Poeme : Grande Dame

Grande Dame

Grande dame tu étais, tu le resteras !
De toi je ne connais que les chansons,
Que cette passion que tu avais à les chanter, à les conter !

Grande dame tu le resteras,
Je n’étais pas né lorsque la dame blanche ta emmenée,
Mais dans ma vie, tes chansons, ta voix me résonne.

Grande dame tu seras toujours,
De tes amours, de tes passions,
Tu en a gravé les cœurs.

Grande dame tu es pour nous.
Chaque jours le son de tes mélodies,
Bercent notre temps.

Grande dame tu étais, tu le resteras,
Ta vie, souffrances et joies se mariaient,
Et ton regards juste une insouciance.

Grande dame tu le resteras,
Être devant ceux que tu aimais,
Tu combattais pour y rester.

Grande dame tu seras toujours,
Ton public coulait dans tes veines,
Comme coule une rivière.

Grande dame tu es pour nous,
Je n’ai pu te voir, t’apercevoir,
Mais je te connais depuis longtemps.

Juste à toi et pour toi,
Je verse sur cette page ces quelques phrases.
Tu ne pourras jamais les lire, mais saches,
Que tu es et resteras à jamais une grande dame.

Patrick/A Édith piaf/09. 102012/www. prelude-de-lesprit. fr

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Grande Dame

  gran=de=da=me=tu=é=tais=tu=le=res=te=ras 12
  de=toi=je=ne=con=nais=que=les=chan=sons 10
  que=cette=pas=sion=que=tu=a=vais=à=les=chan=ter=à=les=con=ter 16

  gran=de=da=me=tu=le=res=te=ras 9
  je=né=tais=pas=né=lors=que=la=dame=blan=che=ta=em=me=née 15
  mais=dans=ma=vie=tes=chan=sons=ta=voix=me=ré=sonne 12

  gran=de=da=me=tu=se=ras=tou=jours 9
  de=tes=a=mours=de=tes=pas=si=ons 9
  tu=en=a=gra=vé=les=cœurs 7

  gran=de=da=me=tu=es=pour=nous 8
  cha=que=jours=le=son=de=tes=mé=lo=dies 10
  ber=cent=no=tre=temps 5

  gran=de=da=me=tu=é=tais=tu=le=res=te=ras 12
  ta=vie=souf=fran=ces=et=joies=se=ma=ria=ient 11
  et=ton=re=gards=jus=te=u=ne=in=sou=cian=ce 12

  gran=de=da=me=tu=le=res=te=ras 9
  ê=tre=de=vant=ceux=que=tu=ai=mais 9
  tu=com=bat=tais=pour=y=res=ter 8

  gran=de=da=me=tu=se=ras=tou=jours 9
  ton=pu=blic=cou=lait=dans=tes=vei=nes 9
  com=me=cou=le=u=ne=ri=vi=è=re 10

  gran=de=da=me=tu=es=pour=nous 8
  je=nai=pu=te=voir=ta=per=ce=voir 9
  mais=je=te=con=nais=de=puis=long=temps 9

  jus=te=à=toi=et=pour=toi 7
  je=ver=se=sur=cet=te=pa=ge=ces=quel=ques=phrases 12
  tu=ne=pour=ras=ja=mais=les=li=re=mais=sa=ches 12
  que=tu=es=et=res=te=ras=à=ja=mais=une=gran=de=dame 14

  pa=tri=ck=s=la=sh=a=é=di=th=piaf=s=la=sh=zé=ro=neuf=point=cent=deux=mille=douze=s=la=sh=w=w=w=pre=lu=de=de=les=prit=f=r 36
 • Phonétique : Grande Dame

  ɡʁɑ̃də damə ty etε, ty lə ʁεstəʁa !
  də twa ʒə nə kɔnε kə lε ʃɑ̃sɔ̃,
  kə sεtə pasjɔ̃ kə ty avεz- a lε ʃɑ̃te, a lε kɔ̃te !

  ɡʁɑ̃də damə ty lə ʁεstəʁa,
  ʒə netε pa ne lɔʁskə la damə blɑ̃ʃə ta aməne,
  mε dɑ̃ ma vi, tε ʃɑ̃sɔ̃, ta vwa mə ʁezɔnə.

  ɡʁɑ̃də damə ty səʁa tuʒuʁ,
  də tεz- amuʁ, də tε pasjɔ̃,
  ty ɑ̃n- a ɡʁave lε kœʁ.

  ɡʁɑ̃də damə ty ε puʁ nu.
  ʃakə ʒuʁ lə sɔ̃ də tε melɔdi,
  bεʁse nɔtʁə tɑ̃.

  ɡʁɑ̃də damə ty etε, ty lə ʁεstəʁa,
  ta vi, sufʁɑ̃səz- e ʒwa sə maʁjε,
  e tɔ̃ ʁəɡaʁd ʒystə ynə ɛ̃susjɑ̃sə.

  ɡʁɑ̃də damə ty lə ʁεstəʁa,
  εtʁə dəvɑ̃ sø kə ty εmε,
  ty kɔ̃batε puʁ i ʁεste.

  ɡʁɑ̃də damə ty səʁa tuʒuʁ,
  tɔ̃ pyblik kulε dɑ̃ tε vεnə,
  kɔmə kulə ynə ʁivjεʁə.

  ɡʁɑ̃də damə ty ε puʁ nu,
  ʒə nε py tə vwaʁ, tapεʁsəvwaʁ,
  mε ʒə tə kɔnε dəpɥi lɔ̃tɑ̃.

  ʒystə a twa e puʁ twa,
  ʒə vεʁsə syʁ sεtə paʒə sε kεlk fʁazə.
  ty nə puʁʁa ʒamε lε liʁə, mε saʃə,
  kə ty ε e ʁεstəʁaz- a ʒamεz- ynə ɡʁɑ̃də damə.

  patʁik slaʃ a edit pjaf slaʃ zeʁo nəf pwɛ̃ sɑ̃ dø milə duzə slaʃ dubləve dubləve dubləve. pʁəlydə də lεspʁi. εf εʁ
 • Syllabes Phonétique : Grande Dame

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=ty=e=tε=ty=lə=ʁεs=tə=ʁa 12
  də=twa=ʒə=nə=kɔ=nε=kə=lε=ʃɑ̃=sɔ̃ 10
  kə=sεtə=pa=sjɔ̃=kə=ty=a=vε=za=lε=ʃɑ̃=te=a=lε=kɔ̃=te 16

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=ty=lə=ʁεs=tə=ʁa 9
  ʒə=ne=tε=pa=ne=lɔʁskə=la=da=mə=blɑ̃=ʃə=ta=a=mə=ne 15
  mε=dɑ̃=ma=vi=tε=ʃɑ̃=sɔ̃=ta=vwa=mə=ʁe=zɔnə 12

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=ty=sə=ʁa=tu=ʒuʁ 9
  də=tε=za=muʁ=də=tε=pa=sj=ɔ̃ 9
  ty=ɑ̃=na=ɡʁa=ve=lε=kœ=ʁə 8

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=ty=ε=puʁ=nu 8
  ʃa=kə=ʒuʁ=lə=sɔ̃=də=tε=me=lɔ=di 10
  bεʁ=se=nɔ=tʁə=tɑ̃ 5

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=ty=e=tε=ty=lə=ʁεs=tə=ʁa 12
  ta=vi=su=fʁɑ̃=sə=ze=ʒwa=sə=ma=ʁj=ε 11
  e=tɔ̃=ʁə=ɡaʁd=ʒys=tə=y=nə=ɛ̃=su=sjɑ̃=sə 12

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=ty=lə=ʁεs=tə=ʁa 9
  ε=tʁə=də=vɑ̃=sø=kə=ty=ε=mε 9
  ty=kɔ̃=ba=tε=puʁ=i=ʁεs=te 8

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=ty=sə=ʁa=tu=ʒuʁ 9
  tɔ̃=py=blik=ku=lε=dɑ̃=tε=vε=nə 9
  kɔ=mə=ku=lə=y=nə=ʁi=vjεʁ=ə 9

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=ty=ε=puʁ=nu 8
  ʒə=nε=py=tə=vwaʁ=ta=pεʁ=sə=vwaʁ 9
  mε=ʒə=tə=kɔ=nε=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 9

  ʒys=tə=a=twa=e=puʁ=twa 7
  ʒə=vεʁ=sə=syʁ=sε=tə=pa=ʒə=sε=kεl=kə=fʁazə 12
  ty=nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=lε=li=ʁə=mε=sa=ʃə 12
  kə=ty=ε=e=ʁεstə=ʁa=za=ʒa=mε=zy=nə=ɡʁɑ̃=də=damə 14

  pa=tʁik=slaʃ=a=e=dit=pjaf=slaʃ=ze=ʁo=nəf=pwɛ̃=sɑ̃=dø=milə=du=zə=slaʃ=du=blə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=pʁə=ly=də=də=lεs=pʁi=εf=εʁ 35

PostScriptum

Juste quelques simples lignes pour une grande dame.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/10/2012 21:29Daniel

Elle le mérite......merci pour ce partage......
Amicalement......Daniel......