Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Messagère De Pierre

Le Poème

La messagère de Pierre traîne à l’aube, près du cimetière abandonné.
Un dragon aux larmes de feu l’accompagne en ces lieux.
Un vautour prend peur et dans un cri lugubre montre son mécontentement d’être ainsi chassé de son haut lieu de villégiature.
Près de la porte des feux follets montrent la voie à ne pas suivre.
Une salamandre et un triton copulent.
Dans un dernier sursaut la lune plonge dans son caveau.
Sans prévenir un orage répand son courroux sur cet endroit oublié des vivants.
L’estafette dans sa robe de marbre parcoure les tombes jusqu’à l’endroit vierge de toute croix, ses pas sont si légers qu’ils ne laisse aucune trace.
Elle s’agenouille devant un grand trou puis déchire un pan de sa robe.
Elle sort de son sac une plume de phœnix et grave sur le lambeau rose un nom suivi d’une épitaphe.
Puis tranquillement pose son œuvre au bord de la fosse.
Le dragon se met à chanter.
La porte de la nécropole grince, le gravier commence à frissonner.
Dans une semi obscurité, droit sur son noir destrier malgré son age avancé, apparaît devant la jeune femme, le dernier des Princes Charmants.
Après avoir écumé toutes les mers, exploré tous les continents, Il n’a pas su réveiller sa Princesse.
L’humanité ne croit plus aux contes de fées.
Il n’a plus de raison d’exister
Il s’approche en souriant, l’air fourbu.
La messagère l’embrasse tendrement, instantanément il s’endort et tombe doucement dans le trou.
Des roses tombent soudainement du ciel se mêlant à la terre, et à la poussière de l’univers qui bientôt le recouvre complètement.
Sans un regard derrière elle, la femme enfourche le dragon et s’envole vers le labyrinthe de l’amour.
Dans une brume épaisse le cimetière de la bibliothèque disparaît de la mémoire des hommes.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Messagère De Pierrela=mes=sa=gère=de=pier=re=traî=neà=lau=be=près=du=ci=me=tiè=re=a=ban=don=né 21
un=dra=gon=aux=lar=mes=de=feu=lac=com=pagne=en=ces=lieux 14
un=vau=tour=prend=peur=et=dans=un=cri=lu=gubre=mon=tre=son=mé=con=ten=te=ment=dê=treain=si=chas=sé=de=son=haut=lieu=de=villé=gia=ture 32
près=de=la=porte=des=feux=fol=lets=mon=trent=la=voieà=ne=pas=suivre 15
u=ne=sa=la=man=dre=et=un=tri=ton=co=pu=lent 13
dans=un=der=nier=sur=saut=la=lune=plon=ge=dans=son=ca=veau 14
sans=préve=nir=un=o=ra=ge=ré=pand=son=cour=roux=sur=cet=en=droit=ou=blié=des=vi=vants 21
les=tafet=te=dans=sa=ro=be=de=mar=bre=par=cou=re=les=tom=bes=jus=quà=len=droit=vier=ge=de=tou=te=croix=ses=pas=sont=si=lé=gers=quils=ne=lais=seau=cu=ne=trace 39
elle=sage=nouille=de=vant=un=grand=trou=puis=dé=chi=reun=pan=de=sa=robe 16
elle=sort=de=son=sac=une=plu=me=de=phœ=nix=et=gra=ve=sur=le=lam=beau=ro=seun=nom=sui=vi=du=ne=é=pi=taphe 28
puis=tran=quille=ment=po=se=son=œu=vre=au=bord=de=la=fosse 14
le=dra=gon=se=met=à=chan=ter 8
la=porte=de=la=né=cro=po=le=grin=ce=le=gra=vier=com=men=ceà=fris=son=ner 19
dans=une=se=mi=obs=cu=ri=té=droit=sur=son=noir=des=trier=mal=gré=son=a=gea=van=cé=ap=pa=raît=de=vant=la=jeu=ne=fem=me=le=der=nier=des=prin=ces=char=mants 39
après=a=voir=é=cu=mé=toutes=les=mers=ex=plo=ré=tous=les=con=ti=nents=il=na=pas=su=ré=vei=ller=sa=prin=cesse 27
l=hu=ma=ni=té=ne=croit=plus=aux=con=tes=de=fées 13
il=na=plus=de=rai=son=dexis=ter 8
il=sap=pro=che=en=sou=ri=ant=lair=four=bu 11
la=mes=sa=gère=lem=bras=se=ten=dre=ment=ins=tan=ta=né=ment=il=sen=dort=et=tom=be=dou=ce=ment=dans=le=trou 27
des=roses=tom=bent=sou=dai=ne=ment=du=ciel=se=mê=lant=à=la=ter=re=et=à=la=pous=siè=re=de=lu=ni=vers=qui=bien=tôt=le=re=cou=vre=com=plè=te=ment 38
sans=un=re=gard=der=rièreelle=la=fem=me=en=four=che=le=dra=gon=et=sen=vo=le=vers=le=la=by=rin=the=de=la=mour 28
dans=une=bru=meé=pais=se=le=ci=me=tiè=re=de=la=bi=blio=thè=que=dis=pa=raît=de=la=mé=moi=re=des=hommes 27
Phonétique : La Messagère De Pierrela mesaʒεʁə də pjeʁə tʁεnə a lobə, pʁε dy simətjεʁə abɑ̃dɔne.
œ̃ dʁaɡɔ̃ o laʁmə- də fø lakɔ̃paɲə ɑ̃ sε ljø.
œ̃ votuʁ pʁɑ̃ pœʁ e dɑ̃z- œ̃ kʁi lyɡybʁə mɔ̃tʁə sɔ̃ mekɔ̃tɑ̃təmɑ̃ dεtʁə ɛ̃si ʃase də sɔ̃-o ljø də vileʒjatyʁə.
pʁε də la pɔʁtə dε fø fɔlε mɔ̃tʁe la vwa a nə pa sɥivʁə.
ynə salamɑ̃dʁə e œ̃ tʁitɔ̃ kɔpyle.
dɑ̃z- œ̃ dεʁnje syʁso la lynə plɔ̃ʒə dɑ̃ sɔ̃ kavo.
sɑ̃ pʁevəniʁ œ̃n- ɔʁaʒə ʁepɑ̃ sɔ̃ kuʁʁu syʁ sεt ɑ̃dʁwa ublje dε vivɑ̃.
lεstafεtə dɑ̃ sa ʁɔbə də maʁbʁə paʁkuʁə lε tɔ̃bə ʒyska lɑ̃dʁwa vjεʁʒə də tutə kʁwa, sε pa sɔ̃ si leʒe kil nə lεsə okynə tʁasə.
εllə saʒənujə dəvɑ̃ œ̃ ɡʁɑ̃ tʁu pɥi deʃiʁə œ̃ pɑ̃ də sa ʁɔbə.
εllə sɔʁ də sɔ̃ sak ynə plymə də feniks e ɡʁavə syʁ lə lɑ̃bo ʁozə œ̃ nɔ̃ sɥivi dynə epitafə.
pɥi tʁɑ̃kjmɑ̃ pozə sɔ̃n- œvʁə o bɔʁ də la fɔsə.
lə dʁaɡɔ̃ sə mεt a ʃɑ̃te.
la pɔʁtə də la nekʁɔpɔlə ɡʁɛ̃sə, lə ɡʁavje kɔmɑ̃sə a fʁisɔne.
dɑ̃z- ynə səmi ɔpskyʁite, dʁwa syʁ sɔ̃ nwaʁ dεstʁje malɡʁe sɔ̃n- aʒə avɑ̃se, apaʁε dəvɑ̃ la ʒənə famə, lə dεʁnje dε pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃.
apʁεz- avwaʁ ekyme tutə lε mεʁ, εksplɔʁe tus lε kɔ̃tinɑ̃, il na pa sy ʁevεje sa pʁɛ̃sεsə.
lymanite nə kʁwa plysz- o kɔ̃tə də fe.
il na plys də ʁεzɔ̃ dεɡziste
il sapʁoʃə ɑ̃ suʁjɑ̃, lεʁ fuʁby.
la mesaʒεʁə lɑ̃bʁasə tɑ̃dʁəmɑ̃, ɛ̃stɑ̃tanemɑ̃ il sɑ̃dɔʁ e tɔ̃bə dusəmɑ̃ dɑ̃ lə tʁu.
dε ʁozə tɔ̃be sudεnəmɑ̃ dy sjεl sə mεlɑ̃ a la teʁə, e a la pusjεʁə də lynive ki bjɛ̃to lə ʁəkuvʁə kɔ̃plεtəmɑ̃.
sɑ̃z- œ̃ ʁəɡaʁ dəʁjεʁə εllə, la famə ɑ̃fuʁʃə lə dʁaɡɔ̃ e sɑ̃vɔlə vεʁ lə labiʁɛ̃tə də lamuʁ.
dɑ̃z- ynə bʁymə epεsə lə simətjεʁə də la bibljɔtεkə dispaʁε də la memwaʁə dεz- ɔmə.
Syllabes Phonétique : La Messagère De Pierrela=me=sa=ʒε=ʁə=də=pj=e=ʁə=tʁε=nə=a=lo=bə=pʁε=dy=si=mə=tj=ε=ʁə=a=bɑ̃=dɔ=ne 25
œ̃=dʁa=ɡɔ̃=o=laʁ=mə=də=fø=la=kɔ̃=pa=ɲə=ɑ̃=sε=lj=ø 16
œ̃=vo=tuʁ=pʁɑ̃=pœʁ=e=dɑ̃=zœ̃=kʁi=ly=ɡybʁə=mɔ̃=tʁə=sɔ̃=me=kɔ̃=tɑ̃=tə=mɑ̃=dε=tʁəɛ̃=si=ʃa=se=də=sɔ̃-o=ljø=də=vi=le=ʒja=tyʁə 33
pʁε=də=la=pɔʁ=tə=dε=fø=fɔ=lε=mɔ̃=tʁe=la=vwa=a=nə=pa=sɥi=vʁə 18
y=nə=sa=la=mɑ̃=dʁə=e=œ̃=tʁi=tɔ̃=kɔ=py=le 13
dɑ̃=zœ̃=dεʁ=nj=e=syʁ=so=la=ly=nə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=sɔ̃=ka=vo 16
sɑ̃=pʁe=və=niʁ=œ̃=nɔ=ʁaʒə=ʁe=pɑ̃=sɔ̃=kuʁ=ʁu=syʁ=sεt=ɑ̃=dʁwa=u=blje=dε=vi=vɑ̃ 21
lεs=ta=fεtə=dɑ̃=sa=ʁɔ=bə=də=maʁ=bʁə=paʁ=ku=ʁə=lε=tɔ̃=bə=ʒys=ka=lɑ̃=dʁwa=vjεʁ=ʒə=də=tu=tə=kʁwa=sε=pa=sɔ̃=si=le=ʒe=kil=nə=lε=səo=ky=nə=tʁasə 39
εllə=saʒə=nu=jə=də=vɑ̃=œ̃=ɡʁɑ̃=tʁu=pɥi=de=ʃi=ʁəœ̃=pɑ̃=də=sa=ʁɔbə 17
εl=lə=sɔʁdə=sɔ̃=sak=y=nə=ply=mə=də=fe=niks=e=ɡʁa=və=syʁ=lə=lɑ̃=bo=ʁo=zə=œ̃=nɔ̃=sɥi=vi=dy=nə=e=pi=tafə 30
pɥi=tʁɑ̃k=jmɑ̃=po=zə=sɔ̃=nœ=vʁə=o=bɔʁ=də=la=fɔ=sə 14
lə=dʁa=ɡɔ̃=sə=mεt=a=ʃɑ̃=te 8
la=pɔʁ=tə=də=la=ne=kʁɔ=pɔ=lə=ɡʁɛ̃=sə=lə=ɡʁa=vj=e=kɔ=mɑ̃=sə=a=fʁi=sɔ=ne 22
dɑ̃=zynə=sə=mi=ɔp=sky=ʁi=te=dʁwa=syʁ=sɔ̃=nwaʁ=dεs=tʁje=mal=ɡʁe=sɔ̃=na=ʒəa=vɑ̃=se=a=pa=ʁε=də=vɑ̃=la=ʒə=nə=fa=mə=lə=dεʁ=nje=dε=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 39
a=pʁε=za=vwaʁ=e=ky=me=tu=tə=lε=mεʁ=εk=splɔ=ʁe=tus=lε=kɔ̃=ti=nɑ̃=il=na=pa=sy=ʁe=vε=je=sa=pʁɛ̃=sε=sə 30
ly=ma=ni=te=nə=kʁwa=plys=zo=kɔ̃=tə=də=fe 12
il=na=plys=də=ʁε=zɔ̃=dεɡ=zis=te 9
il=sa=pʁo=ʃə=ɑ̃=su=ʁj=ɑ̃=lεʁ=fuʁ=by 11
la=me=sa=ʒε=ʁə=lɑ̃=bʁa=sə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ɛ̃s=tɑ̃=ta=ne=mɑ̃=il=sɑ̃=dɔʁ=e=tɔ̃=bə=du=sə=mɑ̃=dɑ̃=lə=tʁu 28
dε=ʁozə=tɔ̃=be=su=dε=nə=mɑ̃=dy=sjεl=sə=mε=lɑ̃=a=la=te=ʁə=e=a=la=pu=sjε=ʁə=də=ly=ni=veʁ=ki=bjɛ̃=to=lə=ʁə=ku=vʁə=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃ 38
sɑ̃=zœ̃=ʁə=ɡaʁdə=ʁjε=ʁə=εl=lə=la=fa=mə=ɑ̃=fuʁ=ʃə=lə=dʁa=ɡɔ̃=e=sɑ̃=vɔ=lə=vεʁ=lə=la=bi=ʁɛ̃=tə=də=la=muʁ 30
dɑ̃=zy=nə=bʁy=mə=e=pε=sə=lə=si=mə=tjε=ʁə=də=la=bi=bljɔ=tε=kə=dis=pa=ʁε=də=la=me=mwa=ʁə=dε=zɔ=mə 30

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
27/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 31/07/2011 20:18

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 1 strophes.