=tion 14

  quand=mort=en=tre=croi=se=fin=noir=pro=ches=et=parents 12
  il=est=ha=ras=sant=de=dé=la=cer=la=toi=se 12
  les=fu=tures=tis=sés=par=tou=tes=ces=ha=bi=tudes 12
  ho=blanc=so=li=tu=de=des=ques=tions=sans=ré=ponses 12

  vous=en=fants=ave=nir=voyez=cet=te=ter=re=mer=veilleuse 12
  voyez=com=me=vos=u=nions=vous=ô=tent=du=noir=alors 12
  gar=dez=len=vie=dê=tre=frè=re=les=sont=pas=sion 12
  les=blancs=in=con=nus=des=non=dits=a=vou=és 11

  je=suis=las=sé=fa=ti=gué=ha=ras=sé 10
  par=le=pas=sé=dun=pré=sent=sans=fu=tur 10
  lhis=toire=me=mon=tre=à=pré=sent=son=a=ve=nir 12
  tous=les=en=fants=doivent=ê=tre=li=bres=é=gaux=et=frères 14

  ma=vieà=un=dé=but=et=une=fin=le=res=te=nest=quun=voya=ge=dans=les=mé=an=dres=de=lhu=ma=ni=té 25
 • Phonétique : Peur ? Oui. Mais !

  kɑ̃ səl dutə ɑ̃pɔʁtə dɑ̃ ɡʁɑ̃ fɔ̃ nwaʁ tuʁme.
  il dəvjɛ̃ lasɑ̃ də ʁəmɔ̃te a pεʁtə
  lε ʁutinə pase, tutə sε bεllə sεʁtitydə.
  o ! blɑ̃ sɔlitydə dε kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə ?

  ɡaʁde dεz- ɔʁiʒinə lεz- istwaʁə mεʁvεjøzə,
  lε blɑ̃z- ɛ̃kɔnys dε nɔ̃ diz- avue.
  vɔtʁə fɔʁsə vjɛ̃ də la, u lə nwaʁ sə kɔlɔʁə,
  u vi vo libεʁte vɔtʁə ʁəmizə ɑ̃ kεstjɔ̃.

  kɑ̃ bo ʁεvəz- ɑ̃plise œ̃ vidə nwaʁ distɛ̃ɡe.
  il sɔ̃ fatiɡe də vεʁse dɑ̃ labisə,
  lε pʁezɑ̃ pɑ̃se paʁ lεspwaʁ dy pʁelydə.
  o ! blɑ̃ sɔlitydə dε kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə ?

  fasə a nus « vjøks » pʁezɑ̃ dɑ̃ vo vi mεʁvεjøzə,
  ɡaʁde nɔtʁə sɛ̃plə pœʁ, lε sjø də nwaʁ kɔlɔʁe
  lε blɑ̃z- ɛ̃kɔnys dε nɔ̃ diz- avue.
  syʁə ! nu sɔmə tusz- əɡo fasə a teʁə sɔlysjɔ̃.

  kɑ̃ mɔʁ ɑ̃tʁəkʁwazə fɛ̃ nwaʁ pʁoʃəz- e paʁɑ̃.
  il ε-aʁasɑ̃ də delase la twazə,
  lε fytyʁə tise paʁ tutə sεz- abitydə.
  o ! blɑ̃ sɔlitydə dε kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə ?

  vuz- ɑ̃fɑ̃z- avəniʁ vwaje sεtə teʁə mεʁvεjøzə.
  vwaje kɔmə voz- ynjɔ̃ vuz- ote dy nwaʁ. alɔʁ !
  ɡaʁde lɑ̃vi dεtʁə fʁεʁə, ləs « ? ? » sɔ̃ pasjɔ̃
  lε blɑ̃z- ɛ̃kɔnys dε nɔ̃ diz- avue.

  ʒə sɥi, lase, fatiɡe, aʁase,
  paʁ lə pase dœ̃ pʁezɑ̃ sɑ̃ fytyʁ.
  listwaʁə mə mɔ̃tʁə a pʁezɑ̃ sɔ̃n- avəniʁ :
  « tus lεz- ɑ̃fɑ̃ dwave εtʁə, libʁə, eɡoz- e fʁεʁə. »

  ma vi a œ̃ deby e ynə fɛ̃, lə ʁεstə nε kœ̃ vwajaʒə dɑ̃ lε meɑ̃dʁə- də lymanite.
 • Pieds Phonétique : Peur ? Oui. Mais !

  kɑ̃=səl=du=tə=ɑ̃=pɔʁtə=dɑ̃=ɡʁɑ̃=fɔ̃=nwaʁ=tuʁ=me 12
  il=də=vjɛ̃=la=sɑ̃=də=ʁə=mɔ̃=te=a=pεʁ=tə 12
  lε=ʁu=ti=nə=pa=se=tu=tə=sε=bεl=lə=sεʁ=ti=tydə 14
  o=blɑ̃=sɔ=li=ty=də=dε=kεs=tjɔ̃=sɑ̃=ʁe=pɔ̃sə 12

  ɡaʁ=de=dε=zɔ=ʁi=ʒi=nə=lε=zis=twa=ʁə=mεʁ=vε=jøzə 14
  lε=blɑ̃=zɛ̃=kɔ=nys=dε=nɔ̃=di=za=vu=e 11
  vɔ=tʁə=fɔʁ=sə=vjɛ̃=də=la=u=lə=nwaʁ=sə=kɔ=lɔ=ʁə 14
  u=vi=vo=li=bεʁ=te=vɔ=tʁə=ʁə=mi=zə=ɑ̃=kεs=tjɔ̃ 14

  kɑ̃=bo=ʁε=və=zɑ̃=pli=se=œ̃=vi=də=nwaʁ=dis=tɛ̃=ɡe 14
  il=sɔ̃=fa=ti=ɡe=də=vεʁ=se=dɑ̃=la=bi=sə 12
  lε=pʁe=zɑ̃=pɑ̃=se=paʁ=lεs=pwaʁ=dy=pʁe=ly=də 12
  o=blɑ̃=sɔ=li=ty=də=dε=kεs=tjɔ̃=sɑ̃=ʁe=pɔ̃sə 12

  fasə=a=nus=vjøks=pʁe=zɑ̃=dɑ̃=vo=vi=mεʁ=vε=jøzə 12
  ɡaʁ=de=nɔtʁə=sɛ̃=plə=pœʁ=lε=sjø=də=nwaʁ=kɔ=lɔ=ʁe 13
  lε=blɑ̃=zɛ̃=kɔ=nys=dε=nɔ̃=di=za=vu=e 11
  syʁə=nu=sɔ=mə=tus=zə=ɡo=fa=səa=te=ʁə=sɔ=ly=sjɔ̃ 14

  kɑ̃=mɔʁ=ɑ̃tʁə=kʁwa=zə=fɛ̃=nwaʁ=pʁo=ʃə=ze=pa=ʁɑ̃ 12
  il=ε-a=ʁa=sɑ̃=də=de=la=se=la=twa=zə 12
  lε=fy=tyʁə=ti=sə=paʁ=tu=tə=sε=za=bi=tydə 12
  o=blɑ̃=sɔ=li=ty=də=dε=kεs=tjɔ̃=sɑ̃=ʁe=pɔ̃sə 12

  vu=zɑ̃=fɑ̃=zavə=niʁ=vwa=je=sε=tə=te=ʁə=mεʁ=vε=jøzə 14
  vwa=je=kɔmə=vo=zy=njɔ̃=vu=zo=te=dy=nwaʁ=a=lɔʁ 13
  ɡaʁ=de=lɑ̃=vi=dε=tʁə=fʁε=ʁə=ləs=sɔ̃=pa=sjɔ̃ 12
  lε=blɑ̃=zɛ̃=kɔ=nys=dε=nɔ̃=di=za=vu=e 11

  ʒə=sɥi=la=se=fa=ti=ɡe=a=ʁa=se 10
  paʁ=lə=pa=se=dœ̃=pʁe=zɑ̃=sɑ̃=fy=tyʁ 10
  lis=twaʁə=mə=mɔ̃=tʁə=a=pʁe=zɑ̃=sɔ̃=na=və=niʁ 12
  tus=lε=zɑ̃=fɑ̃=dwa=ve=εtʁə=li=bʁə=e=ɡo=ze=fʁε=ʁə 15

  ma=vi=a=œ̃=de=by=e=ynə=fɛ̃=lə=ʁεs=tə=nε=kœ̃=vwa=ja=ʒə=dɑ̃=lε=me=ɑ̃=dʁə=də=ly=ma=ni=te 27

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.