Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Spectre Peut Etre…

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/10/2005 19:15

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Painoir

Spectre Peut Etre…

Toi le spectre qui hante ma vie à partir d’aujourd’hui, toi que j’aime, adore, admire plus que tout
Donne moi encore un espoir j’ai de choses à te dire, avant que coulent mes larmes sur mes joues
Je veux t’aider à trouver une paix, peut être imaginaire mais regarde je te laisse mon épaule
Elle sera là quand tu auras besoin de quelqu’un, elle sera là pour que tu te sentes moins seul
Tu as réellement souffert normal que maintenant tu t’effaces, mais laisse moi t’offrir ma tendresse
Te réapprendre à sourire et changer ta vision du monde car la vie est une chance
Te laisser ma trace dans ton passage éternellement, une trace avec pleines de jolies caresses
Je ne pourrais pas être toujours là mais je promets de t’aider quand tu seras au bord du ravin
Ainsi tu auras toujours une solution de plus et j’espère que tu resteras grâce à ma main
Cette nuit je ne sais plus ce que c’est qu’aimer, je retiens mon souffle pour ne pas craquer
Mais je ne veux pas te laisser partir sans que tu saches que peut être demain je t’aimerais
C’est mon âme qui s’est réveillé, mais je n’entends pas encore mon cœur en moi
Je ne comprends ce qu’il crie, et pourtant je sais que je voudrais rester près de toi
La douleur que tu traînes chaque jour, tu l’ignores au prix de souffrir encore
Mais cela ne me fait pas peur, je saurais t’amener ailleurs que dans les bras de la mort
Et je pourrais te chuchoter doucement ce que je ressens, les mots qui valent plus que de l’or
Inventer à un avenir à nous deux, une nouvelle vie
Dont tu feras parti…
 • Pieds Hyphénique: Spectre Peut Etre…

  toi=le=s=pec=tre=qui=hante=ma=vie=à=par=tir=dau=jourd=hui=toi=que=jai=me=a=do=re=ad=mi=re=plus=que=tout 28
  don=ne=moi=en=co=re=un=es=poir=jai=de=cho=ses=à=te=di=re=a=vant=que=cou=lent=mes=lar=mes=sur=mes=joues 28
  je=veux=tai=der=à=trou=ver=une=paix=peut=ê=tre=i=ma=gi=nai=re=mais=re=gar=de=je=te=lais=se=mon=é=paule 28
  el=le=se=ra=là=quand=tu=au=ras=be=soin=de=quel=quun=el=le=se=ra=là=pour=que=tu=te=sen=tes=moins=seul 27
  tu=as=réel=le=ment=souf=fert=nor=mal=que=main=te=nant=tu=tef=fa=ces=mais=lais=se=moi=tof=frir=ma=ten=dresse 26
  te=ré=ap=pren=dre=à=sou=ri=re=et=chan=ger=ta=vi=si=on=du=mon=de=car=la=vie=est=u=ne=chan=ce 27
  te=lais=ser=ma=trace=dans=ton=pas=sa=ge=é=ter=nel=le=ment=u=ne=tra=ce=a=vec=plei=nes=de=jo=lies=ca=resses 28
  je=ne=pour=rais=pas=ê=tre=tou=jours=là=mais=je=pro=mets=de=tai=der=quand=tu=se=ras=au=bord=du=ra=vin 26
  ain=si=tu=au=ras=tou=jours=une=so=lu=ti=on=de=plus=et=jes=pè=re=que=tu=res=te=ras=grâ=ce=à=ma=main 28
  cet=te=nuit=je=ne=sais=plus=ce=que=cest=quai=mer=je=re=tiens=mon=souf=fle=pour=ne=pas=cra=quer 23
  mais=je=ne=veux=pas=te=lais=ser=par=tir=sans=que=tu=sa=ches=que=peut=ê=tre=de=main=je=tai=me=rais 25
  cest=mon=â=me=qui=sest=ré=veil=lé=mais=je=nen=tends=pas=en=co=re=mon=cœur=en=moi 21
  je=ne=com=prends=ce=quil=crie=et=pour=tant=je=sais=que=je=vou=drais=res=ter=près=de=toi 21
  la=dou=leur=que=tu=traî=nes=cha=que=jour=tu=li=gno=res=au=prix=de=souf=frir=en=co=re 22
  mais=ce=la=ne=me=fait=pas=peur=je=sau=rais=ta=me=ner=ail=leurs=que=dans=les=bras=de=la=mort 23
  et=je=pour=rais=te=chu=cho=ter=dou=ce=ment=ce=que=je=res=sens=les=mots=qui=va=lent=plus=que=de=lor 25
  in=ven=ter=à=un=a=ve=nir=à=nous=deux=u=ne=nou=vel=le=vie 17
  dont=tu=fe=ras=par=ti 6
 • Phonétique : Spectre Peut Etre…

  twa lə spεktʁə ki-ɑ̃tə ma vi a paʁtiʁ doʒuʁdɥi, twa kə ʒεmə, adɔʁə, admiʁə plys kə tu
  dɔnə mwa ɑ̃kɔʁə œ̃n- εspwaʁ ʒε də ʃozəz- a tə diʁə, avɑ̃ kə kule mε laʁmə- syʁ mε ʒu
  ʒə vø tεde a tʁuve ynə pε, pø εtʁə imaʒinεʁə mε ʁəɡaʁdə ʒə tə lεsə mɔ̃n- epolə
  εllə səʁa la kɑ̃ ty oʁa bəzwɛ̃ də kεlkœ̃, εllə səʁa la puʁ kə ty tə sɑ̃tə mwɛ̃ səl
  ty a ʁeεllmɑ̃ sufεʁ nɔʁmal kə mɛ̃tənɑ̃ ty tefasə, mε lεsə mwa tɔfʁiʁ ma tɑ̃dʁεsə
  tə ʁeapʁɑ̃dʁə a suʁiʁə e ʃɑ̃ʒe ta vizjɔ̃ dy mɔ̃də kaʁ la vi εt- ynə ʃɑ̃sə
  tə lεse ma tʁasə dɑ̃ tɔ̃ pasaʒə etεʁnεllmɑ̃, ynə tʁasə avεk plεnə də ʒɔli kaʁesə
  ʒə nə puʁʁε pa εtʁə tuʒuʁ la mε ʒə pʁɔmε də tεde kɑ̃ ty səʁaz- o bɔʁ dy ʁavɛ̃
  ɛ̃si ty oʁa tuʒuʁz- ynə sɔlysjɔ̃ də plysz- e ʒεspεʁə kə ty ʁεstəʁa ɡʁasə a ma mɛ̃
  sεtə nɥi ʒə nə sε plys sə kə sε kεme, ʒə ʁətjɛ̃ mɔ̃ suflə puʁ nə pa kʁake
  mε ʒə nə vø pa tə lεse paʁtiʁ sɑ̃ kə ty saʃə kə pø εtʁə dəmɛ̃ ʒə tεməʁε
  sε mɔ̃n- amə ki sε ʁevεje, mε ʒə nɑ̃tɑ̃ pa ɑ̃kɔʁə mɔ̃ kœʁ ɑ̃ mwa
  ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ sə kil kʁi, e puʁtɑ̃ ʒə sε kə ʒə vudʁε ʁεste pʁε də twa
  la dulœʁ kə ty tʁεnə ʃakə ʒuʁ, ty liɲɔʁəz- o pʁi də sufʁiʁ ɑ̃kɔʁə
  mε səla nə mə fε pa pœʁ, ʒə soʁε taməne ajœʁ kə dɑ̃ lε bʁa də la mɔʁ
  e ʒə puʁʁε tə ʃyʃɔte dusəmɑ̃ sə kə ʒə ʁəsɛ̃, lε mo ki valɑ̃ plys kə də lɔʁ
  ɛ̃vɑ̃te a œ̃n- avəniʁ a nu dø, ynə nuvεllə vi
  dɔ̃ ty fəʁa paʁti…
 • Pieds Phonétique : Spectre Peut Etre…

  twa=lə=spεk=tʁə=ki-ɑ̃=tə=ma=vi=a=paʁ=tiʁ=do=ʒuʁ=dɥi=twa=kə=ʒε=mə=a=dɔ=ʁə=ad=mi=ʁə=plys=kə=tu 28
  dɔ=nə=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=nεs=pwaʁ=ʒε=də=ʃo=zə=za=tə=di=ʁə=a=vɑ̃=kə=ku=le=mε=laʁ=mə=syʁ=mε=ʒu 28
  ʒə=vø=tε=de=a=tʁu=ve=ynə=pε=pø=ε=tʁə=i=ma=ʒi=nε=ʁə=mε=ʁə=ɡaʁ=də=ʒə=tə=lε=sə=mɔ̃=ne=polə 28
  εl=lə=sə=ʁa=la=kɑ̃=ty=o=ʁa=bə=zwɛ̃=də=kεl=kœ̃=εl=lə=sə=ʁa=la=puʁ=kə=ty=tə=sɑ̃=tə=mwɛ̃=səl 27
  ty=a=ʁe=εl=lmɑ̃=su=fεʁ=nɔʁ=mal=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=te=fa=sə=mε=lε=sə=mwa=tɔ=fʁiʁ=ma=tɑ̃=dʁε=sə 27
  tə=ʁe=a=pʁɑ̃=dʁə=a=su=ʁi=ʁə=e=ʃɑ̃=ʒe=ta=vi=zj=ɔ̃=dy=mɔ̃=də=kaʁ=la=vi=ε=ty=nə=ʃɑ̃=sə 27
  tə=lεse=ma=tʁa=sə=dɑ̃=tɔ̃=pa=sa=ʒə=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=y=nə=tʁa=sə=a=vεk=plε=nə=də=ʒɔ=li=ka=ʁe=sə 28
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=ε=tʁə=tu=ʒuʁ=la=mε=ʒə=pʁɔ=mε=də=tε=de=kɑ̃=ty=sə=ʁa=zo=bɔʁ=dy=ʁa=vɛ̃ 26
  ɛ̃=si=ty=o=ʁa=tu=ʒuʁ=zy=nə=sɔ=ly=sjɔ̃=də=plys=ze=ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=ʁεs=tə=ʁa=ɡʁa=sə=a=ma=mɛ̃ 28
  sε=tə=nɥi=ʒə=nə=sε=plys=sə=kə=sε=kε=me=ʒə=ʁə=tj=ɛ̃=mɔ̃=su=flə=puʁ=nə=pa=kʁa=ke 24
  mε=ʒə=nə=vø=pa=tə=lε=se=paʁ=tiʁ=sɑ̃=kə=ty=sa=ʃə=kə=pø=ε=tʁə=də=mɛ̃=ʒə=tε=mə=ʁε 25
  sε=mɔ̃=na=mə=ki=sε=ʁe=vε=j=e=mε=ʒə=nɑ̃=tɑ̃=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=mɔ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=mwa 23
  ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=sə=kil=kʁi=e=puʁ=tɑ̃=ʒə=sε=kə=ʒə=vu=dʁε=ʁεs=te=pʁε=də=twa 21
  la=du=lœ=ʁə=kə=ty=tʁε=nə=ʃa=kə=ʒuʁ=ty=li=ɲɔ=ʁə=zo=pʁi=də=su=fʁiʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə 23
  mε=sə=la=nə=mə=fε=pa=pœ=ʁə=ʒə=so=ʁε=ta=mə=ne=a=jœʁ=kə=dɑ̃=lε=bʁa=də=la=mɔʁ 24
  e=ʒə=puʁ=ʁε=tə=ʃy=ʃɔ=te=du=sə=mɑ̃=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=lε=mo=ki=va=lɑ̃=plys=kə=də=lɔʁ 25
  ɛ̃=vɑ̃=te=a=œ̃=na=və=niʁ=a=nu=dø=y=nə=nu=vεl=lə=vi 17
  dɔ̃=ty=fə=ʁa=paʁ=ti 6

PostScriptum

je t’ai… Non c’est interdit… faut pas… oubli… oubli

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/10/2005 19:19Kokinne

Wow alors la c’est sublime.. C,est rempli d’espoir et a la fois de tristesse ! J’aime beaucoup et je suis ontente detre la premiere ai metre un com:P

Auteur de Poésie
12/10/2005 02:23Rêve Éveiller

Magnifique!!
j’adore ton poème!
laisse toi emporter par l’amour!
bravo!!;)