Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Bêtise Ordinaire.

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/04/2007 22:20

L'écrit contient 154 mots qui sont répartis dans 3 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Painoir

La Bêtise Ordinaire.

Je comprendrais si un jour, tu veux partir, sentir ce qui est chaud
Oter ces tristes vêtements pour observer ce qu’il y a de plus beau
Mes doigts sur ta peau et ta tête sur mon ventre tremblant
Il n’y aura pas de cet amour si banal juste un sentiment.

Mais tes yeux si vides, ne percent même pas la lumière du matin
Je n’arrive plus à toucher ni à frôler le bout de ta délicate main
Je ne pourrais jamais m’y faire alors je préfère garder un silence
J’aurai si mal à regarder les draps froids à cause de ton absence.

Ici, je ne suis pas capable, chaque instant, de te tendre la main
Et je ne parviens pas à te consoler ni à te donner le sourire
Laisse moi donc m’arrêter ici avec toi… Pas plus loin…
N’achèves pas cette histoire comme un simple souvenir.
 • Pieds Hyphénique: La Bêtise Ordinaire.

  je=com=pren=drais=si=un=jour=tu=veux=par=tir=sen=tir=ce=qui=est=chaud 17
  oter=ces=tris=tes=vê=te=ments=pour=ob=ser=ver=ce=quil=y=a=de=plus=beau 18
  mes=doigts=sur=ta=peau=et=ta=tê=te=sur=mon=ven=tre=trem=blant 15
  il=ny=au=ra=pas=de=cet=a=mour=si=ba=nal=jus=te=un=sen=ti=ment 18

  mais=tes=yeux=si=vides=ne=per=cent=mê=me=pas=la=lu=miè=re=du=ma=tin 18
  je=nar=rive=plus=à=tou=cher=ni=à=frô=ler=le=bout=de=ta=dé=li=ca=te=main 20
  je=ne=pour=rais=ja=mais=my=fairea=lors=je=pré=fè=re=gar=der=un=si=lence 18
  jau=rai=si=mal=à=re=gar=der=les=draps=froids=à=cau=se=de=ton=ab=sence 18

  ici=je=ne=suis=pas=ca=pa=ble=cha=que=ins=tant=de=te=ten=dre=la=main 18
  et=je=ne=par=viens=pas=à=te=con=so=ler=ni=à=te=don=ner=le=sou=rire 19
  lais=se=moi=donc=mar=rê=ter=i=ci=a=vec=toi=pas=plus=loin 15
  na=chè=ves=pas=cet=te=his=toi=re=com=me=un=sim=ple=sou=ve=nir 17
 • Phonétique : La Bêtise Ordinaire.

  ʒə kɔ̃pʁɑ̃dʁε si œ̃ ʒuʁ, ty vø paʁtiʁ, sɑ̃tiʁ sə ki ε ʃo
  ɔte sε tʁistə vεtəmɑ̃ puʁ ɔpsεʁve sə kil i a də plys bo
  mε dwa syʁ ta po e ta tεtə syʁ mɔ̃ vɑ̃tʁə tʁɑ̃blɑ̃
  il ni oʁa pa də sεt amuʁ si banal ʒystə œ̃ sɑ̃timɑ̃.

  mε tεz- iø si vidə, nə pεʁse mεmə pa la lymjεʁə dy matɛ̃
  ʒə naʁivə plysz- a tuʃe ni a fʁole lə bu də ta delikatə mɛ̃
  ʒə nə puʁʁε ʒamε mi fεʁə alɔʁ ʒə pʁefεʁə ɡaʁde œ̃ silɑ̃sə
  ʒoʁε si mal a ʁəɡaʁde lε dʁa fʁwaz- a kozə də tɔ̃n- absɑ̃sə.

  isi, ʒə nə sɥi pa kapablə, ʃakə ɛ̃stɑ̃, də tə tɑ̃dʁə la mɛ̃
  e ʒə nə paʁvjɛ̃ pa a tə kɔ̃sɔle ni a tə dɔne lə suʁiʁə
  lεsə mwa dɔ̃k maʁεte isi avεk twa… pa plys lwɛ̃…
  naʃεvə pa sεtə istwaʁə kɔmə œ̃ sɛ̃plə suvəniʁ.
 • Pieds Phonétique : La Bêtise Ordinaire.

  ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=si=œ̃=ʒuʁ=ty=vø=paʁ=tiʁ=sɑ̃=tiʁ=sə=ki=ε=ʃo 17
  ɔ=te=sε=tʁis=tə=vε=tə=mɑ̃=puʁ=ɔp=sεʁ=ve=sə=kil=i=a=də=plys=bo 19
  mε=dwa=syʁ=ta=po=e=ta=tε=tə=syʁ=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=tʁɑ̃=blɑ̃ 15
  il=ni=o=ʁa=pa=də=sεt=a=muʁ=si=ba=nal=ʒys=tə=œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 18

  mε=tε=zi=ø=si=vi=də=nə=pεʁ=se=mε=mə=pa=la=ly=mjε=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 20
  ʒə=na=ʁivə=plys=za=tu=ʃe=ni=a=fʁo=le=lə=bu=də=ta=de=li=ka=tə=mɛ̃ 20
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=mi=fε=ʁə=a=lɔʁ=ʒə=pʁe=fε=ʁə=ɡaʁ=de=œ̃=si=lɑ̃sə 20
  ʒo=ʁε=si=mal=a=ʁə=ɡaʁ=de=lε=dʁa=fʁwa=za=ko=zə=də=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 19

  i=si=ʒə=nə=sɥi=pa=ka=pa=blə=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃=də=tə=tɑ̃=dʁə=la=mɛ̃ 19
  e=ʒə=nə=paʁ=vjɛ̃=pa=a=tə=kɔ̃=sɔ=le=ni=a=tə=dɔ=ne=lə=su=ʁi=ʁə 20
  lε=sə=mwa=dɔ̃k=ma=ʁε=te=i=si=a=vεk=twa=pa=plys=lwɛ̃ 15
  na=ʃε=və=pa=sε=tə=is=twa=ʁə=kɔ=mə=œ̃=sɛ̃=plə=su=və=niʁ 17

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/04/2007 22:32Toxic

très émouvant 😢....
(k)

Auteur de Poésie
12/04/2007 22:57Géraldine

beau...
mes amitiés

Auteur de Poésie
13/04/2007 22:06Elisa10

Très beau et touchant poème qui prend au coeur, j’aime beaucoup.
Amitiés Elisa