Poeme : Cannibale

Cannibale

Dans ce monde de merde, je vais te massacrer
Oh, non pas tout de suite, je vais préparer mes outils
Ça ne sera pas drôle si tu n’es pas bien installé
C’est comme une fête à célébrer, la fin de ta vie
Ton visage, tes cheveux d’ange ne seront plus les même
Et après cela seras tu encore un homme ?
Cannibale je suis, ce soir j’ai faim
Installer sur la chaise, tu vas regretter de vivre
Car j’aime entendre ta voix car je te découpe les membres
D’une lame fascinante je commence par tes doigts
Un par un je les mange avec du ketchup, ce soir c’est moi le roi
Le sang tout est permis, cannibale je suis et je le resterais
Qui sont magnifique tes yeux tellement d’éblouissements
C’est encore meilleur trempé dans ton sang
Mmmh si tu pouvais les sentir sous tes dents c’est esquisse
En parlant de dent j’ai besoin d’un nouveau dentier
Je vais te couper en carré la mâchoire sans aucunes violences
Je ne prendrais pas la tronçonneuse sa fait beaucoup trop de dégât, déjà tester
Lentement tu vas sentir la pointe du couteau s’enfoncer
Ne t’inquiète pas, j’essayerais de ne pas touché ton beau visage
Je prendrais ton cœur j’adore jouer avec, c’est un peu maternage
Mais je ne peux pas m’en empêcher désolé !
Ce soir je vais te découper en rondelle
Avec ta peau je ferais même des ailes
Oh non c’est plus drôle il ne bouge plus ton corps ! ! !
On dirait que tu t’es fait attraper par la mort
Bon, maintenant c’est au tour de qui ?
Je ne peux pas m’arrêter, c’est mieux que tous les cieux
Ce soir je découpe qui je veux !
Devine la tête de qui !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Cannibale

  dans=ce=mon=de=de=mer=de=je=vais=te=mas=sa=crer 13
  oh=non=pas=tout=de=sui=te=je=vais=pré=pa=rer=mes=ou=tils 15
  ça=ne=se=ra=pas=drô=le=si=tu=nes=pas=bien=ins=tal=lé 15
  cest=com=me=u=ne=fê=te=à=cé=lé=brer=la=fin=de=ta=vie 16
  ton=vi=sa=ge=tes=che=veux=dan=ge=ne=se=ront=plus=les=mê=me 16
  et=a=près=ce=la=se=ras=tu=en=co=re=un=hom=me 14
  can=ni=ba=le=je=suis=ce=soir=jai=faim 10
  ins=tal=ler=sur=la=chai=se=tu=vas=re=gret=ter=de=vi=vre 15
  car=jai=me=en=ten=dre=ta=voix=car=je=te=dé=cou=pe=les=membres 16
  du=ne=la=me=fas=ci=nan=te=je=com=men=ce=par=tes=doigts 15
  un=par=un=je=les=mangea=vec=du=ket=chup=ce=soir=cest=moi=le=roi 16
  le=sang=tout=est=per=mis=can=ni=bale=je=suis=et=je=le=res=te=rais 17
  qui=sont=ma=gni=fi=que=tes=y=eux=tel=le=ment=dé=blouis=se=ments 16
  cest=en=co=re=meil=leur=trem=pé=dans=ton=sang 11
  m=m=m=h=si=tu=pou=vais=les=sen=tir=sous=tes=dents=cest=es=quisse 17
  en=par=lant=de=dent=jai=be=soin=dun=nou=veau=den=ti=er 14
  je=vais=te=cou=per=en=car=ré=la=mâ=choire=sans=au=cu=nes=vio=lences 17
  je=ne=pren=drais=pas=la=tron=çon=neuse=sa=fait=beau=coup=trop=de=dé=gât=dé=jà=tes=ter 21
  len=te=ment=tu=vas=sen=tir=la=poin=te=du=cou=teau=sen=fon=cer 16
  ne=tin=quiète=pas=jes=saye=rais=de=ne=pas=tou=ché=ton=beau=vi=sage 16
  je=pren=drais=ton=cœur=ja=dore=jouer=a=vec=cest=un=peu=ma=ter=nage 16
  mais=je=ne=peux=pas=men=em=pê=cher=dé=so=lé 12
  ce=soir=je=vais=te=dé=cou=per=en=ron=delle 11
  a=vec=ta=peau=je=fe=rais=mê=me=des=ai=les 12
  oh=non=cest=plus=drô=le=il=ne=bou=ge=plus=ton=corps 13
  on=di=rait=que=tu=tes=fait=at=tra=per=par=la=mort 13
  bon=main=te=nant=cest=au=tour=de=qui 9
  je=ne=peux=pas=mar=rê=ter=cest=mieux=que=tous=les=cieux 13
  ce=soir=je=dé=cou=pe=qui=je=veux 9
  de=vi=ne=la=tê=te=de=qui 8
 • Phonétique : Cannibale

  dɑ̃ sə mɔ̃də də mεʁdə, ʒə vε tə masakʁe
  ɔ, nɔ̃ pa tu də sɥitə, ʒə vε pʁepaʁe mεz- uti
  sa nə səʁa pa dʁolə si ty nε pa bjɛ̃ ɛ̃stale
  sε kɔmə ynə fεtə a selebʁe, la fɛ̃ də ta vi
  tɔ̃ vizaʒə, tε ʃəvø dɑ̃ʒə nə səʁɔ̃ plys lε mεmə
  e apʁε səla səʁa ty ɑ̃kɔʁə œ̃n- ɔmə ?
  kanibalə ʒə sɥi, sə swaʁ ʒε fɛ̃
  ɛ̃stale syʁ la ʃεzə, ty va ʁəɡʁεte də vivʁə
  kaʁ ʒεmə ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa kaʁ ʒə tə dekupə lε mɑ̃bʁə
  dynə lamə fasinɑ̃tə ʒə kɔmɑ̃sə paʁ tε dwa
  œ̃ paʁ œ̃ ʒə lε mɑ̃ʒə avεk dy kεtʃyp, sə swaʁ sε mwa lə ʁwa
  lə sɑ̃ tut- ε pεʁmi, kanibalə ʒə sɥiz- e ʒə lə ʁεstəʁε
  ki sɔ̃ maɲifikə tεz- iø tεllmɑ̃ debluisəmɑ̃
  sεt- ɑ̃kɔʁə mεjœʁ tʁɑ̃pe dɑ̃ tɔ̃ sɑ̃
  εm εm εm aʃ si ty puvε lε sɑ̃tiʁ su tε dɑ̃ sεt- εskisə
  ɑ̃ paʁlɑ̃ də dɑ̃ ʒε bəzwɛ̃ dœ̃ nuvo dɑ̃tje
  ʒə vε tə kupe ɑ̃ kaʁe la maʃwaʁə sɑ̃z- okynə vjɔlɑ̃sə
  ʒə nə pʁɑ̃dʁε pa la tʁɔ̃sɔnøzə sa fε boku tʁo də deɡa, deʒa tεste
  lɑ̃təmɑ̃ ty va sɑ̃tiʁ la pwɛ̃tə dy kuto sɑ̃fɔ̃se
  nə tɛ̃kjεtə pa, ʒesεjəʁε də nə pa tuʃe tɔ̃ bo vizaʒə
  ʒə pʁɑ̃dʁε tɔ̃ kœʁ ʒadɔʁə ʒue avεk, sεt- œ̃ pø matεʁnaʒə
  mε ʒə nə pø pa mɑ̃n- ɑ̃pεʃe dezɔle !
  sə swaʁ ʒə vε tə dekupe ɑ̃ ʁɔ̃dεllə
  avεk ta po ʒə fəʁε mεmə dεz- εlə
  ɔ nɔ̃ sε plys dʁolə il nə buʒə plys tɔ̃ kɔʁ ! ! !
  ɔ̃ diʁε kə ty tε fε atʁape paʁ la mɔʁ
  bɔ̃, mɛ̃tənɑ̃ sεt- o tuʁ də ki ?
  ʒə nə pø pa maʁεte, sε mjø kə tus lε sjø
  sə swaʁ ʒə dekupə ki ʒə vø !
  dəvinə la tεtə də ki !
 • Syllabes Phonétique : Cannibale

  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=də=mεʁdə=ʒə=vε=tə=ma=sa=kʁe 12
  ɔ=nɔ̃=pa=tudə=sɥi=tə=ʒə=vε=pʁe=pa=ʁe=mε=zu=ti 14
  sanə=sə=ʁa=pa=dʁo=lə=si=ty=nε=pa=bjɛ̃=ɛ̃s=ta=le 14
  sε=kɔməy=nə=fε=tə=a=se=le=bʁe=la=fɛ̃=də=ta=vi 14
  tɔ̃=vi=zaʒə=tε=ʃə=vø=dɑ̃=ʒə=nə=sə=ʁɔ̃=plys=lε=mεmə 14
  e=a=pʁεsə=la=sə=ʁa=ty=ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=nɔmə 12
  ka=ni=ba=lə=ʒə=sɥi=sə=swaʁ=ʒε=fɛ̃ 10
  ɛ̃s=ta=le=syʁ=la=ʃεzə=ty=va=ʁə=ɡʁε=te=də=vivʁə 13
  kaʁ=ʒεməɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa=kaʁ=ʒə=tə=de=ku=pə=lε=mɑ̃bʁə 14
  dy=nə=la=mə=fa=si=nɑ̃tə=ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=paʁ=tε=dwa 14
  œ̃=paʁ=œ̃=ʒə=lε=mɑ̃ʒəa=vεk=dy=kεt=ʃyp=sə=swaʁ=sε=mwa=lə=ʁwa 16
  lə=sɑ̃=tu=tε=pεʁ=mi=ka=ni=balə=ʒə=sɥi=ze=ʒə=lə=ʁεs=tə=ʁε 17
  ki=sɔ̃=ma=ɲi=fikə=tε=ziø=tεl=lmɑ̃=de=blu=i=sə=mɑ̃ 14
  sε=tɑ̃=kɔ=ʁə=mε=jœ=ʁə=tʁɑ̃=pe=dɑ̃=tɔ̃=sɑ̃ 12
  εm=εm=εm=aʃ=si=ty=pu=vε=lε=sɑ̃=tiʁ=su=tε=dɑ̃=sε=tεs=kisə 17
  ɑ̃=paʁ=lɑ̃=də=dɑ̃=ʒεbə=zwɛ̃=dœ̃=nu=vo=dɑ̃=tje 12
  ʒə=vεtə=ku=pe=ɑ̃=ka=ʁe=la=ma=ʃwa=ʁə=sɑ̃=zo=ky=nə=vjɔ=lɑ̃sə 17
  ʒə=nə=pʁɑ̃=dʁε=pa=la=tʁɔ̃=sɔ=nøzə=sa=fε=bo=ku=tʁo=də=de=ɡa=de=ʒa=tεs=te 21
  lɑ̃tə=mɑ̃=ty=va=sɑ̃=tiʁ=la=pwɛ̃=tə=dy=ku=to=sɑ̃=fɔ̃se 14
  nə=tɛ̃=kjεtə=pa=ʒe=sεjə=ʁε=də=nə=pa=tu=ʃe=tɔ̃=bo=vi=zaʒə 16
  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=tɔ̃=kœʁ=ʒa=dɔʁə=ʒu=e=a=vεk=sε=tœ̃=pø=ma=tεʁ=naʒə 17
  mε=ʒə=nə=pø=pa=mɑ̃=nɑ̃=pε=ʃe=de=zɔ=le 12
  sə=swaʁ=ʒə=vε=tə=de=ku=pe=ɑ̃=ʁɔ̃=dεl=lə 12
  a=vεk=ta=po=ʒə=fə=ʁε=mε=mə=dε=zε=lə 12
  ɔ=nɔ̃=sε=plys=dʁolə=il=nə=bu=ʒə=plys=tɔ̃=kɔʁ 12
  ɔ̃=di=ʁεkə=ty=tε=fε=a=tʁa=pe=paʁ=la=mɔʁ 12
  bɔ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=to=tuʁ=də=ki 9
  ʒə=nə=pø=pa=ma=ʁε=te=sε=mjøkə=tus=lε=sjø 12
  sə=swaʁ=ʒə=de=ku=pə=ki=ʒə=vø 9
  də=vi=nə=la=tε=tə=də=ki 8

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/07/2005 17:52Rose_Noire

poème très crue
bien écrit
mais dure d’imaginer que ça peut vraiment exister
-xx-

Auteur de Poésie
18/07/2005 11:34Khalil

c’est drôle,c’était assez amusant.mais j’espère que ce ne sera pas ma tête la suivante.
à+