Poeme : A L’aube D’un Nouveau Soir

A L’aube D’un Nouveau Soir

Et si ce soir on faisait amour à part
Je mets le tien dans le placard
Et je range le mien dans le tiroir
Et si ce soir on se redécouvrait
Si pour une fois on se surprenait
Si on osait à nouveau flirter
Je pourrais même te draguer
Te dire les je t’aime que l’on a oublié
De s’échanger tout au long de ces années

Et si ce soir on se parlait de demain
En serrant nos deux mains
Si l’on se rapprochait sur le canapé
Plutôt que de rester chacun à l’opposé
Et si tu me me laissais t’embrasser
Comme si de nos innombrables baisers
Celui-ci était de nouveau le premier
Et si l’on faisait l’amour en se regardant
Comme il y a très longtemps

Et si ce soir on éteignait la télé
Pour admirer les couleurs de l’été
Ou regarder la mer s’envoler
Si l’on s’asseyait sur la vieille pierre
Tu sais celle où à la fin de l’hiver
Nous avions gravé nos prénoms
Entourés d’un cœur rose bonbon
Viens essayons de la retourner
Pour vérifier ce qu’il en est resté

Et si ce soir on réinventait notre amour
Car vois tu malgré tous ces mauvais jours
Je t’aime encore et pour toujours
Si nous allions sur le sentier de nos vingts ans
En oubliant nos cheveux presque blancs
Et si ce matin on allait jusqu’à la mairie
On trouverait sans doute notre ban
Je suis sur que des mariées tu serais la plus jolie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A L’aube D’un Nouveau Soir

  et=si=ce=soir=on=fai=sait=a=mour=à=part 11
  je=mets=le=tien=dans=le=pla=card 8
  et=je=ran=ge=le=mien=dans=le=ti=roir 10
  et=si=ce=soir=on=se=re=dé=cou=vrait 10
  si=pour=u=ne=fois=on=se=sur=pre=nait 10
  si=on=o=sait=à=nou=veau=flir=ter 9
  je=pour=rais=mê=me=te=dra=guer 8
  te=dire=les=je=taime=que=lon=a=ou=blié 10
  de=sé=chan=ger=tout=au=long=de=ces=an=nées 11

  et=si=ce=soir=on=se=par=lait=de=de=main 11
  en=ser=rant=nos=deux=mains 6
  si=lon=se=rap=pro=chait=sur=le=ca=na=pé 11
  plu=tôt=que=de=res=ter=cha=cun=à=lop=po=sé 12
  et=si=tu=me=me=lais=sais=tem=bras=ser 10
  comme=si=de=nos=in=nom=bra=bles=bai=sers 10
  ce=lui=ci=é=tait=de=nou=veau=le=pre=mier 11
  et=si=lon=fai=sait=la=mour=en=se=re=gar=dant 12
  com=me=il=y=a=très=long=temps 8

  et=si=ce=soir=on=é=tei=gnait=la=té=lé 11
  pour=ad=mi=rer=les=cou=leurs=de=lé=té 10
  ou=re=gar=der=la=mer=sen=vo=ler 9
  si=lon=sas=seyait=sur=la=viei=lle=pier=re 10
  tu=sais=cel=leoù=à=la=fin=de=lhi=ver 10
  nous=a=vi=ons=gra=vé=nos=pré=nom=s 10
  en=tou=rés=dun=cœur=ro=se=bon=bon 9
  viens=es=say=ons=de=la=re=tour=ner 9
  pour=vé=ri=fier=ce=quil=en=est=res=té 10

  et=si=ce=soir=on=réinven=tait=no=trea=mour 10
  car=vois=tu=mal=gré=tous=ces=mau=vais=jours 10
  je=tai=me=en=co=re=et=pour=tou=jours 10
  si=nous=al=lions=sur=le=sen=tier=de=nos=vingts=ans 12
  en=ou=bli=ant=nos=che=veux=pres=que=blancs 10
  et=si=ce=ma=tin=on=al=lait=jus=quà=la=mai=rie 13
  on=trou=ve=rait=sans=dou=te=no=tre=ban 10
  je=suis=sur=que=des=ma=ri=ées=tu=se=rais=la=plus=jo=lie 15
 • Phonétique : A L’aube D’un Nouveau Soir

  e si sə swaʁ ɔ̃ fəzε amuʁ a paʁ
  ʒə mεt lə tjɛ̃ dɑ̃ lə plakaʁ
  e ʒə ʁɑ̃ʒə lə mjɛ̃ dɑ̃ lə tiʁwaʁ
  e si sə swaʁ ɔ̃ sə ʁədekuvʁε
  si puʁ ynə fwaz- ɔ̃ sə syʁpʁənε
  si ɔ̃n- ozε a nuvo fliʁte
  ʒə puʁʁε mεmə tə dʁaɡe
  tə diʁə lε ʒə tεmə kə lɔ̃n- a ublje
  də seʃɑ̃ʒe tut- o lɔ̃ də sεz- ane

  e si sə swaʁ ɔ̃ sə paʁlε də dəmɛ̃
  ɑ̃ seʁɑ̃ no dø mɛ̃
  si lɔ̃ sə ʁapʁoʃε syʁ lə kanape
  plyto kə də ʁεste ʃakœ̃ a lɔpoze
  e si ty mə mə lεsε tɑ̃bʁase
  kɔmə si də noz- inɔ̃bʁablə bεze
  səlɥi si etε də nuvo lə pʁəmje
  e si lɔ̃ fəzε lamuʁ ɑ̃ sə ʁəɡaʁdɑ̃
  kɔmə il i a tʁε lɔ̃tɑ̃

  e si sə swaʁ ɔ̃n- etεɲε la tele
  puʁ admiʁe lε kulœʁ də lete
  u ʁəɡaʁde la mεʁ sɑ̃vɔle
  si lɔ̃ sasεjε syʁ la vjεjə pjeʁə
  ty sε sεllə u a la fɛ̃ də livεʁ
  nuz- avjɔ̃ ɡʁave no pʁenɔ̃
  ɑ̃tuʁe dœ̃ kœʁ ʁozə bɔ̃bɔ̃
  vjɛ̃z- esεjɔ̃ də la ʁətuʁne
  puʁ veʁifje sə kil ɑ̃n- ε ʁεste

  e si sə swaʁ ɔ̃ ʁeɛ̃vɑ̃tε nɔtʁə amuʁ
  kaʁ vwa ty malɡʁe tus sε movε ʒuʁ
  ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə e puʁ tuʒuʁ
  si nuz- aljɔ̃ syʁ lə sɑ̃tje də no vɛ̃z- ɑ̃
  ɑ̃n- ubljɑ̃ no ʃəvø pʁεskə blɑ̃
  e si sə matɛ̃ ɔ̃n- alε ʒyska la mεʁi
  ɔ̃ tʁuvəʁε sɑ̃ dutə nɔtʁə bɑ̃
  ʒə sɥi syʁ kə dε maʁje ty səʁε la plys ʒɔli
 • Syllabes Phonétique : A L’aube D’un Nouveau Soir

  e=si=sə=swaʁ=ɔ̃fə=zε=a=muʁ=a=paʁ 10
  ʒə=mεt=lə=tj=ɛ̃=dɑ̃=lə=pla=kaʁ 9
  e=ʒə=ʁɑ̃=ʒə=lə=mjɛ̃=dɑ̃=lə=ti=ʁwaʁ 10
  e=si=sə=swaʁ=ɔ̃=sə=ʁə=de=ku=vʁε 10
  si=puʁ=y=nə=fwa=zɔ̃=sə=syʁ=pʁə=nε 10
  si=ɔ̃=no=zε=a=nu=vo=fliʁ=te 9
  ʒə=puʁ=ʁε=mε=mə=tə=dʁa=ɡe 8
  tə=diʁə=lε=ʒə=tε=mə=kə=lɔ̃=na=u=blje 11
  də=se=ʃɑ̃=ʒe=tu=to=lɔ̃də=sε=za=ne 10

  e=si=sə=swaʁ=ɔ̃sə=paʁ=lε=də=də=mɛ̃ 10
  ɑ̃=se=ʁɑ̃=no=dø=mɛ̃ 6
  si=lɔ̃sə=ʁa=pʁo=ʃε=syʁ=lə=ka=na=pe 10
  ply=tokə=də=ʁεs=te=ʃa=kœ̃=a=lɔ=po=ze 11
  e=si=ty=mə=mə=lε=sε=tɑ̃=bʁa=se 10
  kɔmə=si=də=no=zi=nɔ̃=bʁa=blə=bε=ze 10
  səl=ɥi=si=e=tεdə=nu=vo=lə=pʁə=mje 10
  e=si=lɔ̃fə=zε=la=muʁ=ɑ̃=səʁə=ɡaʁ=dɑ̃ 10
  kɔ=mə=il=i=a=tʁε=lɔ̃=tɑ̃ 8

  e=sisə=swaʁ=ɔ̃=ne=tε=ɲε=la=te=le 10
  puʁ=ad=mi=ʁe=lε=ku=lœʁ=də=le=te 10
  u=ʁə=ɡaʁ=de=la=mεʁ=sɑ̃=vɔ=le 9
  si=lɔ̃=sa=sε=jε=syʁ=la=vjε=jə=pjeʁə 10
  ty=sε=sεl=lə=u=a=la=fɛ̃də=li=vεʁ 10
  nu=za=vj=ɔ̃=ɡʁa=ve=no=pʁe=nɔ̃ 9
  ɑ̃=tu=ʁe=dœ̃=kœ=ʁə=ʁo=zə=bɔ̃=bɔ̃ 10
  vj=ɛ̃=ze=sε=jɔ̃=də=la=ʁə=tuʁ=ne 10
  puʁ=ve=ʁi=fje=sə=kil=ɑ̃=nε=ʁεs=te 10

  e=sisə=swaʁ=ɔ̃=ʁe=ɛ̃=vɑ̃=tε=nɔ=tʁəa=muʁ 11
  kaʁ=vwa=ty=mal=ɡʁe=tus=sε=mo=vε=ʒuʁ 10
  ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=puʁ=tu=ʒuʁ 10
  si=nu=za=ljɔ̃=syʁ=lə=sɑ̃=tje=də=no=vɛ̃=zɑ̃ 12
  ɑ̃=nu=blj=ɑ̃=no=ʃə=vø=pʁεs=kə=blɑ̃ 10
  e=sisə=ma=tɛ̃=ɔ̃=na=lε=ʒys=ka=la=mε=ʁi 12
  ɔ̃=tʁu=və=ʁε=sɑ̃=du=tə=nɔ=tʁə=bɑ̃ 10
  ʒə=sɥi=syʁ=kə=dε=ma=ʁje=tysə=ʁε=la=plys=ʒɔ=li 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/08/2011 14:34Solfege34

joli !! très beau cette déclaration
amitiés 😉

Auteur de Poésie
10/08/2011 15:39Mamoune

tres belle declaration!!!

Auteur de Poésie
14/06/2013 01:53Eden33

tu vois, tu es toujours là ....
J’ai pris plaisir à découvrir ton poème préféré ...
Eden
Tu voles dans le ciel avec toutes tes couleurs ....

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/08/2011 20:50

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs