Poeme : Enfer Et Damnation (Xiii)

Enfer Et Damnation (Xiii)

Je suis cosmique dans les chiottes
Je mange des crottes en chocolat
Ca tombe bien j’ai l’air d’une fiote
Ca tombe mal on bute sur caca
Chuis comique et j’m’appelle John
La star de l’Empire State Acra
De Pise de Rome de l’Acropole
De Westminster à Klaïpeda
Je préfère la lie des ratures
Aux cris tortueux mis ça et là
Je kiffe quand le rire sidérurge
Les sidérés de l’au-delà
Ô carpes carpe diem
Diam’s bla bla bla bla
Je suis assistante dentaire
Je care
Des bridges à Paris Gambetta
Paris ou Capri c’est l’enfer
J’give up en expatrie gaga
Mais avec de la pâte à merde
Les trous d’uc la la
La la la

Et dans la péruvienne reine
Larve en asiat’ du dimanche
Dans le globe à trique et austère
Perché, père j’sais sur un sofa
J’étale ma crass’ d’enfer
J’cause urticaire à l’opéra
Je pète en antépénultième
C’est sûr chuis pas une lolita
Je préfère l’alitée rature
Les gris foireux posés en bas
Des ricards de la sépulture
Des richards en soif de foies

Pour eux
Ô carpes carpe diem
Diam’s bla bla bla bla
Je suis assistante dentaire
Je care
Des bridges à Paris Gambetta
Capri ou Paris c’est l’enfer
J’give up en expatrie gaga
Mais avec de la pâte à merde
Les trous d’uc la la
La la la
Ta ba da ba da

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Enfer Et Damnation (Xiii)

  je=suis=cos=mi=que=dans=les=chiottes 8
  je=mange=des=crot=tes=en=cho=co=lat 9
  ca=tombe=bien=jai=lair=du=ne=fiote 8
  ca=tombe=mal=on=bu=te=sur=ca=ca 9
  chuis=co=mi=queet=j=map=pel=le=john 9
  la=star=de=lem=pire=sta=tea=cra 8
  de=pise=de=ro=me=de=la=cro=pole 9
  de=west=mins=ter=à=k=laï=pe=da 9
  je=pré=fère=la=lie=des=ra=tures 8
  aux=cris=tor=tueux=mis=ça=et=là 8
  je=kif=fe=quand=le=rire=si=dé=rurge 9
  les=si=dé=rés=de=lau=de=là 8
  ô=car=pes=car=pe=diem 6
  di=ams=bla=bla=bla=bla 6
  je=suis=as=sis=tan=te=den=taire 8
  je=ca=re 3
  des=brid=ges=à=pa=ris=gambet=ta 8
  pa=ris=ou=ca=pri=cest=len=fer 8
  jgive=up=en=ex=pa=trie=ga=ga 8
  mais=a=vec=de=la=pâ=teà=merde 8
  les=trous=duc=la=la 5
  la=la=la 3
  1
  et=dans=la=pé=ru=vien=ne=reine 8
  lar=ve=en=a=siat=du=di=manche 8
  dans=le=globeà=tri=que=et=aus=tère 8
  per=ché=père=j=sais=sur=un=so=fa 9
  jé=ta=le=ma=crass=den=fer 7
  jcauseur=ti=cai=re=à=lo=pé=ra 8
  je=pè=te=en=an=té=pénul=tième 8
  cest=sûr=chuis=pas=une=lo=li=ta 8
  je=pré=fère=la=li=tée=ra=ture 8
  les=gris=foi=reux=po=sés=en=bas 8
  des=ri=cards=de=la=sé=pul=ture 8
  des=ri=chards=en=soif=de=foies 7

  pour=eux 2
  ô=car=pes=car=pe=diem 6
  di=ams=bla=bla=bla=bla 6
  je=suis=as=sis=tan=te=den=taire 8
  je=ca=re 3
  des=brid=ges=à=pa=ris=gambet=ta 8
  ca=pri=ou=pa=ris=cest=len=fer 8
  jgive=up=en=ex=pa=trie=ga=ga 8
  mais=a=vec=de=la=pâ=teà=merde 8
  les=trous=duc=la=la 5
  la=la=la 3
  ta=ba=da=ba=da 5
 • Phonétique : Enfer Et Damnation (Xiii)

  ʒə sɥi kɔsmikə dɑ̃ lε ʃjɔtə
  ʒə mɑ̃ʒə dε kʁɔtəz- ɑ̃ ʃɔkɔla
  ka tɔ̃bə bjɛ̃ ʒε lεʁ dynə fjɔtə
  ka tɔ̃bə mal ɔ̃ bytə syʁ kaka
  ʃɥi kɔmikə e ʒmapεllə ʒɔn
  la staʁ də lɑ̃piʁə statə akʁa
  də pizə də ʁɔmə də lakʁɔpɔlə
  də wεstmɛ̃ste a klajpəda
  ʒə pʁefεʁə la li dε ʁatyʁə
  o kʁi tɔʁtɥø mi sa e la
  ʒə kifə kɑ̃ lə ʁiʁə sideʁyʁʒə
  lε sideʁe də lo dəla
  o kaʁpə- kaʁpə djεm
  djamεs bla bla bla bla
  ʒə sɥiz- asistɑ̃tə dɑ̃tεʁə
  ʒə kaʁə
  dε bʁidʒəz- a paʁi ɡɑ̃bεta
  paʁiz- u kapʁi sε lɑ̃fe
  ʒʒivə yp ɑ̃n- εkspatʁi ɡaɡa
  mεz- avεk də la patə a mεʁdə
  lε tʁus dyk la la
  la la la

  e dɑ̃ la peʁyvjεnə ʁεnə
  laʁvə ɑ̃n- azjatdy dimɑ̃ʃə
  dɑ̃ lə ɡlɔbə a tʁikə e ostεʁə
  pεʁʃe, pεʁə ʒsε syʁ œ̃ sɔfa
  ʒetalə ma kʁasdɑ̃fe
  ʒkozə yʁtikεʁə a lɔpeʁa
  ʒə pεtə ɑ̃n- ɑ̃tepenyltjεmə
  sε syʁ ʃɥi pa ynə lɔlita
  ʒə pʁefεʁə lalite ʁatyʁə
  lε ɡʁi fwaʁø pozez- ɑ̃ ba
  dε ʁikaʁd də la sepyltyʁə
  dε ʁiʃaʁdz- ɑ̃ swaf də fwa

  puʁ ø
  o kaʁpə- kaʁpə djεm
  djamεs bla bla bla bla
  ʒə sɥiz- asistɑ̃tə dɑ̃tεʁə
  ʒə kaʁə
  dε bʁidʒəz- a paʁi ɡɑ̃bεta
  kapʁi u paʁi sε lɑ̃fe
  ʒʒivə yp ɑ̃n- εkspatʁi ɡaɡa
  mεz- avεk də la patə a mεʁdə
  lε tʁus dyk la la
  la la la
  ta ba da ba da
 • Syllabes Phonétique : Enfer Et Damnation (Xiii)

  ʒə=sɥi=kɔs=mi=kə=dɑ̃=lε=ʃj=ɔ=tə 10
  ʒə=mɑ̃=ʒə=dε=kʁɔ=tə=zɑ̃=ʃɔ=kɔ=la 10
  ka=tɔ̃=bə=bjɛ̃=ʒε=lεʁ=dy=nə=fjɔ=tə 10
  ka=tɔ̃=bə=mal=ɔ̃=by=tə=syʁ=ka=ka 10
  ʃɥi=kɔ=mi=kə=e=ʒma=pεl=lə=ʒɔ=nə 10
  la=staʁ=də=lɑ̃=pi=ʁə=sta=tə=a=kʁa 10
  də=pi=zə=də=ʁɔ=mə=də=la=kʁɔ=pɔlə 10
  də=wεs=tmɛ̃s=te=a=klaj=pə=da 8
  ʒə=pʁe=fε=ʁə=la=li=dε=ʁa=ty=ʁə 10
  o=kʁi=tɔʁ=tɥ=ø=mi=sa=e=la 9
  ʒə=ki=fə=kɑ̃lə=ʁi=ʁə=si=de=ʁyʁ=ʒə 10
  lε=si=de=ʁe=də=lo=də=la 8
  o=kaʁ=pə=kaʁ=pə=djεm 6
  dj=a=mε=sə=bla=bla=bla=bla 8
  ʒə=sɥi=za=sis=tɑ̃=tə=dɑ̃=tεʁ=ə 9
  ʒə=ka=ʁə 3
  dε=bʁid=ʒə=za=pa=ʁi=ɡɑ̃=bε=ta 9
  pa=ʁi=zu=ka=pʁi=sε=lɑ̃=fe 8
  ʒʒi=və=yp=ɑ̃=nεk=spa=tʁi=ɡa=ɡa 9
  mε=za=vεk=də=la=pa=tə=a=mεʁ=də 10
  lε=tʁus=dyk=la=la 5
  la=la=la 3
  1
  e=dɑ̃=la=pe=ʁy=vj=ε=nə=ʁε=nə 10
  laʁ=və=ɑ̃=na=zjat=dy=di=mɑ̃=ʃə 9
  dɑ̃=lə=ɡlɔ=bə=a=tʁi=kə=e=os=tεʁə 10
  pεʁ=ʃe=pε=ʁə=ʒsε=syʁ=œ̃=sɔ=fa 9
  ʒe=ta=lə=ma=kʁas=dɑ̃=fe 7
  ʒko=zə=yʁ=ti=kε=ʁə=a=lɔ=pe=ʁa 10
  ʒə=pε=tə=ɑ̃=nɑ̃=te=pe=nyl=tjε=mə 10
  sε=syʁ=ʃɥi=pa=y=nə=lɔ=li=ta 9
  ʒə=pʁe=fε=ʁə=la=li=te=ʁa=ty=ʁə 10
  lε=ɡʁi=fwa=ʁø=po=ze=zɑ̃=ba 8
  dε=ʁi=kaʁd=də=la=se=pyl=ty=ʁə 9
  dε=ʁi=ʃaʁ=dzɑ̃=swaf=də=fwa 7

  puʁ=ø 2
  o=kaʁ=pə=kaʁ=pə=djεm 6
  dj=a=mε=sə=bla=bla=bla=bla 8
  ʒə=sɥi=za=sis=tɑ̃=tə=dɑ̃=tεʁ=ə 9
  ʒə=ka=ʁə 3
  dε=bʁid=ʒə=za=pa=ʁi=ɡɑ̃=bε=ta 9
  ka=pʁi=u=pa=ʁi=sε=lɑ̃=fe 8
  ʒʒi=və=yp=ɑ̃=nεk=spa=tʁi=ɡa=ɡa 9
  mε=za=vεk=də=la=pa=tə=a=mεʁ=də 10
  lε=tʁus=dyk=la=la 5
  la=la=la 3
  ta=ba=da=ba=da 5

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.