Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : J’Ai Tant Rêvé

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/11/2005 11:20

L'écrit contient 276 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.

Poete : Painoir

J’Ai Tant Rêvé

J’ai tant rêvé de toi dans ma vie
De ton corps dans mon lit
Il y a-t-il encore de l’espoir
Dois je encore vraiment y croire
De ton baiser sur ma bouche
Et sur mon cœur, ta flèche
Mais devant ton apparence réelle
Je ne pourrais point faire de merveille

J’ai tant rêvé que j’en ai perdu ma vie
Tous les matins quand je me réveille
J’aimerais retomber dans le sommeil
La douleur dans mon cœur est infinie
Il est trop tard pour reprendre ce corps
Il ne reste plus que l’ombre de la mort
Tout ce qui compter pour moi était la chance
Mais aujourd’hui elle n’a plus aucune importance

J’ai tant rêvé, tant marché les yeux fermés
Sans doute pour croire que tout aller mieux
Mais je ne suis que fantôme parmi tant d’autre
Un être qui a perdu l’envie de continuer à vivre
Et toute votre intolérance ne me laisse qu’une envie
En finir avec ce rêve donné qui n’est point ma vie
J’ère seule, sans solution, dans les grandes rues
Mais au fond je sais que la mort m’a eu

J’ai tant rêvé que je me suis perdu dedans
Tant espéré d’oublier les taches de sang
Et cette lame l’avoir banni une fois pour toute
Mais en ces jours trop durs devenus l’attente
Plus les heures passent, plus j’en ai marre
Je vis le présent comme dans le passé
L’avenir j’en ai peur, je préférais m’oublier
J’ai tant rêvé que j’ai finis dans un cauchemar
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Tant Rêvé

  jai=tant=rê=vé=de=toi=dans=ma=vie 9
  de=ton=corps=dans=mon=lit 6
  il=y=a=til=en=co=re=de=les=poir 10
  dois=je=en=co=re=vrai=ment=y=croi=re 10
  de=ton=bai=ser=sur=ma=bou=che 8
  et=sur=mon=cœur=ta=flè=che 7
  mais=de=vant=ton=ap=pa=ren=ce=réelle 9
  je=ne=pour=rais=point=fai=re=de=mer=veille 10

  jai=tant=rê=vé=que=jen=ai=per=du=ma=vie 11
  tous=les=ma=tins=quand=je=me=ré=vei=lle 10
  jai=me=rais=re=tom=ber=dans=le=som=meil 10
  la=dou=leur=dans=mon=cœur=est=in=fi=nie 10
  il=est=trop=tard=pour=re=pren=dre=ce=corps 10
  il=ne=res=te=plus=que=lombre=de=la=mort 10
  tout=ce=qui=comp=ter=pour=moi=é=tait=la=chance 11
  mais=au=jourdhui=elle=na=plus=au=cuneim=por=tance 10

  jai=tant=rê=vé=tant=mar=ché=les=yeux=fer=més 11
  sans=dou=te=pour=croire=que=tout=al=ler=mieux 10
  mais=je=ne=suis=que=fan=tôme=par=mi=tant=dautre 11
  un=être=qui=a=per=du=len=vie=de=con=ti=nuer=à=vivre 14
  et=toute=vo=trein=to=lé=ran=ce=ne=me=lais=se=quu=ne=en=vie 16
  en=fi=nir=a=vec=ce=rêve=don=né=qui=nest=point=ma=vie 14
  jère=seu=le=sans=so=lu=tion=dans=les=gran=des=rues 12
  mais=au=fond=je=sais=que=la=mort=ma=eu 10

  jai=tant=rê=vé=que=je=me=suis=per=du=de=dans 12
  tant=es=pé=ré=dou=blier=les=taches=de=sang 10
  et=cette=la=me=la=voir=ban=ni=u=ne=fois=pour=toute 13
  mais=en=ces=jours=trop=durs=de=ve=nus=lat=tente 11
  plus=les=heu=res=pas=sent=plus=jen=ai=marre 10
  je=vis=le=pré=sent=comme=dans=le=pas=sé 10
  lave=nir=jen=ai=peur=je=pré=fé=rais=mou=blier 11
  jai=tant=rê=vé=que=jai=fi=nis=dans=un=cauche=mar 12
 • Phonétique : J’Ai Tant Rêvé

  ʒε tɑ̃ ʁεve də twa dɑ̃ ma vi
  də tɔ̃ kɔʁ dɑ̃ mɔ̃ li
  il i a til ɑ̃kɔʁə də lεspwaʁ
  dwa ʒə ɑ̃kɔʁə vʁεmɑ̃ i kʁwaʁə
  də tɔ̃ bεze syʁ ma buʃə
  e syʁ mɔ̃ kœʁ, ta flεʃə
  mε dəvɑ̃ tɔ̃n- apaʁɑ̃sə ʁeεllə
  ʒə nə puʁʁε pwɛ̃ fεʁə də mεʁvεjə

  ʒε tɑ̃ ʁεve kə ʒɑ̃n- ε pεʁdy ma vi
  tus lε matɛ̃ kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə
  ʒεməʁε ʁətɔ̃be dɑ̃ lə sɔmεj
  la dulœʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ εt- ɛ̃fini
  il ε tʁo taʁ puʁ ʁəpʁɑ̃dʁə sə kɔʁ
  il nə ʁεstə plys kə lɔ̃bʁə də la mɔʁ
  tu sə ki kɔ̃te puʁ mwa etε la ʃɑ̃sə
  mεz- oʒuʁdɥi εllə na plysz- okynə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə

  ʒε tɑ̃ ʁεve, tɑ̃ maʁʃe lεz- iø fεʁme
  sɑ̃ dutə puʁ kʁwaʁə kə tut- ale mjø
  mε ʒə nə sɥi kə fɑ̃tomə paʁmi tɑ̃ dotʁə
  œ̃n- εtʁə ki a pεʁdy lɑ̃vi də kɔ̃tinɥe a vivʁə
  e tutə vɔtʁə ɛ̃tɔleʁɑ̃sə nə mə lεsə kynə ɑ̃vi
  ɑ̃ finiʁ avεk sə ʁεvə dɔne ki nε pwɛ̃ ma vi
  ʒεʁə sələ, sɑ̃ sɔlysjɔ̃, dɑ̃ lε ɡʁɑ̃də ʁy
  mεz- o fɔ̃ ʒə sε kə la mɔʁ ma y

  ʒε tɑ̃ ʁεve kə ʒə mə sɥi pεʁdy dədɑ̃
  tɑ̃ εspeʁe dublje lε taʃə də sɑ̃
  e sεtə lamə lavwaʁ bani ynə fwa puʁ tutə
  mεz- ɑ̃ sε ʒuʁ tʁo dyʁ dəvənys latɑ̃tə
  plys lεz- œʁ pase, plys ʒɑ̃n- ε maʁə
  ʒə vis lə pʁezɑ̃ kɔmə dɑ̃ lə pase
  lavəniʁ ʒɑ̃n- ε pœʁ, ʒə pʁefeʁε mublje
  ʒε tɑ̃ ʁεve kə ʒε fini dɑ̃z- œ̃ koʃəmaʁ
 • Pieds Phonétique : J’Ai Tant Rêvé

  ʒε=tɑ̃=ʁε=ve=də=twa=dɑ̃=ma=vi 9
  də=tɔ̃=kɔʁ=dɑ̃=mɔ̃=li 6
  il=i=a=til=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=lεs=pwaʁ 10
  dwa=ʒə=ɑ̃=kɔʁ=ə=vʁε=mɑ̃=i=kʁwa=ʁə 10
  də=tɔ̃=bε=ze=syʁ=ma=bu=ʃə 8
  e=syʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=ta=flε=ʃə 8
  mεdə=vɑ̃=tɔ̃=na=pa=ʁɑ̃=sə=ʁe=εl=lə 10
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pwɛ̃=fε=ʁə=də=mεʁ=vεjə 10

  ʒε=tɑ̃=ʁε=ve=kə=ʒɑ̃=nε=pεʁ=dy=ma=vi 11
  tus=lε=ma=tɛ̃=kɑ̃=ʒə=mə=ʁe=vε=jə 10
  ʒε=mə=ʁε=ʁə=tɔ̃=be=dɑ̃=lə=sɔ=mεj 10
  la=du=lœʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ε=tɛ̃=fi=ni 10
  il=ε=tʁo=taʁ=puʁ=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=sə=kɔʁ 10
  il=nə=ʁεstə=plys=kə=lɔ̃=bʁə=də=la=mɔʁ 10
  tusə=ki=kɔ̃=te=puʁ=mwa=e=tε=la=ʃɑ̃sə 10
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=εllə=na=plys=zo=kynəɛ̃=pɔʁtɑ̃sə 10

  ʒε=tɑ̃=ʁε=ve=tɑ̃=maʁ=ʃe=lε=ziø=fεʁ=me 11
  sɑ̃=du=tə=puʁ=kʁwaʁə=kə=tu=ta=le=mjø 10
  mεʒə=nə=sɥi=kə=fɑ̃=to=mə=paʁ=mi=tɑ̃dotʁə 10
  œ̃=nεtʁə=ki=a=pεʁ=dy=lɑ̃=vi=də=kɔ̃=tin=ɥe=a=vivʁə 14
  e=tutə=vɔ=tʁəɛ̃=tɔ=le=ʁɑ̃=sə=nə=mə=lε=sə=ky=nə=ɑ̃=vi 16
  ɑ̃=fi=niʁ=a=vεk=sə=ʁεvə=dɔ=ne=ki=nε=pwɛ̃=ma=vi 14
  ʒεʁə=sə=lə=sɑ̃=sɔ=ly=sjɔ̃=dɑ̃=lε=ɡʁɑ̃=də=ʁy 12
  mε=zo=fɔ̃=ʒə=sε=kə=la=mɔʁ=ma=y 10

  ʒε=tɑ̃=ʁε=ve=kə=ʒə=mə=sɥi=pεʁ=dydə=dɑ̃ 11
  tɑ̃=εs=pe=ʁe=du=blje=lε=taʃə=də=sɑ̃ 10
  e=sεtə=la=mə=la=vwaʁ=ba=ni=y=nə=fwa=puʁtutə 12
  mε=zɑ̃=sε=ʒuʁ=tʁo=dyʁ=də=və=nys=la=tɑ̃tə 11
  plys=lε=zœʁ=pa=se=plys=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə 10
  ʒə=vis=lə=pʁe=zɑ̃=kɔmə=dɑ̃=lə=pa=se 10
  lavə=niʁ=ʒɑ̃=nε=pœʁ=ʒə=pʁe=fe=ʁε=mu=blje 11
  ʒε=tɑ̃=ʁε=ve=kə=ʒε=fi=ni=dɑ̃=zœ̃=koʃə=maʁ 12

PostScriptum

Malheur à ceux qui rêve vie ! Malheur à moi !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/11/2005 11:33Jaichangerdeconte

je sais pas mais je trouve que ce poéme ferai un exellente chanson ! ! !

Auteur de Poésie
01/11/2005 11:40†Poupée_Détraqué†(L)

il est vraiment top bo ton poême serieu jen ai les lamres au yeux de se que tu dit la pq j’ai l’impression de voir mes pencer et ma vie ds se poême! Félicitation!
amitier
PtItE DiaBlEsse Gg