Poème-France.com

Poeme : C’Est À Toi De ChoisirC’Est À Toi De Choisir

Ce n’est pas en te lamentant sur ton sort
Ni en priant que vienne ta mort
Sois en sur tout finira en drame
Si tu regardes ta vie comme un film

Tu peux toujours pleurer
Tu peux toujours crier
Personne ne seras la pour toi
Il ne reste juste à avoir foi

Va de l’avant sur ton chemin
Peut importe le destin
Tu pourras toujours revenir
Continue même vers le pire

Arrête de verser des larmes
Prend donc des armes
Rien ne sert d’attendre
Reprend l’équilibre

Fais toi une place dans ce monde
Montre ton identité
Change la mentalité
Tu ne fais pas parti de cette culture de merde

Si tu ne fais rien sur ta route
Un jour ou l’autre tout se perd
Laisse moi semer en toi le doute
Il est encore temps de mettre les pieds sur terre

Et celui qui prendra un air supérieure
Qui t’envoieras dans le dos des fleurs
Lève toi ne le lui laisse pas de chance
Et remet le vite fait à sa place

Ne vis plus avec le passé
Fais ce que tu veux avec ce que tu peux
Et du mieux que tu peux
Pour une fois au moins changer

Ce n’es pas en restant sur le canapé
Que tu vas changer ta vie
Et qu’on va entendre ta vie
Ton histoire sera rabaché jamais remplacé

Ta vie tu aimerais bien la changer
Mais tu ne fais te lamenter
Comme donc par agir
Plutôt que de subir
Painoir

PostScriptum

Beaucoup de personne se dissetn malheureux masi en réfléchissant que ce qui font pour changer leur vie ? rien que se qui ont de malheureux ? tout non rien, c’est personne ce dissent malheureuse mais elles ne connaissent pas le malheur, si ces personnes


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə nε pa ɑ̃ tə lamɑ̃tɑ̃ syʁ tɔ̃ sɔʁ
ni ɑ̃ pʁjɑ̃ kə vjεnə ta mɔʁ
swaz- ɑ̃ syʁ tu finiʁa ɑ̃ dʁamə
si ty ʁəɡaʁdə- ta vi kɔmə œ̃ film

ty pø tuʒuʁ pləʁe
ty pø tuʒuʁ kʁje
pεʁsɔnə nə səʁa la puʁ twa
il nə ʁεstə ʒystə a avwaʁ fwa

va də lavɑ̃ syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃
pø ɛ̃pɔʁtə lə dεstɛ̃
ty puʁʁa tuʒuʁ ʁəvəniʁ
kɔ̃tinɥ mεmə vεʁ lə piʁə

aʁεtə də vεʁse dε laʁmə
pʁɑ̃ dɔ̃k dεz- aʁmə
ʁjɛ̃ nə sεʁ datɑ̃dʁə
ʁəpʁɑ̃ lekilibʁə

fε twa ynə plasə dɑ̃ sə mɔ̃də
mɔ̃tʁə tɔ̃n- idɑ̃tite
ʃɑ̃ʒə la mɑ̃talite
ty nə fε pa paʁti də sεtə kyltyʁə də mεʁdə

si ty nə fε ʁjɛ̃ syʁ ta ʁutə
œ̃ ʒuʁ u lotʁə tu sə pεʁ
lεsə mwa səme ɑ̃ twa lə dutə
il εt- ɑ̃kɔʁə tɑ̃ də mεtʁə lε pje syʁ teʁə

e səlɥi ki pʁɑ̃dʁa œ̃n- εʁ sypeʁjəʁə
ki tɑ̃vwaəʁa dɑ̃ lə do dε flœʁ
lεvə twa nə lə lɥi lεsə pa də ʃɑ̃sə
e ʁəmε lə vitə fε a sa plasə

nə vis plysz- avεk lə pase
fε sə kə ty vøz- avεk sə kə ty pø
e dy mjø kə ty pø
puʁ ynə fwaz- o mwɛ̃ ʃɑ̃ʒe

sə nε pa ɑ̃ ʁεstɑ̃ syʁ lə kanape
kə ty va ʃɑ̃ʒe ta vi
e kɔ̃ va ɑ̃tɑ̃dʁə ta vi
tɔ̃n- istwaʁə səʁa ʁabaʃe ʒamε ʁɑ̃plase

ta vi ty εməʁε bjɛ̃ la ʃɑ̃ʒe
mε ty nə fε tə lamɑ̃te
kɔmə dɔ̃k paʁ aʒiʁ
plyto kə də sybiʁ