Poeme : Les Couleurs De La Vallee

Les Couleurs De La Vallee

Dans la rose douceur mouillée du matin,
Une mer de nuages se déroule en vagues qui frisent.
Dans un halo blanchâtre, émergeant de cette chevelure de satin.
Seul un clocher dresse sa masse grise.

Un pâle soleil pointe à l’horizon son disque doré,
Enflamme les ardoises bleutées des maisons.
Leurs cheminées crachent une odorante fumée,
Qui caresse toitures moussues et glissent vers l’horizon.

La faible clarté a fait place à une vive lumière.
Partout, la nature révèle sa peinture éphémère.
Le soleil au zénith, envahi la place, chemins et la rivière.
Seul l’orée du bois dresse sa sombre barrière.

Dans un ciel bleu azur resplendissant,
Le soleil implacable darde ses rayons.
Hommes et femmes réunis et confiants
Subissent toujours les saisons.

La chaleur intenable a arrêté la vie.
La végétation est ponctuée de paillettes orangées.
Les animaux couchés, ruminent sous l’abri,
Un lourd vol de corbeaux s’abat sur la terre labourée.

Le soleil va bientôt se coucher, la lune se devine,
A l’horizon, le ciel se teinte de rouille, c’est le soir.
Lentement, comme à regret, l’astre rouge décline,
S’enfonce en fusion derrière les montagnes noires.

La nuit a reprise sa place, enveloppant la vallée
Tout est sérénité : au loin, un chien salut la nuit.
Que l’immensité de la voûte étoilée,
Impose notre respect devant cette féerie

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Couleurs De La Vallee

  dans=la=ro=se=dou=ceur=mouil=lée=du=ma=tin 11
  u=ne=mer=de=nu=a=ges=se=dé=rou=le=en=va=gues=qui=frisent 16
  dans=un=ha=lo=blan=châ=tre=é=mer=geant=de=cette=che=ve=lu=re=de=sa=tin 19
  seul=un=clo=cher=dres=se=sa=mas=se=gri=se 11

  un=pâ=le=so=leil=pointe=à=l=ho=ri=zon=son=dis=que=do=ré 16
  en=flam=me=les=ar=doi=ses=bleu=tées=des=mai=sons 12
  leurs=che=mi=nées=cra=chent=u=ne=o=do=ran=te=fu=mée 14
  qui=cares=se=toi=tu=res=mous=sues=et=glis=sent=vers=l=ho=ri=zon 16

  la=fai=ble=clar=té=a=fait=pla=ce=à=u=ne=vi=ve=lu=mière 16
  par=tout=la=na=tu=re=ré=vè=le=sa=pein=tu=re=é=phé=mère 16
  le=so=leil=au=zé=ni=th=en=va=hi=la=place=che=mins=et=la=ri=vière 18
  seul=lo=rée=du=bois=dres=se=sa=som=bre=bar=ri=è=re 14

  dans=un=ciel=bleu=a=zur=res=plen=dis=sant 10
  le=so=leil=im=pla=ca=ble=dar=de=ses=ray=ons 12
  hom=mes=et=fem=mes=ré=u=nis=et=con=fi=ants 12
  su=bis=sent=tou=jours=les=sai=sons 8

  la=cha=leur=in=te=na=ble=a=ar=rê=té=la=vie 13
  la=vé=gé=ta=ti=on=est=ponc=tuée=de=pail=let=tes=o=ran=gées 16
  les=a=ni=maux=cou=chés=ru=mi=nent=sous=la=bri 12
  un=lourd=vol=de=cor=beaux=sa=bat=sur=la=ter=re=la=bou=rée 15

  le=so=leil=va=bien=tôt=se=cou=cher=la=lu=ne=se=de=vi=ne 16
  a=l=ho=ri=zon=le=ciel=se=tein=te=de=roui=lle=cest=le=soir 16
  len=te=ment=com=me=à=re=gret=las=tre=rou=ge=dé=cli=ne 15
  sen=fon=ce=en=fu=si=on=der=riè=re=les=mon=ta=gnes=noi=res 16

  la=nuit=a=re=pri=se=sa=pla=ce=en=ve=lop=pant=la=val=lée 16
  tout=est=sé=ré=ni=té=au=loin=un=chien=sa=lut=la=nuit 14
  que=lim=men=si=té=de=la=voû=te=é=toi=lée 12
  im=po=se=no=tre=res=pect=de=vant=cet=te=fée=rie 13
 • Phonétique : Les Couleurs De La Vallee

  dɑ̃ la ʁozə dusœʁ muje dy matɛ̃,
  ynə mεʁ də nɥaʒə sə deʁulə ɑ̃ vaɡ ki fʁize.
  dɑ̃z- œ̃-alo blɑ̃ʃatʁə, emεʁʒɑ̃ də sεtə ʃəvəlyʁə də satɛ̃.
  səl œ̃ kloʃe dʁεsə sa masə ɡʁizə.

  œ̃ palə sɔlεj pwɛ̃tə a lɔʁizɔ̃ sɔ̃ diskə dɔʁe,
  ɑ̃flamə lεz- aʁdwazə bløte dε mεzɔ̃.
  lœʁ ʃəmine kʁaʃe ynə ɔdɔʁɑ̃tə fyme,
  ki kaʁεsə twatyʁə musɥz- e ɡlise vεʁ lɔʁizɔ̃.

  la fεblə klaʁte a fε plasə a ynə vivə lymjεʁə.
  paʁtu, la natyʁə ʁevεlə sa pɛ̃tyʁə efemεʁə.
  lə sɔlεj o zenit, ɑ̃vai la plasə, ʃəmɛ̃z- e la ʁivjεʁə.
  səl lɔʁe dy bwa dʁεsə sa sɔ̃bʁə baʁjεʁə.

  dɑ̃z- œ̃ sjεl blø azyʁ ʁεsplɑ̃disɑ̃,
  lə sɔlεj ɛ̃plakablə daʁdə sε ʁεjɔ̃.
  ɔməz- e famə ʁeyniz- e kɔ̃fjɑ̃
  sybise tuʒuʁ lε sεzɔ̃.

  la ʃalœʁ ɛ̃tənablə a aʁεte la vi.
  la veʒetasjɔ̃ ε pɔ̃ktye də pajεtəz- ɔʁɑ̃ʒe.
  lεz- animo kuʃe, ʁymine su labʁi,
  œ̃ luʁ vɔl də kɔʁbo saba syʁ la teʁə labuʁe.

  lə sɔlεj va bjɛ̃to sə kuʃe, la lynə sə dəvinə,
  a lɔʁizɔ̃, lə sjεl sə tɛ̃tə də ʁujə, sε lə swaʁ.
  lɑ̃təmɑ̃, kɔmə a ʁəɡʁε, lastʁə ʁuʒə deklinə,
  sɑ̃fɔ̃sə ɑ̃ fyzjɔ̃ dəʁjεʁə lε mɔ̃taɲə nwaʁə.

  la nɥi a ʁəpʁizə sa plasə, ɑ̃vəlɔpɑ̃ la vale
  tut- ε seʁenite : o lwɛ̃, œ̃ ʃjɛ̃ saly la nɥi.
  kə limɑ̃site də la vutə etwale,
  ɛ̃pozə nɔtʁə ʁεspε dəvɑ̃ sεtə feəʁi
 • Syllabes Phonétique : Les Couleurs De La Vallee

  dɑ̃=la=ʁo=zə=du=sœʁ=mu=j=e=dy=ma=tɛ̃ 12
  ynə=mεʁ=də=nɥ=a=ʒə=sə=de=ʁu=ləɑ̃=va=ɡə=ki=fʁi=ze 15
  dɑ̃=zœ̃-a=lo=blɑ̃=ʃatʁə=e=mεʁ=ʒɑ̃=də=sε=tə=ʃə=və=ly=ʁə=də=sa=tɛ̃ 19
  səl=œ̃=klo=ʃe=dʁε=sə=sa=ma=sə=ɡʁi=zə 11

  œ̃=palə=sɔ=lεj=pwɛ̃=təa=lɔ=ʁi=zɔ̃=sɔ̃=dis=kə=dɔ=ʁe 14
  ɑ̃=fla=mə=lε=zaʁ=dwa=zə=blø=te=dε=mε=zɔ̃ 12
  lœʁ=ʃə=mi=ne=kʁa=ʃe=ynəɔ=dɔ=ʁɑ̃=tə=fy=me 12
  ki=ka=ʁεsə=twa=ty=ʁə=mus=ɥze=ɡli=se=vεʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃ 14

  la=fεblə=klaʁ=te=a=fε=pla=səa=y=nə=vi=və=ly=mjεʁə 14
  paʁ=tu=la=na=tyʁə=ʁe=vε=lə=sa=pɛ̃=ty=ʁəe=fe=mεʁə 14
  lə=sɔ=lεj=o=ze=nit=ɑ̃=va=i=la=plasə=ʃə=mɛ̃=ze=la=ʁi=vjεʁə 17
  səl=lɔ=ʁe=dy=bwa=dʁε=sə=sa=sɔ̃=bʁə=ba=ʁjεʁə 12

  dɑ̃=zœ̃=sjεl=blø=a=zyʁ=ʁεs=plɑ̃=di=sɑ̃ 10
  lə=sɔ=lεj=ɛ̃=pla=ka=blə=daʁ=də=sε=ʁε=jɔ̃ 12
  ɔ=mə=ze=fa=mə=ʁe=y=ni=ze=kɔ̃=fj=ɑ̃ 12
  sy=bi=se=tu=ʒuʁ=lε=sε=zɔ̃ 8

  la=ʃa=lœʁ=ɛ̃=tə=nablə=a=a=ʁε=te=la=vi 12
  la=ve=ʒe=ta=sjɔ̃=ε=pɔ̃k=ty=e=də=pa=jεtə=zɔ=ʁɑ̃=ʒe 15
  lε=za=ni=mo=ku=ʃe=ʁy=mi=ne=su=la=bʁi 12
  œ̃=luʁ=vɔl=də=kɔʁ=bo=sa=ba=syʁ=la=te=ʁə=la=bu=ʁe 15

  lə=sɔ=lεj=va=bjɛ̃=tosə=ku=ʃe=la=ly=nə=sə=də=vinə 14
  a=lɔ=ʁi=zɔ̃=lə=sjεl=sə=tɛ̃tə=də=ʁu=jə=sε=lə=swaʁ 14
  lɑ̃tə=mɑ̃=kɔ=məa=ʁə=ɡʁε=las=tʁə=ʁu=ʒə=de=klinə 12
  sɑ̃=fɔ̃səɑ̃=fy=zjɔ̃=də=ʁjε=ʁə=lε=mɔ̃=ta=ɲə=nwaʁə 12

  la=nɥi=aʁə=pʁi=zə=sa=pla=sə=ɑ̃=və=lɔ=pɑ̃=la=va=le 15
  tu=tεse=ʁe=ni=te=o=lwɛ̃=œ̃=ʃjɛ̃=sa=ly=la=nɥi 13
  kə=li=mɑ̃=si=te=də=la=vu=tə=e=twa=le 12
  ɛ̃=pozə=nɔ=tʁə=ʁεs=pε=də=vɑ̃=sε=tə=fe=ə=ʁi 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/09/2011 08:39Marcel42

Douceur, classique dans la forme, d’une journée ou la nature emplie le regard.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
03/09/2011 09:40Solfege34

belle nature j’aime
solfege

Poème Nature
Publié le 02/09/2011 11:55

L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Patric

Récompense

1
0
0