Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Sentiments D’Amertume

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/11/2004 17:01

L'écrit contient 108 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : (K)Parfumer(K)

Sentiments D’Amertume

Pourquoi ai je ce sentiment d’amertume
Lorsque mon amour tu prend ta plume
Et que tu écrive en rune
Cet amour qui m’importune

Je me perds dans cette brume
Avec ce lourd sentiment d’amertume
Je sais que tu m’aime et tu l’aime
Ne te trompe pas dans ce dylème

Pourquoi ai je ce sentiment d’amertume
Lorsque je regarde cette lointaine lune
Et de repensé a notre amitié
Qui est a jamais baffouer

Je me perds dans cette brume
Avec ce lourd sentiment d’amertume
Maintenant je n’est que mes yeux pour pleuré
Et mon cœur et mes veines pour saigné
----------Moi---------
 • Pieds Hyphénique: Sentiments D’Amertume

  pour=quoi=ai=je=ce=sen=timent=da=mer=tume 10
  lors=que=mon=a=mour=tu=prend=ta=plu=me 10
  et=que=tu=é=cri=ve=en=ru=ne 9
  cet=a=mour=qui=mim=por=tu=ne 8

  je=me=perds=dans=cet=te=bru=me 8
  a=vec=ce=lourd=sen=ti=ment=da=mer=tume 10
  je=sais=que=tu=mai=me=et=tu=lai=me 10
  ne=te=trom=pe=pas=dans=ce=dy=lè=me 10

  pour=quoi=ai=je=ce=sen=timent=da=mer=tume 10
  lors=que=je=re=gar=de=cette=loin=tai=ne=lune 11
  et=de=re=pen=sé=a=notre=a=mi=tié 10
  qui=est=a=ja=mais=baf=fou=er 8

  je=me=perds=dans=cet=te=bru=me 8
  a=vec=ce=lourd=sen=ti=ment=da=mer=tume 10
  mainte=nant=je=nest=que=mes=yeux=pour=pleu=ré 10
  et=mon=cœur=et=mes=vei=nes=pour=sai=gné 10
  moi 1
 • Phonétique : Sentiments D’Amertume

  puʁkwa ε ʒə sə sɑ̃timɑ̃ damεʁtymə
  lɔʁskə mɔ̃n- amuʁ ty pʁɑ̃ ta plymə
  e kə ty ekʁivə ɑ̃ ʁynə
  sεt amuʁ ki mɛ̃pɔʁtynə

  ʒə mə pεʁd dɑ̃ sεtə bʁymə
  avεk sə luʁ sɑ̃timɑ̃ damεʁtymə
  ʒə sε kə ty mεmə e ty lεmə
  nə tə tʁɔ̃pə pa dɑ̃ sə dilεmə

  puʁkwa ε ʒə sə sɑ̃timɑ̃ damεʁtymə
  lɔʁskə ʒə ʁəɡaʁdə sεtə lwɛ̃tεnə lynə
  e də ʁəpɑ̃se a nɔtʁə amitje
  ki εt- a ʒamε bafue

  ʒə mə pεʁd dɑ̃ sεtə bʁymə
  avεk sə luʁ sɑ̃timɑ̃ damεʁtymə
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε kə mεz- iø puʁ pləʁe
  e mɔ̃ kœʁ e mε vεnə puʁ sεɲe
  mwa
 • Pieds Phonétique : Sentiments D’Amertume

  puʁ=kwa=εʒə=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=da=mεʁ=tymə 10
  lɔʁ=skə=mɔ̃=na=muʁ=ty=pʁɑ̃=ta=ply=mə 10
  e=kə=ty=e=kʁi=və=ɑ̃=ʁynə 8
  sεt=a=muʁ=ki=mɛ̃=pɔʁ=ty=nə 8

  ʒə=mə=pεʁd=dɑ̃=sε=tə=bʁy=mə 8
  a=vεk=sə=luʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃=da=mεʁ=tymə 10
  ʒə=sε=kə=ty=mε=mə=e=ty=lε=mə 10
  nə=tə=tʁɔ̃=pə=pa=dɑ̃=sə=di=lε=mə 10

  puʁ=kwa=εʒə=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=da=mεʁ=tymə 10
  lɔʁskə=ʒəʁə=ɡaʁ=də=sε=tə=lwɛ̃=tε=nə=lynə 10
  e=də=ʁə=pɑ̃se=a=nɔ=tʁə=a=mi=tje 10
  ki=ε=ta=ʒa=mε=ba=fu=e 8

  ʒə=mə=pεʁd=dɑ̃=sε=tə=bʁy=mə 8
  a=vεk=sə=luʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃=da=mεʁ=tymə 10
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=nε=kə=mε=ziø=puʁ=plə=ʁe 10
  e=mɔ̃=kœʁ=e=mε=vε=nə=puʁ=sε=ɲe 10
  mwa 1

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/11/2004 00:00Amour Perdu

j’aime bien ton poeme, merci pour ter com’ sur mes poeme
bsious
amitier
juju