Poème-France.com

Poeme : Si J’ÉtaisSi J’Étais

Si j’étais ton hère
Il faudrait que tu m’éclaires
D’un coup de foudre
Si j’étais ton thon
Tu serais ma sardine
Et tous les soirs on irait en boite
Mais si j’étais thon beau
Tu serais mouette
Si j’étais ton alité
Tu me jetterais allo
Et on se dirait de grosses sonneries
Si j’étais ton du
Tu serais vite rasée
Je te le dis d’un ton sur
Si j’étais ton age
Tu prendrais du poids
Si j’étais ton us
Tu serais ma coutume
Question d’habitude
Si j’étais ton eau
Tu serais ivre
Ce serait divin
Si j’étais ton
Cela serait sain

On dit mouette comme un thon beau non ?
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒetε tɔ̃n- εʁə
il fodʁε kə ty meklεʁə
dœ̃ ku də fudʁə
si ʒetε tɔ̃ tɔ̃
ty səʁε ma saʁdinə
e tus lε swaʁz- ɔ̃n- iʁε ɑ̃ bwatə
mε si ʒetε tɔ̃ bo
ty səʁε muεtə asteʁiskə
si ʒetε tɔ̃n- alite
ty mə ʒεtəʁεz- alo
e ɔ̃ sə diʁε də ɡʁɔsə sɔnəʁi
si ʒetε tɔ̃ dy
ty səʁε vitə ʁaze
ʒə tə lə di dœ̃ tɔ̃ syʁ
si ʒetε tɔ̃n- aʒə
ty pʁɑ̃dʁε dy pwa
si ʒetε tɔ̃n- ys
ty səʁε ma kutymə
kεstjɔ̃ dabitydə
si ʒetε tɔ̃n- o
ty səʁεz- ivʁə
sə səʁε divɛ̃
si ʒetε tɔ̃
səla səʁε sɛ̃

asteʁiskə ɔ̃ di muεtə kɔmə œ̃ tɔ̃ bo nɔ̃ ?