Slam : Parce Que J’ai Peur Du Réel

Parce Que J’ai Peur Du Réel

Je rejoins cet autre dimension qui jamais ne m’offense
je m’allonge sur son divan lui dépose mes pensées
dans son écrin rien je ne crains, nul besoin de défense
elle m’accorde sa clémence sans jamais de procès

A ses rendez-vous je fais sauter tous les verrous
point de censeur pour s’opposer à mes rêves
je suis accompagné dans mes voyages les plus fous
mes matins bleus sont résurrection quand je me lève

Parce que j’ai peur du réel j’explore mon arc en ciel
j’ai trouvé cette planque bien à l’abri des regards (refrain)
parce que j’ai peur du réel je compose en distanciel
j’ai toujours hâte de me rendre à ces rencarts

Je confonds les mois les années les jours et les nuits
hors du temps mes colères et mes démons m’abandonnent
dans cette notion je brise mes chaînes, je romps l’ennui
j’avoue que dans ma tête ça détonne tout ça m’étonne

A distance de toutes instances, je suis bien plus en vie
même s’il m’arrive de me demander à quoi ça rime
à l’abri du réel je laisse libre cours à toutes mes envies
j’explore les arcanes de l’intime

Tant d’hommes et de femmes s’adressent au ciel
ils ont une confiance aveugle en la providence
je sais où se trouvent mon paradis même pas artificiel
mes évasions mes chimères, mes obsolescences

(refrain)

Je ne veux pas attendre dans une vie qui provoque la colère
espérer que vienne tôt ou tard une résurgence
on le dit mais c’est pas vrai que les hommes sont tous des frères
au mieux quelques-uns sont tristes quand on tire sa révérence

J’ai souvent peur de sortir de ma boite à rêves
de réintégrer le quotidien trop violemment
de regretter au réveil ces douces trêves
d’oublier le chemin qui mène à cet aboutissement

(refrain)

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Parce Que J’ai Peur Du Réel

  je=re=joins=cet=autre=di=men=sion=qui=ja=mais=ne=mof=fense 14
  je=mal=longe=sur=son=di=van=lui=dé=po=se=mes=pen=sées 14
  dans=son=é=crin=rien=je=ne=crains=nul=be=soin=de=dé=fense 14
  el=le=mac=corde=sa=clé=men=ce=sans=ja=mais=de=pro=cès 14

  a=ses=ren=dez=vous=je=fais=sau=ter=tous=les=ver=rous 13
  point=de=cen=seur=pour=sop=po=ser=à=mes=rê=ves 12
  je=suis=ac=com=pa=gné=dans=mes=voy=a=ges=les=plus=fous 14
  mes=ma=tins=bleus=sont=ré=sur=rec=ti=on=quand=je=me=lève 14

  par=ce=que=jai=peur=du=réel=jex=plo=re=mon=arc=en=ciel 14
  jai=trou=vé=cette=plan=que=bien=à=la=bri=des=re=gards=re=frain 15
  par=ce=que=jai=peur=du=réel=je=com=pose=en=dis=tan=ciel 14
  jai=tou=jours=hâ=te=de=me=ren=dre=à=ces=ren=carts 13

  je=con=fonds=les=mois=les=an=nées=les=jours=et=les=nuits 13
  hors=du=temps=mes=co=lè=res=et=mes=dé=mons=ma=ban=donnent 14
  dans=cette=no=tion=je=bri=se=mes=chaî=nes=je=romps=len=nui 14
  ja=voue=que=dans=ma=tête=ça=dé=ton=ne=tout=ça=mé=tonne 14

  a=dis=tance=de=toutes=ins=tan=ces=je=suis=bien=plus=en=vie 14
  même=sil=mar=ri=ve=de=me=de=man=der=à=quoi=ça=rime 14
  à=la=bri=du=réel=je=laisse=libre=cours=à=toutes=mes=en=vies 14
  jex=plo=re=les=ar=ca=nes=de=lin=ti=me 11

  tant=d=hom=mes=et=de=fem=mes=sa=dres=sent=au=ciel 13
  ils=ont=une=con=fian=ce=a=veu=gle=en=la=pro=vi=dence 14
  je=sais=où=se=trouvent=mon=pa=ra=dis=même=pas=ar=ti=fi=ciel 15
  mes=é=va=sions=mes=chi=mè=res=mes=ob=so=les=cen=ces 14

  re=frain 3

  je=ne=veux=pas=at=tendre=dans=une=vie=qui=pro=vo=que=la=co=lère 16
  es=pé=rer=que=vien=ne=tôt=ou=tard=u=ne=ré=sur=gence 14
  on=le=dit=mais=cest=pas=vrai=que=les=hommes=sont=tous=des=frères 14
  au=mieux=quel=ques=uns=sont=tristes=quand=on=tire=sa=ré=vé=rence 14

  jai=sou=vent=peur=de=sor=tir=de=ma=boi=te=à=rê=ves 14
  de=ré=in=té=grer=le=quo=ti=dien=trop=vi=o=lem=ment 14
  de=re=gret=ter=au=ré=veil=ces=dou=ces=trê=ves 12
  dou=blier=le=che=min=qui=mène=à=cet=a=bou=tis=se=ment 14

  re=frain 3
 • Phonétique : Parce Que J’ai Peur Du Réel

  ʒə ʁəʒwɛ̃ sεt otʁə dimɑ̃sjɔ̃ ki ʒamε nə mɔfɑ̃sə
  ʒə malɔ̃ʒə syʁ sɔ̃ divɑ̃ lɥi depozə mε pɑ̃se
  dɑ̃ sɔ̃n- ekʁɛ̃ ʁjɛ̃ ʒə nə kʁɛ̃, nyl bəzwɛ̃ də defɑ̃sə
  εllə makɔʁdə sa klemɑ̃sə sɑ̃ ʒamε də pʁɔsε

  a sε ʁɑ̃de vu ʒə fε sote tus lε veʁus
  pwɛ̃ də sɑ̃sœʁ puʁ sɔpoze a mε ʁεvə
  ʒə sɥiz- akɔ̃paɲe dɑ̃ mε vwajaʒə lε plys fus
  mε matɛ̃ bløs sɔ̃ ʁezyʁεksjɔ̃ kɑ̃ ʒə mə lεvə

  paʁsə kə ʒε pœʁ dy ʁeεl ʒεksplɔʁə mɔ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl
  ʒε tʁuve sεtə plɑ̃kə bjɛ̃ a labʁi dε ʁəɡaʁds (ʁεfʁεn)
  paʁsə kə ʒε pœʁ dy ʁeεl ʒə kɔ̃pozə ɑ̃ distɑ̃sjεl
  ʒε tuʒuʁz- atə də mə ʁɑ̃dʁə a sε ʁɑ̃kaʁ

  ʒə kɔ̃fɔ̃ lε mwa lεz- ane lε ʒuʁz- e lε nɥi
  ɔʁ dy tɑ̃ mε kɔlεʁəz- e mε demɔ̃ mabɑ̃dɔne
  dɑ̃ sεtə nɔsjɔ̃ ʒə bʁizə mε ʃεnə, ʒə ʁɔ̃ lɑ̃nɥi
  ʒavu kə dɑ̃ ma tεtə sa detɔnə tu sa metɔnə

  a distɑ̃sə də tutəz- ɛ̃stɑ̃sə, ʒə sɥi bjɛ̃ plysz- ɑ̃ vi
  mεmə sil maʁivə də mə dəmɑ̃de a kwa sa ʁimə
  a labʁi dy ʁeεl ʒə lεsə libʁə kuʁz- a tutə mεz- ɑ̃vi
  ʒεksplɔʁə lεz- aʁkanə də lɛ̃timə

  tɑ̃ dɔməz- e də famə sadʁəse o sjεl
  ilz- ɔ̃ ynə kɔ̃fjɑ̃sə avøɡlə ɑ̃ la pʁɔvidɑ̃sə
  ʒə sεz- u sə tʁuve mɔ̃ paʁadi mεmə pa aʁtifisjεl
  mεz- evazjɔ̃ mε ʃimεʁə, mεz- ɔpsɔlesɑ̃sə

  (ʁεfʁεn)

  ʒə nə vø pa atɑ̃dʁə dɑ̃z- ynə vi ki pʁɔvɔkə la kɔlεʁə
  εspeʁe kə vjεnə to u taʁ ynə ʁezyʁʒɑ̃sə
  ɔ̃ lə di mε sε pa vʁε kə lεz- ɔmə sɔ̃ tus dε fʁεʁə
  o mjø kεlkz- œ̃ sɔ̃ tʁistə kɑ̃t- ɔ̃ tiʁə sa ʁeveʁɑ̃sə

  ʒε suvɑ̃ pœʁ də sɔʁtiʁ də ma bwatə a ʁεvə
  də ʁeɛ̃teɡʁe lə kɔtidjɛ̃ tʁo vjɔlamɑ̃
  də ʁəɡʁεte o ʁevεj sε dusə tʁεvə
  dublje lə ʃəmɛ̃ ki mεnə a sεt abutisəmɑ̃

  (ʁεfʁεn)
 • Syllabes Phonétique : Parce Que J’ai Peur Du Réel

  ʒə=ʁə=ʒwɛ̃=sεt=o=tʁə=di=mɑ̃=sjɔ̃=ki=ʒa=mε=nə=mɔ=fɑ̃=sə 16
  ʒə=ma=lɔ̃=ʒə=syʁ=sɔ̃=di=vɑ̃=lɥi=de=po=zə=mε=pɑ̃=se 15
  dɑ̃=sɔ̃=ne=kʁɛ̃=ʁj=ɛ̃=ʒə=nə=kʁɛ̃=nyl=bə=zwɛ̃=də=de=fɑ̃=sə 16
  εl=lə=ma=kɔʁ=də=sa=kle=mɑ̃=sə=sɑ̃=ʒa=mε=də=pʁɔ=sε 15

  a=sε=ʁɑ̃=de=vu=ʒə=fε=so=te=tus=lε=ve=ʁus 13
  pwɛ̃=də=sɑ̃=sœ=ʁə=puʁ=sɔ=po=ze=a=mε=ʁε=və 13
  ʒə=sɥi=za=kɔ̃=pa=ɲe=dɑ̃=mε=vwa=ja=ʒə=lε=plys=fus 14
  mε=ma=tɛ̃=bløs=sɔ̃=ʁe=zy=ʁεk=sj=ɔ̃=kɑ̃=ʒə=mə=lε=və 15

  paʁ=sə=kə=ʒε=pœ=ʁə=dy=ʁe=εl=ʒεk=spl=ʁə=mɔ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 16
  ʒε=tʁu=ve=sε=tə=plɑ̃=kə=bjɛ̃=a=la=bʁi=dε=ʁə=ɡaʁds=ʁε=fʁεn 16
  paʁ=sə=kə=ʒε=pœʁ=dy=ʁe=εl=ʒə=kɔ̃=po=zə=ɑ̃=dis=tɑ̃=sjεl 16
  ʒε=tu=ʒuʁ=za=tə=də=mə=ʁɑ̃=dʁə=a=sε=ʁɑ̃=kaʁ 13

  ʒə=kɔ̃=fɔ̃=lε=mwa=lε=za=ne=lε=ʒuʁ=ze=lε=nɥi 13
  ɔʁ=dy=tɑ̃=mε=kɔ=lε=ʁə=ze=mε=de=mɔ̃=ma=bɑ̃=dɔ=ne 15
  dɑ̃=sε=tə=nɔ=sj=ɔ̃=ʒə=bʁi=zə=mε=ʃε=nə=ʒə=ʁɔ̃=lɑ̃n=ɥi 16
  ʒa=vu=kə=dɑ̃=ma=tε=tə=sa=de=tɔ=nə=tu=sa=me=tɔ=nə 16

  a=dis=tɑ̃=sə=də=tu=tə=zɛ̃s=tɑ̃=sə=ʒə=sɥi=bjɛ̃=plys=zɑ̃=vi 16
  mε=mə=sil=ma=ʁi=və=də=mə=də=mɑ̃=de=a=kwa=sa=ʁi=mə 16
  a=la=bʁi=dyʁe=εl=ʒə=lεsə=li=bʁə=kuʁ=za=tu=tə=mε=zɑ̃=vi 16
  ʒεk=spl=ʁə=lε=zaʁ=ka=nə=də=lɛ̃=ti=mə 11

  tɑ̃=dɔ=mə=ze=də=fa=mə=sa=dʁə=se=o=sjεl 12
  il=zɔ̃=y=nə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=a=vø=ɡlə=ɑ̃=la=pʁɔ=vi=dɑ̃=sə 16
  ʒə=sε=zusə=tʁu=ve=mɔ̃=pa=ʁa=di=mε=mə=pa=aʁ=ti=fi=sjεl 16
  mε=ze=va=zj=ɔ̃=mε=ʃi=mε=ʁə=mε=zɔp=sɔ=le=sɑ̃=sə 15

  ʁε=fʁεn 3

  ʒə=nə=vø=pa=a=tɑ̃dʁə=dɑ̃=zy=nə=vi=ki=pʁɔ=vɔ=kə=la=kɔlεʁə 16
  εs=pe=ʁe=kə=vj=ε=nə=to=u=taʁ=y=nə=ʁe=zyʁ=ʒɑ̃=sə 16
  ɔ̃=lə=di=mε=sε=pa=vʁε=kə=lε=zɔ=mə=sɔ̃=tus=dε=fʁεʁ=ə 16
  o=mjø=kεl=kzœ̃=sɔ̃=tʁis=tə=kɑ̃=tɔ̃=ti=ʁə=sa=ʁe=ve=ʁɑ̃=sə 16

  ʒε=su=vɑ̃=pœ=ʁə=də=sɔʁ=tiʁ=də=ma=bwa=tə=a=ʁε=və 15
  də=ʁe=ɛ̃=te=ɡʁe=lə=kɔ=ti=dj=ɛ̃=tʁo=vj=ɔ=la=mɑ̃ 15
  də=ʁə=ɡʁε=te=o=ʁe=vεj=sε=du=sə=tʁε=və 12
  du=blj=e=lə=ʃə=mɛ̃=ki=mε=nə=a=sεt=a=bu=ti=sə=mɑ̃ 16

  ʁε=fʁεn 3

Récompense

1
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.