Poeme : Transes De La Nature

Transes De La Nature

Dans les cités pleines à craquer
L’affreux du noir dans la fumée
Porte en lui des pierres précieuses
Aussi vertes que silencieuses
Dans les palais d’or et de feu
Les bons démons s’offrent des gueux
Comme des essences douteuses
D’où l’on extrait d’antiques chârtreuses
Les Gwendolines et les faisans
Dansent alors de leurs pas troublants
L’un et l’autre encore desquels
Faudrait-il qu’il sorte une veille

La nature est un long sommeil
Une transe aux couleurs vermeilles
Sa chaleur souffle aux oraisons
De longues et lentes respirations

Dans les sunset boulevards des bonzes
Se flinguent à coups d’armes qui bronzent
Dans les sunrise cocktails des pouffes
Aiment à y perdre une pantoufle
Des vieux libidineux masqués
S’abonnent à des mondes étrangers
Ces mêmes mondes n’ont que faire
De ces clochards intermédiaires
Pour quelques coins de porte ouverte
On voit des dindes faire des courbettes
Dans d’effroyables contorsions
On voit des vits tordre des cons

La nature est un long sommeil
Une transe aux couleurs vermeilles
Sa chaleur souffle aux oraisons
De longues et lentes respirations

Et après avoir vu merveille
De sinistres bordels s’éveillent
Dans des discours beaux et fluos
Tels l’eau des WC du reste eau
Des loques vannés se foutent à l’aise
Des duègnes étées s’en font des baises
De poses lascives et troquées
Contre de muettes vérités
Au cœur des larmes inhibées
On peut voir l’ormeau se plier
Car au sein de la cour roite
Il n’y demeure qu’un pacte sans acte

La nature est un long entracte
Une transe aux couleurs verdâtres
Sa chaleur souffle aux oraisons
De longues et lentes inadaptations

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Transes De La Nature

  dans=les=ci=tés=pleines=à=cra=quer 8
  laf=freux=du=noir=dans=la=fu=mée 8
  porte=en=lui=des=pier=res=pré=cieuses 8
  aus=si=ver=tes=que=si=len=cieuses 8
  dans=les=pa=lais=dor=et=de=feu 8
  les=bons=dé=mons=sof=frent=des=gueux 8
  com=me=des=es=sen=ces=dou=teuses 8
  doù=lon=ex=trait=dan=ti=ques=châr=treuses 9
  les=g=wen=do=lines=et=les=fai=sans 9
  dansent=a=lors=de=leurs=pas=trou=blants 8
  lun=et=lautre=en=co=re=des=quels 8
  fau=drait=til=quil=sorte=u=ne=veille 8

  la=na=ture=est=un=long=som=meil 8
  une=tran=se=aux=cou=leurs=ver=meilles 8
  sa=cha=leur=souf=fleaux=o=rai=sons 8
  de=lon=gues=et=lentes=res=pi=ra=tions 9

  dans=les=sun=set=boule=vards=des=bonzes 8
  se=flin=guent=à=coups=dar=mes=qui=bronzent 9
  dans=les=sun=rise=cock=tails=des=pouffes 8
  aiment=à=y=per=dreu=ne=pan=toufle 8
  des=vieux=li=bi=di=neux=mas=qués 8
  sa=bonnent=à=des=mon=des=é=tran=gers 9
  ces=mê=mes=mon=des=nont=que=faire 8
  de=ces=clo=chards=in=ter=mé=diaires 8
  pour=quel=ques=coins=de=porte=ou=verte 8
  on=voit=des=dindes=fai=re=des=cour=bettes 9
  dans=def=froya=bles=con=tor=si=ons 8
  on=voit=des=vits=tor=dre=des=cons 8

  la=na=ture=est=un=long=som=meil 8
  une=tran=se=aux=cou=leurs=ver=meilles 8
  sa=cha=leur=souf=fleaux=o=rai=sons 8
  de=lon=gues=et=lentes=res=pi=ra=tions 9

  et=a=près=a=voir=vu=mer=veille 8
  de=si=nis=tres=bor=dels=sé=veillent 8
  dans=des=dis=cours=beaux=et=fluos 7
  tels=leau=des=w=c=du=res=te=eau 9
  des=lo=ques=van=nés=se=foutent=à=laise 9
  des=duègnes=é=tées=sen=font=des=baises 8
  de=poses=las=ci=ves=et=tro=quées 8
  con=tre=de=muet=tes=vé=ri=tés 8
  au=cœur=des=lar=mes=in=hi=bées 8
  on=peut=voir=lor=meau=se=pli=er 8
  car=au=sein=de=la=cour=roi=te 8
  il=ny=de=meure=quun=pac=te=sans=acte 9

  la=na=ture=est=un=long=en=tracte 8
  une=tran=se=aux=cou=leurs=ver=dâtres 8
  sa=cha=leur=souf=fleaux=o=rai=sons 8
  de=lon=gues=et=lentes=i=na=dap=ta=tions 10
 • Phonétique : Transes De La Nature

  dɑ̃ lε site plεnəz- a kʁake
  lafʁø dy nwaʁ dɑ̃ la fyme
  pɔʁtə ɑ̃ lɥi dε pjeʁə- pʁesjøzə
  osi vεʁtə- kə silɑ̃sjøzə
  dɑ̃ lε palε dɔʁ e də fø
  lε bɔ̃ demɔ̃ sɔfʁe dε ɡø
  kɔmə dεz- esɑ̃sə dutøzə
  du lɔ̃n- εkstʁε dɑ̃tik ʃaʁtʁøzə
  lε ɡwɑ̃dɔlinəz- e lε fəzɑ̃
  dɑ̃se alɔʁ də lœʁ pa tʁublɑ̃
  lœ̃n- e lotʁə ɑ̃kɔʁə dekεl
  fodʁε til kil sɔʁtə ynə vεjə

  la natyʁə εt- œ̃ lɔ̃ sɔmεj
  ynə tʁɑ̃zə o kulœʁ vεʁmεjə
  sa ʃalœʁ suflə oz- ɔʁεzɔ̃
  də lɔ̃ɡz- e lɑ̃tə ʁεspiʁasjɔ̃

  dɑ̃ lε sœ̃sε buləvaʁd dε bɔ̃zə
  sə flɛ̃ɡe a ku daʁmə- ki bʁɔ̃ze
  dɑ̃ lε sœ̃ʁizə kɔktaj dε pufə
  εme a i pεʁdʁə ynə pɑ̃tuflə
  dε vjø libidinø maske
  sabɔne a dε mɔ̃dəz- etʁɑ̃ʒe
  sε mεmə mɔ̃də nɔ̃ kə fεʁə
  də sε kloʃaʁdz- ɛ̃tεʁmedjεʁə
  puʁ kεlk kwɛ̃ də pɔʁtə uvεʁtə
  ɔ̃ vwa dε dɛ̃də fεʁə dε kuʁbεtə
  dɑ̃ defʁwajablə kɔ̃tɔʁsjɔ̃
  ɔ̃ vwa dε vit tɔʁdʁə dε kɔ̃

  la natyʁə εt- œ̃ lɔ̃ sɔmεj
  ynə tʁɑ̃zə o kulœʁ vεʁmεjə
  sa ʃalœʁ suflə oz- ɔʁεzɔ̃
  də lɔ̃ɡz- e lɑ̃tə ʁεspiʁasjɔ̃

  e apʁεz- avwaʁ vy mεʁvεjə
  də sinistʁə- bɔʁdεl sevεje
  dɑ̃ dε diskuʁ boz- e flyo
  tεl lo dε dubləve se dy ʁεstə o
  dε lɔk vane sə fute a lεzə
  dε dyεɲəz- ete sɑ̃ fɔ̃ dε bεzə
  də pozə lasivəz- e tʁɔke
  kɔ̃tʁə də mɥεtə veʁite
  o kœʁ dε laʁməz- inibe
  ɔ̃ pø vwaʁ lɔʁmo sə plje
  kaʁ o sɛ̃ də la kuʁ ʁwatə
  il ni dəməʁə kœ̃ paktə sɑ̃z- aktə

  la natyʁə εt- œ̃ lɔ̃ ɑ̃tʁaktə
  ynə tʁɑ̃zə o kulœʁ vεʁdatʁə
  sa ʃalœʁ suflə oz- ɔʁεzɔ̃
  də lɔ̃ɡz- e lɑ̃təz- inadaptasjɔ̃
 • Syllabes Phonétique : Transes De La Nature

  dɑ̃=lε=si=te=plε=nə=za=kʁa=ke 9
  la=fʁø=dy=nwaʁ=dɑ̃=la=fy=me 8
  pɔʁ=tə=ɑ̃=lɥi=dε=pje=ʁə=pʁe=sjø=zə 10
  o=si=vεʁ=tə=kə=si=lɑ̃=sj=ø=zə 10
  dɑ̃=lε=pa=lε=dɔʁ=e=də=fø 8
  lε=bɔ̃=de=mɔ̃=sɔ=fʁe=dε=ɡø 8
  kɔ=mə=dε=ze=sɑ̃=sə=du=tø=zə 9
  du=lɔ̃=nεk=stʁε=dɑ̃=tik=ʃaʁ=tʁø=zə 9
  lε=ɡwɑ̃=dɔ=li=nə=ze=lε=fə=zɑ̃ 9
  dɑ̃=se=a=lɔʁ=də=lœ=ʁə=pa=tʁu=blɑ̃ 10
  lœ̃=ne=lo=tʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=de=kεl 9
  fo=dʁε=til=kil=sɔʁ=tə=y=nə=vε=jə 10

  la=na=ty=ʁə=ε=tœ̃=lɔ̃=sɔ=mεj 9
  y=nə=tʁɑ̃=zə=o=ku=lœʁ=vεʁ=mε=jə 10
  sa=ʃa=lœ=ʁə=su=flə=o=zɔ=ʁε=zɔ̃ 10
  də=lɔ̃ɡ=ze=lɑ̃=tə=ʁεs=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 10

  dɑ̃=lε=sœ̃=sε=bu=lə=vaʁd=dε=bɔ̃=zə 10
  sə=flɛ̃=ɡe=a=ku=daʁ=mə=ki=bʁɔ̃=ze 10
  dɑ̃=lε=sœ̃=ʁi=zə=kɔk=taj=dε=pu=fə 10
  ε=me=a=i=pεʁ=dʁə=y=nə=pɑ̃=tuflə 10
  dε=vj=ø=li=bi=di=nø=mas=ke 9
  sa=bɔ=ne=a=dε=mɔ̃=də=ze=tʁɑ̃=ʒe 10
  sε=mε=mə=mɔ̃=də=nɔ̃=kə=fεʁ=ə 9
  də=sε=klo=ʃaʁ=dzɛ̃=tεʁ=me=djεʁ=ə 9
  puʁ=kεl=kə=kwɛ̃=də=pɔʁ=tə=u=vεʁ=tə 10
  ɔ̃=vwa=dε=dɛ̃=də=fε=ʁə=dε=kuʁ=bεtə 10
  dɑ̃=de=fʁwa=ja=blə=kɔ̃=tɔʁ=sj=ɔ̃ 9
  ɔ̃=vwa=dε=vit=tɔʁ=dʁə=dε=kɔ̃ 8

  la=na=ty=ʁə=ε=tœ̃=lɔ̃=sɔ=mεj 9
  y=nə=tʁɑ̃=zə=o=ku=lœʁ=vεʁ=mε=jə 10
  sa=ʃa=lœ=ʁə=su=flə=o=zɔ=ʁε=zɔ̃ 10
  də=lɔ̃ɡ=ze=lɑ̃=tə=ʁεs=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 10

  e=a=pʁε=za=vwaʁ=vy=mεʁ=vε=jə 9
  də=si=nis=tʁə=bɔʁ=dεl=se=vε=j=e 10
  dɑ̃=dε=dis=kuʁ=bo=ze=fly=o 8
  tεl=lo=dε=dublə=ve=se=dy=ʁεs=tə=o 10
  dε=lɔk=va=ne=sə=fu=te=a=lε=zə 10
  dε=dy=ε=ɲə=ze=te=sɑ̃=fɔ̃=dε=bεzə 10
  də=po=zə=la=si=və=ze=tʁɔ=ke 9
  kɔ̃=tʁə=də=mɥε=tə=ve=ʁi=te 8
  o=kœ=ʁə=dε=laʁ=mə=zi=ni=be 9
  ɔ̃=pø=vwaʁ=lɔʁ=mo=sə=plj=e 8
  kaʁ=o=sɛ̃=də=la=kuʁ=ʁwa=tə 8
  il=nidə=mə=ʁə=kœ̃=pak=tə=sɑ̃=zak=tə 10

  la=na=ty=ʁə=ε=tœ̃=lɔ̃=ɑ̃=tʁak=tə 10
  y=nə=tʁɑ̃=zə=o=ku=lœʁ=vεʁ=da=tʁə 10
  sa=ʃa=lœ=ʁə=su=flə=o=zɔ=ʁε=zɔ̃ 10
  də=lɔ̃ɡ=ze=lɑ̃=tə=zi=na=dap=ta=sjɔ̃ 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/10/2013 21:38Mido

ah mais ou est le fond et la forme?????