Poeme : Osmosnaute

Osmosnaute

Mais que fœtus avec ce nouveau nez
Issu de nos corps nus alambiqués
Ce que le corps mort rend
C’est le vautour qui me le tend

Mais que fais tu sur ce ring, ma belle
Sur tes vagues à l’âme
Dans tes galères, tu rames
Malgré les voiles de tes dentelles

Je lévite dans ta gravité
Newton empêche moi de tomber
Lance moi ta pomme sucrée
Que je lui fasse croquer

Dans ce triangle vicieux où les cuisses latérales
Nous révèlent ce que nos ciseaux scellent
Je cherche ce Pierre philosophe pale
Qui de sa mousse t’ensorcelle

Je vais chez mon orthofauniste
Prendre des cours d’addiction
Et continuer ce grand tour de piste
Sans en connaître la direction

Dans les ecchymoses de nos machins choses
On cherche encore et toujours le rose
Puisque c’est la couleur de l’osmose et de l’émoi
Alors si tes cellules l’osent, aime moi

Jeu de mot approximatif avec l’expression anglaise ring my bell (cela m’interpelle)

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Osmosnaute

  mais=que=fœ=tus=a=vec=ce=nou=veau=nez 10
  is=su=de=nos=corps=nus=a=lam=bi=qués 10
  ce=que=le=corps=mort=rend 6
  cest=le=vau=tour=qui=me=le=tend 8

  mais=que=fais=tu=sur=ce=ring=ma=bel=leas=té=risque 12
  sur=tes=va=gues=à=lâme 6
  dans=tes=ga=lè=res=tu=ra=mes 8
  mal=gré=les=voiles=de=tes=den=telles 8

  je=lé=vite=dans=ta=gra=vi=té 8
  new=ton=em=pêche=moi=de=tom=ber 8
  lan=ce=moi=ta=pom=me=su=crée 8
  que=je=lui=fas=se=cro=quer 7

  dans=ce=triangle=vi=cieux=où=les=cuis=ses=la=té=rales 12
  nous=ré=vèlent=ce=que=nos=ci=seaux=s=cellent 10
  je=cherche=ce=pierre=phi=lo=so=phe=pale 9
  qui=de=sa=mous=se=ten=sor=celle 8

  je=vais=chez=mon=or=tho=fau=niste 8
  pren=dre=des=cours=dad=dic=ti=on 8
  et=con=ti=nuer=ce=grand=tour=de=piste 9
  sans=en=con=naître=la=di=rec=tion 8

  dans=les=ec=chy=moses=de=nos=ma=chins=choses 10
  on=chercheen=core=et=tou=jours=le=rose 8
  puis=que=cest=la=cou=leur=de=los=moseet=de=lé=moi 12
  a=lors=si=tes=cel=lules=lo=sent=ai=me=moi 11

  as=té=ris=que=jeu=de=mot=ap=proxi=ma=tif=a=vec=lex=pres=sion=an=glaise=ring=my=bell=ce=la=min=ter=pel=le 27
 • Phonétique : Osmosnaute

  mε kə fetysz- avεk sə nuvo ne
  isy də no kɔʁ nys alɑ̃bike
  sə kə lə kɔʁ mɔʁ ʁɑ̃
  sε lə votuʁ ki mə lə tɑ̃

  mε kə fε ty syʁ sə ʁiŋ, ma bεllə asteʁiskə
  syʁ tε vaɡz- a lamə
  dɑ̃ tε ɡalεʁə, ty ʁamə
  malɡʁe lε vwalə də tε dɑ̃tεllə

  ʒə levitə dɑ̃ ta ɡʁavite
  nεwtɔ̃ ɑ̃pεʃə mwa də tɔ̃be
  lɑ̃sə mwa ta pɔmə sykʁe
  kə ʒə lɥi fasə kʁɔke

  dɑ̃ sə tʁjɑ̃ɡlə visjøz- u lε kɥisə lateʁalə
  nu ʁevεle sə kə no sizo sεlle
  ʒə ʃεʁʃə sə pjeʁə filozɔfə palə
  ki də sa musə tɑ̃sɔʁsεllə

  ʒə vε ʃe mɔ̃n- ɔʁtɔfonistə
  pʁɑ̃dʁə dε kuʁ dadiksjɔ̃
  e kɔ̃tinɥe sə ɡʁɑ̃ tuʁ də pistə
  sɑ̃z- ɑ̃ kɔnεtʁə la diʁεksjɔ̃

  dɑ̃ lεz- εkimozə də no maʃɛ̃ ʃozə
  ɔ̃ ʃεʁʃə ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁ lə ʁozə
  pɥiskə sε la kulœʁ də lɔsmozə e də lemwa
  alɔʁ si tε sεllylə loze, εmə mwa

  asteʁiskə ʒø də mo apʁɔksimatif avεk lεkspʁesjɔ̃ ɑ̃ɡlεzə ʁiŋ mi bεll (səla mɛ̃tεʁpεllə)
 • Syllabes Phonétique : Osmosnaute

  mε=kə=fe=tys=za=vεk=sə=nu=vo=ne 10
  i=sy=də=no=kɔʁ=nys=a=lɑ̃=bi=ke 10
  sə=kə=lə=kɔʁ=mɔʁ=ʁɑ̃ 6
  sε=lə=vo=tuʁ=ki=mə=lə=tɑ̃ 8

  mεkə=fε=ty=syʁ=sə=ʁiŋ=ma=bεl=lə=as=te=ʁiskə 12
  syʁ=tε=va=ɡə=za=la=mə 7
  dɑ̃=tε=ɡa=lε=ʁə=ty=ʁa=mə 8
  mal=ɡʁe=lε=vwa=lə=də=tε=dɑ̃=tεl=lə 10

  ʒə=le=vi=tə=dɑ̃=ta=ɡʁa=vi=te 9
  nεw=tɔ̃=ɑ̃=pεʃə=mwa=də=tɔ̃=be 8
  lɑ̃=sə=mwa=ta=pɔ=mə=sy=kʁe 8
  kə=ʒə=lɥi=fa=sə=kʁɔ=ke 7

  dɑ̃sə=tʁjɑ̃=ɡlə=vi=sjø=zu=lε=kɥi=sə=la=te=ʁalə 12
  nu=ʁe=vε=le=sə=kə=no=si=zo=sεl=le 11
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=sə=pje=ʁə=fi=lo=zɔ=fə=pa=lə 12
  ki=də=sa=musə=tɑ̃=sɔʁ=sεl=lə 8

  ʒə=vε=ʃe=mɔ̃=nɔʁ=tɔ=fo=nistə 8
  pʁɑ̃=dʁə=dε=kuʁ=da=dik=s=jɔ̃ 8
  e=kɔ̃=tin=ɥe=sə=ɡʁɑ̃=tuʁdə=pistə 8
  sɑ̃=zɑ̃=kɔ=nεtʁə=la=di=ʁεk=sjɔ̃ 8

  dɑ̃=lε=zε=kimozə=də=no=ma=ʃɛ̃ʃozə 8
  ɔ̃=ʃεʁʃəɑ̃=kɔʁə=e=tu=ʒuʁ=lə=ʁozə 8
  pɥiskə=sε=la=ku=lœʁ=də=lɔs=mo=zəe=də=le=mwa 12
  a=lɔʁ=si=tε=sεl=lylə=lo=ze=ε=mə=mwa 11

  as=te=ʁiskə=ʒø=də=mo=a=pʁɔk=si=ma=tif=a=vεk=lεk=spʁe=sjɔ̃=ɑ̃=ɡlε=zə=ʁiŋ=mi=bεll=sə=la=mɛ̃=tεʁ=pεllə 27

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/08/2011 11:41L'iconoclaste

Une créativité jouant sur les sons qui dynamise les mots
jame (en français j’aime)
l’iconoclaste

Auteur de Poésie
08/08/2011 14:34Papillon11

merci à toi
alain

Poème - Sans Thème -
Publié le 08/08/2011 07:14

L'écrit contient 170 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs