Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Indifférence

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/09/2012 00:51

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Pendantce

L’Indifférence

Ne pas être indifférent est souvent une illusion ; la plupart du temps les gens vous sourient mais restent dans leurs problèmes ==> si les gens ne s’en sortent pas, c’est qu’ils ne peuvent et ne veulent pas ==> s’ils ne peuvent et ne veulent pas c’est parce qu’ils n’ont pas encore conscience (la conscience est un acte) ou bien c’est que le fait de rester avec ses problèmes représente une sécurité intérieure, c’est à dire le fait d’être en sécurité par rapport au fait de s’en sortir, chose que l’on craint souvent.
Bonne question d’ailleurs ; comment peut-on ne pas être indifférent ?
Hormis le fait que cela nous permet de liquider des émotions, déjà on pourrait dire que d’individu à individu, se sentir concerné c’est comme craindre qu’il nous arrive la même chose, par appréhension et anticipation.
Du coup on prend les devants, et au lieu de se dire consciemment à nous mêmes : « C’est son problème », on préfère refouler cette idée et se l’approprier.
L’inconscient dit : « Oui c’est son problème mais non je ne peux pas l’admettre » (refoulement) , et le conscient suit en disant : « Je ne suis pas indifférent à ton problème ».
Or ce mode de fonctionnement est déjà un peu pathologique ; comment voulez-vous accompagner quelqu’un (et non l’aider ! ) , si vous-mêmes vous êtes légèrement déviants ?
(Voire aussi Empathie et Sympathie)

Pour le reste ; question philo-méta-spirituo-physique ; je laisse le soin à chacun d’y réfléchir.
 • Pieds Hyphénique: L’Indifférence

  ne=pas=être=in=dif=fé=rent=est=sou=vent=u=ne=illu=sion=la=plu=part=du=temps=les=gens=vous=sou=rient=mais=res=tent=dans=leurs=pro=blè=mes=é=gal=é=gal=su=pé=rieur=si=les=gens=ne=sen=sor=tent=pas=cest=quils=ne=peu=vent=et=ne=veu=lent=pas=é=gal=é=gal=su=pé=rieur=sils=ne=peu=vent=et=ne=veu=lent=pas=cest=par=ce=quils=nont=pas=en=co=re=cons=cien=ce=la=cons=cien=ce=est=un=ac=te=ou=bien=cest=que=le=fait=de=res=ter=a=vec=ses=pro=blè=mes=re=pré=sen=te=u=ne=sé=cu=ri=té=in=té=rieu=re=cest=à=di=re=le=fait=dê=tre=en=sé=cu=ri=té=par=rap=port=au=fait=de=sen=sor=tir=cho=se=que=lon=craint=souvent 150
  bon=ne=ques=ti=on=dail=leurs=com=ment=peut=ton=ne=pas=ê=tre=in=dif=fé=rent 19
  hor=mis=le=fait=que=ce=la=nous=per=met=de=li=qui=der=des=é=mo=ti=ons=dé=jà=on=pour=rait=di=re=que=din=di=vi=du=à=in=di=vi=du=se=sen=tir=con=cer=né=cest=com=me=crain=dre=quil=nous=ar=ri=ve=la=mê=me=cho=se=par=ap=pré=hen=si=on=et=an=ti=ci=pa=ti=on 70
  du=coup=on=prend=les=de=vants=et=au=lieu=de=se=di=re=cons=ciem=ment=à=nous=mê=mes=cest=son=pro=blè=me=on=pré=fè=re=re=fou=ler=cet=te=i=dée=et=se=lap=pro=pri=er 43
  lin=cons=cient=dit=oui=cest=son=pro=blè=me=mais=non=je=ne=peux=pas=lad=met=tre=re=fou=le=ment=et=le=cons=cient=suit=en=di=sant=je=ne=suis=pas=in=dif=fé=rent=à=ton=pro=blè=me 44
  or=ce=mo=de=de=fonc=ti=on=ne=ment=est=dé=jà=un=peu=pa=tho=lo=gi=que=com=ment=vou=lez=vous=ac=com=pa=gner=quel=quun=et=non=lai=der=si=vous=mê=mes=vous=ê=tes=lé=gè=re=ment=dé=vi=ants 49
  voi=re=aus=si=em=pa=thie=et=sym=pa=thie 12

  pour=le=res=te=ques=ti=on=phi=lo=mé=ta=s=pi=ri=tuo=phy=si=que=je=lais=se=le=soin=à=cha=cun=dy=ré=flé=chir 30
 • Phonétique : L’Indifférence

  nə pa εtʁə ɛ̃difeʁɑ̃ ε suvɑ̃ ynə ilyzjɔ̃, la plypaʁ dy tɑ̃ lε ʒɑ̃ vu suʁje mε ʁεste dɑ̃ lœʁ pʁɔblεməz- eɡal eɡal sypeʁjœʁ si lε ʒɑ̃ nə sɑ̃ sɔʁte pa, sε kil nə pəve e nə vəle pa eɡal eɡal sypeʁjœʁ sil nə pəve e nə vəle pa sε paʁsə kil nɔ̃ pa ɑ̃kɔʁə kɔ̃sjɑ̃sə (la kɔ̃sjɑ̃sə εt- œ̃n- aktə) u bjɛ̃ sε kə lə fε də ʁεste avεk sε pʁɔblεmə ʁəpʁezɑ̃tə ynə sekyʁite ɛ̃teʁjəʁə, sεt- a diʁə lə fε dεtʁə ɑ̃ sekyʁite paʁ ʁapɔʁ o fε də sɑ̃ sɔʁtiʁ, ʃozə kə lɔ̃ kʁɛ̃ suvɑ̃.
  bɔnə kεstjɔ̃ dajœʁ, kɔmɑ̃ pø tɔ̃ nə pa εtʁə ɛ̃difeʁɑ̃ ?
  ɔʁmi lə fε kə səla nu pεʁmε də likide dεz- emɔsjɔ̃, deʒa ɔ̃ puʁʁε diʁə kə dɛ̃dividy a ɛ̃dividy, sə sɑ̃tiʁ kɔ̃sεʁne sε kɔmə kʁɛ̃dʁə kil nuz- aʁivə la mεmə ʃozə, paʁ apʁeɑ̃sjɔ̃ e ɑ̃tisipasjɔ̃.
  dy ku ɔ̃ pʁɑ̃ lε dəvɑ̃, e o ljø də sə diʁə kɔ̃sjamɑ̃ a nu mεmə : « sε sɔ̃ pʁɔblεmə », ɔ̃ pʁefεʁə ʁəfule sεtə ide e sə lapʁɔpʁje.
  lɛ̃kɔ̃sjɑ̃ di : « ui sε sɔ̃ pʁɔblεmə mε nɔ̃ ʒə nə pø pa ladmεtʁə » (ʁəfuləmεnt) , e lə kɔ̃sjɑ̃ sɥi ɑ̃ dizɑ̃ : « ʒə nə sɥi pa ɛ̃difeʁɑ̃ a tɔ̃ pʁɔblεmə ».
  ɔʁ sə mɔdə də fɔ̃ksjɔnəmɑ̃ ε deʒa œ̃ pø patɔlɔʒikə, kɔmɑ̃ vule vuz- akɔ̃paɲe kεlkyn (εt nɔ̃ lεde ! ) , si vu mεmə vuz- εtə leʒεʁəmɑ̃ devjɑ̃ ?
  (vwaʁə osi ɑ̃pati e sɛ̃patjə)

  puʁ lə ʁεstə, kεstjɔ̃ filo meta spiʁityo fizikə, ʒə lεsə lə swɛ̃ a ʃakœ̃ di ʁefleʃiʁ.
 • Pieds Phonétique : L’Indifférence

  nə=pa=εtʁə=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=ε=su=vɑ̃=y=nə=i=ly=zjɔ̃=la=ply=paʁ=dy=tɑ̃=lε=ʒɑ̃=vu=su=ʁje=mε=ʁεs=te=dɑ̃=lœʁ=pʁɔ=blε=mə=ze=ɡal=e=ɡal=sy=pe=ʁjœʁ=si=lε=ʒɑ̃=nə=sɑ̃=sɔʁ=te=pa=sε=kil=nə=pə=ve=e=nə=və=le=pa=e=ɡal=e=ɡal=sy=pe=ʁjœʁ=sil=nə=pə=ve=e=nə=və=le=pa=sε=paʁ=sə=kil=nɔ̃=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=kɔ̃=sjɑ̃=sə=la=kɔ̃=sjɑ̃=sə=ε=tœ̃=nak=tə=u=bjɛ̃=sε=kə=lə=fε=də=ʁεs=te=a=vεk=sε=pʁɔ=blε=mə=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=y=nə=se=ky=ʁi=te=ɛ̃=te=ʁjə=ʁə=sε=ta=di=ʁə=lə=fε=dε=tʁə=ɑ̃=se=ky=ʁi=te=paʁ=ʁa=pɔʁ=o=fε=də=sɑ̃=sɔʁ=tiʁ=ʃo=zə=kə=lɔ̃=kʁɛ̃=su=vɑ̃ 152
  bɔ=nə=kεs=tj=ɔ̃=da=jœ=ʁə=kɔ=mɑ̃=pø=tɔ̃=nə=pa=ε=tʁə=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 20
  ɔʁ=mi=lə=fε=kə=sə=la=nu=pεʁ=mε=də=li=ki=de=dε=ze=mɔ=sj=ɔ̃=de=ʒa=ɔ̃=puʁ=ʁε=di=ʁə=kə=dɛ̃=di=vi=dy=a=ɛ̃=di=vi=dy=sə=sɑ̃=tiʁ=kɔ̃=sεʁ=ne=sε=kɔ=mə=kʁɛ̃=dʁə=kil=nu=za=ʁi=və=la=mε=mə=ʃo=zə=paʁ=a=pʁe=ɑ̃=sj=ɔ̃=e=ɑ̃=ti=si=pa=sj=ɔ̃ 70
  dy=ku=ɔ̃=pʁɑ̃=lε=də=vɑ̃=e=o=lj=ø=də=sə=di=ʁə=kɔ̃=sja=mɑ̃=a=nu=mε=mə=sε=sɔ̃=pʁɔ=blε=mə=ɔ̃=pʁe=fε=ʁə=ʁə=fu=le=sε=tə=i=de=e=sə=la=pʁɔ=pʁj=e 44
  lɛ̃=kɔ̃=sj=ɑ̃=di=u=i=sε=sɔ̃=pʁɔ=blε=mə=mε=nɔ̃=ʒə=nə=pø=pa=lad=mε=tʁə=ʁə=fu=lə=mεnt=e=lə=kɔ̃=sj=ɑ̃=sɥi=ɑ̃=di=zɑ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=a=tɔ̃=pʁɔ=blε=mə 47
  ɔʁ=sə=mɔ=də=də=fɔ̃k=sj=ɔ=nə=mɑ̃=ε=de=ʒa=œ̃=pø=pa=tɔ=lɔ=ʒi=kə=kɔ=mɑ̃=vu=le=vu=za=kɔ̃=pa=ɲe=kεl=kyn=εt=nɔ̃=lε=de=si=vu=mε=mə=vu=zε=tə=le=ʒε=ʁə=mɑ̃=de=vj=ɑ̃ 49
  vwa=ʁə=o=si=ɑ̃=pa=ti=e=sɛ̃=pa=tj=ə 13

  puʁ=lə=ʁεs=tə=kεs=tj=ɔ̃=fi=lo=me=ta=spi=ʁi=ty=o=fi=zi=kə=ʒə=lε=sə=lə=swɛ̃=a=ʃa=kœ̃=di=ʁe=fle=ʃiʁ 30

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/09/2012 09:57Eden33

oui, cela me rappelle mon premiers cours de psy
Bien à toi

Auteur de Poésie
13/09/2012 12:31Solfege34

l’indifference c’est ce qu’il y a de pire dans la vie j’en ai fait également un poème sur ce sujet
celui-ci me plait beaucoup

solfege