Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Adieu De La Vie

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/10/2005 09:02

L'écrit contient 153 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Painoir

L’Adieu De La Vie

Lorsque que le bonheur te fuit
Tu deviens lasse de ta petite vie
Dans les flammes de l’enfer tu glisses
Et devant toi il ne reste plus que l’indifférence

Pour les autres ils préfèrent faire leur vie
Que de te sortir de l’éternelle nuit
Tu fais tout pour cacher ta terrible peine
Mais eux ne font rien pour éteindre leur haine

La mort trouble tes rêves et tes idées
Elle s’entasse dans ton cœur à jamais
Sur ton chemin il n’y a plus aucun homme
Plus aucun pouvant te murmurer « je t’aime »

Le suicide se construit puis te tourmente
Lorsque que la lueur est bientôt morte
Et qu’il ne reste plus aucune chance
Elle fait place à un terrible silence

Les mots manquent pour définir ta souffrance
Et exprimer ta désespérance

Mais il ne reste plus qu’un dernier soupir
Avant de sentir la vie partir
 • Pieds Hyphénique: L’Adieu De La Vie

  lors=que=que=le=bon=heur=te=fuit 8
  tu=de=viens=las=se=de=ta=pe=ti=te=vie 11
  dans=les=flam=mes=de=len=fer=tu=glis=ses 10
  et=de=vant=toi=il=ne=res=te=plus=que=lin=dif=fé=rence 14

  pour=les=au=tres=ils=pré=fè=rent=fai=re=leur=vie 12
  que=de=te=sor=tir=de=lé=ter=nel=le=nuit 11
  tu=fais=tout=pour=ca=cher=ta=ter=ri=ble=pei=ne 12
  mais=eux=ne=font=rien=pour=é=tein=dre=leur=hai=ne 12

  la=mort=trou=ble=tes=rê=ves=et=tes=i=dées 11
  el=le=sen=tas=se=dans=ton=cœur=à=ja=mais 11
  sur=ton=che=min=il=ny=a=plus=au=cun=hom=me 12
  plus=au=cun=pou=vant=te=mur=mu=rer=je=tai=me 12

  le=sui=ci=de=se=cons=truit=puis=te=tour=men=te 12
  lors=que=que=la=lueur=est=bien=tôt=mor=te 10
  et=quil=ne=res=te=plus=au=cu=ne=chan=ce 11
  el=le=fait=pla=ce=à=un=ter=ri=ble=si=lence 12

  les=mots=man=quent=pour=dé=fi=nir=ta=souf=fran=ce 12
  et=ex=pri=mer=ta=dé=ses=pé=ran=ce 10

  mais=il=ne=res=te=plus=quun=der=ni=er=sou=pir 12
  avant=de=sen=tir=la=vie=par=tir 8
 • Phonétique : L’Adieu De La Vie

  lɔʁskə kə lə bɔnœʁ tə fɥi
  ty dəvjɛ̃ lasə də ta pətitə vi
  dɑ̃ lε flamə də lɑ̃fe ty ɡlisə
  e dəvɑ̃ twa il nə ʁεstə plys kə lɛ̃difeʁɑ̃sə

  puʁ lεz- otʁəz- il pʁefεʁe fεʁə lœʁ vi
  kə də tə sɔʁtiʁ də letεʁnεllə nɥi
  ty fε tu puʁ kaʃe ta teʁiblə pεnə
  mεz- ø nə fɔ̃ ʁjɛ̃ puʁ etɛ̃dʁə lœʁ-εnə

  la mɔʁ tʁublə tε ʁεvəz- e tεz- ide
  εllə sɑ̃tasə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ a ʒamε
  syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃ il ni a plysz- okœ̃ ɔmə
  plysz- okœ̃ puvɑ̃ tə myʁmyʁəʁ « ʒə tεmə »

  lə sɥisidə sə kɔ̃stʁɥi pɥi tə tuʁmɑ̃tə
  lɔʁskə kə la lɥœʁ ε bjɛ̃to mɔʁtə
  e kil nə ʁεstə plysz- okynə ʃɑ̃sə
  εllə fε plasə a œ̃ teʁiblə silɑ̃sə

  lε mo mɑ̃ke puʁ definiʁ ta sufʁɑ̃sə
  e εkspʁime ta dezεspeʁɑ̃sə

  mεz- il nə ʁεstə plys kœ̃ dεʁnje supiʁ
  avɑ̃ də sɑ̃tiʁ la vi paʁtiʁ
 • Pieds Phonétique : L’Adieu De La Vie

  lɔʁ=skə=kə=lə=bɔ=nœ=ʁə=tə=fɥi 9
  ty=də=vj=ɛ̃=la=sə=də=ta=pə=ti=tə=vi 12
  dɑ̃=lε=fla=mə=də=lɑ̃=fe=ty=ɡli=sə 10
  e=də=vɑ̃=twa=il=nə=ʁεstə=plys=kə=lɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə 13

  puʁ=lε=zo=tʁə=zil=pʁe=fε=ʁe=fε=ʁə=lœʁ=vi 12
  kə=də=tə=sɔʁ=tiʁ=də=le=tεʁ=nεl=lə=nɥi 11
  ty=fε=tu=puʁ=ka=ʃe=ta=te=ʁi=blə=pε=nə 12
  mε=zø=nə=fɔ̃=ʁjɛ̃=puʁ=e=tɛ̃=dʁə=lœʁ-ε=nə 12

  la=mɔʁ=tʁu=blə=tε=ʁε=və=ze=tε=zi=de 11
  εl=lə=sɑ̃=ta=sə=dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=a=ʒa=mε 12
  syʁ=tɔ̃=ʃə=mɛ̃=il=ni=a=plys=zo=kœ̃=ɔ=mə 12
  plys=zo=kœ̃=pu=vɑ̃=tə=myʁ=my=ʁəʁ=ʒə=tε=mə 12

  lə=sɥi=si=də=sə=kɔ̃s=tʁɥi=pɥi=tə=tuʁ=mɑ̃=tə 12
  lɔʁ=skə=kə=la=lɥœ=ʁə=ε=bj=ɛ̃=to=mɔʁ=tə 12
  e=kil=nə=ʁεs=tə=plys=zo=ky=nə=ʃɑ̃=sə 11
  εl=lə=fε=pla=sə=a=œ̃=te=ʁi=blə=si=lɑ̃sə 12

  lε=mo=mɑ̃=ke=puʁ=de=fi=niʁ=ta=su=fʁɑ̃=sə 12
  e=εk=spʁi=me=ta=de=zεs=pe=ʁɑ̃=sə 10

  mε=zil=nə=ʁεs=tə=plys=kœ̃=dεʁ=nj=e=su=piʁ 12
  a=vɑ̃=də=sɑ̃=tiʁ=la=vi=paʁ=tiʁ 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/10/2005 13:22Cindy Limpens

Sublime adieu.....J’adore(F)
{}...Au Plaisir...{}