Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Baiser Du Médecin Légiste

Le Poème

Le baiser du médecin légiste
Il fait froid dans cette étagère. La mort n’a rien perdu de sa morgue. Mais revenons à petit trépas à la fin de l’histoire… . :
L’ombre est pesante et s’étire à ne plus finir, à l’approche de ce réverbère éclairant le vieux pont de pierre d’une mystérieuse lumière.
L’ombre est gluante et s’accroche à la silhouette se voulant pourtant fuyante et discrète.
Les pavés martèlent le rythme des pas, plus bas l’Aude coule paresseusement, quelques canards lui chatouillent les flots et des ragondins chassent du menu fretin.
A cette heure tardive, aucun passant, aucun touriste à appareil photo, seul un homme ressemblant déjà à un fantôme déambule.
La cité l’écrase de ses remparts et de ses tours dressées.
Il se redresse un peu semblant flairer l’air, humer chaque particule.
Une gorgone le fixe intensément de ses yeux de pierre.
Il fait semblant de ne rien remarquer. L’air s’emplit de bruits de chevaux, de carrioles, et d’odeurs acres.
Ses habits étrangement le grattent. Sa démarche s’est alourdie. Il tombe soudain à la renverse…

La médecin légiste à ce regard doux qu’ont les infirmières dans les films d’avant la prochaine guerre.
En ouvrant la porte du frigo, elle sourit à l’homme, il ne peut lui répondre mais il a envie de faire l’esprit, mais c’est plus facile à penser qu’à faire. Il ne trouve pas le vestiaire pour se revêtir d’un suaire. C’est un peu vieux jeu mais il aime bien le coté rassurant des traditions et le blanc lui va bien.
Les yeux de la jeune femme brillent d’un étrange feu, sa tenue ne semble pas légale pour un médecin légiste, s’il n’était déjà mort, le cadavre aurait sans doute peur.
Elle glisse la dépouille jusqu’à un grand miroir mais aucun reflet n’apparaît.
Elle approche sa bouche et embrasse les lèvres inertes.
De la buée doucement recouvre la glace alors qu’un sourire CHARMANT naît sur le visage de l’homme.

Malgré la poussière emmagasinée sur le rayonnage, dans la bibliothèque de l’hôpital, une jeune femme rêveuse ouvre le grand livre de contes…

Faire l’esprit pour un mort est plus amusant que faire de l’esprit
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Baiser Du Médecin Légistele=bai=ser=du=mé=de=cin=lé=gis=te 10
il=fait=froid=dans=cetteé=ta=gère=la=mort=na=rien=per=du=de=sa=morgue=mais=re=ve=nons=à=pe=tit=tré=pas=à=la=fin=de=lhis=toi=re 32
lombreest=pe=san=te=et=sé=ti=re=à=ne=plus=fi=nir=à=lap=pro=che=de=ce=ré=ver=bè=re=é=clai=rant=le=vieux=pont=de=pier=re=du=ne=mys=té=rieu=se=lu=mière 40
lombre=est=gluan=te=et=sac=cro=che=à=la=silhouet=te=se=vou=lant=pour=tant=fuyan=te=et=dis=crète 22
les=pa=vés=mar=tèlent=le=ryth=me=des=pas=plus=bas=lau=de=cou=le=pa=res=seu=se=ment=quel=ques=ca=nards=lui=cha=touillent=les=flots=et=des=ra=gon=dins=chas=sent=du=me=nu=fre=tin 42
a=cet=te=heu=re=tar=di=ve=au=cun=pas=sant=au=cun=tou=ris=te=à=ap=pa=reil=pho=to=seul=un=hom=me=res=sem=blant=dé=jà=à=un=fan=tô=me=dé=am=bule 40
la=ci=té=lé=cra=se=de=ses=rem=parts=et=de=ses=tours=dres=sées 16
il=se=re=dres=se=un=peu=sem=blant=flai=rer=lair=hu=mer=cha=que=par=ti=cu=le 20
u=ne=gor=go=ne=le=fi=xe=in=ten=sé=ment=de=ses=y=eux=de=pi=er=re 20
il=fait=sem=blant=de=ne=rien=re=mar=quer=lair=sem=plit=de=bruits=de=che=vaux=de=car=ri=o=les=et=do=deurs=a=cres 28
ses=ha=bits=é=tran=ge=ment=le=grattent=sa=dé=mar=che=sest=a=lour=die=il=tom=be=sou=dain=à=la=ren=ver=se 27

la=mé=de=cin=lé=gis=te=à=ce=re=gard=doux=quont=les=in=fir=mi=è=res=dans=les=films=da=vant=la=pro=chai=ne=gue=rre 30
en=ou=vrant=la=porte=du=fri=go=el=le=sou=rit=à=lhom=me=il=ne=peut=lui=ré=pon=dre=mais=il=a=en=vie=de=fai=re=les=prit=as=té=ris=que=mais=cest=plus=fa=ci=leà=pen=ser=quà=faire=il=ne=trou=ve=pas=le=ves=tiai=re=pour=se=re=vê=tir=dun=suaire=cest=un=peu=vieux=jeu=mais=il=ai=me=bien=le=co=té=ras=su=rant=des=tra=di=tions=et=le=blanc=lui=va=bien 88
les=yeux=de=la=jeune=fem=me=brillent=dun=é=tran=ge=feu=sa=te=nue=ne=sem=ble=pas=lé=ga=le=pour=un=mé=de=cin=lé=gis=te=sil=né=tait=dé=jà=mort=le=ca=da=vreau=rait=sans=dou=te=peur 46
el=le=glis=se=la=dé=poui=lle=jus=quà=un=grand=mi=roir=mais=au=cun=re=flet=nap=pa=raît 22
el=le=ap=pro=che=sa=bou=che=et=em=bras=se=les=lè=vres=i=ner=tes 18
de=la=buée=douce=ment=re=cou=vre=la=gla=cea=lors=quun=sou=ri=re=char=mant=naît=sur=le=vi=sa=ge=de=lhomme 26

mal=gré=la=pous=sièreem=ma=ga=si=née=sur=le=rayon=na=ge=dans=la=bi=blio=thè=que=de=lhô=pi=tal=u=ne=jeu=ne=fem=me=rê=veu=se=ou=vre=le=grand=li=vre=de=contes 41

as=té=ris=que=fai=re=les=prit=pour=un=mort=est=plus=a=mu=sant=que=fai=re=de=les=prit 22
Phonétique : Le Baiser Du Médecin Légistelə bεze dy medəsɛ̃ leʒistə
il fε fʁwa dɑ̃ sεtə etaʒεʁə. la mɔʁ na ʁjɛ̃ pεʁdy də sa mɔʁɡ. mε ʁəvənɔ̃z- a pəti tʁepaz- a la fɛ̃ də listwaʁə… :
lɔ̃bʁə ε pəzɑ̃tə e setiʁə a nə plys finiʁ, a lapʁoʃə də sə ʁevεʁbεʁə eklεʁɑ̃ lə vjø pɔ̃ də pjeʁə dynə misteʁjøzə lymjεʁə.
lɔ̃bʁə ε ɡlɥɑ̃tə e sakʁoʃə a la siluεtə sə vulɑ̃ puʁtɑ̃ fyiɑ̃tə e diskʁεtə.
lε pave maʁtεle lə ʁitmə dε pa, plys ba lodə kulə paʁesøzəmɑ̃, kεlk kanaʁd lɥi ʃatuje lε floz- e dε ʁaɡɔ̃dɛ̃ ʃase dy məny fʁətɛ̃.
a sεtə œʁ taʁdivə, okœ̃ pasɑ̃, okœ̃ tuʁistə a apaʁεj fɔto, səl œ̃n- ɔmə ʁəsɑ̃blɑ̃ deʒa a œ̃ fɑ̃tomə deɑ̃bylə.
la site lekʁazə də sε ʁɑ̃paʁz- e də sε tuʁ dʁese.
il sə ʁədʁεsə œ̃ pø sɑ̃blɑ̃ flεʁe lεʁ, yme ʃakə paʁtikylə.
ynə ɡɔʁɡɔnə lə fiksə ɛ̃tɑ̃semɑ̃ də sεz- iø də pjeʁə.
il fε sɑ̃blɑ̃ də nə ʁjɛ̃ ʁəmaʁke. lεʁ sɑ̃pli də bʁɥi də ʃəvo, də kaʁjɔlə, e dɔdœʁz- akʁə.
sεz- abiz- etʁɑ̃ʒəmɑ̃ lə ɡʁate. sa demaʁʃə sεt- aluʁdi. il tɔ̃bə sudɛ̃ a la ʁɑ̃vεʁsə…

la medəsɛ̃ leʒistə a sə ʁəɡaʁ du kɔ̃ lεz- ɛ̃fiʁmjεʁə dɑ̃ lε film davɑ̃ la pʁoʃεnə ɡeʁə.
ɑ̃n- uvʁɑ̃ la pɔʁtə dy fʁiɡo, εllə suʁi a lɔmə, il nə pø lɥi ʁepɔ̃dʁə mεz- il a ɑ̃vi də fεʁə lεspʁi asteʁiskə, mε sε plys fasilə a pɑ̃se ka fεʁə. il nə tʁuvə pa lə vεstjεʁə puʁ sə ʁəvεtiʁ dœ̃ sɥεʁə. sεt- œ̃ pø vjø ʒø mεz- il εmə bjɛ̃ lə kɔte ʁasyʁɑ̃ dε tʁadisjɔ̃z- e lə blɑ̃ lɥi va bjɛ̃.
lεz- iø də la ʒənə famə bʁije dœ̃n- etʁɑ̃ʒə fø, sa tənɥ nə sɑ̃blə pa leɡalə puʁ œ̃ medəsɛ̃ leʒistə, sil netε deʒa mɔʁ, lə kadavʁə oʁε sɑ̃ dutə pœʁ.
εllə ɡlisə la depujə ʒyska œ̃ ɡʁɑ̃ miʁwaʁ mεz- okœ̃ ʁəflε napaʁε.
εllə apʁoʃə sa buʃə e ɑ̃bʁasə lε lεvʁəz- inεʁtə.
də la bye dusəmɑ̃ ʁəkuvʁə la ɡlasə alɔʁ kœ̃ suʁiʁə ʃaʁmɑ̃ nε syʁ lə vizaʒə də lɔmə.

malɡʁe la pusjεʁə ɑ̃maɡazine syʁ lə ʁεjɔnaʒə, dɑ̃ la bibljɔtεkə də lopital, ynə ʒənə famə ʁεvøzə uvʁə lə ɡʁɑ̃ livʁə də kɔ̃tə…

asteʁiskə fεʁə lεspʁi puʁ œ̃ mɔʁ ε plysz- amyzɑ̃ kə fεʁə də lεspʁi
Syllabes Phonétique : Le Baiser Du Médecin Légistelə=bε=ze=dy=me=də=sɛ̃=le=ʒis=tə 10
il=fε=fʁwa=dɑ̃=sεtəe=ta=ʒε=ʁə=la=mɔʁ=na=ʁjɛ̃=pεʁ=dy=də=sa=mɔʁɡ=mε=ʁə=və=nɔ̃=za=pə=ti=tʁe=pa=za=la=fɛ̃=də=lis=twa=ʁə 33
lɔ̃bʁə=ε=pə=zɑ̃=tə=e=se=ti=ʁə=a=nə=plys=fi=niʁ=a=la=pʁo=ʃə=də=sə=ʁe=vεʁ=bε=ʁə=e=klε=ʁɑ̃=lə=vjø=pɔ̃=də=pjeʁə=dy=nə=mis=te=ʁjø=zə=ly=mjεʁə 40
lɔ̃=bʁə=ε=ɡlɥɑ̃=tə=e=sa=kʁo=ʃə=a=la=si=lu=ε=tə=sə=vu=lɑ̃=puʁ=tɑ̃=fy=i=ɑ̃=tə=e=dis=kʁε=tə 28
lε=pa=ve=maʁ=tε=le=lə=ʁit=mə=dε=pa=plys=ba=lodə=ku=lə=pa=ʁe=sø=zə=mɑ̃=kεlk=ka=naʁd=lɥi=ʃa=tu=je=lε=flo=ze=dε=ʁa=ɡɔ̃=dɛ̃=ʃa=se=dy=mə=ny=fʁə=tɛ̃ 42
a=sε=tə=œʁ=taʁ=di=və=o=kœ̃=pa=sɑ̃=o=kœ̃=tu=ʁis=tə=a=a=pa=ʁεj=fɔ=to=səl=œ̃=nɔ=mə=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=de=ʒa=a=œ̃=fɑ̃=to=mə=de=ɑ̃=by=lə 40
la=si=te=le=kʁa=zə=də=sε=ʁɑ̃=paʁ=ze=də=sε=tuʁ=dʁe=se 16
il=sə=ʁə=dʁε=sə=œ̃=pø=sɑ̃=blɑ̃=flε=ʁe=lεʁ=y=me=ʃa=kə=paʁ=ti=ky=lə 20
y=nə=ɡɔʁ=ɡɔ=nə=lə=fik=sə=ɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃=də=sε=zi=ø=də=pj=e=ʁə 20
il=fε=sɑ̃=blɑ̃=də=nə=ʁj=ɛ̃=ʁə=maʁ=ke=lεʁ=sɑ̃=pli=də=bʁɥi=də=ʃə=vo=də=ka=ʁjɔ=lə=e=dɔ=dœʁ=za=kʁə 28
sε=za=bi=ze=tʁɑ̃=ʒə=mɑ̃=lə=ɡʁa=te=sa=de=maʁ=ʃə=sε=ta=luʁ=di=il=tɔ̃=bə=su=dɛ̃=a=la=ʁɑ̃=vεʁ=sə 28

la=me=də=sɛ̃=le=ʒistə=a=sə=ʁə=ɡaʁ=du=kɔ̃=lε=zɛ̃=fiʁ=mjε=ʁə=dɑ̃=lε=film=da=vɑ̃=la=pʁo=ʃε=nə=ɡe=ʁə 28
ɑ̃=nu=vʁɑ̃=la=pɔʁtə=dy=fʁi=ɡo=εl=lə=su=ʁi=a=lɔ=mə=il=nə=pø=lɥi=ʁe=pɔ̃=dʁə=mε=zil=a=ɑ̃=vi=də=fε=ʁə=lεs=pʁi=as=te=ʁis=kə=mε=sε=plys=fa=si=ləa=pɑ̃=se=ka=fε=ʁə=il=nə=tʁu=və=pa=lə=vεs=tjε=ʁə=puʁ=sə=ʁə=vε=tiʁ=dœ̃=sɥε=ʁə=sε=tœ̃=pø=vjø=ʒø=mε=zil=ε=mə=bjɛ̃=lə=kɔ=te=ʁa=sy=ʁɑ̃=dε=tʁa=di=sjɔ̃=ze=lə=blɑ̃=lɥi=va=bjɛ̃ 90
lε=zi=ødə=la=ʒə=nə=fa=mə=bʁi=je=dœ̃=ne=tʁɑ̃=ʒə=fø=sa=tənɥ=nə=sɑ̃=blə=pa=le=ɡa=lə=puʁ=œ̃=me=də=sɛ̃=le=ʒis=tə=sil=ne=tε=de=ʒa=mɔʁ=lə=ka=da=vʁəo=ʁε=sɑ̃=du=tə=pœʁ 47
εl=lə=ɡli=sə=la=de=pu=jə=ʒys=ka=œ̃=ɡʁɑ̃=mi=ʁwaʁ=mε=zo=kœ̃=ʁə=flε=na=pa=ʁε 22
εl=lə=a=pʁo=ʃə=sa=bu=ʃə=e=ɑ̃=bʁa=sə=lε=lε=vʁə=zi=nεʁ=tə 18
də=la=by=e=dusə=mɑ̃=ʁə=ku=vʁə=la=ɡla=sə=a=lɔʁ=kœ̃=su=ʁi=ʁə=ʃaʁ=mɑ̃=nε=syʁ=lə=vi=za=ʒə=də=lɔmə 28

mal=ɡʁe=la=pu=sjεʁəɑ̃=ma=ɡa=zi=ne=syʁ=lə=ʁε=jɔ=na=ʒə=dɑ̃=la=bi=bljɔ=tε=kə=də=lo=pi=tal=y=nə=ʒə=nə=fa=mə=ʁε=vø=zə=u=vʁə=lə=ɡʁɑ̃=li=vʁə=də=kɔ̃tə 42

as=te=ʁis=kə=fε=ʁə=lεs=pʁi=puʁ=œ̃=mɔʁ=ε=plys=za=my=zɑ̃=kə=fε=ʁə=də=lεs=pʁi 22

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
08/08/2011 11:46L'iconoclaste

baiser post mortem qui donne de l’espoir pour se préparer à l’audelà,
sinon juste une remarque les ragondins sont herbivores et ne peuvent donc pas chasser de fretin si menu soit il:), je le sais ils dévastent les rives de mon étang 😞
l’iconoclaste

Auteur de Poésie
08/08/2011 14:35Papillon11

Oups je croyais qu’il mangeait des alevins , ils abiment aussi les berges de l’Aude
merci une nouvelle fois
alain

Poème - Sans Thème -
Du 03/08/2011 05:39

L'écrit contient 389 mots qui sont répartis dans 4 strophes.