Poeme : Le Manège Des Ombres

Le Manège Des Ombres

Des ombres j’observe le manège
Et mes pensées se désagrègent
Je scandalise le placide limon
En y jetant les lettres de ton prénom
Je rénove ma vieille façade
A grand coup de pommade
Je ferme tes volets de bois vert
Et entre dans un cœur entrouvert

Si souvent,
J’ai déjeuné en compagnie du silence
J’ai dîné de manque et d’absence
J’ai soupé en tête à tête avec la nuit
En regardant l’écran de l’ennui

Je vais pas rester tout seul
Pour choisir la couleur de mon linceul
Je vis mon présent pour le futur
Et je mets dans mon ciel de l’azur
J’ai appris à vivre sans toi sous mon toit
J’ai des amis moins nombreux que mes doigts
Et toi m’as déposé doucement dans une éclipse
Ne t’étonne pas si maintenant je fais des ellipses

Si souvent,
J’ai dormi dans des draps rouillés
La tête posée sur un oreiller mouillé
J’ai caressé lentement le bout d’un soupir
Pour au matin me réveiller sans sourire

Aujourd’hui j’ai entendu le chant du coq
Me parler d’une hypothétique époque
Où tes sentiments ne seraient pas équivoques
Si je dois attendre qu’un jour à l’amour tu me convoques
J’aurai sans doute le cœur battant comme une breloque
Je serai tout ridé, tout pelé, tout vidé, tout ratatiné
Peut être même que je serai déjà enterré
Mais je ne t’aurai certainement pas oublié

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Manège Des Ombres

  des=om=bres=job=ser=ve=le=ma=nè=ge 10
  et=mes=pen=sées=se=dé=sa=grègent 8
  je=s=can=da=li=se=le=pla=ci=de=li=mon 12
  en=y=je=tant=les=lettres=de=ton=pré=nom 10
  je=ré=no=ve=ma=viei=lle=fa=ça=de 10
  a=grand=coup=de=pom=ma=de 7
  je=fer=me=tes=vo=lets=de=bois=vert 9
  et=en=tre=dans=un=cœur=en=trou=vert 9

  si=sou=vent 3
  jai=dé=jeu=né=en=com=pa=gnie=du=si=lence 11
  jai=dî=né=de=man=que=et=dab=sen=ce 10
  jai=sou=pé=en=têteà=tê=te=a=vec=la=nuit 11
  en=re=gar=dant=lé=cran=de=len=nui 9

  je=vais=pas=res=ter=tout=seul 7
  pour=choi=sir=la=cou=leur=de=mon=lin=ceul 10
  je=vis=mon=pré=sent=pour=le=fu=tur 9
  et=je=mets=dans=mon=ciel=de=la=zur 9
  jai=ap=pris=à=vivre=sans=toi=sous=mon=toit 10
  jai=des=a=mis=moins=nom=breux=que=mes=doigts 10
  et=toi=mas=dé=po=sé=douce=ment=dans=u=neé=clipse 12
  ne=té=tonne=pas=si=main=te=nant=je=fais=des=el=lipses 13

  si=sou=vent 3
  jai=dor=mi=dans=des=draps=rouil=lés 8
  la=tête=po=sée=sur=un=o=reil=ler=mouillé 10
  jai=cares=sé=len=te=ment=le=bout=dun=sou=pir 11
  pour=au=ma=tin=me=ré=vei=ller=sans=sou=rire 11

  au=jourdhui=jai=enten=du=le=chant=du=co=q 10
  me=par=ler=dune=hy=po=thé=ti=queé=poque 10
  où=tes=sen=timents=ne=se=raient=pas=é=qui=voques 11
  si=je=dois=at=tendre=quun=jour=à=la=mour=tu=me=con=voques 14
  jau=rai=sans=doute=le=cœur=bat=tant=com=meu=ne=bre=loque 13
  je=se=rai=tout=ri=dé=tout=pe=lé=tout=vi=dé=tout=ra=ta=ti=né 17
  peut=être=mê=me=que=je=se=rai=dé=jà=en=ter=ré 13
  mais=je=ne=tau=rai=cer=taine=ment=pas=ou=blié 11
 • Phonétique : Le Manège Des Ombres

  dεz- ɔ̃bʁə- ʒɔpsεʁvə lə manεʒə
  e mε pɑ̃se sə dezaɡʁεʒe
  ʒə skɑ̃dalizə lə plasidə limɔ̃
  ɑ̃n- i ʒətɑ̃ lε lεtʁə- də tɔ̃ pʁenɔ̃
  ʒə ʁenɔvə ma vjεjə fasadə
  a ɡʁɑ̃ ku də pɔmadə
  ʒə fεʁmə tε vɔlε də bwa vεʁ
  e ɑ̃tʁə dɑ̃z- œ̃ kœʁ ɑ̃tʁuvεʁ

  si suvɑ̃,
  ʒε deʒəne ɑ̃ kɔ̃paɲi dy silɑ̃sə
  ʒε dine də mɑ̃kə e dabsɑ̃sə
  ʒε supe ɑ̃ tεtə a tεtə avεk la nɥi
  ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lekʁɑ̃ də lɑ̃nɥi

  ʒə vε pa ʁεste tu səl
  puʁ ʃwaziʁ la kulœʁ də mɔ̃ lɛ̃səl
  ʒə vis mɔ̃ pʁezɑ̃ puʁ lə fytyʁ
  e ʒə mεt dɑ̃ mɔ̃ sjεl də lazyʁ
  ʒε apʁiz- a vivʁə sɑ̃ twa su mɔ̃ twa
  ʒε dεz- ami mwɛ̃ nɔ̃bʁø kə mε dwa
  e twa ma depoze dusəmɑ̃ dɑ̃z- ynə eklipsə
  nə tetɔnə pa si mɛ̃tənɑ̃ ʒə fε dεz- εllipsə

  si suvɑ̃,
  ʒε dɔʁmi dɑ̃ dε dʁa ʁuje
  la tεtə poze syʁ œ̃n- ɔʁεje muje
  ʒε kaʁese lɑ̃təmɑ̃ lə bu dœ̃ supiʁ
  puʁ o matɛ̃ mə ʁevεje sɑ̃ suʁiʁə

  oʒuʁdɥi ʒε ɑ̃tɑ̃dy lə ʃɑ̃ dy kɔk
  mə paʁle dynə ipɔtetikə epɔkə
  u tε sɑ̃timɑ̃ nə səʁε pa ekivɔk
  si ʒə dwaz- atɑ̃dʁə kœ̃ ʒuʁ a lamuʁ ty mə kɔ̃vɔk
  ʒoʁε sɑ̃ dutə lə kœʁ batɑ̃ kɔmə ynə bʁəlɔkə
  ʒə səʁε tu ʁide, tu pəle, tu vide, tu ʁatatine
  pø εtʁə mεmə kə ʒə səʁε deʒa ɑ̃teʁe
  mε ʒə nə toʁε sεʁtεnəmɑ̃ pa ublje
 • Syllabes Phonétique : Le Manège Des Ombres

  dε=zɔ̃=bʁə=ʒɔp=sεʁ=və=lə=ma=nε=ʒə 10
  e=mε=pɑ̃=se=sə=de=za=ɡʁε=ʒe 9
  ʒə=skɑ̃=da=lizə=lə=pla=si=də=li=mɔ̃ 10
  ɑ̃=ni=ʒə=tɑ̃=lε=lεtʁə=də=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 10
  ʒə=ʁe=nɔ=və=ma=vjε=jə=fa=sa=də 10
  a=ɡʁɑ̃=ku=də=pɔ=ma=də 7
  ʒə=fεʁ=mə=tε=vɔ=lε=də=bwa=vεʁ 9
  e=ɑ̃=tʁə=dɑ̃=zœ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=tʁu=vεʁ 10

  si=su=vɑ̃ 3
  ʒε=de=ʒə=ne=ɑ̃=kɔ̃=pa=ɲi=dy=si=lɑ̃sə 11
  ʒε=di=ne=də=mɑ̃=kə=e=dab=sɑ̃=sə 10
  ʒε=su=pe=ɑ̃=tεtəa=tε=tə=a=vεk=la=nɥi 11
  ɑ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=le=kʁɑ̃=də=lɑ̃n=ɥi 9

  ʒə=vε=pa=ʁεs=te=tu=səl 7
  puʁ=ʃwa=ziʁ=la=ku=lœʁ=də=mɔ̃=lɛ̃=səl 10
  ʒə=vis=mɔ̃=pʁe=zɑ̃=puʁ=lə=fy=tyʁ 9
  e=ʒə=mεt=dɑ̃=mɔ̃=sjεl=də=la=zyʁ 9
  ʒε=a=pʁi=za=vivʁə=sɑ̃=twa=su=mɔ̃=twa 10
  ʒε=dε=za=mi=mwɛ̃=nɔ̃=bʁø=kə=mε=dwa 10
  e=twa=ma=de=po=ze=dusə=mɑ̃=dɑ̃=zynəe=klip=sə 12
  nə=te=tɔnə=pa=si=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=fε=dε=zεl=lip=sə 13

  si=su=vɑ̃ 3
  ʒε=dɔʁ=mi=dɑ̃=dε=dʁa=ʁu=j=e 9
  la=tεtə=po=ze=syʁ=œ̃=nɔ=ʁε=je=mu=je 11
  ʒε=ka=ʁe=se=lɑ̃tə=mɑ̃=lə=bu=dœ̃=su=piʁ 11
  puʁ=o=ma=tɛ̃mə=ʁe=vε=je=sɑ̃=su=ʁiʁə 10

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dylə=ʃɑ̃=dy=kɔk 10
  mə=paʁ=le=dynə=i=pɔ=te=ti=kəe=pɔkə 10
  u=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃nə=sə=ʁε=pa=e=ki=vɔk 11
  siʒə=dwa=za=tɑ̃=dʁə=kœ̃=ʒuʁ=a=la=muʁ=ty=mə=kɔ̃=vɔk 14
  ʒo=ʁε=sɑ̃=dutə=lə=kœʁ=ba=tɑ̃=kɔ=məy=nə=bʁə=lɔkə 13
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʁi=de=tupə=le=tu=vi=de=tu=ʁa=ta=ti=ne 16
  pø=εtʁə=mε=mə=kə=ʒə=sə=ʁε=de=ʒa=ɑ̃=te=ʁe 13
  mεʒə=nə=to=ʁε=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=pa=u=blje 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/08/2011 07:50Eleonord

très très beau, aux plaisirs de te lire eleonord

Auteur de Poésie
09/08/2011 14:25Lunedemiel

c’est très beau j’adore! beaucoup de talent!!!

Auteur de Poésie
10/08/2011 15:30Mamoune

tres beau!!! j’ai adoré!!

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/08/2011 07:41

L'écrit contient 251 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs