Poeme : Le Chant Du Premier Ultime

Le Chant Du Premier Ultime

Ras le bol, Ras la casquette
De choisir entre l’ange et la pirouette
Ras le bec, A ras les pâquerettes !
De voler hideusement
Faisant tourner des girouettes
J’en ai marre, oui, de me chercher
Je me trouve sans cesse
Sans jamais me trouver
J’en ai ras la bolée,
D’écrire pour ne rien chercher
De faire pour ne rien défaire
De peindre pour ne rien dépeindre
Et de dépendre de tout pour me tuer
Je voudrais mourir
Mourir ? Quelle grossière idée !
Pourquoi voulez-vous mourir
Alors que vous vivez !
Justement, telle est la question !
Pourquoi chercher à vivre
Alors qu’on est décédé
Pourquoi se décider
A passer des caps à coups d’épée,
Si c’est pour, après le dernier coup d’épée
Encore se revêtir d’une cape ?
Paradoxes, contraires, oxymores ;
Il semblerait que je vous adore.
Mais aussi que je vous haïsse.
Car entre ciel et terre
Vous n’abreuvez qu’herbe et maïs.
Et quand dieu pisse
Et quand dieu verdoie
Et quand dieu merdoie
Et quand dieu glisse
Dans les draps de soie, comment ce fait-ce ?
De l’âme poétesse, qu’il n’en soit que soi
Il est assez ! pourtant
De moments de poisse luminescente
De moments de liesse épouvantable
D’instants de peur innéprouvable
Et de minutes aliénantes,
Pour que d’un laps d’émoi
Nous n’attrapions que spasmes nauséeux
Et crampes délictueuses ;
Mais alors ?
Pourquoi il s’en fait un délice ?
Pourquoi les vices de forme retombent
Planches, écrous, mètres et vis ?
Pourquoi la nuit insulte le jour ?
Et le jour s’attache-t-il à la nuit ?
Pourquoi les gros ploucs saltimbanques
S’affrètent près des aviateurs des cirques ?
Pourquoi l’intarissable immense
Accepte-t-il la monnaie de la pièce ?
Pourquoi les grandes villes nous planquent
Derrière des douceurs des connards en civil ?
Pourquoi dans le champagne ardent se meurent
Tout en pétulance les bulles de la joie marine ?
Pourquoi ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Chant Du Premier Ultime

  ras=le=bol=ras=la=cas=quet=te 8
  de=choi=sir=entre=lan=ge=et=la=pi=rouette 10
  ras=le=bec=a=ras=les=pâ=que=ret=tes 10
  de=vo=ler=hi=deu=se=ment 7
  fai=sant=tour=ner=des=gi=rouet=tes 8
  jen=ai=mar=re=oui=de=me=cher=cher 9
  je=me=trou=ve=sans=cesse 6
  sans=ja=mais=me=trou=ver 6
  jen=ai=ras=la=bo=lée 6
  dé=cri=re=pour=ne=rien=cher=cher 8
  de=fai=re=pour=ne=rien=dé=fai=re 9
  de=pein=dre=pour=ne=rien=dé=pein=dre 9
  et=de=dé=pen=dre=de=tout=pour=me=tuer 10
  je=vou=drais=mou=rir 5
  mou=rir=quel=le=gros=si=è=re=i=dée 10
  pour=quoi=vou=lez=vous=mou=rir 7
  a=lors=que=vous=vi=vez 6
  jus=te=ment=tel=le=est=la=ques=ti=on 10
  pour=quoi=cher=cher=à=vi=vre 7
  a=lors=quon=est=dé=cé=dé 7
  pour=quoi=se=dé=ci=der 6
  a=pas=ser=des=caps=à=coups=dé=pée 9
  si=cest=pour=a=près=le=der=nier=coup=dé=pée 11
  en=co=re=se=re=vê=tir=du=ne=cape 10
  pa=ra=do=xes=con=trai=res=oxy=mo=res 10
  il=sem=ble=rait=que=je=vous=a=do=re 10
  mais=aus=si=que=je=vous=haïsse 7
  car=en=tre=ciel=et=ter=re 7
  vous=na=breu=vez=qu=her=be=et=maïs 9
  et=quand=dieu=pis=se 5
  et=quand=dieu=ver=doie 5
  et=quand=dieu=mer=doie 5
  et=quand=dieu=glis=se 5
  dans=les=draps=de=soie=com=ment=ce=fait=ce 10
  de=lâ=me=poétes=se=quil=nen=soit=que=soi 10
  il=est=as=sez=pour=tant 6
  de=mo=ments=de=pois=se=lu=mi=nes=cente 10
  de=mo=ments=de=lies=se=é=pou=van=table 10
  dins=tants=de=peur=in=né=prou=va=ble 9
  et=de=mi=nu=tes=a=li=é=nan=tes 10
  pour=que=dun=laps=dé=moi 6
  nous=nat=tra=pions=que=s=pas=mes=nau=séeux 10
  et=cram=pes=dé=lic=tu=eu=ses 8
  mais=a=lors 3
  pour=quoi=il=sen=fait=un=dé=li=ce 9
  pour=quoi=les=vi=ces=de=for=me=re=tombent 10
  plan=ches=é=crous=mè=tres=et=vis 8
  pour=quoi=la=nuit=in=sul=te=le=jour 9
  et=le=jour=sat=ta=che=til=à=la=nuit 10
  pour=quoi=les=gros=ploucs=sal=tim=banques 8
  saf=frètent=près=des=a=via=teurs=des=cir=ques 10
  pour=quoi=lin=ta=ris=sa=ble=im=men=se 10
  ac=cep=te=til=la=mon=naie=de=la=pièce 10
  pour=quoi=les=gran=des=vil=les=nous=planquent 9
  der=rière=des=dou=ceurs=des=con=nards=en=ci=vil 11
  pour=quoi=dans=le=cham=pagne=ar=dent=se=meurent 10
  tout=en=pé=tu=lance=les=bul=les=de=la=joie=ma=rine 13
  pour=quoi 2
 • Phonétique : Le Chant Du Premier Ultime

  ʁa lə bɔl, ʁa la kaskεtə
  də ʃwaziʁ ɑ̃tʁə lɑ̃ʒə e la piʁuεtə
  ʁa lə bεk, a ʁa lε pakəʁεtə !
  də vɔle idøzəmɑ̃
  fəzɑ̃ tuʁne dε ʒiʁuεtə
  ʒɑ̃n- ε maʁə, ui, də mə ʃεʁʃe
  ʒə mə tʁuvə sɑ̃ sεsə
  sɑ̃ ʒamε mə tʁuve
  ʒɑ̃n- ε ʁa la bɔle,
  dekʁiʁə puʁ nə ʁjɛ̃ ʃεʁʃe
  də fεʁə puʁ nə ʁjɛ̃ defεʁə
  də pɛ̃dʁə puʁ nə ʁjɛ̃ depɛ̃dʁə
  e də depɑ̃dʁə də tu puʁ mə tɥe
  ʒə vudʁε muʁiʁ
  muʁiʁ ? kεllə ɡʁɔsjεʁə ide !
  puʁkwa vule vu muʁiʁ
  alɔʁ kə vu vive !
  ʒystəmɑ̃, tεllə ε la kεstjɔ̃ !
  puʁkwa ʃεʁʃe a vivʁə
  alɔʁ kɔ̃n- ε desede
  puʁkwa sə deside
  a pase dε kapz- a ku depe,
  si sε puʁ, apʁε lə dεʁnje ku depe
  ɑ̃kɔʁə sə ʁəvεtiʁ dynə kapə ?
  paʁadɔksə, kɔ̃tʁεʁə, ɔksimɔʁə,
  il sɑ̃bləʁε kə ʒə vuz- adɔʁə.
  mεz- osi kə ʒə vu-ajsə.
  kaʁ ɑ̃tʁə sjεl e teʁə
  vu nabʁəve kεʁbə e maj.
  e kɑ̃ djø pisə
  e kɑ̃ djø vεʁdwa
  e kɑ̃ djø mεʁdwa
  e kɑ̃ djø ɡlisə
  dɑ̃ lε dʁa də swa, kɔmɑ̃ sə fε sə ?
  də lamə pɔetεsə, kil nɑ̃ swa kə swa
  il εt- ase ! puʁtɑ̃
  də mɔmɑ̃ də pwasə lyminesɑ̃tə
  də mɔmɑ̃ də ljεsə epuvɑ̃tablə
  dɛ̃stɑ̃ də pœʁ inepʁuvablə
  e də minytəz- aljenɑ̃tə,
  puʁ kə dœ̃ lap demwa
  nu natʁapjɔ̃ kə spasmə nozeø
  e kʁɑ̃pə deliktɥøzə,
  mεz- alɔʁ ?
  puʁkwa il sɑ̃ fε œ̃ delisə ?
  puʁkwa lε visə də fɔʁmə ʁətɔ̃be
  plɑ̃ʃə, ekʁus, mεtʁəz- e vis ?
  puʁkwa la nɥi ɛ̃syltə lə ʒuʁ ?
  e lə ʒuʁ sataʃə til a la nɥi ?
  puʁkwa lε ɡʁo pluk saltɛ̃bɑ̃k
  safʁεte pʁε dεz- avjatœʁ dε siʁk ?
  puʁkwa lɛ̃taʁisablə imɑ̃sə
  aksεptə til la mɔnε də la pjεsə ?
  puʁkwa lε ɡʁɑ̃də vilə nu plɑ̃ke
  dəʁjεʁə dε dusœʁ dε kɔnaʁdz- ɑ̃ sivil ?
  puʁkwa dɑ̃ lə ʃɑ̃paɲə aʁde sə məʁe
  tut- ɑ̃ petylɑ̃sə lε bylə də la ʒwa maʁinə ?
  puʁkwa ?
 • Syllabes Phonétique : Le Chant Du Premier Ultime

  ʁa=lə=bɔl=ʁa=la=kas=kε=tə 8
  də=ʃwa=ziʁ=ɑ̃tʁə=lɑ̃=ʒə=e=la=pi=ʁuεtə 10
  ʁa=lə=bεk=a=ʁa=lε=pa=kə=ʁε=tə 10
  də=vɔ=le=i=dø=zə=mɑ̃ 7
  fə=zɑ̃=tuʁ=ne=dε=ʒi=ʁu=ε=tə 9
  ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=u=i=də=mə=ʃεʁ=ʃe 10
  ʒə=mə=tʁu=və=sɑ̃=sε=sə 7
  sɑ̃=ʒa=mε=mə=tʁu=ve 6
  ʒɑ̃=nε=ʁa=la=bɔ=le 6
  de=kʁi=ʁə=puʁ=nə=ʁj=ɛ̃=ʃεʁ=ʃe 9
  də=fε=ʁə=puʁ=nə=ʁj=ɛ̃=de=fεʁ=ə 10
  də=pɛ̃=dʁə=puʁ=nə=ʁj=ɛ̃=de=pɛ̃=dʁə 10
  e=də=de=pɑ̃=dʁə=də=tu=puʁ=mə=tɥe 10
  ʒə=vu=dʁε=mu=ʁiʁ 5
  mu=ʁiʁ=kεl=lə=ɡʁɔ=sj=ε=ʁə=i=de 10
  puʁ=kwa=vu=le=vu=mu=ʁiʁ 7
  a=lɔʁ=kə=vu=vi=ve 6
  ʒys=tə=mɑ̃=tεl=lə=ε=la=kεs=tj=ɔ̃ 10
  puʁ=kwa=ʃεʁ=ʃe=a=vi=vʁə 7
  a=lɔʁ=kɔ̃=nε=de=se=de 7
  puʁ=kwa=sə=de=si=de 6
  a=pa=se=dε=kap=za=ku=de=pe 9
  si=sε=puʁ=a=pʁεlə=dεʁ=nje=ku=de=pe 10
  ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=ʁə=vε=tiʁ=dy=nə=kapə 10
  pa=ʁa=dɔk=sə=kɔ̃=tʁε=ʁə=ɔk=si=mɔʁə 10
  il=sɑ̃=blə=ʁε=kə=ʒə=vu=za=dɔʁ=ə 10
  mε=zo=si=kə=ʒə=vu-aj=sə 8
  kaʁ=ɑ̃=tʁə=sjεl=e=te=ʁə 7
  vu=na=bʁə=ve=kεʁ=bə=e=maj 8
  e=kɑ̃=dj=ø=pi=sə 6
  e=kɑ̃=dj=ø=vεʁ=dwa 6
  e=kɑ̃=dj=ø=mεʁ=dwa 6
  e=kɑ̃=dj=ø=ɡli=sə 6
  dɑ̃=lε=dʁa=də=swa=kɔ=mɑ̃=sə=fε=sə 10
  də=lamə=pɔ=e=tε=sə=kil=nɑ̃=swa=kə=swa 11
  il=ε=ta=se=puʁ=tɑ̃ 6
  də=mɔ=mɑ̃=də=pwa=sə=ly=mi=ne=sɑ̃tə 10
  də=mɔ=mɑ̃=də=ljε=sə=e=pu=vɑ̃=tablə 10
  dɛ̃s=tɑ̃=də=pœ=ʁə=i=ne=pʁu=va=blə 10
  e=də=mi=ny=tə=za=lj=e=nɑ̃=tə 10
  puʁ=kə=dœ̃=lap=de=mwa 6
  nu=na=tʁa=pjɔ̃=kə=spas=mə=no=ze=ø 10
  e=kʁɑ̃=pə=de=lik=tɥ=ø=zə 8
  mε=za=lɔʁ 3
  puʁ=kwa=il=sɑ̃=fε=œ̃=de=lis=ə 9
  puʁ=kwa=lε=visə=də=fɔʁ=mə=ʁə=tɔ̃=be 10
  plɑ̃=ʃə=e=kʁus=mε=tʁə=ze=vis 8
  puʁ=kwa=la=nɥi=ɛ̃=syl=tə=lə=ʒuʁ 9
  e=lə=ʒuʁ=sa=ta=ʃə=til=a=la=nɥi 10
  puʁ=kwa=lε=ɡʁo=pluk=sal=tɛ̃=bɑ̃k 8
  sa=fʁε=te=pʁε=dε=za=vja=tœʁ=dε=siʁk 10
  puʁ=kwa=lɛ̃=ta=ʁi=sa=blə=i=mɑ̃=sə 10
  ak=sεp=tə=til=la=mɔ=nε=də=la=pjεsə 10
  puʁ=kwa=lε=ɡʁɑ̃=də=vi=lə=nu=plɑ̃=ke 10
  də=ʁjεʁə=dε=du=sœʁ=dε=kɔ=naʁ=dzɑ̃=si=vil 11
  puʁ=kwa=dɑ̃lə=ʃɑ̃=pa=ɲəaʁ=de=sə=mə=ʁe 10
  tu=tɑ̃=pe=ty=lɑ̃sə=lε=by=lə=də=la=ʒwa=maʁinə 12
  puʁ=kwa 2

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/12/2012 23:02Franck92

J’aime bien... parfois je ressent une grande lassitude, et dans un écrit semblable, je me défoule !

Auteur de Poésie
13/12/2012 23:07Pendantce

merci lord