Poeme : Voyageur Éternel

Voyageur Éternel

Devant cette croix isolée
Je reste un mec errant
Devant ce calvaire torturé
Je reste un homme volant

Le voyageur fait ses bagages
En les remplissant de ses orages
Avant de les poser dans un nuage

Devant cette bannière sans étoile
Je mets les voiles
Devant ce drapeau blanc rouge de sang
Je reste cet homme pleurant

Le rêveur sort de sa cage
Des larmes plein son visage
Il se peint en vert de rage

Pourtant tu sais que j’existe quelque part
Entre 10 heures et midi moins le quart
Entre ailleurs et nul part
Entre la lumière et le brouillard
Entre le papillon et le cafard
Entre l’ orchestre et la fanfare
Entre la fièvre et un samedi tard
Entre le pied d’alouette et ma tête de lard
Entre Melchior et Balthazar
Entre la corde et la guitare
Entre la porte et le placard

Devant cet autel désaffecté
Deux étoiles sont tombées
Je reste un homme filant
En ligne droite vers le néant

Le voyageur prépare ses valises
Il branche une ou deux balises
Et de ton amour te dévalise

Devant cette chambre vide
Sur le lit les draps font des rides
Comme dans le bénitier
Où un corbeau vient de plonger

Le rêveur a pris son sac
Il aimerait être Kérouac
Là bas c’est l’est
Mais lui est un peu l’ouest

Pourtant j’ai fait tout ce que j’ai pu
Pour trouver l’arche du temps perdu
Pourtant je suis sur d’avoir bien bu
Le mot écrit à l’encre de ciguë

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Voyageur Éternel

  de=vant=cet=te=croix=i=so=lée 8
  je=res=te=un=mec=er=rant 7
  de=vant=ce=cal=vaire=tor=tu=ré 8
  je=res=te=un=hom=me=vo=lant 8

  le=voya=geur=fait=ses=ba=ga=ges 8
  en=les=rem=plis=sant=de=ses=o=rages 9
  avant=de=les=po=ser=dans=un=nuage 8

  de=vant=cette=ban=niè=re=sans=é=toile 9
  je=mets=les=voi=les 5
  de=vant=ce=dra=peau=blanc=rouge=de=sang 9
  je=res=te=cet=hom=me=pleu=rant 8

  le=rê=veur=sort=de=sa=ca=ge 8
  des=lar=mes=plein=son=vi=sa=ge 8
  il=se=peint=en=vert=de=ra=ge 8

  pour=tant=tu=sais=que=jexiste=quel=que=part 9
  entre=dix=heures=et=mi=di=moins=le=quart 9
  en=tre=ail=leurs=et=nul=part 7
  entre=la=lu=miè=reet=le=brouil=lard 8
  entre=le=pa=pillon=et=le=ca=fard 8
  entre=lor=ches=tre=et=la=fan=fare 8
  entre=la=fièvreet=un=sa=me=di=tard 8
  entre=le=pied=da=louetteet=ma=tê=te=de=lard 10
  en=tre=mel=chior=et=bal=tha=zar 8
  en=tre=la=corde=et=la=gui=tare 8
  en=tre=la=porte=et=le=pla=card 8

  de=vant=cet=au=tel=dé=saf=fec=té 9
  deux=é=toi=les=sont=tom=bées 7
  je=res=te=un=hom=me=fi=lant 8
  en=li=gne=droite=vers=le=né=ant 8

  le=voya=geur=pré=pare=ses=va=lises 8
  il=bran=che=une=ou=deux=ba=lises 8
  et=de=ton=a=mour=te=dé=va=lise 9

  de=vant=cet=te=cham=bre=vi=de 8
  sur=le=lit=les=draps=font=des=rides 8
  com=me=dans=le=bé=ni=ti=er 8
  où=un=cor=beau=vient=de=plon=ger 8

  le=rê=veur=a=pris=son=sac 7
  il=aime=rait=ê=tre=ké=rou=ac 8
  là=bas=cest=lest 4
  mais=lui=est=un=peu=louest 6

  pour=tant=jai=fait=tout=ce=que=jai=pu 9
  pour=trou=ver=lar=che=du=temps=per=du 9
  pour=tant=je=suis=sur=da=voir=bien=bu 9
  le=mot=é=crit=à=lencre=de=ci=guë 9
 • Phonétique : Voyageur Éternel

  dəvɑ̃ sεtə kʁwa izɔle
  ʒə ʁεstə œ̃ mεk eʁɑ̃
  dəvɑ̃ sə kalvεʁə tɔʁtyʁe
  ʒə ʁεstə œ̃n- ɔmə vɔlɑ̃

  lə vwajaʒœʁ fε sε baɡaʒə
  ɑ̃ lε ʁɑ̃plisɑ̃ də sεz- ɔʁaʒə
  avɑ̃ də lε poze dɑ̃z- œ̃ nɥaʒə

  dəvɑ̃ sεtə banjεʁə sɑ̃z- etwalə
  ʒə mεt lε vwalə
  dəvɑ̃ sə dʁapo blɑ̃ ʁuʒə də sɑ̃
  ʒə ʁεstə sεt ɔmə pləʁɑ̃

  lə ʁεvœʁ sɔʁ də sa kaʒə
  dε laʁmə- plɛ̃ sɔ̃ vizaʒə
  il sə pɛ̃ ɑ̃ vεʁ də ʁaʒə

  puʁtɑ̃ ty sε kə ʒεɡzistə kεlkə paʁ
  ɑ̃tʁə diz- œʁz- e midi mwɛ̃ lə kaʁ
  ɑ̃tʁə ajœʁz- e nyl paʁ
  ɑ̃tʁə la lymjεʁə e lə bʁujaʁ
  ɑ̃tʁə lə papijɔ̃ e lə kafaʁ
  ɑ̃tʁə lɔʁkεstʁə e la fɑ̃faʁə
  ɑ̃tʁə la fjεvʁə e œ̃ samədi taʁ
  ɑ̃tʁə lə pje daluεtə e ma tεtə də laʁ
  ɑ̃tʁə mεlʃjɔʁ e baltazaʁ
  ɑ̃tʁə la kɔʁdə e la ɡitaʁə
  ɑ̃tʁə la pɔʁtə e lə plakaʁ

  dəvɑ̃ sεt otεl dezafεkte
  døz- etwalə sɔ̃ tɔ̃be
  ʒə ʁεstə œ̃n- ɔmə filɑ̃
  ɑ̃ liɲə dʁwatə vεʁ lə neɑ̃

  lə vwajaʒœʁ pʁepaʁə sε valizə
  il bʁɑ̃ʃə ynə u dø balizə
  e də tɔ̃n- amuʁ tə devalizə

  dəvɑ̃ sεtə ʃɑ̃bʁə vidə
  syʁ lə li lε dʁa fɔ̃ dε ʁidə
  kɔmə dɑ̃ lə benitje
  u œ̃ kɔʁbo vjɛ̃ də plɔ̃ʒe

  lə ʁεvœʁ a pʁi sɔ̃ sak
  il εməʁε εtʁə keʁuak
  la ba sε lε
  mε lɥi εt- œ̃ pø luεst

  puʁtɑ̃ ʒε fε tu sə kə ʒε py
  puʁ tʁuve laʁʃə dy tɑ̃ pεʁdy
  puʁtɑ̃ ʒə sɥi syʁ davwaʁ bjɛ̃ by
  lə mo ekʁi a lɑ̃kʁə də siɡy
 • Syllabes Phonétique : Voyageur Éternel

  də=vɑ̃=sε=tə=kʁwa=i=zɔ=le 8
  ʒə=ʁεs=tə=œ̃=mεk=e=ʁɑ̃ 7
  də=vɑ̃sə=kal=vε=ʁə=tɔʁ=ty=ʁe 8
  ʒə=ʁεs=tə=œ̃=nɔ=mə=vɔ=lɑ̃ 8

  lə=vwa=ja=ʒœʁ=fε=sε=ba=ɡaʒə 8
  ɑ̃=lε=ʁɑ̃=pli=sɑ̃də=sε=zɔ=ʁaʒə 8
  a=vɑ̃də=lε=po=ze=dɑ̃=zœ̃=nɥ=aʒə 9

  də=vɑ̃=sεtə=ba=njε=ʁə=sɑ̃=ze=twalə 9
  ʒə=mεt=lε=vwa=lə 5
  də=vɑ̃sə=dʁa=po=blɑ̃=ʁu=ʒə=də=sɑ̃ 9
  ʒə=ʁεs=tə=sεt=ɔ=mə=plə=ʁɑ̃ 8

  lə=ʁε=vœʁ=sɔʁ=də=sa=ka=ʒə 8
  dε=laʁ=mə=plɛ̃=sɔ̃=vi=za=ʒə 8
  il=sə=pɛ̃=ɑ̃=vεʁ=də=ʁa=ʒə 8

  puʁ=tɑ̃=tysεkə=ʒεɡ=zis=tə=kεl=kə=paʁ 9
  ɑ̃tʁə=di=zœʁ=ze=mi=di=mwɛ̃=lə=kaʁ 9
  ɑ̃=tʁə=a=jœ=ʁə=ze=nyl=paʁ 8
  ɑ̃tʁə=la=ly=mjε=ʁəe=lə=bʁu=jaʁ 8
  ɑ̃tʁə=lə=pa=pi=jɔ̃=e=lə=ka=faʁ 9
  ɑ̃=tʁə=lɔʁ=kεstʁə=e=la=fɑ̃=faʁə 8
  ɑ̃tʁə=la=fjεvʁəe=œ̃=sa=mə=di=taʁ 8
  ɑ̃tʁə=lə=pje=da=lu=ε=təe=ma=tε=tə=də=laʁ 12
  ɑ̃=tʁə=mεl=ʃjɔʁ=e=bal=ta=zaʁ 8
  ɑ̃=tʁə=la=kɔʁdə=e=la=ɡi=taʁə 8
  ɑ̃=tʁə=la=pɔʁtə=e=lə=pla=kaʁ 8

  də=vɑ̃=sεt=o=tεl=de=za=fεk=te 9
  dø=ze=twa=lə=sɔ̃=tɔ̃=be 7
  ʒə=ʁεs=tə=œ̃=nɔ=mə=fi=lɑ̃ 8
  ɑ̃=li=ɲə=dʁwatə=vεʁ=lə=ne=ɑ̃ 8

  lə=vwa=ja=ʒœʁ=pʁe=paʁə=sε=valizə 8
  il=bʁɑ̃=ʃə=ynə=u=dø=ba=lizə 8
  e=də=tɔ̃=na=muʁtə=de=va=lizə 8

  də=vɑ̃=sε=tə=ʃɑ̃=bʁə=vi=də 8
  syʁ=lə=li=lε=dʁa=fɔ̃=dε=ʁidə 8
  kɔ=mə=dɑ̃=lə=be=ni=tj=e 8
  u=œ̃=kɔʁ=bo=vjɛ̃=də=plɔ̃=ʒe 8

  lə=ʁε=vœ=ʁə=a=pʁi=sɔ̃=sak 8
  il=εmə=ʁε=ε=tʁə=ke=ʁu=ak 8
  la=ba=sε=lε 4
  mε=lɥi=ε=tœ̃=pø=lu=εst 7

  puʁ=tɑ̃=ʒε=fε=tusə=kə=ʒε=py 8
  puʁ=tʁu=ve=laʁʃə=dy=tɑ̃=pεʁ=dy 8
  puʁ=tɑ̃ʒə=sɥi=syʁ=da=vwaʁ=bjɛ̃=by 8
  lə=mo=e=kʁi=a=lɑ̃kʁə=də=si=ɡy 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/07/2011 08:24Solfege34

papillon plutot que cafard 😉
j’aime beaucoup
solange

Auteur de Poésie
05/07/2011 11:40(Bf) Thea (Bf)

Les images utilisées sont toujours aussi parlantes

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/07/2011 07:24

L'écrit contient 261 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs