Poeme : Les Ombres De L’été

Les Ombres De L’été

Les pâles ombres de l’été
Dessinent sur les murs lézardés
Des arabesques surannées.
Dans des frondaisons de sable,
Des amours reconnaissables
A leurs jolis teints bronzés
Naissent et meurent en instantané.

Dans les dunes quelques capotes
Aux vents doucement gigotent.
L’odeur des cyprès s’est éloignée
Celle des pins vient la remplacer.
La mer elle aussi à fini par hâler
Sous l’effet des crèmes solaires
Que les baigneurs lui ont laissé.

Même les radios manque d’air
Les chansons rengaines en boucle
Réunissent les éphémères couples.
Sur la plage je construis mon château
Sans pelle mais avec tous les râteaux
Que tu as glissé sous mon maillot.
Les maigres ombres de l’été
Se sont tranquillement éclipsées.

Sur leurs serviettes publicitaires,
De marchands de soleil ou de bières
Les lézards ne peuvent plus bouger.
Pourtant je vois dans un jeu de miroir
Ta silhouette venir près de moi s’asseoir,
J’entame alors une discussion sans histoire,
Avec l’ombre blanche de ta mémoire.

Les vagues sont tellement joueuses,
Et ta voix tendrement enjôleuse,
Que je ressens leur effet comme une berceuse.
Je me retrouve dans un sommeil profond
A jouer à saute mots sur ta ligne d’horizon
Et les mots déchirés composent une partition
Délivrant ainsi la véritable interprétation
De tes sentiments les plus profonds
Les joyeuses ombres de l’été
Lentement sont devenues mordorées
Et quelques larmes les ont arrosées

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Ombres De L’été

  les=pâ=les=om=bres=de=lé=té 8
  des=sinent=sur=les=murs=lé=zar=dés 8
  des=a=ra=bes=ques=su=ran=nées 8
  dans=des=fron=dai=sons=de=sa=ble 8
  des=a=mours=re=con=nais=sa=bles 8
  a=leurs=jo=lis=teints=bron=zés 7
  naissent=et=meu=rent=en=ins=tan=ta=né 9

  dans=les=du=nes=quel=ques=ca=potes 8
  aux=vents=dou=ce=ment=gi=gotent 7
  lo=deur=des=cy=près=sest=é=loi=gnée 9
  cel=le=des=pins=vient=la=rem=pla=cer 9
  la=mer=elleaus=si=à=fi=ni=par=hâ=ler 10
  sous=lef=fet=des=crè=mes=so=laires 8
  que=les=bai=gneurs=lui=ont=lais=sé 8

  mê=me=les=ra=dios=man=que=dair 8
  les=chan=sons=ren=gai=nes=en=boucle 8
  réunis=sent=les=é=phé=mè=res=couples 8
  sur=la=plage=je=cons=truis=mon=châ=teau 9
  sans=pel=le=mais=a=vec=tous=les=râ=teaux 10
  que=tu=as=glis=sé=sous=mon=maillot 8
  les=mai=gres=om=bres=de=lé=té 8
  se=sont=tran=quille=ment=é=clip=sées 8

  sur=leurs=ser=viettes=pu=bli=ci=taires 8
  de=mar=chands=de=so=leil=ou=de=bières 9
  les=lé=zards=ne=peuvent=plus=bou=ger 8
  pour=tant=je=vois=dans=un=jeu=de=mi=roir 10
  ta=silhouette=ve=nir=près=de=moi=sas=seoir 9
  jen=tamea=lors=une=dis=cus=sion=sans=his=toire 10
  a=vec=lombre=blan=che=de=ta=mé=moire 9

  les=va=gues=sont=tel=le=ment=joueuses 8
  et=ta=voix=tendre=ment=en=jô=leuse 8
  que=je=res=sens=leur=ef=fet=commeu=ne=ber=ceuse 11
  je=me=re=trouve=dans=un=som=meil=pro=fond 10
  a=jouer=à=saute=mots=sur=ta=li=gne=dho=ri=zon 12
  et=les=mots=dé=chi=rés=com=posent=u=ne=par=ti=tion 13
  dé=li=vrant=ain=si=la=vé=ri=tablein=ter=pré=ta=tion 13
  de=tes=sen=timents=les=plus=pro=fonds 8
  les=joyeu=ses=om=bres=de=lé=té 8
  lente=ment=sont=de=ve=nues=mor=do=rées 9
  et=quel=ques=lar=mes=les=ont=ar=ro=sées 10
 • Phonétique : Les Ombres De L’été

  lε paləz- ɔ̃bʁə- də lete
  desine syʁ lε myʁ lezaʁde
  dεz- aʁabεsk syʁane.
  dɑ̃ dε fʁɔ̃dεzɔ̃ də sablə,
  dεz- amuʁ ʁəkɔnεsablə
  a lœʁ ʒɔli tɛ̃ bʁɔ̃ze
  nεse e məʁe ɑ̃n- ɛ̃stɑ̃tane.

  dɑ̃ lε dynə kεlk kapɔtə
  o vɑ̃ dusəmɑ̃ ʒiɡɔte.
  lɔdœʁ dε sipʁε sεt- elwaɲe
  sεllə dε pɛ̃ vjɛ̃ la ʁɑ̃plase.
  la mεʁ εllə osi a fini paʁ ale
  su lefε dε kʁεmə sɔlεʁə
  kə lε bεɲœʁ lɥi ɔ̃ lεse.

  mεmə lε ʁadjo mɑ̃kə dεʁ
  lε ʃɑ̃sɔ̃ ʁɑ̃ɡεnəz- ɑ̃ buklə
  ʁeynise lεz- efemεʁə kuplə.
  syʁ la plaʒə ʒə kɔ̃stʁɥi mɔ̃ ʃato
  sɑ̃ pεllə mεz- avεk tus lε ʁato
  kə ty a ɡlise su mɔ̃ majo.
  lε mεɡʁəz- ɔ̃bʁə- də lete
  sə sɔ̃ tʁɑ̃kjmɑ̃ eklipse.

  syʁ lœʁ sεʁvjεtə pyblisitεʁə,
  də maʁʃɑ̃ də sɔlεj u də bjεʁə
  lε lezaʁd nə pəve plys buʒe.
  puʁtɑ̃ ʒə vwa dɑ̃z- œ̃ ʒø də miʁwaʁ
  ta siluεtə vəniʁ pʁε də mwa sasəwaʁ,
  ʒɑ̃tamə alɔʁz- ynə diskysjɔ̃ sɑ̃z- istwaʁə,
  avεk lɔ̃bʁə blɑ̃ʃə də ta memwaʁə.

  lε vaɡ sɔ̃ tεllmɑ̃ ʒuøzə,
  e ta vwa tɑ̃dʁəmɑ̃ ɑ̃ʒoløzə,
  kə ʒə ʁəsɛ̃ lœʁ efε kɔmə ynə bεʁsøzə.
  ʒə mə ʁətʁuvə dɑ̃z- œ̃ sɔmεj pʁɔfɔ̃
  a ʒue a sotə mo syʁ ta liɲə dɔʁizɔ̃
  e lε mo deʃiʁe kɔ̃poze ynə paʁtisjɔ̃
  delivʁɑ̃ ɛ̃si la veʁitablə ɛ̃tεʁpʁetasjɔ̃
  də tε sɑ̃timɑ̃ lε plys pʁɔfɔ̃
  lε ʒwajøzəz- ɔ̃bʁə- də lete
  lɑ̃təmɑ̃ sɔ̃ dəvənɥ mɔʁdɔʁe
  e kεlk laʁmə- lεz- ɔ̃ aʁoze
 • Syllabes Phonétique : Les Ombres De L’été

  lε=pa=lə=zɔ̃=bʁə=də=le=te 8
  de=si=ne=syʁ=lε=myʁ=le=zaʁ=de 9
  dε=za=ʁa=bεsk=sy=ʁa=ne 7
  dɑ̃=dε=fʁɔ̃=dε=zɔ̃=də=sa=blə 8
  dε=za=muʁ=ʁə=kɔ=nε=sa=blə 8
  a=lœ=ʁə=ʒɔ=li=tɛ̃=bʁɔ̃=ze 8
  nεse=e=mə=ʁe=ɑ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ta=ne 9

  dɑ̃=lε=dy=nə=kεl=kə=ka=pɔtə 8
  o=vɑ̃=du=sə=mɑ̃=ʒi=ɡɔ=te 8
  lɔ=dœʁ=dε=si=pʁε=sε=te=lwa=ɲe 9
  sεl=lə=dε=pɛ̃=vjɛ̃=la=ʁɑ̃=plase 8
  la=mεʁ=εlləo=si=a=fi=ni=paʁ=a=le 10
  su=le=fε=dε=kʁε=mə=sɔ=lεʁə 8
  kə=lε=bε=ɲœʁ=lɥi=ɔ̃=lε=se 8

  mε=mə=lε=ʁa=djo=mɑ̃=kə=dεʁ 8
  lε=ʃɑ̃=sɔ̃=ʁɑ̃=ɡε=nə=zɑ̃=buklə 8
  ʁe=y=nise=lε=ze=fe=mε=ʁə=kuplə 9
  syʁ=la=plaʒə=ʒə=kɔ̃s=tʁɥi=mɔ̃=ʃa=to 9
  sɑ̃=pεllə=mε=za=vεk=tus=lε=ʁa=to 9
  kə=ty=a=ɡlise=su=mɔ̃=ma=jo 8
  lε=mε=ɡʁə=zɔ̃=bʁə=də=le=te 8
  sə=sɔ̃=tʁɑ̃k=jmɑ̃=e=klip=se 7

  syʁ=lœʁ=sεʁ=vjεtə=py=bli=si=tεʁə 8
  də=maʁ=ʃɑ̃də=sɔ=lεj=u=də=bjεʁə 8
  lε=le=zaʁd=nə=pə=ve=plys=bu=ʒe 9
  puʁ=tɑ̃ʒə=vwa=dɑ̃=zœ̃=ʒø=də=mi=ʁwaʁ 9
  ta=si=lu=εtə=və=niʁ=pʁε=də=mwa=sa=sə=waʁ 12
  ʒɑ̃=taməa=lɔʁ=zynə=dis=ky=sjɔ̃=sɑ̃=zis=twaʁə 10
  a=vεk=lɔ̃bʁə=blɑ̃=ʃə=də=ta=me=mwaʁə 9

  lε=va=ɡə=sɔ̃=tεl=lmɑ̃=ʒu=øzə 8
  e=ta=vwa=tɑ̃dʁə=mɑ̃=ɑ̃=ʒo=løzə 8
  kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=lœʁ=e=fε=kɔməy=nə=bεʁ=søzə 11
  ʒə=mə=ʁə=tʁuvə=dɑ̃=zœ̃=sɔ=mεj=pʁɔ=fɔ̃ 10
  a=ʒu=e=a=sotə=mo=syʁ=ta=li=ɲə=dɔ=ʁi=zɔ̃ 13
  e=lε=mo=de=ʃi=ʁe=kɔ̃=po=ze=ynə=paʁ=ti=sjɔ̃ 13
  de=li=vʁɑ̃=ɛ̃=si=la=ve=ʁi=tabləɛ̃=tεʁ=pʁe=ta=sjɔ̃ 13
  də=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=lε=plys=pʁɔ=fɔ̃ 9
  lε=ʒwa=jøzə=zɔ̃=bʁə=də=le=te 8
  lɑ̃=tə=mɑ̃=sɔ̃də=vənɥ=mɔʁ=dɔ=ʁe 8
  e=kεl=kə=laʁmə=lε=zɔ̃=a=ʁo=ze 9

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/08/2011 06:03

L'écrit contient 236 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0